Predlog skupne resolucije - RC-B7-0223/2012Predlog skupne resolucije
RC-B7-0223/2012

PREDLOG SKUPNE RESOLUCIJE o pomorskem piratstvu

7.5.2012 - (2011/2962(RSP))

v skladu s členom 110(2) in 110(4) Poslovnika,
ki nadomesti predloge resolucij naslednjih skupin:
ALDE (B7‑0223/2012)
ECR (B7‑0224/2012)
S&D (B7‑0225/2012)
PPE (B7‑0226/2012)

Georgios Kumucakos (Georgios Koumoutsakos), Mathieu Grosch, Michael Gahler, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Roberta Angelilli, Arnaud Danjean, Carlo Fidanza, Marietta Gianaku (Marietta Giannakou), Anna Ibrisagic, Tunne Kelam, Krzysztof Lisek, Mario Mauro, Francisco José Millán Mon, Ria Oomen-Ruijten, Dominique Vlasto v imenu skupine PPE
Saïd El Khadraoui, Ana Gomes, Maria Eleni Kopa (Maria Eleni Koppa), Ricardo Cortés Lastra, Ulrike Rodust v imenu skupine S&D
Izaskun Bilbao Barandica, Marielle de Sarnez, Robert Rochefort, Gesine Meissner v imenu skupine ALDE
Peter van Dalen, Roberts Zīle, Charles Tannock, Paweł Robert Kowal, Jacqueline Foster v imenu skupine ECR


Postopek : 2011/2962(RSP)
Potek postopka na zasedanju
Potek postopka za dokument :  
RC-B7-0223/2012
Predložena besedila :
RC-B7-0223/2012
Razprave :
Sprejeta besedila :

Resolucija Evropskega parlamenta o pomorskem piratstvu

(2011/2962(RSP))

Evropski parlament,

–   ob upoštevanju svoje resolucije z dne 20. maja 2008 o celostni pomorski politiki za Evropsko unijo,

–   ob upoštevanju svojih resolucij o piratstvu na morju, zlasti resolucije z dne 23. oktobra 2008 o piratstvu na morju in resolucije z dne 26. novembra 2009 o politični rešitvi vprašanja piratstva v obalnih vodah Somalije,

–   ob upoštevanju konvencije Združenih narodov o pomorskem mednarodnem pravu (UNCLOS) z dne 10. decembra 1982,

–   ob upoštevanju konvencije Združenih narodov o preprečevanju nezakonitih dejanj proti varnosti v pomorski plovbi iz leta 1988,

–   ob upoštevanju resolucij varnostnega sveta Združenih narodov o razmerah v Somaliji, zlasti resolucije št. 2036(2012) z dne 22. februarja 2012,

–   ob upoštevanju skupnega ukrepa Sveta 2008/749/SZVP z dne 19. septembra 2008 o vojaškem usklajevalnem ukrepu Evropske unije v podporo resoluciji varnostnega sveta Združenih narodov št. 1816(2008) (EU NAVCO),

–   ob upoštevanju skupnega ukrepa Sveta 2008/851/SZVP z dne 10. novembra 2008 o vojaški operaciji Evropske unije kot prispevku k odvračanju od piratstva in oboroženih ropov pred somalsko obalo ter njihovemu preprečevanju in zatiranju (EU NAVFOR Atalanta) in sklepa Sveta 2010/766/SZVP, ki spreminja skupni ukrep Sveta 2008/851/SZVP,

–   ob upoštevanju sklepa Sveta z dne 23. marca 2012 o podaljšanju mandata misije EU NAVFOR Atalanta do decembra 2014 in razširitvi njenega območja delovanja,

–   ob upoštevanju sklepa Sveta 2010/96/SZVP z dne 15. februarja 2010 in sklepa Sveta 2010/197/SZVP z dne 31. marca 2010 o vojaški misiji Evropske unije, ki prispeva k usposabljanju somalskih varnostnih sil (EUTM Somalia),

–   ob upoštevanju koncepta kriznega upravljanja v pripravi v zvezi z misijo za krepitev regionalnih pomorskih zmogljivosti, ki kot civilna misija SVOP zagotavlja vojaška strokovna znanja, o čemer se je Svet za zunanje zadeve dogovoril 16. decembra 2011,

–   ob upoštevanju strateškega okvira za območje Afriškega roga za usmerjanje delovanja EU na tem območju, ki ga je Svet sprejel dne 14. novembra 2011,

–   ob upoštevanju sporazuma o delitvi oblasti, podpisanega 9. junija 2008 v Džibutiju, katerega cilj je spodbuditi široko narodno spravo ter oblikovati močno in vključujoče politično zavezništvo, ki bi lahko zagotovilo mir in spravo ter ponovno vzpostavilo osrednjo oblast v tej državi,

–   ob upoštevanju sklepov konference za Somalijo v Londonu z dne 23. februarja 2012,

–   ob upoštevanju členom 110(2) in 110(4) Poslovnika,

A. ker je bil v zgodovini Evrope pomorski promet eden od ključnih temeljev gospodarske rasti in blaginje in ker več kot 80 % svetovne trgovine poteka po morju; ker piratstvo ogroža mednarodno varnost in regionalno stabilnost in ker ima zato EU resničen interes, da prispeva k mednarodni varnosti in boju proti piratstvu ter njegovim temeljnim vzrokom kot prednostni nalogi EU;

B.  ker je treba piratstvo obravnavati kot mednarodni kriminal; ker piratstvo in oboroženi ropi na morju zahtevajo usklajen odziv v okviru celostnega pravnega okvira, ki ga zagotavlja konvencija UNCLOS; ker člen 100 te konvencije predpisuje, da so pri zatiranju piratstva dolžne sodelovati vse države;

C. ker piratstvo na odprtem morju še vedno ni rešen problem, čeprav se je število uspešnih napadov v zadnjem letu precej zmanjšalo, zlasti zaradi dejavnosti Atalante ter uporabe vojaških in zasebnih enot za varovanje ladij; ker se piratstvo v Zahodnem Indijskem oceanu še naprej hitro širi, zlasti ob obalah Somalije in Afriškega roga, pa tudi na drugih območjih, med drugim v jugovzhodni Aziji in zahodni Afriki, in tako postaja vse večja grožnja človeškim življenjem in varnosti pomorščakov ter drugih ljudi, regionalnemu razvoju in stabilnosti, morskemu okolju, svetovni trgovini, vsem vrstam pomorskega prometa in plovil, tudi ribiških, ter dostavi humanitarne pomoči;

D. ker se je Svet odločil, da bo protipiratsko operacijo EU Atalanta podaljšal še za dve leti do decembra 2014, da bi pripomogli k zaščiti plovil Svetovnega programa za hrano, ki dostavljajo hrano razseljenim osebam v Somaliji, zaščiti plovil misije Afriške unije v Somaliji (Amisom), k odvračanju, preprečevanju in zatiranju piratstva in oboroženih ropov pred obalo Somalije ter k zaščiti ogroženih plovil v somalskih obalnih vodah po preučitvi njihove ogroženosti; ker operacija EU NAVFOR Atalanta prispeva tudi k spremljanju ribolovnih dejavnosti pred obalo Somalije;

E.  ker čez nevarna morska območja vsako leto pluje 10.000 evropskih ladij in je torej piratstvo, poleg tega da ogroža človeška življenja in varnost, tudi gospodarski problem, saj ogroža mednarodne trgovinske pomorske linije in občutno negativno vpliva na mednarodno trgovino;

F.  ker število poskusov napada na plovila narašča: leta 2011 se je poročalo o 28 ugrabljenih ladjah, 470 ugrabljenih in 15 umorjenih pomorščakih, trenutno pa je v Somaliji ugrabljenih več kot sedem ladij, za katere se zahteva odkupnina, približno 191 pomorščakov pa je talcev, ki vse daljša obdobja živijo v ponižujočih in nečloveških razmerah;

G. ker pirati nenehno prilagajajo svoje taktike in metode ter so z uporabo ugrabljenih ladij, ki jim služijo kot tako imenovane „matične ladje“, razširili doseg svojega delovanja;

H. ker je stalna politična nestabilnost v Somaliji eden od razlogov za piratstvo in ta problem še zaostruje ter ker nekateri Somalci v piratstvu vidijo donosen in mogoč vir dohodka;

I.   ker se piratstva ne da premagati samo z vojaškimi sredstvi, ampak je uspeh odvisen predvsem od uspešnega spodbujanja miru, razvoja in izgradnje države v Somaliji;

J.   ker Evropska agencija za pomorsko varnost razpolaga z instrumenti in podatki, s katerimi lahko operacija EU NAVFOR Atalanta okrepi varnost plovil in pomorščakov na tem območju;

K. ker je piratstvo problem, ki negativno vpliva na vso regijo, v kateri ribolovne dejavnosti urejajo številni dvostranski in večstranski sporazumi, ribolov pa je postal nevarno početje, pa ne zgolj za plovila EU, ki na primer lovijo v sejšelskih vodah na podlagi sporazuma o partnerstvu v ribiškem sektorju med EU in Republiko Sejšeli, temveč tudi za lokalne ribiče, ki jim EU nudi sektorsko podporo in s tem prevzema družbeno odgovornost; ker lokalni ribiči nimajo enakih sredstev, niti finančnih niti v smislu človeških virov, da bi se zaščitili pred piratstvom;

L.  ker je EU največja svetovna donatorica razvojne pomoči Somaliji in ji je v obdobju od 2007 do 2013 namenila 215,4 milijona EUR iz Evropskega razvojnega sklada; ker se financiranje osredotoča predvsem na odpravo revščine pri ljudeh in doseganju gospodarske rasti, s katero se bodo lahko sami vzdrževali, ter na trajno rešitev za stabilnost v državi z odpravljanjem temeljnih vzrokov za piratstvo, in sicer s financiranjem projektov za izboljšanje upravljanja in pravne države, izobraževanja, gospodarske rasti ter podpore sektorjem, ki niso v središču pozornosti (zdravstvo, okolje, oskrba z vodo in sanitarne storitve); ker je EU za obdobje od 2011 do 2013 namenila še 175 milijonov EUR iz Evropskega razvojnega sklada za okrepitev svojih prizadevanj in podporo novim aktivnostim na zgoraj naštetih področjih; ker nobenega od teh ciljev ni mogoče doseči brez učinkovitih upravnih institucij v Somaliji;

M. ker mora učinkovit pristop k boju proti morskemu piratstvu spremljati širša in celovita strategija za rešitev Somalije in vse regije Afriškega roga iz revščine in nedelovanja države, ker ima vsaj del Somalije od piratstva in prejetih odkupnin gospodarsko korist;

N. ker je EU z bojem proti piratstvu uspela zaščititi tovor Svetovnega programa za hrano in misije Afriške unije v Somaliji, vendar je za te misije potrebna trajna zavezanost, ki bo zagotavljala ustrezno raven delovanja vojaških sil, in ker jih v prihodnosti utegnejo ogroziti preskromne pomorske sile;

O. ker številne države članice razvijajo svoja pravila glede namestitve oboroženih varnostnikov na trgovskih ladjah;

1.  ponovno izraža globoko zaskrbljenost glede sedanjega in naraščajočega ogrožanja varnosti pomorščakov in drugih oseb ter regionalne stabilnosti zaradi piratskih napadov in oboroženih pomorskih ropov mednarodnih plovil, ki dostavljajo pomoč Somaliji, mednarodnih ribiških plovil in ribiških plovil EU ter trgovskih in potniških ladij v Indijskem oceanu, zlasti v morjih ob obalah Somalije in Afriškega roga;

2.  poziva visoko predstavnico in države članice, naj nujno razmislijo, kako osvoboditi 191 pomorščakov, ki so talci, da bi končali njihovo dolgotrajno in mučno ujetništvo v rokah ugrabiteljev in jim omogočiti vrnitev domov, obenem pa zagotoviti osvoboditev sedmih ugrabljenih plovil;

3.  pozdravlja prispevek operacije EU NAVFOR Atalanta k pomorski varnosti v obalnih vodah Somalije z zaščito plovil, ki dostavljajo pomoč Somaliji v okviru Svetovnega programa za hrano, in drugih ogroženih plovil ter k odvračanju, preprečevanju in zatiranju piratstva in oboroženih ropov pred obalo Somalije ter zagotavljanju učinkovitega odziva EU na pomorsko piratstvo;

4.  pozdravlja sklep Sveta z dne 23. marca 2012 o podaljšanju mandata misije EU NAVFOR Atalanta do decembra 2014 in razširitvi območja njenega delovanja,

5.  obžaluje dejstvo, da se je število plovil, ki jih države članice dajejo na voljo za operacijo EU NAVFOR Atalanta, zmanjšalo z 8 na le 2 do 3 na začetku leta 2012 in zato poziva države članice, naj dajo na voljo več mornariških ladij in s tem omogočijo uspeh te operacije;

6.  poziva k večji koordinaciji v okviru mehanizma SHADE med EU, Natom in tremi glavnimi protipiratskimi pomorskimi misijami na tem območju (EU NAVFOR, CTF150/151 in TF508 v okviru Natove operacije Ocean Shield) ter z različnimi mednarodnimi pomorskimi silami za preprečitev nepotrebnega podvajanja, saj tako EU kot Nato na podlagi avtonomnega odločanja delujeta na istem območju, imata enake interese in v veliki meri vključujeta iste evropske države;

7.  odločno poziva visoko predstavnico/podpredsednico, naj zahteva okrepitev usklajevanja in sodelovanja med vsemi mednarodnimi akterji v Somaliji in širše na Afriškem rogu, zlasti EU, Natom, ZDA, OZN in zadevnimi državami, da bi dosegli dejanski in osredotočen celovit pristop k boju proti piratstvu ter, kar je najbolj pomembno, odpravili njegove temeljne vzroke in posledice na vseh ravneh;

8.  hkrati poudarja, da je treba okrepiti strateško usklajevanje med EU NAVFOR Atalanta, EUTM Somalia in drugimi ukrepi skupne varnostne in obrambne politike (npr. misijo za krepitev regionalnih pomorskih zmogljivosti (RMCB), ko bo začela delovati) na širšem območju Afriškega roga; v zvezi s tem pozdravlja odločitev Sveta s 23. marca 2012, da se vzpostavi operativni center EU v podporo misijam skupne varnostne in obrambne politike na Afriškem rogu; v zvezi s tem poziva k ponovnemu pregledu obstoječega sistema poveljevanja operacijam EU NAVFOR Atalanta in EUTM Somalia;

9.  pozdravlja konferenco o Somaliji 23. februarja 2012 v Londonu, ki kaže na odločenost mednarodne skupnosti, da izkorenini piratstvo, in poziva k večjim sodnim zmogljivostim za pregon in zaprtje odgovornih za piratstvo;

10. poudarja, da bo nadaljnje nekaznovanje piratstva oviralo odvračanje od njega; obžaluje dejstvo, da kljub sporazumom o premestitvi med EU in tretjimi državami (Kenijo, Sejšeli, Mauritiusom), kljub dvostranskim sporazumom o vračanju obsojenih piratov med Sejšeli ter Puntlandom in Somalilandom in kljub različnim mednarodnim pravnim okvirom številni pirati in drugi zločinci še vedno niso bili aretirani ali so bili po aretaciji pogosto izpuščeni, ker proti njim ni bilo trdnih pravnih dokazov ali zaradi pomanjkanja politične volje za pregon; ugotavlja tudi, da tudi nekatere države članice EU nimajo ustreznih kazenskopravnih varoval zoper piratstvo na odprtem morju;

11. v zvezi s tem poziva k takojšnjim in učinkovitim ukrepom za pregon in kaznovanje osumljenih piratstva in poziva tretje države ter države članice EU, ki še tega niso storile, da za boj proti nekaznovanosti piratov v nacionalno zakonodajo prenesejo vse določbe konvencije Združenih narodov o pomorskem mednarodnem pravu in konvencije Združenih narodov o preprečevanju nezakonitih dejanj proti varnosti v pomorski plovbi, Svet in Komisijo pa poziva, naj dodatno preučita možnosti sojenja v državah te regije ter naj si prizadevata za ustanovitev specializiranih sodišč za piratstvo v Somaliji in drugih državah te regije, kar bi bila trajna sodna rešitev za kazenski pregon piratov v Somaliji;

12. je seznanjen s priporočili generalnega sekretarja ZN varnostnemu svetu za lažje prijetje in kazenski pregon osumljenih piratstva; obenem poudarja, da je treba zagotoviti pošteno in učinkovito sojenje na obstoječih domačih sodiščih, pa tudi humane razmere in varnost v regionalnih objektih za prestajanje zaporne kazni;

13. poziva države članice, naj v sodelovanju z Europolom in Interpolom raziščejo denarne tokove in jim sledijo ter zasežejo denar, ki se piratom plača kot odkupnina, saj znamenja kažejo, da se ta sredstva nakazujejo na bančne račune po vsem svetu, tudi na banke v Evropi, ter naj odkrijejo in razkrinkajo mreže organiziranega kriminala, ki imajo od teh dejanj dobiček; poziva Svet, naj spodbuja nadaljnje sodelovanje med EU NAVFOR ter Europolom in Interpolom;

14. spodbuja EU NAVFOR, Nato in skupne pomorske sile, naj se učinkovito spopadejo z vse pogostejšo uporabo zajetih trgovskih ladij kot piratskih „matičnih ladij“ – zaradi tega so operativne sposobnosti piratov občutno povečane, saj jim omogoča močnejše, odločnejše in prožnejše napade po vsem Indijskem oceanu;

15. poudarja, da bi morala Evropska agencija za pomorsko varnost po potrebi še naprej sodelovati z EU NAVFOR Atalanta, in sicer tako, da tej operaciji po odobritvi države zastave posreduje natančne podatke iz sistema LRIT in satelitske posnetke plovil, ki plujejo skozi to območje pod zastavo EU; zato spodbuja države članice, naj agenciji dovolijo posredovati te podatke in informacije operaciji EU NAVFOR;

16. meni, da bi bilo treba zaradi širjenja piratstva usposabljati mornarje, ki so izpostavljeni nevarnostim, povezanim s piratstvom, da se okrepijo njihove možnosti samozaščite; poudarja, da se morajo ladjarske družbe držati „najboljših upravnih praks za zaščito pred piratstvom, ki prihaja iz Somalije“ (BMP4) in jih v celoti uporabljati, saj za vse sodelujoče strani zagotavljajo dovolj informacij o tem, kako ladjam pomagati, da se izognejo napadom piratov ob obalah Somalije, jih odvrnejo ali zadržijo; ponavlja svoj poziv, naj se vsa plovila, ki delujejo na tem območju, prijavijo pri ustreznih organih za usklajevanje pomorske varnosti in naj sledijo priporočilom misije EU NAVFOR Atalanta; poziva države članice, naj zagotovijo, da se vsa njihova plovila prijavijo;

17. poziva Svet in Komisijo, naj v sodelovanju z ZN in Afriško unijo ter po več prošnjah prehodne zvezne vlade Somalije za mednarodno pomoč pri zaščiti ladij s humanitarno pomočjo in boju proti piratstvu ob njenih obalah še naprej sodelujejo in podpirajo somalsko prehodno vlado v boju proti piratstvu in pri sodnem pregonu storilcev ter naj Somaliji in tamkajšnji regiji pomagajo okrepiti zmogljivosti;

18. pozdravlja sklep Sveta za zunanje zadeve z dne 12. decembra 2011 o začetku misije za krepitev regionalnih pomorskih zmogljivosti EUCAP Nestor, ki bo namenjena krepitvi zmogljivosti na morju in v pravosodju ter usposabljanju pripadnikov obalne policije in sodnikov osmih držav na Afriškem rogu in v zahodnem Indijskem oceanu; poziva Svet in Evropsko službo za zunanje delovanje, naj storita vse potrebno, da bo letos poleti v tej regiji začela delovati misija za krepitev regionalnih pomorskih zmogljivosti;

19. priznava, da je usposabljanje le del krepitve pomorskih zmogljivosti in zato poziva države članice, naj misiji in tej regiji zagotovijo materialno pomoč, zlasti plovila za pomorsko patruljiranje;

20. odločno podpira proces za mir in spravo iz Džibutija; poziva k celovitemu pristopu pri reševanju razmer v Somaliji, ki bo povezoval varnost z razvojem, pravno državo in spoštovanjem človekovih pravic ter mednarodnim humanitarnim pravom;

21. pozdravlja odločitev Komisije, da predlaga zagotovitev dodatnih 100 milijonov EUR finančne podpore EU v okviru mirovne pomoči za Afriko za misijo Afriške unije v Somaliji, ter poziva države članice in mednarodno skupnost, naj pomagata spodbujati mir, gospodarski razvoj in oblikovanje stabilnega demokratičnega režima v Somaliji, ki bi dolgoročno omogočal varnost in boj proti piratstvu; pozdravlja imenovanje posebnega predstavnika EU za Afriški rog;

22. je zaskrbljen zaradi slabšanja humanitarnih razmer na Afriškem rogu in poziva mednarodno skupnost, še posebej EU, naj poveča humanitarno pomoč, ki jo zagotavlja ljudem v stiski, da bi zadovoljila rastoče potrebe po tovrstni pomoči in preprečila morebitno nadaljnje slabšanje položaja;

23. ponovno poudarja, da bi morala vsakršna strategija za boj proti piratstvu upoštevati, da piratstvo služi nezakonitim gospodarskim interesom, in da bi morale biti vse spodbude za odvračanje somalijskega prebivalstva od piratstva, usmerjene v zaposlovanje mladih in namenjene zagotavljanju alternativnih možnosti za lokalno prebivalstvo, s katerimi bi se lahko ustrezno preživljalo;

24. pozdravlja projekt Marsic v okviru programa kritičnih pomorskih poti, ki je del instrumenta EU za stabilnost, katerega cilj je okrepiti pomorsko varnost v zahodnem Indijskem oceanu in v Adenskem zalivu, in sicer z izmenjavo informacij in krepitvijo zmogljivosti, saj ta projekt poudarja regionalno sodelovanje med državami v tej regiji; pričakuje, da bo izvajanje projekta podaljšano onkraj leta 2013;

25. spodbuja pobude za boj proti piratstvu med državami vzhodne in južne Afrike ter državami iz regije Indijskega oceana, kot je nov program za boj proti piratstvu MASE (Pomorski in varnostni program – ang. Maritime and Security Programme), ki je kot nepovratna zagonska sredstva od EU dobil 2 milijona EUR; pozdravlja načrtovano dopolnjevanje med projekti, ki jih financira Komisija, in misijo skupne varnostne in obrambne politike za krepitev regionalnih pomorskih zmogljivosti;

26. ponovno poudarja, da je piratstvo ob somalijski obali le posledica brezpravnega stanja in nereda v tej državi in bi zato mednarodna skupnost morala prehodni zvezni vladi Somalije ponuditi ustrezno tehnično in finančno podporo v pomoč pri razvoju zmogljivosti za nadzor nad njenimi ozemeljskimi vodami in v skladu z mednarodnim pravom nad njeno izključno ekonomsko cono;

27. pozdravlja delo kontaktne skupine Združenih narodov o piratstvu ob somalski obali, ki je inovativen forum za izboljšanje ravni in kakovosti mednarodnega sodelovanja na tem področju, tako med državami kot s pomembnejšimi mednarodnimi organizacijami s tega območja;

28. pozdravlja tesno sodelovanje z Mednarodno pomorsko organizacijo na področju krepitve pomorskih zmogljivosti, pa tudi prizadevanja za sklenitev strateškega partnerstva med EU in Mednarodno pomorsko organizacijo za boj proti piratstvu v širši regiji Afriškega roga;

29. poudarja, da je uporaba zasebnih oboroženih varnostnikov ukrep, ki ne more nadomestiti celovite rešitve za večplastno problematiko piratstva; upošteva dejstvo, da so nekatere države članice sprejele ustrezno zakonodajo; v zvezi s tem poziva države članice, naj na krovu ladij izvajajo potrebne varnostne ukrepe, ko je to mogoče, Komisijo in Svet pa poziva, naj si prizadevata, da bi se na ravni EU oblikoval pristop glede uporabe certificiranega oboroženega osebja na krovu za zagotavljanje pravilnega izvajanja smernic Mednarodne pomorske organizacije na tem področju;

30. ugotavlja, da se po mednarodnem pravu na odprtem morju v vseh primerih, tudi v zvezi z ukrepi, sprejetimi v boju proti piratstvu, na zadevni ladji, tudi za vojaško osebje na krovu, uporablja zakonodaja države zastave; poleg tega nobena druga oblast, razen tiste države zastave, ne more odrediti zaustavitve ali zaplembe ladje niti preiskovalnih ukrepov;

31. naroči svojemu predsedniku, naj to resolucijo posreduje Svetu, Komisiji, državam članicam, generalnemu sekretarju Afriške unije, Organizaciji združenih narodov, Medvladnemu organu za razvoj, predsedniku prehodne zvezne vlade Somalije in Vseafriškemu parlamentu.