Návrh spoločného uznesenia - RC-B7-0223/2012Návrh spoločného uznesenia
RC-B7-0223/2012

NÁVRH SPOLOČNÉHO UZNESENIA o námornom pirátstve

7.5.2012 - (2011/2962(RSP))

predložený v súlade s článkom 110 ods. 2 a 4 rokovacieho poriadku,
ktorý nahrádza návrhy skupín:
ALDE (B7‑0223/2012)
ECR (B7‑0224/2012)
S&D (B7‑0225/2012)
PPE (B7‑0226/2012)

Georgios Koumoutsakos, Mathieu Grosch, Michael Gahler, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Roberta Angelilli, Arnaud Danjean, Carlo Fidanza, Marietta Giannakou, Anna Ibrisagic, Tunne Kelam, Krzysztof Lisek, Mario Mauro, Francisco José Millán Mon, Ria Oomen-Ruijten, Dominique Vlasto v mene skupiny PPE
Saïd El Khadraoui, Ana Gomes, Maria Eleni Koppa, Ricardo Cortés Lastra, Ulrike Rodust v mene skupiny S&D
Izaskun Bilbao Barandica, Marielle de Sarnez, Robert Rochefort, Gesine Meissner v mene skupiny ALDE
Peter van Dalen, Roberts Zīle, Charles Tannock, Paweł Robert Kowal, Jacqueline Foster v mene skupiny ECR


Postup : 2011/2962(RSP)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu :  
RC-B7-0223/2012
Predkladané texty :
RC-B7-0223/2012
Rozpravy :
Prijaté texty :

Uznesenie Európskeho parlamentu o námornom pirátstve

(2011/2962(RSP))

Európsky parlament,

–   so zreteľom na svoje uznesenie z 20. mája 2008 o integrovanej námornej politike Európskej únie,

–   so zreteľom na svoje uznesenia o pirátstve na mori, najmä na uznesenie z 23. októbra 2008 o pirátstve na mori a uznesenie z 26. novembra 2009 o politickom riešení problému pirátstva pri somálskom pobreží,

–   so zreteľom na Dohovor Organizácie Spojených národov o morskom práve (UNCLOS) z 10. decembra 1982,

–   so zreteľom na Dohovor Organizácie Spojených národov o potláčaní protiprávnych činov proti bezpečnosti námornej plavby z roku 1988,

–   so zreteľom na rezolúcie Bezpečnostnej Rady OSN o situácii v Somálsku, najmä na rezolúciu č. 2036(2012) z 22. februára 2012,

–   so zreteľom na jednotnú akciu Rady 2008/749/SZBP z 19. septembra 2008 o vojenskej koordinačnej činnosti Európskej únie na podporu rezolúcie Bezpečnostnej rady Organizácie Spojených národov č. 1816(2008) (EU NAVCO),

–   so zreteľom na jednotnú akciu Rady 2008/851/SZBP z 10. novembra 2008 o vojenskej operácii Európskej únie na podporu odradzovania od pirátskych činov a ozbrojených lúpeží pri somálskom pobreží, prevencie pred nimi a ich potláčania (EU NAVFOR ATALANTA), ako aj na rozhodnutie Rady 2010/766/SZBP, ktorým sa mení a dopĺňa jednotná akcia 2008/851/SZBP,

–   so zreteľom na rozhodnutie Rady z 23. marca 2012 o predĺžení mandátu operácie EU NAVFOR ATALANTA do decembra 2014 a o rozšírení operačného priestoru vojenských síl,

–   so zreteľom na rozhodnutie Rady 2010/96/SZBP z 15. februára 2010 a rozhodnutie Rady 2010/197/SZBP z  31. marca 2010 o začatí vojenskej misie Európskej únie na podporu výcviku bezpečnostných síl Somálska (EUTM Somalia),

–   so zreteľom na koncepciu krízového riadenia, ktorú schválila Rada pre zahraničné veci 16. decembra 2011 pre misiu na budovanie regionálnych námorných kapacít ako civilnú misiu SBOP, ktorá zahŕňa prípravu vojenských odborníkov,

–   so zreteľom na strategický rámec pre Africký roh, ktorý prijala Rada 14. novembra 2011 a ktorého cieľom je usmerniť zapojenie EÚ v tomto regióne,

–   so zreteľom na dohodu o rozdelení právomocí, ktorá bola podpísaná 9. júna 2008 v Džibuti a ktorej cieľom bolo iniciovať rozsiahle národné zmierenie a vytvoriť silné politické spojenectvo otvorené pre všetkých, ktoré by bolo schopné zabezpečiť mier, nastoliť v krajine porozumenie a obnoviť ústrednú štátnu moc,

–   so zreteľom na závery londýnskej konferencie o Somálsku z 23. februára 2012,

–   so zreteľom na článok 110 ods. 2 a 4 rokovacieho poriadku,

A. keďže námorná doprava bola aj je jedným z kľúčových odrazových mostíkov hospodárskeho rastu a prosperity v Európe počas celej jej histórie a keďže viac ako 80 % svetového obchodu prebieha na mori; keďže pirátstvo predstavuje hrozbu pre medzinárodnú bezpečnosť a regionálnu stabilitu a keďže preto má EÚ skutočný záujem prispieť k ochrane námornej dopravy a k boju proti pirátstvu a jeho hlavným príčinám a spraviť z neho jednu z prioritných akcií EÚ;

B.  keďže pirátstvo za považuje za medzinárodný trestný čin; keďže pirátstvo a ozbrojené lúpeže na mori vyžadujú koordinovanú reakciu v rámci všeobecného právneho rámca, ktorý poskytuje UNCLOS; keďže článok 100 dohovoru určuje, že všetky štáty majú povinnosť spolupracovať pri potlačovaní pirátstva;

C. keďže pirátstvo na otvorenom mori aj naďalej predstavuje problém, i keď počet úspešných útokov sa v uplynulých rokoch výrazne znížil, a to najmä vďaka aktivitám v rámci operácie ATALANTA a využívaniu vojenských a súkromných jednotiek vyčlenených na ochranu plavidiel; keďže pirátstvo sa naďalej rýchlo šíri v Indickom oceáne, najmä pri brehoch Somálska a Afrického rohu, ale aj v niektorých ďalších oblastiach vrátane juhovýchodnej Ázie a západnej Afriky, čím sa stáva rastúcou hrozbou pre ľudské životy a bezpečnosť námorníkov a ďalších osôb, ako aj pre regionálny rozvoj a stabilitu, morské prostredie, svetový obchod, všetky formy námornej dopravy a prepravy vrátane rybárskych plavidiel a tiež pre poskytovanie humanitárnej pomoci;

D. keďže Rada rozhodla o predĺžení operácie EÚ zameranej proti pirátstvu (EU NAVFOR ATALANTA) o ďalšie dva roky do decembra 2014 s cieľom podporiť ochranu plavidiel Svetového potravinového programu (WFP), ktoré zabezpečujú dodávku potravín pre vysídlené osoby v Somálsku, ochranu lodnej dopravy v rámci misie Africkej únie v Somálsku (AMISOM), odradzovanie od pirátskych činov a ozbrojených lúpeží pri somálskom pobreží, prevenciu pred nimi a ich potláčanie, ako aj ochranu jednotlivých nechránených plavidiel pri somálskom pobreží; keďže EU NAVFOR ATALANTA tiež prispieva k monitorovaniu rybolovných činností pri brehoch Somálska;

E.  keďže každý rok sa v nebezpečných morských oblastiach plaví 10 000 európskych lodí, a pirátstvo tak má dosah nielen na ľudské životy a bezpečnosť, ale tiež predstavuje ekonomický problém, keďže ohrozuje medzinárodné obchodné námorné trasy a má výrazný negatívny vplyv na medzinárodný obchod;

F.  keďže počet pokusov o útok na plavidlá sa zvyšuje: v roku 2011 bolo oznámených 28 únosov plavidiel, 470 únosov námorníkov a 15 vrážd a v súčasnosti sa za viac ako 7 lodí požaduje výkupné a asi 191 námorníkov je držaných v Somálsku v pozícii rukojemníkov často v hrozných a neľudských podmienkach a na čoraz dlhší čas;

G. keďže piráti neustále prispôsobujú svoju taktiku a metódy, a keďže rozšírili svoj priestor pôsobnosti tým, že využívajú väčšie unesené lode ako tzv. materské lode;

H. keďže pokračujúca politická nestabilita v Somálsku je jednou z príčin problému pirátstva a prispieva k zväčšovaniu tohto problému, a keďže niektorí Somálčania pirátstvo naďalej považujú za výnosný a realizovateľný zdroj príjmov;

I.   keďže boj proti pirátstvu nemožno vyhrať iba vojenskými prostriedkami, ale závisí predovšetkým od úspechu podpory mieru, rozvoja a budovania štátu v Somálsku;

J.   keďže Európska námorná bezpečnostná agentúra (EMSA) má k dispozícii nástroje a údaje, ktoré môžu pomôcť v rámci operácie EU NAVFOR ATALANTA zlepšiť bezpečnosť lodí a námorníkov v tejto oblasti;

K. keďže problém pirátstva má negatívny vplyv aj na celý región, kde sa rybolov upravuje mnohými bilaterálnymi a multilaterálnymi dohodami a stal sa nebezpečnou činnosťou, a to nielen v prípade plavidiel EÚ, ktoré lovia napríklad v seychelských vodách na základe Dohody o partnerstve v oblasti rybolovu medzi EÚ a Seychelskou republikou, ale aj v prípade miestnych rybárov, ktorým EÚ poskytuje odvetvovú pomoc, a tým na seba preberá sociálnu zodpovednosť; keďže miestni rybári nemajú rovnaké prostriedky, finančné ani ľudské kapacity, aby sa chránili pred pirátstvom;

L.  keďže EÚ je v Somálsku najväčším darcom v oblasti rozvojovej pomoci tým, že sa doteraz zaviazala poskytnúť prostriedky vo výške 215,4 milióna EUR prostredníctvom Európskeho rozvojového fondu (ERF) na obdobie 2008 – -2013; keďže hlavným cieľom tohto financovania je vyslobodiť ľudí z chudoby, pomôcť im k sebestačnému hospodárskemu rastu a poskytnúť trvalé riešenie na dosiahnutie stability v krajine tým, že sa budú riešiť základné príčiny pirátstva financovaním projektov na zlepšenie správy vecí verejných a zásady právneho štátu, vzdelávania a hospodárskeho rastu, ako aj na podporu odvetví, ktoré nie sú kľúčové (zdravotníctvo, životné prostredie, vodné hospodárstvo a hygiena); keďže z ERF sa vyčlenila dodatočná suma vo výške 175 miliónov EUR na obdobie 2011 – 2015, ktorá má EÚ umožniť, aby posilnila svoju angažovanosť a podporila nové aktivity v uvedených oblastiach; keďže žiaden z týchto cieľov nie je možné dosiahnuť bez účinných orgánov správy veci verejných v Somálsku;

M. keďže účinná stratégia boja proti námornému pirátstvu musí zahŕňať rozsiahlejšiu, komplexnejšiu stratégiu na oslobodenie Somálska a celého regiónu Afrického rohu od chudoby a zlyhania štátu, pretože minimálne časť Somálska má z pirátstva ekonomický prínos a prijíma prostriedky z výkupného;

N. keďže aj keď úsilie EÚ zamerané na boj proti pirátstvu viedlo k ochrane dodávok Svetového potravinového programu a misie Africkej únie v Somálsku (AMISOM), vyžadujú si tieto misie trvalý záväzok s cieľom zabezpečiť dostatočnú úroveň síl, a keďže hrozí, že toto úsilie bude v budúcnosti oslabené pre nedostatok námorných síl;

O. keďže veľa členských štátov v súčasnosti vytvára svoje vlastné pravidlá pre rozmiestňovanie ozbrojených hliadok na palubách obchodných lodí;

1.  znovu opakuje, že je vážne znepokojený neustále vzrastajúcou hrozbou, ktorú predstavuje pirátstvo a ozbrojené lupičstvo na mori pre medzinárodné plavidlá dovážajúce pomoc do Somálska a pre medzinárodné rybárske, obchodné a osobné lode a lode EÚ v Indickom oceáne, najmä pri pobreží Somálska a Afrického rohu, pretože je ohrozená bezpečnosť námorníkov a ďalších osôb, ako aj regionálna stabilita;

2.  vyzýva vysokú predstaviteľku a členské štáty, aby urýchlene zvážili spôsoby oslobodenia 191 námorníkov, ktorí sú v súčasnosti držaní ako rukojemníci, a tým ukončili ich dlhodobé väznenie v hrozných podmienkach v rukách ich zajatcov a umožnili týmto námorníkom návrat do ich domovov a súčasne zabezpečili vydanie 7 unesených plavidiel;

3.  víta prínos operácie EU NAVFOR pod názvom ATALANTA pre ochranu námornej dopravy pri pobreží Somálska zaistením ochrany pre plavidlá Svetového potravinového programu, ktoré zabezpečujú dodávky pomoci do Somálska, a pre ďalšie nechránené plavidlá, pre odrádzanie od aktivít pirátstva a ozbrojenej lúpeže pri somálskom pobreží, predchádzanie týmto aktivitám a ich potláčanie, ako aj pre zabezpečenie účinnosti reakcie EÚ na morské pirátstvo;

4.  víta rozhodnutie Rady z 23. marca 2012 o predĺžení mandátu operácie EU NAVFOR ATALANTA do decembra 2014 a o rozšírení operačného priestoru vojenských síl;

5.  vyjadruje hlboké poľutovanie nad tým, že počet plavidiel, ktoré členské štáty dodali na operáciu EU NAVFOR ATALANTA, klesol z ôsmich iba na 2 – 3 začiatkom roka 2012, a preto vyzýva členské štáty, aby poskytli viac námorných lodí, ktoré by umožnili, aby bola operácia ATALANTA úspešná;

6.  vyzýva na čoraz lepšiu koordináciu EÚ, NATO, troch hlavných námorných misií v regióne zameraných proti pirátstvu (EU NAVFOR, CTF-150/151 a TF-508 v rámci operácie NATO pod názvom Ocean Shield) a rôznych medzinárodných námorných síl v rámci mechanizmu SHADE s cieľom zamedziť zbytočnému zdvojeniu, keďže obidve organizácie, EÚ i NATO, pôsobia na základe svojej príslušnej autonómie rozhodovania v rovnakej oblasti, majú rovnaké záujmy a do značnej miery zahŕňajú rovnaké európske štáty;

7.  naliehavo vyzýva vysokú predstaviteľku, aby od všetkých medzinárodných aktérov v Somálsku a v širšej oblasti Afrického rohu, a to konkrétne od EÚ, NATO, USA, OSN a príslušných krajín, požadovala posilnenú koordináciu a spoluprácu ako prostriedok na dosiahnutie skutočného a cieleného komplexného prístupu k boju proti pirátstvu a najmä proti jeho hlavným príčinám a dôsledkom na všetkých úrovniach;

8.  zároveň zdôrazňuje, že je potrebné posilniť strategickú koordináciu medzi operáciami EU NAVFOR Atalanta, EUTM Somálsko a ďalšími operáciami v rámci spoločnej bezpečnostnej a obrannej politiky (SBOP) v širšom regióne Afrického rohu (napríklad misiou zameranou na budovanie regionálnych námorných kapacít hneď po jej začatí); v tejto súvislosti víta rozhodnutie Rady z 23. marca 2012 uviesť do prevádzky operačné centrum EÚ na podporu misií v rámci SBOP v Africkom rohu; v tomto ohľade vyzýva na preskúmanie existujúcich opatrení EU NAVFOR Atalanta a EUTM Somálsko v oblasti velenia;

9.  víta usporiadanie londýnskej konferencie o Somálsku, ktorá sa konala 23. februára 2012 a poukázala na odhodlanie medzinárodného spoločenstva vykoreniť pirátstvo, a žiada rozšírenie súdnej kapacity potrebnej na trestné stíhanie a zadržanie osôb zodpovedných za pirátstvo;

10. zdôrazňuje, že ďalšie beztrestné vykonávanie pirátstva znižuje želaný odstrašujúci účinok; vyjadruje poľutovanie nad tým, že napriek dohodám EÚ s tretími krajinami (Keňou, Seychelami, Mauríciom) o vydávaní osôb, ako aj dvojstranným dohodám o repatriácii osôb odsúdených za pirátstvo medzi Seychelami a Puntlandom a Somalilandom a rôznym medzinárodným právnym rámcom mnohí piráti a iní zločinci nie sú stále zatknutí alebo ak aj boli zatknutí, boli často prepustení pre nedostatok presvedčivých právnych dôkazov alebo nedostatok politickej vôle na ich stíhanie; zároveň poznamenáva, že niektoré členské štáty EÚ nedisponujú v rámci trestného práva dostatočnými zárukami proti pirátstvu na otvorenom mori;

11. v tejto súvislosti požaduje prijatie okamžitých a účinných opatrení na stíhanie a trestanie osôb podozrivých z pirátskych aktivít a nalieha na tretie krajiny a členské štáty EÚ, ktoré tak zatiaľ neurobili, aby do svojho vnútroštátneho práva transponovali všetky ustanovenia uvedené v Dohovore OSN o morskom práve a Dohovore OSN o potláčaní protiprávnych činov proti bezpečnosti námornej plavby s cieľom riešiť otázku beztrestnosti pirátov, a vyzýva Radu a Komisiu, aby naďalej skúmali možnosti súdnych konaní v krajinách tohto regiónu a vyvíjali úsilie o vytvorenie špecializovaných súdov zameraných proti pirátstvu v Somálsku a iných štátoch tohto regiónu ako udržateľné právne riešenie pre súdne stíhanie pirátov v Somálsku;

12. berie na vedomie odporúčania generálneho tajomníka Bezpečnostnej rady OSN týkajúce sa uľahčenia zatýkania a trestného stíhania osôb podozrivých z pirátstva; zároveň zdôrazňuje, že je potrebné zabezpečiť spravodlivé a účinné súdne konania na existujúcich miestnych súdoch, ako aj humánne a bezpečné väznenie v regionálnych zariadeniach;

13. naliehavo vyzýva členské štáty, aby v spolupráci s organizáciami Europol a Interpol skúmali a sledovali peňažné toky a konfiškovali finančné prostriedky, ktoré sa pirátom vyplácajú ako výkupné, keďže existujú známky toho, že tieto prostriedky smerujú na bankové účty po celom svete vrátane bánk v Európe, a takisto aby identifikovali a odstránili siete organizovanej trestnej činnosti, pre ktoré sú takéto činnosti zdrojom zisku; vyzýva Radu, aby uľahčila ďalšiu spoluprácu medzi operáciou EU NAVFOR na jednej strane a organizáciami Europol a Interpol na druhej strane;

14. nabáda EU NAVFOR, NATO a koaličné námorné sily (CMF), aby účinne riešili zvýšené využívanie obchodných lodí, ktoré obsadili piráti, ako tzv. materských lodí, pričom ide o vývoj, ktorý znamená značné posilnenie operačnej kapacity pirátov a umožňuje im uskutočňovať ich útoky s väčšou razanciou, rozhodnosťou a pružnosťou v celej oblasti Indického oceánu;

15. zdôrazňuje, že Európska námorná bezpečnostná agentúra (EMSA) by mala pokračovať v spolupráci s EU NAVFOR Atalanta podľa možnosti tým, že na základe súhlasu vlajkového štátu poskytne na túto operáciu podrobné údaje týkajúce sa identifikácie a sledovania lodí na veľké vzdialenosti (LRIT) a satelitné snímky plavidiel plaviacich sa pod vlajkou EÚ, ktoré prechádzajú dotknutou oblasťou; nabáda preto členské štáty, aby povolili agentúre poskytnúť tieto údaje a informácie na účely operácie EU NAVFOR;

16. vzhľadom na rastúci počet útokov pirátov sa domnieva, že námorníci vystavení hrozbám súvisiacim s pirátstvom by mali absolvovať výcvik na posilnenie vlastnej sebaobrany; zdôrazňuje, že je potrebné, aby spoločnosti v oblasti námornej dopravy dodržiavali a v plnej miere uplatňovali najlepšie postupy riadenia na ochranu pred pirátstvom pochádzajúcim zo Somálska (BMP4), ktoré všetkým zúčastneným stranám poskytujú dostatočné informácie o spôsoboch zabezpečenia pomoci lodiam s cieľom zamedziť pirátskym útokom pri pobreží Somálska, odrádzať od nich alebo ich oddialiť; opakuje svoju výzvu adresovanú všetkým plavidlám plaviacim sa v oblasti, aby sa zaregistrovali u príslušných orgánov pre koordináciu ochrany námornej dopravy a dodržiavali odporúčania EU NAVFOR Atalanta; vyzýva členské štáty, aby zabezpečili registráciu všetkých svojich plavidiel;

17. naliehavo vyzýva Radu a Komisiu, aby v spolupráci s OSN a Africkou úniou v nadväznosti na niekoľko žiadostí dočasnej federálnej vlády Somálska o medzinárodnú pomoc na ochranu plavidiel dopravujúcich humanitárnu pomoc a v oblasti boja proti pirátstvu pri pobreží Somálska pokračovali v spolupráci a podporovali dočasnú federálnu vládu Somálska v boji proti pirátstvu, postavili páchateľov pred súd a poskytli Somálsku a regiónu pomoc pri posilňovaní ich kapacít;

18. víta rozhodnutie Rady pre zahraničné veci z 12. decembra 2011 o začatí misie budovania regionálnych námorných kapacít EUCAP Nestor, ktorej cieľom je posilniť námorné a súdne kapacity a zintenzívniť odbornú prípravu jednotiek pobrežnej polície a sudcov v ôsmich krajinách Afrického rohu a západnej časti Indického oceánu; vyzýva Radu a Európsku službu pre vonkajšiu činnosť, aby vyvinuli maximálne úsilie na zabezpečenie začatia misie budovania regionálnych námorných kapacít v tomto regióne na budúci rok v lete;

19. uznáva, že odborná príprava tvorí iba jednu časť budovania námorných kapacít, a preto vyzýva členské štáty, aby misii a regiónu poskytli materiálnu pomoc s osobitným dôrazom na plavidlá námornej hliadky;

20. rozhodne podporuje džibutský mierový a zmierovací proces; požaduje komplexný prístup k situácii v Somálsku, ktorý by spojil otázky v oblasti bezpečnosti s otázkami týkajúcimi sa rozvoja, zásad právneho štátu a dodržiavania ľudských práv a medzinárodného humanitárneho práva;

21. víta rozhodnutie Komisie navrhnúť ďalšiu finančnú podporu EÚ vo výške 100 miliónov EUR v rámci mierového nástroja pre Afriku pre misiu Africkej únie v Somálsku (AMISOM) a vyzýva členské štáty a medzinárodné spoločenstvo, aby pomohli pri presadzovaní mieru, hospodárskeho rozvoja a budovaní stabilného demokratického režimu v Somálsku, ktorý by z dlhodobého hľadiska uľahčil bezpečnosť a boj proti pirátstvu; víta vymenovanie osobitného zástupcu EÚ pre Africký roh;

22. vyjadruje znepokojenie nad neustále sa zhoršujúcou humanitárnou situáciou v Africkom rohu a vyzýva medzinárodné spoločenstvo a najmä EÚ, aby posilnili svoje dodávky humanitárnej pomoci pre ľudí v núdzi a uspokojili tak rastúce humanitárne potreby a zamedzili akémukoľvek ďalšiemu zhoršovaniu situácie;

23. opakuje, že každá stratégia boja proti pirátstvu by mala zohľadňovať skutočnosť, že pirátstvo slúži nezákonným ekonomickým záujmom a že všetky stimuly určené pre somálske obyvateľstvo, ktorých cieľom je priviesť ich k tomu, aby zanechali pirátstvo, by mali byť zamerané na zamestnanosť mládeže a zabezpečenie alternatívnych spôsobov živobytia pre miestne obyvateľstvo, ktorými by sa mohli riadne uživiť;

24. víta projekt EÚ Marsic, ktorý tvorí súčasť programu kľúčových námorných trás v rámci nástroja stability a ktorého cieľom je posilniť ochranu námornej dopravy a námornú bezpečnosť v západnej časti Indického oceánu a Adenskom zálive prostredníctvom výmeny informácií a budovania kapacít s dôrazom na regionálnu spoluprácu medzi krajinami tohto regiónu; očakáva, že projekt sa predĺži na obdobie po roku 2013;

25. nabáda na uskutočnenie protipirátskych iniciatív v krajinách východnej a južnej Afriky a Indického oceánu, akou je nový protipirátsky projekt MASE (námorný a bezpečnostný program), ktorý získal od EÚ počiatočný grant vo výške 2 miliónov EUR; víta plánovanú komplementaritu projektov financovaných Komisiou a misie v rámci SOBP zameranej na budovanie regionálnych námorných kapacít;

26. opakuje, že pirátstvo pri pobreží Somálska je dôsledkom neexistencie verejného poriadku v tejto krajine, a preto by medzinárodné spoločenstvo malo poskytnúť potrebnú technickú a finančnú podporu s cieľom pomôcť dočasnej federálne vláde pri rozvíjaní kapacít na vykonávanie kontroly nad jej teritoriálnymi vodami a v súlade s medzinárodným právom aj nad jej výhradnou hospodárskou zónou;

27. víta činnosť kontaktnej skupiny OSN pre pirátstvo pri pobreží Somálska, ktorá predstavuje ojedinelé fórum na zlepšenie úrovne a kvality medzinárodnej spolupráce v tejto oblasti medzi štátmi navzájom, ako aj so všetkými hlavnými dotknutými medzinárodnými organizáciami;

28. víta úzku spoluprácu s Medzinárodnou námornou organizáciou (IMO) v oblasti budovania námorných kapacít, ako aj činnosť zameranú na uzavretie strategického partnerstva medzi EÚ a IMO v záujme boja proti pirátstvu v širšom regióne Afrického rohu;

29. zdôrazňuje, že využívanie súkromných ozbrojených hliadok je opatrením, ktoré nemôže nahradiť potrebné komplexné riešenie hrozby pirátstva vyznačujúcej sa množstvom aspektov; zohľadňuje skutočnosť, že niektoré členské štáty zaviedli náležité právne predpisy; v tejto súvislosti vyzýva členské štáty, aby vždy, keď je to možné, vykonávali na palube potrebné bezpečnostné opatrenia, a Komisiu a Radu, aby vyvíjali úsilie smerujúce k vyvinutiu prístupu EÚ zameranému na využívanie kvalifikovaného ozbrojeného personálu na palube s cieľom zabezpečiť riadne vykonávanie usmernení IMO v tejto oblasti;

30. poznamenáva, že v súlade s medzinárodným právom sa na otvorenom mori vo všetkých prípadoch vrátane opatrení prijatých v záujme boja proti pirátstvu na dotknuté lode, ako aj na vojenský personál nasadený na palube uplatňuje vnútroštátna jurisdikcia vlajkového štátu; okrem toho konštatuje, že zaistenie alebo zadržanie lode, dokonca aj ako opatrenie v rámci vyšetrovania, môžu nariadiť výlučne orgány vlajkového štátu;

31. poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto uznesenie Rade, Komisii, členským štátom, generálnym tajomníkom Africkej únie, OSN a Medzivládneho úradu pre rozvoj (IGAD), predsedovi dočasnej federálnej vlády Somálska a Panafrickému parlamentu.