Közös állásfoglalási indítvány - RC-B7-0214/2012Közös állásfoglalási indítvány
RC-B7-0214/2012

  KÖZÖS ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY az Európai Unión kívüli európai beruházások jogbiztonságáról

  19.4.2012

  az eljárási szabályzat 110. cikkének (2) és (4) bekezdése alapján
  a következő képviselőcsoportok állásfoglalási indítványai helyébe lép:
  ECR (B7‑0214/2012)
  ALDE (B7‑0215/2012)
  PPE (B7‑0216/2012)
  S&D (B7‑0217)
  (2012/2619(RSP))

  Joseph Daul, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Jaime Mayor Oreja, Ioannis Kasoulides, Luis de Grandes Pascual, Jean-Pierre Audy, Daniel Caspary, Francisco José Millán Mon, Veronica Lope Fontagné, Godelieve Quisthoudt-Rowohl, Carmen Fraga Estévez, Pablo Zalba Bidegain, María Auxiliadora Correa Zamora, Antonio López-Istúriz White, Santiago Fisas Ayxela, Esther Herranz García, Carlos José Iturgaiz Angulo, Eva Ortiz Vilella, Rosa Estaràs Ferragut, Cristina Gutiérrez-Cortines, Pilar del Castillo Vera, Salvador Garriga Polledo, Gabriel Mato Adrover, Pablo Arias Echeverría, Alejo Vidal-Quadras, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Pilar Ayuso, Juan Andrés Naranjo Escobar, Teresa Jiménez-Becerril Barrio a PPE képviselőcsoport nevében
  María Muñiz De Urquiza, Luis Yáñez-Barnuevo García, Enrique Guerrero Salom az S&D képviselőcsoport nevében
  Izaskun Bilbao Barandica, Ramon Tremosa i Balcells az ALDE képviselőcsoport nevében
  Charles Tannock, Robert Sturdy, Jan Zahradil, Edvard Kožušník, Oldřich Vlasák az ECR képviselőcsoport nevében
  Fiorello Provera az EFD képviselőcsoport nevében


  Eljárás : 2012/2619(RSP)
  A dokumentum állapota a plenáris ülésen
  Válasszon egy dokumentumot :  
  RC-B7-0214/2012
  Előterjesztett szövegek :
  RC-B7-0214/2012
  Viták :
  Elfogadott szövegek :

  Az Európai Parlament állásfoglalása az Európai Unión kívüli európai beruházások jogbiztonságáról

  (2012/2619(RSP))

  Az Európai Parlament,

  –   tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződés (EUMSZ) 207. cikkére,

  –   tekintettel a jövőbeni európai nemzetközi beruházási politikáról szóló, 2011. április 6-i állásfoglalására[1],

  –   tekintettel az Unió Latin-Amerikával fenntartott kereskedelmi kapcsolatairól szóló, 2010. október 21-i állásfoglalására[2],

  –   tekintettel a kereskedelem és a befektetések útjában álló akadályokról szóló, 2011. december 13-i állásfoglalására[3],

  –   tekintettel a tagállamok és harmadik országok közötti kétoldalú beruházási megállapodások tekintetében átmeneti rendelkezések megállapításáról szóló rendeletre (a szerzett jogokkal kapcsolatos rendelet) irányuló bizottsági javaslatra (COM(2010)0344),

  –   tekintettel az Európai Bizottság „Egy átfogó európai nemzetközi beruházási politika felé” című, 2010. július 7-i közleményére (COM(2010)0343),

  –   tekintettel az Eurolatnak az Európai Unió és Latin-Amerika közötti kereskedelmi kapcsolatok perspektíváiról szóló 2011. május 19-i állásfoglalására[4],

  –   tekintettel a WTO 2012. március 30-i együttes nyilatkozatára[5], amely Argentínának az import korlátozására irányuló politikájáról és gyakorlatáról szól,

  –   tekintettel a G20-ak washingtoni (2008. november 15.), londoni (2009. április 2.), pittsburgh-i (2009. szeptember 25.), torontói (2010. június 26.), szöuli (2010. november 12.) és cannes-i (2011. november 4.) nyilatkozataira, amelyek a protekcionizmus elleni küzdelemre tett kötelezettségvállalásokat tartalmazzák,

  –   tekintettel az Argentína, Spanyolország és az EU különböző tagállamai közötti, a beruházások kölcsönös védelméről és előmozdításáról szóló megállapodásokra,

  –   tekintettel az Unió és a Mercosur között kötendő régióközi társulási megállapodással kapcsolatos tárgyalásokra, és különösen a szabadkereskedelmi megállapodásra,

  –   tekintettel az EU és Latin-Amerika közötti biregionális stratégiai partnerségről szóló, 2010. március 29-én elfogadott jelentésére,

  –   tekintettel eljárási szabályzata 110. cikkének (2) bekezdésére,

  A. mivel az EUMSZ 207. cikke szerint az Európai Unión kívüli európai beruházások az Európai Unió közös kereskedelempolitikájának alapvető elemei, és ily módon külső fellépésének elengedhetetlen részei, és mivel a Lisszaboni Szerződés értelmében a közvetlen külföldi befektetések az EU kizárólagos hatáskörébe tartoznak az Európai Unió működéséről szóló szerződés (EUMSZ) 3. cikke (1) bekezdésének e) pontjában, valamint a 206. és 207. cikkében megfogalmazottak szerint;

  B.  mivel az Unió e hatáskörét az Indiával, Szingapúrral és Kanadával kötendő beruházási megállapodásokkal kapcsolatos, folyamatban lévő tárgyalások során, valamint a Marokkóval, Tunéziával, Jordániával és Egyiptommal folytatandó tárgyalási megbízatásokról szóló javaslatokkal gyakorolni kezdte;

  C. mivel a következő, 2013. januári, Santiago de Chile városában megrendezésre kerülő EU–LAC csúcstalálkozó központi témája a beruházás lesz;

  D. mivel az argentínai uniós beruházásokat – adott esetben – kétoldalú tagállami beruházási megállapodások védik, és mivel 18 uniós tagállamnak van jelenleg érvényes megállapodása Argentínával;

  E.  mivel az Argentin Köztársaság kormánya bejelentette, hogy törvénytervezetet nyújt be Kongresszusához annak érdekében, hogy az jóváhagyja a YPF olajvállalat részvényei 51%-ának kisajátítását, amelyek egy európai vállalat többségi tulajdonában vannak és pontosan a javasolt kisajátítás tárgyát képezik;

  F.  mivel a fent említett bejelentést követően a vállalat központi irodahelyiségeit az argentin szövetségi kormányzat hatóságai azonnal lefoglalták, és a fent említett vállalat legitim vezetőségét és kijelölt személyzetét az épület elhagyására kényszerítették;

  G. mivel az utóbbi hónapokban a vállalat ellen nyilvános lejárató kampány folyt, ami számos közhatósági döntéssel együtt a vállalat részvényárfolyamának eséséhez vezetett, ami kihatott valamennyi részvényesre és kapcsolódó vállalatra;

  H. mivel a spanyol kormány és az YPF-Repsol a bejelentést megelőzően tárgyalások útján kívánt megoldást találni a helyzetre, ám ez az argentin kormány részéről nem talált pozitív fogadtatásra;

  I.   mivel az argentin hatóságok más európai vállalatokkal is hasonlóan bánhatnak, illetve politikai szinten avatkozhatnak be a szabad piacba;

  J.   mivel az Argentin Köztársaság a Mercosur teljes jogú tagjaként épp tárgyalásokat folytat egy EU-val kötendő társulási megállapodásról;

  K. mivel a Bizottság e tárgyalások ellenére A kereskedelem és a befektetések útjában álló akadályokról szóló jelentésében megemlítette, hogy Argentína számos olyan protekcionista intézkedést fogadott el, amely az Argentínában érdekelt uniós beruházók számára az üzleti környezet romlásához vezetetett;

  L.  mivel az Európai Bizottság számos alkalommal fejezte ki aggodalmát a Kereskedelmi Világszervezet előtt az argentin kormány által alkalmazott, az importot érintő korlátozó intézkedések jellegével és gyakorlatával kapcsolatban, ami a Kereskedelmi Világszervezet egyre több tagállamát érinti;

  M. mivel az Argentin Köztársaság hagyományos kedvezményezettje az EU által egyoldalúan nyújtott általános preferenciarendszernek;

  N. mivel Argentína a G20-ak tagjaként a G20-ak minden csúcstalálkozóján kötelezettséget vállalt arra vonatkozóan, hogy küzdeni fog a protekcionizmus ellen és nyitva tartja piacait a kereskedelem és a beruházások előtt;

  1.  sajnálatát fejezi ki az argentin kormány azon döntése miatt, hogy a tárgyalásos megoldást elvetve kisajátítja egy európai vállalat részvényeinek többségét; fenntartja, hogy ez egyoldalú és önkényes intézkedés, amely egyértelmű támadás a szabad vállalkozásgyakorlás és a jogbiztonság elve ellen, és ezáltal rontja az uniós vállalkozások beruházási környezetét Argentínában;

  2.  megállapítja, hogy ez a döntés az ágazat egyetlen vállalatára vonatkozik, és részvényeinek csak egy részére, ami hátrányos megkülönböztetésnek tekinthető;

  3.  mély aggodalmát fejezi ki a kialakult helyzet miatt, mivel az a nemzetközi megállapodásokban foglalt kötelezettségek be nem tartásának felel meg; figyelmeztet az ilyen típusú intézkedések lehetséges negatív következményeire, például a nemzetközi tőkekivonásra, illetve Argentína szempontjából a nemzetközi közösségen belüli káros következményekre;

  4.  emlékeztet, hogy ez EU és a Mercosur közötti társulási megállapodásról folyó tárgyalások célja gazdasági integrációs és a két fél közötti politikai párbeszédet lehetővé tevő keret kialakítása annak érdekében, hogy a két régió a lehető legmagasabb szintű jólétet és fejlődést érje el, és véleménye szerint az ilyen tárgyalások mindkét oldali sikeréhez nyitottság és kölcsönös bizalom szükséges; rámutat arra is, hogy az argentin hatóságokéihoz hasonló döntések nem kedveznek a szóban forgó megállapodás megkötéséhez szükséges megértő és baráti légkörnek;

  5.  sajnálja, hogy Argentína nem tett eleget ezen elvnek, és azt, hogy számos olyan megszorító kereskedelmi és beruházási intézkedést hozott, mint a nem tarifális akadályok, melyek hátráltatják az uniós vállalkozásokat és az Argentínával való világkereskedelmet;

  6.  felhívja a Bizottságot, hogy e megszorító intézkedésekre a Kereskedelmi Világszervezet és a G20-ak rendelkezésére álló összes megfelelő vitarendezési eszköz bevetésével adja meg a választ, és működjön együtt a többi olyan országgal, amellyel szemben hasonló megkülönböztető jellegű kereskedelmi és beruházási akadályokat támasztanak;

  7.  felhívja az Európai Tanács elnökét, az Európai Bizottság elnökét és a közös kül- és biztonságpolitika főképviselőjét, hogy párbeszéd útján járjon el az argentin hatóságok előtt a Közösség érdekének védelmében, valamint, hogy szavatolja a jogbiztonság elvének tiszteletben tartását, ami lehetővé teszi az európai jelenlétet és beruházást ebben a dél-amerikai országban;

  8.  sürgeti az Európai Bizottságot és a Tanácsot, hogy az európai érdekek védelmében tanulmányozzanak és fogadjanak el minden szükséges intézkedést, ideértve az általános preferenciarendszer keretében egyoldalúan kínált tarifális preferenciák esetleges részleges felfüggesztését, hogy a jelenlegi helyzethez hasonló helyzetek kialakulását el lehessen kerülni;

  9.  emlékeztet az EU és a vele közös értékeket és elveket valló Argentin Köztársaság között régóta fennálló baráti viszonyra, és sürgeti az argentin hatóságokat, hogy térjenek vissza a párbeszédhez és a tárgyalásokhoz, mivel ez a legmegfelelőbb módja annak, hogy két hagyományosan baráti ország megoldja a kereskedelmi partnerek között esetlegesen felmerülő nézeteltéréseket;

  10. üdvözli Catherine Ashton főképviselő nyilatkozatát, amelyben elítéli az argentin kormány lépését, valamint az EU–Argentína együttműködési vegyes bizottság ülésének elhalasztását; sürgeti De Gucht biztost és Ashton főképviselőt, hogy minden diplomáciai helyszínt kihasználva oldják meg az argentin felekkel felmerült helyzetet; felhívja a Bizottságot és a tagállamokat, hogy olyan nemzetközi fórumokon, mint a G20-ak és a WTO, kollégáikkal szorosan együttműködve jussanak konszenzusra az argentin kormány által hozott intézkedésekkel szemben;

  11. utasítja elnökét, hogy továbbítsa ezt az állásfoglalást a Tanácsnak, a Bizottságnak, a tagállamok kormányainak, az Argentin Köztársaság kormányának és parlamentjének, valamint a Mercosur Tanács tagjainak.