Fælles beslutningsforslag - RC-B7-0234/2012Fælles beslutningsforslag
RC-B7-0234/2012

    FÆLLES BESLUTNINGSFORSLAG om bekæmpelse af homofobi i Europa

22.5.2012 - (2012/2657(RSP))

jf. forretningsordenens artikel 110, stk. 2 og stk. 4
til erstatning af beslutningsforslag af:
PPE (B7‑0234/2012)
Verts/ALE (B7‑0236/2012)
S&D (B7‑0238/2012)
GUE/NGL (B7‑0242/2012)
ALDE (B7‑0243/2012)

Michèle Striffler, Simon Busuttil for PPE-Gruppen
Michael Cashman, Claude Moraes, Sylvie Guillaume, Knut Fleckenstein, Ana Gomes, Richard Howitt, Liisa Jaakonsaari, Britta Thomsen for S&D-Gruppen
Sophia in ‘t Veld, Sarah Ludford, Renate Weber, Sonia Alfano, Frédérique Ries, Kristiina Ojuland, Gianni Vattimo, Ramon Tremosa i Balcells, Marietje Schaake, Louis Michel, Jan Mulder, Edward McMillan-Scott, Alexander Alvaro, Nadja Hirsch for ALDE-Gruppen
Judith Sargentini, Ulrike Lunacek, Catherine Grèze, Marije Cornelissen, Jean Lambert for Verts/ALE-Gruppen
Cornelis de Jong, Mikael Gustafsson, Cornelia Ernst, Younous Omarjee, Marie-Christine Vergiat, Søren Bo Søndergaard, Marisa Matias, Alda Sousa, Nikolaos Chountis, Patrick Le Hyaric, Willy Meyer for GUE/NGL-Gruppen

Procedure : 2012/2657(RSP)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb :  
RC-B7-0234/2012
Indgivne tekster :
RC-B7-0234/2012
Forhandlinger :
Afstemninger :
Vedtagne tekster :

Europa-Parlamentets beslutning om bekæmpelse af homofobi i Europa

(2012/2657(RSP))

Europa-Parlamentet,

 der henviser til verdenserklæringen om menneskerettigheder, den internationale konvention om borgerlige og politiske rettigheder, konventionen om barnets rettigheder og konventionen til beskyttelse af menneskerettigheder og grundlæggende frihedsrettigheder,

 der henviser til artikel 2, artikel 3, stk. 5, artikel 6, 7, 21 og 27 i traktaten om Den Europæiske Union, artikel 10 og 19 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde samt til Den Europæiske Unions charter om grundlæggende rettigheder,

 der henviser til værktøjssættet til fremme og beskyttelse af alle menneskerettigheder for lesbiske, bøsser, biseksuelle og transpersoner (LGBT), som Rådets Menneskerettighedsgruppe har vedtaget,

 der henviser til Europarådets Parlamentariske Forsamlings resolution 1728 af 29. april 2010 om forskelsbehandling på grund af seksuel orientering og kønsidentitet og Europarådets Ministerkomités anbefaling CM/Rec(2010)5 af 31. marts 2010 om foranstaltninger til bekæmpelse af forskelsbehandling på grund af seksuel orientering eller kønsidentitet,

 der henviser til rapporten fra november 2010 fra Den Europæiske Unions Agentur for Grundlæggende Rettigheder om homofobi, transfobi og diskrimination på grund af seksuel orientering og kønsidentitet,

 der henviser til sin beslutning af 18. april 2012 om menneskerettighederne i verden og EU's menneskerettighedspolitik, herunder virkninger for EU's strategiske menneskerettighedspolitik,

 der henviser til sin beslutning af 14. december 2011 om det kommende topmøde mellem EU og Rusland,

 der henviser til sin beslutning af 28. september 2011 om menneskerettigheder, seksuel orientering og kønsidentitet i De Forenede Nationer,

 der henviser til sin beslutning af 19. januar 2011 om krænkelse af ytringsfriheden og forskelsbehandling på grundlag af seksuel orientering i Litauen,

 der henviser til sin beslutning af 17. september 2009 om den litauiske lov om beskyttelse af mindreårige mod de skadelige virkninger af oplysninger til offentligheden,

 der henviser til sine tidligere beslutninger om homofobi, navnlig af 26. april 2007 om homofobi i Europa, af 15. juni 2006 om stigende racistisk og homofobisk vold i Europa og af 18. januar 2006 om homofobi i Europa,

 der henviser til forretningsordenens artikel 110, stk. 2 og 4,

A.  der henviser til, at Den Europæiske Union bygger på værdierne respekt for den menneskelige værdighed, frihed, demokrati, ligestilling, retsstaten og respekt for menneskerettighederne, herunder rettigheder for personer, der tilhører mindretal, og skal forsvare og fremme disse værdier i forbindelserne med den øvrige verden;

B.  der henviser til, at homofobi er en irrationel frygt for og aversion mod mandlig og kvindelig homoseksualitet og lesbiske, bøsser, biseksuelle og transpersoner (LGBT), som er baseret på fordomme og i lighed med racisme, fremmedhad, antisemitisme og sexisme, og der henviser til, at det kommer til udtryk i både det private og det offentlige rum under forskellige former som f.eks. hadefulde udtalelser og incitamenter til forskelsbehandling, latterliggørelse, verbal, psykisk og fysisk vold, forfølgelse og mord, forskelsbehandling i overtrædelse af ligestillingsprincippet og uberettigede og urimelige begrænsninger af rettigheder, som ofte er skjult bag begrundelser, der henviser til den offentlige orden, religionsfriheden og retten til militærnægtelse;

C.  der henviser til, at der i Rusland blev indført strafferetlige og administrative love mod ”propaganda for homoseksualitet” i regionerne Ryazan i 2006, Arkhangelsk i 2011, Kostroma og Skt. Petersborg i 2012, og at regionerne Novosibirsk, Samara, Krirov, Krasnoyarsk og Kaliningrad i øjeblikket overvejer at indføre sådanne love; der henviser til, at disse love fastsætter forskellige bøder på op til 1 270 EUR for enkeltpersoner og op til 12 700 EUR for sammenslutninger og virksomheder samt til, at den føderale Duma overvejer at indføre en lignende lov;

D.  der henviser til, at parlamentet i Ukraine undersøger to lovforslag, som blev fremsat i 2011 og 2012, og som vil gøre det til en strafbar handling at "udbrede homoseksualitet", herunder ved at "afholde møder, parader, aktioner, demonstrationer og masseforsamlinger, der tilsigter bevidst formidling af enhver form for positiv information om homoseksualitet", og som indeholder bestemmelser om bøder og op til fem års fængsel; der henviser til, at det ukrainske parlaments udvalg for ytrings- og informationsfrihed støtter disse lovforslag;

E.  der henviser til, at byerne Bălți, Sorochi, Drochia, Cahul, Ceadîr Lunga og Hiliuţi samt distrikterne Anenei Noi og Basarabeasca i Moldova for nylig vedtog love om at forbyde "aggressiv propaganda for utraditionelle seksuelle orienteringer" og i et tilfælde "muslimsk aktivitet"; der henviser til, at statskancelliet allerede har erklæret sådanne foranstaltninger forfatningsstridige i tilfældet med Chetriş;

F.  der henviser til, at det i Litauen fortsat er juridisk uklart, om oplysninger til offentligheden må fremme accept af homoseksualitet, jf. loven til beskyttelse af mindreårige mod de skadelige virkninger af oplysninger til offentligheden som ændret i 2010;

G.  der henviser til, at et medlem af byrådet i Riga i Letland for nylig fremlagde et lovforslag om at forbyde ”propaganda for homoseksualitet” med det formål at forhindre den baltiske Pride-parade 2012 i at finde sted, og der henviser til, at dette forslag endnu ikke er blevet behandlet;

H.  der henviser til, at det højrenationale parti ”Jobbik” i Ungarn for nylig fremlagde adskillige lovforslag om at gøre ”udbredelsen af seksuelle adfærdsforstyrrelser” til en strafbar handling, og at Fidesz-partiet i Budapests byråd har fremlagt et lokalt dekret om at ”begrænse utugtige marcher” forud for Gay Pride-paraden i Budapest, og der henviser til, at disse forslag efterfølgende blev opgivet;

I.  der henviser til, at delegationen EU-Moldova har givet udtryk for ”dyb beklagelse og bekymring" over disse tilkendegivelser af intolerance og forskelsbehandling;

J.  der henviser til, at Kommissionen har erklæret sin forpligtelse til at sikre overholdelse af menneskerettighederne og de grundlæggende frihedsrettigheder i EU og har udtalt, at homofobi ikke hører hjemme i Europa,

K.  der henviser til, at homofobi fortsat kommer til udtryk i medlemsstater og tredjelande, herunder i form af mord, forbud mod gay pride-parader og ligestillingsmarcher, offentlig brug af provokerende, truende og hadefuldt sprog, manglende tiltag fra politiets side for at yde passende beskyttelse og homofobiske gruppers tilladte voldelige demonstrationer;

L.  der henviser til, at Europa-Parlamentet fortsat fuldt ud bakker op om lighed og ikkeforskelsbehandling på grund af seksuel orientering og kønsidentitet i EU og navnlig støtter vedtagelsen af Rådets forslag til direktiv om gennemførelse af princippet om ligebehandling af alle uanset religion eller tro, handicap, alder eller seksuel orientering, der er blokeret som følge af indsigelser fra visse medlemsstater, kommende forslag om gensidig anerkendelse af civilstandsdokumenters virkninger, den kommende revision af rammeafgørelsen om racisme og fremmedhad, som tilsigter at inkludere homofobisk kriminalitet, og en omfattende køreplan for ligestilling uden forskelsbehandling på grund af seksuel orientering og kønsidentitet;

Situationen i Den Europæiske Union

1.  fordømmer på det kraftigste enhver forskelsbehandling på grund af seksuel orientering og kønsidentitet og beklager dybt, at LGBT-personers grundlæggende rettigheder selv i EU endnu ikke altid respekteres fuldt ud; opfordrer derfor medlemsstaterne til at sikre, at lesbiske, bøsser, biseksuelle og transpersoner beskyttes mod homofobiske hadefulde udtalelser og vold, og at partnere af samme køn får den samme respekt, værdighed og beskyttelse som resten af samfundet; opfordrer indtrængende medlemsstaterne og Kommissionen til kraftigt at fordømme homofobiske hadefulde udtalelser eller tilskyndelse til had og vold og til at sikre, at demonstrationsfriheden – som garanteres i alle menneskerettighedstraktater – respekteres i praksis;

2.  opfordrer Kommissionen til at revidere rammeafgørelsen om racisme og fremmedhad med henblik på at styrke og udvide dens anvendelsesområde til også at omfatte hadforbrydelser på grundlag af seksuel orientering, kønsidentitet og kønsudtryk;

3.  opfordrer Kommissionen til at sikre, at forskelsbehandling på grund af seksuel orientering forbydes inden for alle sektorer ved at fuldføre antidiskriminationspakken på grundlag af artikel 19 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde;

4.  opfordrer Kommissionen og medlemsstaterne til at sikre, at direktiv 2004/38/EF om ret til at færdes og opholde sig frit gennemføres uden nogen form for forskelsbehandling på grund af seksuel orientering, og opfordrer Kommissionen til at foreslå foranstaltninger til gensidig anerkendelse af civilstatusdokumenters virkninger baseret på princippet om gensidig anerkendelse;

5.  henleder opmærksomheden på de resultater, som Den Europæiske Unions Agentur for Grundlæggende Rettigheder nåede frem til i sin rapport om homofobi, transfobi og diskrimination på grund af seksuel orientering og kønsidentitet; opfordrer Kommissionen og medlemsstaterne til i videst muligt omfang at gennemføre de konklusioner, der er indeholdt i rapporten;

6.  opfordrer Kommissionen til omhyggeligt at behandle de kommende resultater af Agenturet for Grundlæggende Rettigheders europæiske undersøgelse om bøsser, lesbiske, biseksuelle og transpersoner og til at træffe de nødvendige foranstaltninger;

7.  opfordrer Kommissionen til at sikre, at årsberetningen om anvendelsen af EU's charter om grundlæggende rettigheder indeholder en strategi, som skal styrke beskyttelsen af de grundlæggende rettigheder i EU, herunder fuld og omfattende information om forekomsten af homofobi i medlemsstaterne samt forslag om løsninger og foranstaltninger til bekæmpelse heraf;

8.  gentager sin anmodning til Kommissionen om at udarbejde en omfattende køreplan for ligestilling uden forskelsbehandling på grund af seksuel orientering eller kønsidentitet;

9.  mener, at LGBT-personers grundlæggende rettigheder vil være bedre beskyttet, hvis de har adgang til juridisk anerkendte samlivsformer som papirløse parforhold, registreret partnerskab eller ægteskab; udtrykker tilfredshed med, at disse muligheder i øjeblikket tilbydes i 16 medlemsstater, og opfordrer andre medlemsstater til at overveje at indføre lignende foranstaltninger;

Homofobiske love og ytringsfrihed i Europa

10.  udtrykker alvorlig bekymring over udviklinger, som begrænser ytrings- og forsamlingsfriheden på grundlag af misforståelser omkring homoseksualitet og transseksualitet; mener, at EU's medlemsstater bør være et godt eksempel, når det gælder anvendelsen og beskyttelsen af de grundlæggende rettigheder i Europa;

11.  beklager, at denne slags love allerede nu bliver brugt til at arrestere eller give bøder til borgere, herunder heteroseksuelle, som giver udtryk for støtte til eller tolerance eller accept af lesbiske, bøsser, biseksuelle og transpersoner (LGBT); beklager desuden, at disse love legitimerer homofobi og i visse tilfælde vold, f.eks. det voldelige angreb mod en bus med LGBT-aktivister den 17. maj 2012 i Skt. Petersborg;

12.  fordømmer volden og truslerne i forbindelse med Kiev Pride-arrangementet den 20. maj 2012, hvor to Gay Pride-ledere blev slået ned, hvilket resulterede i, at Pride-paraden blev aflyst; minder om, at EU-aftaler afhænger af respekten for de grundlæggende rettigheder, som er fastsat i traktaterne, og opfordrer derfor Ukraine til at indføre lovgivning, der skal forbyde forskelsbehandling, herunder på grund af seksuel orientering; mener, at den aktuelle udvikling i Ukraine står i modsætning til dette krav; opfordrer de ukrainske myndigheder til omgående at tilbagekalde de relevante lovforslag, fremsætte forslag til lovgivning, der forbyder forskelsbehandling, herunder på grund af seksuel orientering, og forpligte sig til at gennemføre en sikker Kiev Pride næste år;

13.  understreger, at termen "propaganda" kun sjældent defineres; konstaterer med bekymring, at visse medier beviseligt udøver selvcensur, at borgere intimideres og er bange for at give udtryk for deres holdninger, og at sammenslutninger og selskaber, der bruger homovenlige symboler som f.eks. regnbuer, risikerer retsforfølgning;

14.  fremhæver, at disse love er i strid med den internationale konvention om borgerlige og politiske rettigheder, som udelukker diskriminerende love og praksisser[1] på grund af seksuel orientering, og som Rusland, Ukraine, Moldova, Litauen, Letland og Ungarn har tiltrådt; opfordrer Europarådet til at efterforske disse tilsidesættelser af menneskerettighederne og vurdere, om de er forenelige med de forpligtelser, som er forbundet med et medlemskab af Europarådet og den europæiske menneskerettighedskonvention, samt træffe passende foranstaltninger;

15.  fremhæver desuden, at uddannelse spiller en central rolle, og at der derfor er behov for en god, tilgængelig og respektfuld seksualundervisning; opfordrer indtrængende medlemsstaterne og Kommissionen til at intensivere kampen mod homofobi gennem uddannelse samt ved hjælp af administrative, juridiske og lovgivningsmæssige midler;

16.  understreger endelig, at nationale og internationale domstole konsekvent har fastslået, at hensynet til den offentlige sædelighed ikke retfærdiggør forskelsbehandling, herunder i tilknytning til ytringsfriheden; henviser til det store flertal af europæiske lande, som ikke har sådanne love, og hvis samfund er velfungerende, mangfoldige og gensidigt respektfulde;

17.  opfordrer de relevante myndigheder i Rusland, Ukraine, Moldova, og alle EU's medlemsstater til at udvise og sikre respekt for princippet om ikkeforskelsbehandling og til at tage disse love og forslag op til fornyet overvejelse i lyset af den internationale menneskerettighedslovgivning og deres forpligtelser i medfør heraf;

18.  opfordrer Kommissionen, Rådet og EU-Udenrigstjenesten til at tage disse forbud til efterretning og fordømme dem, navnlig på områderne indre anliggender, bilateral dialog og den europæiske naboskabspolitik; opfordrer endvidere Rådet for Den Europæiske Union og EU-Udenrigstjenesten til at tage spørgsmålet op i relevante internationale fora som f.eks. Europarådet, Organisationen for Sikkerhed og Samarbejde i Europa og De Forenede Nationer;

19.  pålægger sin formand at sende denne beslutning til Kommissionen, Rådet, Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik/næstformand i Kommissionen, medlemsstaternes regeringer og parlamenter, Ruslands og Ukraines nationale regeringer og parlamenter samt de regionale russiske parlamenter og moldoviske lokalråd, der er nævnt i denne beslutning.