Fælles beslutningsforslag - RC-B7-0223/2012Fælles beslutningsforslag
RC-B7-0223/2012

    FÆLLES BESLUTNINGSFORSLAG om pirateri

7.5.2012 - (2011/2962(RSP))

jf. forretningsordenens artikel 110, stk. 2 og stk. 4
til erstatning af beslutningsforslag af:
ALDE (B7‑0223/2012)
ECR (B7‑0224/2012)
S&D (B7‑0225/2012)
PPE (B7‑0226/2012)

Georgios Koumoutsakos, Mathieu Grosch, Michael Gahler, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Roberta Angelilli, Arnaud Danjean, Carlo Fidanza, Marietta Giannakou, Anna Ibrisagic, Tunne Kelam, Krzysztof Lisek, Mario Mauro, Francisco José Millán Mon, Ria Oomen-Ruijten, Dominique Vlasto for PPE-Gruppen
Saïd El Khadraoui, Ana Gomes, Maria Eleni Koppa, Ricardo Cortés Lastra, Ulrike Rodust for S&D-Gruppen
Izaskun Bilbao Barandica, Marielle de Sarnez, Robert Rochefort, Gesine Meissner for ALDE-Gruppen
Peter van Dalen, Roberts Zīle, Charles Tannock, Paweł Robert Kowal, Jacqueline Foster for ECR-Gruppen


Procedure : 2011/2962(RSP)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb :  
RC-B7-0223/2012
Indgivne tekster :
RC-B7-0223/2012
Forhandlinger :
Vedtagne tekster :

Europa-Parlamentets beslutning om pirateri

(2011/2962(RSP))

Europa-Parlamentet,

 der henviser til sin beslutning af 20. maj 2008 om en integreret EU-havpolitik,

 der henviser til sine beslutninger om pirateri, navnlig beslutning af 23. oktober 2008 om sørøveri og beslutning af 26. november 2009 om en politisk løsning på problemet med pirateri ud for Somalias kyst,

 der henviser til FN's havretskonvention (UNCLOS) af 10. december 1982,

 der henviser til FN's konvention fra 1988 til bekæmpelse af ulovlige handlinger mod søfartssikkerheden,

 der henviser til FN's Sikkerhedsråds resolutioner om situationen i Somalia, navnlig resolution 2020(2011) af 22. november 2011,

 der henviser til Rådets fælles aktion 2008/749/FUSP af 19. september 2008 vedrørende Den Europæiske Unions militære koordineringsaktion til støtte for FN’s Sikkerhedsråds resolution 1816(2008) (EU NAVCO),

 der henviser til Rådets fælles aktion 2008/851/FUSP af 10. november 2008 om Den Europæiske Unions militæroperation med henblik på at bidrage til at afskrække fra, forebygge og bekæmpe pirateri og væbnede røverier ud for Somalias kyster (EU-NAVFOR Atalanta) og til Rådets afgørelse 2010/766/FUSP om ændring af fælles aktion 2008/851/FUSP,

 der henviser til Rådets afgørelse af 23. marts 2012 om at forlænge EU-NAVFOR Atalantas mandat til december 2014 og til at udvide styrkens operationsområde,

 der henviser til Rådets afgørelse 2010/96/FUSP af 15. februar 2010 og Rådets afgørelse 2010/197/FUSP af 31. marts 2010 om Den Europæiske Unions militærmission til at bidrage til uddannelsen af somaliske sikkerhedsstyrker (EUTM Somalia),

 der henviser til det krisestyringskoncept, der blev godkendt af Rådet (udenrigsanliggender) den 16. december 2011, for missionen vedrørende den regionale flådekapacitetsopbygning, en civil FSFP-mission med militær ekspertise, der er under forberedelse,

 der henviser til strategirammen for Afrikas Horn vedtaget af Rådet den 14. november 2011, der skal udstikke retningslinjer for EU's indsats i regionen,

 der henviser til, at der blev indgået en magtdelingsaftale i Djibouti den 9. juni 2008 med det formål at tilvejebringe en omfattende national forsoning og skabe en stærk og bredtfavnende politisk alliance, som vil være i stand til at sikre freden, forsone landet og genskabe en central statsmagt,

 der henviser til konklusionerne fra Londonkonferencen om Somalia den 23. februar 2012,

 der henviser til forretningsordenens artikel 110, stk. 2 og 4,

A.  der henviser til, at søtransport har været et af de vigtigste springbrætter til økonomisk vækst og velstand i Europa i hele regionens historie, og at over 80 % af verdenshandelen foregår ad søvejen; der henviser til, at pirateriudgør en trussel mod den internationale sikkerhed og den regionale stabilitet, og der henviser til, at EU derfor har en ægte interesse i at bidrage til den internationale maritime sikkerhed, og at bekæmpelse af pirateri og de grundlæggende årsager hertil er en prioritet for EU;

B.  der henviser til, at pirateri skal betragtes som en international forbrydelse; der henviser til, at pirateri og væbnede røverier til søs kræver en koordineret indsats under de overordnede juridiske rammer under UNCLOS; der henviser til, at det af artikel 100 i konventionen fremgår, at alle stater har pligt til at samarbejde om bekæmpelsen af pirateri;

C.  der henviser til, at problemet med pirateri på åbent hav stadig ikke løst, selvom antallet af vellykkede angreb er faldet markant i forhold til sidste år, hvilket hovedsageligt skyldes Atalantas aktiviteter og anvendelsen af militære og private udstationerede styrker til beskyttelse af fartøjer; der henviser til, at pirateri fortsat spreder sig hastigt i det vestlige Indiske Ocean, især ud for Somalia og Afrikas Horn, men også i andre områder, herunder Sydøstasien og Vestafrika, og således er en voksende trussel mod både menneskeliv og mod sikkerheden for søfolk og andre personer samt mod den regionale udvikling og stabilitet, havmiljøet, verdenshandelen, alle former for søtransport og shipping, herunder fiskerfartøjer, samt mod forsendelse af humanitær bistand;

D.  der henviser til, at Rådet har besluttet at forlænge EU’s operation til bekæmpelse af pirateri (EU-NAVFOR Atalanta) med yderligere to år indtil december 2014 for at bidrage til beskyttelsen af fartøjer fra Verdensfødevareprogrammet (WFP), der leverer fødevarehjælp til fordrevne personer i Somalia, beskyttelsen af Den Afrikanske Unions mission i Somalias (AMISOM) fartøjer, bidrage til at afskrække fra, forebygge og bekæmpe pirateri og væbnede røverier ud for Somalias kyst og beskyttelse af sårbare fartøjer ud for Somalias kyster efter konkret og individuel vurdering; der henviser til, at EU-NAVFOR Atalanta derudover også skal bidrage til overvågning af fiskeriet ud for Somalias kyst;

E.  der henviser til, at der hvert år sejler 10 000 europæiske skibe igennem farlige maritime områder, og at pirateri derfor ikke kun har konsekvenser for menneskeliv og sikkerheden, men også udgør et økonomisk problem, da det truer de internationale kommercielle maritime linjer og har en betydelig negativ indvirkning på den internationale handel;

F.  der henviser til, at antallet af forsøg på angreb på skibe er stigende, og at der i 2011 blev rapporteret om 28 kapringer, 470 kidnapninger af søfolk, 15 mord, og at der i øjeblikket tilbageholdes mere end 7 skibe med henblik på løsepenge, og omkring 191 søfolk er holdt som gidsler i Somalia, ofte under forfærdelige og umenneskelige forhold og i stadig længere perioder;

G.  der henviser til, at pirater konstant tilpasser deres taktik og metoder, og at de har udvidet den operationelle radius ved at anvende større kaprede skibe, de såkaldte moderskibe;

H.  der henviser til, at den aktuelle politiske ustabilitet i Somalia er en af årsagerne til problemet med pirateri, og at dette bidrager til problemet, og der henviser til, at visse somaliere fortsat betragter pirateri som en rentabel og solid indtægtskilde;

I.  der henviser til, at kampen mod pirateri ikke kan vindes ved udelukkende at anvende militære midler, men hovedsagelig afhænger af, om det lykkes af fremme fred, udvikling og statsopbygning i Somalia;

J.  der henviser til, at EMSA råder over instrumenter og data, som kan hjælpe EU-NAVFOR Atalanta til at forbedre sikkerheden for skibe og søfolk i området;

K.  der henviser til, at problemet med pirateri også har negative indvirkninger på hele regionen, hvor fiskeri er reguleret af en række bilaterale og multilaterale fiskeriaftaler og er blevet en farlig virksomhed, ikke kun for EU-fartøjer, som fisker f.eks. i Seychellernes farvande på grundlag af en fiskeripartnerskabsaftale mellem EU og Republikken Seychellerne, men også for de lokale fiskere, som vi yder sektorstøtte til og dermed har et socialt ansvar over for; der henviser til, at de lokale fiskere ikke har de samme midler, hverken økonomisk eller i form at menneskelig kapacitet, til at beskytte sig mod pirateri;

L.  der henviser til, at EU er verdens største yder af udviklingsbistand til Somalia, og at EU indtil videre har indgået forpligtelser for 215,4 mio. EUR via Den Europæiske Udviklingsfond (EUF) for perioden 2008 til 2013; det henviser til, at hovedfokus for denne finansiering har været lagt på at hjælpe befolkningen ud af fattigdom og til at opnå en selvbærende økonomisk vækst og tilvejebringe varige løsninger for stabilitet i landet ved at tage fat om de grundlæggende årsager til pirateri og finansiere projekter til forbedring af regeringsførelse og retsstaten, uddannelse, økonomisk vækst og støtte til ikkefokussektorer (sundhed, miljø, vand og sanitet); der henviser til, at der er bevilget yderligere 175 mio. EUR for perioden 2011-2013 under EUF for at give EU mulighed for at styrke sit engagement og støtte nye aktiviteter på ovennævnte områder; der henviser til, at ingen af disse mål kan nås uden effektive forvaltningsinstitutioner i Somalia;

M.  der henviser til, at en effektiv tilgang til imødegåelse af pirateri skal kobles sammen med en bredere og omfattende strategi til at løfte Somalia og hele regionen Afrikas Horn ud af fattigdom og statsopløsning, idet i hvert fald dele af Somalia nyder økonomiske fordele fra pirateri og de løsepenge, der modtages;

N.  der henviser til, at mens EU 's indsats i bekæmpelsen af pirateri har formået at beskytte leverancer fra Verdensfødevareprogrammet (WFP) og Den Afrikanske Unions mission i Somalia (AMISOM), så er der behov for et vedvarende engagement for at sikre et passende styrkeniveau, og der henviser til, at bestræbelserne i fremtiden risikerer at blive undergravet af mangel på flådestyrker;

O.  der henviser til, at mange medlemsstater er i gang med at udvikle deres egne regler om indsættelse af bevæbnede vagter om bord på handelsskibe;

1.  gentager sin alvorlige bekymring over den vedvarende og stigende trussel, som pirateri og væbnet røveri til søs udgør mod internationale fartøjer, der yder bistand til Somalia, samt mod internationale fiskerfartøjer og EU-fiskerfartøjer, handelsskibe og passagerskibe i Det Indiske Ocean, navnlig på havet ud for Somalia og Afrikas Horn, for sikkerheden for søfolk og andre personer, samt for den regionale stabilitet;

2.  opfordrer den højtstående repræsentant og medlemsstaterne til omgående at overveje, hvordan de kan befri de 191 søfolk, der i øjeblikket holdes som gidsler, og dermed afslutte deres udvidede og rædselsfulde tilbageholdelse hos deres fangevogtere og give disse søfarende mulighed for at vende tilbage til deres hjem og samtidig bringe tilbageholdelsen af syv kaprede skibe til ophør;

3.  glæder sig over det bidrag, som EU-NAVFOR Atalanta-operationen yder til søfartssikkerheden ud for Somalias kyst ved at beskytte Verdensfødevareprogrammets fartøjer, der leverer bistand til Somalia, og andre sårbare fartøjer, og hvor den er med til at afskrække, forebygge og bekæmpe pirateri og væbnede røverier ud for Somalias kyst og sikre effektiviteten af EU’s indsats mod pirateri;

4.  bifalder Rådets afgørelse af 23. marts 2012 om at forlænge EU-NAVFOR Atalantas mandat til december 2014 og til at udvide styrkens operationsområde;

5.  beklager, at antallet af fartøjer, som medlemsstaterne har leveret til EU-NAVFOR Atalantas operationer, er faldet fra otte til kun to/tre stykker i begyndelsen af 2012, og opfordrer derfor medlemsstaterne til at tilvejebringe flere flådeaktiver for at give Atalanta-operationen en chance for at lykkes;

6.  opfordrer til en forbedret koordinering under SHADE-mekanismen mellem EU, NATO, de tre vigtigste missioner mod pirateri i regionen (EU-NAVFOR, CTF150/151 og TF508 inden for NATO's operation Ocean Shield) og forskellige internationale flådestyrker for at undgå unødvendigt dobbeltarbejde, da begge organisationer, EU og NATO, opererer i samme område på grundlag af deres respektive beslutningsautonomi og har de samme interesser og stort set omfatter de samme europæiske nationer;

7.  opfordrer indtrængende den højtstående repræsentant til at anspore til øget koordinering og samarbejde mellem alle de internationale aktører i Somalia og hele regionen omkring Afrikas Horn, nemlig EU, NATO, USA, FN og de relevante lande, som et middel til at opnå en reel og målrettet samlet tilgang til bekæmpelsen af pirateri og, vigtigst af alt, de bagvedliggende årsager og konsekvenser på alle niveauer;

8.  understreger samtidig behovet for at forbedre den strategiske koordinering mellem EU-NAVFOR Atalanta, EUTM Somalia og andre FSFP-tiltag (bl.a. missionen vedrørende den regionale flådekapacitetsopbygning) i hele regionen omkring Afrikas Horn; glæder sig i denne forbindelse over Rådets beslutning af 23. marts 2012 om at starte et EU-operationscenter til støtte for missioner under den fælles sikkerheds- og forsvarspolitik (FSFP) på Afrikas Horn; opfordrer i denne forbindelse til en revision af de eksisterende kommandomekanismer i EU-NAVFOR Atalanta og EUTM Somalia;

9.  glæder sig over Londonkonferencen om Somalia den 23. februar 2012, der viste det internationale samfunds vilje til at udrydde pirateri, og opfordrer til, at der sker en yderligere udvikling af retsvæsenets kapacitet til at retsforfølge og tilbageholde de ansvarlige;

10.  understreger, at straffrihed for pirateri forhindrer afskrækkelse; beklager, at der på trods af EU's overførselsaftaler med tredjelande (Kenya, Seychellerne, Mauritius) samt bilaterale tilbagetagelsesaftaler for dømte pirater mellem Seychellerne, Puntland og Somaliland, samt diverse internationale juridiske rammer, stadig er mange pirater og andre kriminelle, der ikke bliver anholdt, eller at de, når de bliver anholdt, ofte løslades på grund af mangel på solide juridiske beviser eller mangel på politisk vilje til at retsforfølge dem; bemærker endvidere, at visse EU-medlemsstater har utilstrækkelige strafferetlige beskyttelsesforanstaltninger mod pirateri på åbent hav;

11.  kræver i denne henseende omgående og effektive foranstaltninger til at retsforfølge og straffe personer, der mistænkes for pirateri, og opfordrer indtrængende tredjelande og de EU-medlemsstater, der endnu ikke har gjort det, til i deres nationale lovgivning at implementere alle de bestemmelser, der er fastlagt i FN's havretskonvention og FN's konvention til bekæmpelse af ulovlige handlinger mod søfartssikkerheden, med henblik på at løse problemet med straffrihed for pirater, og opfordrer Rådet og Kommissionen til fortsat at undersøge mulighederne for retssager i landene i regionen og til at arbejde på oprettelsen af specialiserede anti-pirateridomstole i Somalia og i andre stater i regionen, som en bæredygtig retlig løsning til gennemførelsen af retssager mod pirater i Somalia;

12.  noterer sig anbefalingerne fra FN's generalsekretær til Sikkerhedsrådet med henblik på at lette pågribelse og retsforfølgning af mistænkte pirater; understreger samtidig behovet for at sikre retfærdige og effektive retssager ved eksisterende lokale domstole, såvel som human og sikker fængsling i regionale centre;

13.  opfordrer indtrængende medlemsstaterne til, i samarbejde med Europol og Interpol, at undersøge og spore pengestrømme og konfiskere de penge, der udbetales som løsepenge til pirater, da der er tegn på, at disse penge ender på bankkonti over hele verden, herunder i banker i Europa, samt til at identificere og opløse de organiserede kriminelle netværk, der høster udbyttet af disse handlinger; opfordrer Rådet til yderligere at lette samarbejdet mellem EU-NAVFOR på den ene side og Europol og Interpol på den anden side;

14.  opfordrer EU-NAVFOR, NATO og koalitionens flådestyrker til effektivt at imødegå den øgede anvendelse af piraterede handelsskibe som moderskibe - en udvikling, som udgør en betydelig stigning i piraternes operationelle kapacitet, og som gør dem i stand til at iværksætte deres angreb med større styrke, beslutsomhed og fleksibilitet i hele Det Indiske Ocean;

15.  understreger, at EMSA bør fortsætte samarbejdet med EU-NAVFOR Atalanta, hvor det er relevant, ved med samtykke fra flagstaten at tilføre operationerne detaljerede LRIT-data for og satellitbilleder af EU-flagede fartøjer i transit gennem området; opfordrer derfor medlemsstaterne til at bemyndige agenturet til at levere disse data og oplysninger til EU-NAVFOR-operationen;

16.  mener, at søfolk udsat for trusler i forbindelse med pirateri – i betragtning af problemets omfang – bør uddannes med henblik på at øge deres mulighed for at beskytte sig selv; understreger, at rederierne bør overholde og fuldt ud anvende den "bedste ledelsespraksis til beskyttelse mod pirateri fra Somalia" (BMP4), der giver tilstrækkelige oplysninger til alle berørte parter om, hvordan man kan hjælpe skibe med henblik på at undgå, forhindre eller forsinke piratangreb ud for Somalias kyst; gentager sin opfordring til alle fartøjer, der opererer i området, til at lade sig registrere hos de relevante maritime sikkerhedskoordineringsorganer og følge EU-NAVFOR Atalantas anbefalinger; opfordrer medlemsstaterne til at sikre, at alle deres fartøjer er registreret;

17.  opfordrer indtrængende Rådet og Kommissionen til i samarbejde med FN og Den Afrikanske Union – som følge af flere anmodninger fra Somalias føderale overgangsregering (TFG) om international assistance til beskyttelse af fartøjer med humanitær bistand og bekæmpelse af pirateri ud for landets kyst – at fortsætte med at samarbejde og støtte Somalias føderale overgangsregering i sin kamp mod pirateri, for at bringe gerningsmændene for retten og til at hjælpe Somalia og regionen til at styrke sin kapacitet;

18.  glæder sig over Rådets (udenrigsanliggender) afgørelse af 12. december 2011 om at iværksætte missionen vedrørende regional flådekapacitetsopbygning, EUCAP Nestor, der har til formål at styrke flådekapaciteten og den retslige kapacitet samt uddannelse af kystpoliti og dommere i otte lande på Afrikas Horn og det vestlige Indiske Ocean; opfordrer Rådet og EU-Udenrigstjenesten til at gøre alt, hvad de kan, for at sikre, at missionen vedrørende regional flådekapacitetsopbygning bliver bragt i anvendelse i denne region til næste sommer;

19.  anerkender, at uddannelse kun er en del af flådekapacitetsopbygningen, og opfordrer derfor medlemsstaterne til at yde materiel støtte til missionen og region, navnlig maritime inspektionsskibe;

20.  støtter kraftigt Djiboutiprocessen for fred og forsoning; opfordrer til en vidtfavnende tilgang til situationen i Somalia ved at knytte sikkerhed sammen med udvikling, retsstatsprincippet og respekt for menneskerettighederne og den internationale humanitære ret;

21.  glæder sig over Kommissionens beslutning om at foreslå yderligere 100 mio. EUR i finansiel EU-støtte under den afrikanske fredsfacilitet til Den Afrikanske Unions mission i Somalia (AMISOM) og opfordrer medlemsstaterne og det internationale samfund til at bidrage til at fremme fred, økonomisk udvikling og opbygning af et stabilt demokratisk styre i Somalia, der vil lette sikkerheden og kampen mod pirateri på lang sigt; hilser udnævnelsen af en særlig EU-repræsentant for Afrikas Horn velkommen;

22.  er bekymret over den forværrede humanitære situation på Afrikas Horn og opfordrer det internationale samfund og især EU til at øge sin humanitære bistand til mennesker i nød, så den svarer til de voksende humanitære behov og forhindrer en yderligere forværring af situationen;

23.  gentager, at enhver anti-pirateristrategi skal tage højde for, at pirateri tjener ulovlige økonomiske interesser, og at ethvert incitament, der skal få den somaliske befolkning til at vænne sig fra pirateri, skal have specifik fokus på ungdomsbeskæftigelse og bør sigte mod at tilføre den lokale befolkning alternative indkomstmuligheder, hvorigennem de kan sikre sig selv et rimeligt eksistensgrundlag;

24.  bifalder EU Marsic-projektet, som er en del af stabilitetsinstrumentet, og som har til formål at styrke sikkerheden til søs i det vestlige Indiske Ocean og Adenbugten gennem informationsdeling og kapacitetsopbygning, der lægger vægt på regionalt samarbejde mellem landene i regionen; forventer en forlængelse af projektet efter 2013;

25.  tilskynder til pirateribekæmpende initiativer fra landene i det østlige og sydlige Afrika og Det Indiske Ocean, som f.eks. det nye antipiratprojekt MASE (maritimt sikkerhedsprogram), der har modtaget et opstartstilskud på 2 mio. EUR fra EU; glæder sig over den tilsigtede komplementaritet i Kommissionens finansierede projekter og FSFP-missionen om flådekapacitetsopbygning;

26.  gentager, at pirateri ud for Somalias kyst udgør en forlængelse af den manglende lov og orden i landet, og at det internationale samfund derfor bør yde den nødvendige tekniske og finansielle støtte med henblik på at bistå den somaliske føderale overgangsregering i at udvikle sin kapacitet til at udøve kontrol over landets territoriale farvande og, i overensstemmelse med folkeretten, i dets eksklusive økonomiske zone;

27.  glæder sig over arbejdet i FN's kontaktgruppe om pirateri ud for Somalias kyst, som udgør et hidtil uset forum til at øge niveauet og kvaliteten af det internationale samarbejde på dette område, både mellem stater og med alle de vigtigste relevante internationale organisationer;

28.  glæder sig over den tætte koordinering med Den Internationale Søfartsorganisation (IMO) inden for flådekapacitetsopbygning, samt over bestræbelserne for at få indgået en EU-IMO strategisk partnerskabsaftale med henblik på at modvirke pirateri i Afrikas Horn-regionen;

29.  understreger, at brugen af private bevæbnede vagter om bord er en foranstaltning, der ikke kan erstatte den nødvendige bredtfavnende løsning på den mangeartede trussel fra pirateri; tager hensyn til, at nogle medlemsstater har indført relevant lovgivning; opfordrer i denne forbindelse medlemsstaterne til at iværksætte de nødvendige sikkerhedsforanstaltninger om bord, når det er muligt, samt Kommissionen og Rådet til at arbejde hen imod udformningen af en EU-strategi vedrørende anvendelse af certificeret væbnet personale om bord for at sikre en god gennemførelse af IMO-retningslinjerne på dette område;

30.  minder om, at det er ufravigeligt på åbent hav i henhold til folkeretten, herunder ved aktioner til bekæmpelse af pirateri, at anvende flagstatens nationale jurisdiktion på de pågældende skibe og på militært personale, der er påmønstret; minder endvidere om, at ingen andre myndigheder end flagstatens kan beordre anholdelser eller tilbageholdelse af skibet, end ikke med henblik på en undersøgelse;

31.  pålægger sin formand at sende denne beslutning til Rådet og Kommissionen, medlemsstaterne, generalsekretærerne for Den Afrikanske Union, FN og Den Mellemstatslige Organisation for Udvikling (IGAD) samt formanden for Somalias føderale overgangsregering og for Det Panafrikanske Parlament.