Κοινή πρόταση ψηφίσματος - RC-B7-0234/2012Κοινή πρόταση ψηφίσματος
RC-B7-0234/2012

ΚΟΙΝΗ ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ σχετικά με την καταπολέμηση της ομοφοβίας στην Ευρώπη

22.5.2012 - (2012/2657(RSP))

σύμφωνα με το άρθρο 110, παράγραφος 2 του Κανονισμού
που αντικαθιστά τις προτάσεις ψηφίσματος των ομάδων:
PPE (B7‑0234/2012)
Verts/ALE (B7‑0236/2012)
S&D (B7‑0238/2012)
GUE/NGL (B7‑0242/2012)
ALDE (B7‑0243/2012)

Michèle Striffler, Simon Busuttil εξ ονόματος της Ομάδας PPE
Michael Cashman, Claude Moraes, Sylvie Guillaume, Knut Fleckenstein, Ana Gomes, Richard Howitt, Liisa Jaakonsaari, Britta Thomsen εξ ονόματος της Ομάδας S&D
Sophia in ‘t Veld, Sarah Ludford, Renate Weber, Sonia Alfano, Frédérique Ries, Kristiina Ojuland, Gianni Vattimo, Ramon Tremosa i Balcells, Marietje Schaake, Louis Michel, Jan Mulder, Edward McMillan-Scott, Alexander Alvaro, Nadja Hirsch εξ ονόματος της Ομάδας ALDE
Judith Sargentini, Ulrike Lunacek, Catherine Grèze, Marije Cornelissen, Jean Lambert εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE
Cornelis de Jong, Mikael Gustafsson, Cornelia Ernst, Younous Omarjee, Marie-Christine Vergiat, Søren Bo Søndergaard, Marisa Matias, Alda Sousa, Νικόλαος Χουντής, Patrick Le Hyaric, Willy Meyer εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL

Διαδικασία : 2012/2657(RSP)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου :  
RC-B7-0234/2012
Κείμενα που κατατέθηκαν :
RC-B7-0234/2012
Συζήτηση :
Ψηφοφορία :
Κείμενα που εγκρίθηκαν :

Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με την καταπολέμηση της ομοφοβίας στην Ευρώπη

(2012/2657(RSP))

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–   έχοντας υπόψη την Οικουμενική Διακήρυξη των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου, το Διεθνές Σύμφωνο για τα Ατομικά και Πολιτικά Δικαιώματα, τη Σύμβαση για τα Δικαιώματα του Παιδιού και τη Σύμβαση για την Προάσπιση των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου και των Θεμελιωδών Ελευθεριών,

–   έχοντας υπόψη τα άρθρα 2, 3 παράγραφος 5, 6, 7, 21 και 27 της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση, τα άρθρα 10 και 19 της Συνθήκης για τη Λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, καθώς και τον Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

–   έχοντας υπόψη την «εργαλειοθήκη για την προαγωγή και προστασία της απόλαυσης όλων των ανθρωπίνων δικαιωμάτων από τις λεσβίες, τους ομοφυλόφιλους, τους αμφιφυλόφιλους και τους διεμφυλικούς (LGBT)» που ενέκρινε η Ομάδα Εργασίας για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα, του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

–   έχοντας υπόψη το από 29 Απριλίου 2010 ψήφισμα 1728 της Κοινοβουλευτικής Συνέλευσης του Συμβουλίου της Ευρώπης σχετικά με τις διακρίσεις λόγω γενετήσιου προσανατολισμού και ταυτότητας φύλου, και την από 31 Μαρτίου 2010 Σύσταση CM/Rec(2010)5 της Επιτροπής των Υπουργών σχετικά με τα μέτρα για την καταπολέμηση των διακρίσεων λόγω γενετήσιου προσανατολισμού ή ταυτότητας φύλου,

–   έχοντας υπόψη την έκθεση του Οργανισμού για τα Θεμελιώδη Δικαιώματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, του Νοεμβρίου 2010, με τίτλο «ομοφοβία, τρανσφοβία και διακρίσεις λόγω γενετήσιου προσανατολισμού και ταυτότητας φύλου»,

–   έχοντας υπόψη το από 18ης Απριλίου 2012 ψήφισμά του σχετικά με την Ετήσια Έκθεση για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα στον Κόσμο και την πολιτική της ΕΕ στον τομέα αυτό, συμπεριλαμβανομένων των επιπτώσεων για τη στρατηγική πολιτική της ΕΕ για τα ανθρώπινα δικαιώματα,

–   έχοντας υπόψη το προηγούμενο ψήφισμά του, της 14ης Δεκεμβρίου 2011, σχετικά με την επικείμενη σύνοδο κορυφής ΕΕ-Ρωσίας,

–   έχοντας υπόψη το προηγούμενο ψήφισμά του, της 28ης Σεπτεμβρίου 2011, σχετικά με τα ανθρώπινα δικαιώματα, το γενετήσιο προσανατολισμό και την ταυτότητα φύλου στα Ηνωμένα Έθνη,

–   έχοντας υπόψη το προηγούμενο ψήφισμά του, της 19ης Ιανουαρίου 2011, σχετικά με την παραβίαση της ελευθερίας έκφρασης και τις διακρίσεις για λόγους γενετήσιου προσανατολισμού στη Λιθουανία,

–   έχοντας υπόψη το προηγούμενο ψήφισμά του, της 17ης Σεπτεμβρίου 2009, σχετικά με τον λιθουανικό νόμο για την προστασία των ανηλίκων από τις επιζήμιες συνέπειες της δημόσιας ενημέρωσης,

–   έχοντας υπόψη τα προηγούμενα ψηφίσματά του για την ομοφοβία, και ιδιαίτερα της 26ης Απριλίου 2007 σχετικά με την ομοφοβία στην Ευρώπη, της 15ης Ιουνίου 2006 σχετικά με την αύξηση της ρατσιστικής και ομοφοβικής βίας στην Ευρώπη, και της 18ης Ιανουαρίου 2006 για την ομοφοβία στην Ευρώπη,

–   έχοντας υπόψη το άρθρο 110 παράγραφοι 2 και 4 του Κανονισμού του,

A. λαμβάνοντας υπόψη ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι θεμελιωμένη σε αξίες όπως ο σεβασμός της ανθρώπινης αξιοπρέπειας, η ελευθερία, η δημοκρατία, η ισότητα, το κράτος δικαίου και ο σεβασμός των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, περιλαμβανομένων των δικαιωμάτων όσων ανήκουν σε μειονότητες, και πρέπει να υποστηρίζει και να προωθεί αυτές τις αξίες στις σχέσεις της με τον ευρύτερο κόσμο·

B.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η ομοφοβία είναι ο παράλογος φόβος και η αποστροφή για την γυναικεία και ανδρική ομοφυλοφιλία και για τις λεσβίες, τους ομοφυλόφιλους, τους αμφιφυλόφιλους και τους διεμφυλικούς (LGBT) που βασίζεται σε προκαταλήψεις και ομοιάζει με τον ρατσισμό, την ξενοφοβία, τον αντισημιτισμό και τον σεξισμό· λαμβάνοντας επίσης υπόψη ότι η ομοφοβία εκδηλώνεται στον ιδιωτικό και τον δημόσιο βίο με διάφορες μορφές, όπως οι εκφράσεις μίσους και η παρότρυνση στη διάκριση, η γελοιοποίηση, η λεκτική, ψυχολογική και σωματική βία, καθώς και η καταδίωξη και ο φόνος, οι διακρίσεις κατά παράβαση της αρχής της ισότητας ή οι αδικαιολόγητοι και παράλογοι περιορισμοί των δικαιωμάτων, οι οποίοι συχνά κρύβονται πίσω από επιχειρήματα περί δημόσιας τάξης, θρησκευτικής ελευθερίας και του δικαιώματος στην ελευθερία συνείδησης·

Γ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, στη Ρωσία, έχουν τεθεί σε ισχύ ποινικές και διοικητικές κυρώσεις κατά της «προπαγάνδας υπέρ της ομοφυλοφιλίας» στις περιφέρειες του Ριαζάν το 2006, του Αρχαγκέλσκ το 2011, της Κοστρόμα και της Αγίας Πετρούπολης το 2012, και ότι παρόμοια νομοσχέδια βρίσκονται σήμερα υπό εξέταση στις περιφέρειες του Νοβοσιμπίρσκ, της Σαμάρα, του Κίροφ, της Κρασνογιάρσκ και του Καλίνινγκραντ· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι νόμοι αυτοί προβλέπουν πρόστιμα ύψους μέχρι 1.270 ευρώ για φυσικά πρόσωπα και μέχρι 12.700 για ενώσεις και εταιρείες, ενώ και η Κρατική Δούμα εξετάζει ένα παρόμοιο νομοσχέδιο·

Δ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, στην Ουκρανία, το Κοινοβούλιο εξετάζει δύο νομοσχέδια που κατατέθηκαν το 2011 και το 2012 και τα οποία μετατρέπουν σε αδίκημα τη «διάδοση της ομοφυλοφιλίας», μεταξύ άλλων με την «πραγματοποίηση συναντήσεων, παρελάσεων, δραστηριοτήτων, διαδηλώσεων και μαζικών εκδηλώσεων με στόχο την εκούσια διάδοση θετικών πληροφοριών για την ομοφυλοφιλία» και επιβάλλουν πρόστιμα και ποινές φυλάκισης μέχρι πέντε ετών, και λαμβάνοντας υπόψη ότι η Επιτροπή Ελευθερίας του Λόγου και Ενημέρωσης του κοινοβουλίου της Ουκρανίας υποστηρίζει τα νομοσχέδια αυτά·

E.  λαμβάνοντας υπόψη ότι στη Μολδαβία οι πόλεις Bălți, Sorochi, Drochia, Cahul, Ceadîr Lunga και Hiliuţi καθώς και οι διοικητικές περιφέρειες Anenii Noi και Basarabeasca θέσπισαν πρόσφατα νόμους για να απαγορεύσουν την ‘επιθετική προπαγάνδα υπέρ των μη παραδοσιακών γενετήσιων προσανατολισμών’ και σε μια περίπτωση την ‘ισλαμική δραστηριότητα’, και λαμβάνοντας υπόψη ότι τα μέτρα αυτά κηρύχθηκαν ήδη αντισυνταγματικά από την κρατική διοίκηση στο Chetriş·

ΣΤ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, στη Λιθουανία, παραμένει νομικά ασαφές το κατά πόσον η ενημέρωση του κοινού μπορεί ή δεν μπορεί να προωθήσει την αποδοχή της ομοφυλοφιλίας, σε συνέχεια του νόμου για την προστασία των ανηλίκων από τις επιζήμιες συνέπειες της δημόσιας ενημέρωσης, όπως τροποποιήθηκε το 2010·

Ζ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι στη Λετονία μέλος του δημοτικού συμβουλίου της Ρίγα κατέθεσε πρόσφατα πρόταση νόμου για την απαγόρευση της ‘προπαγάνδας υπέρ της ομοφυλοφιλίας’ με σκοπό να παρεμποδίσει την πραγματοποίηση της πορείας υπερηφάνειας των ομοφυλόφιλων στις χώρες της Βαλτικής το 2012, και λαμβάνοντας υπόψη ότι αυτή πρόταση δεν έχει ακόμη εξετασθεί·

H. λαμβάνοντας υπόψη ότι, στην Ουγγαρία, το ακροδεξιό κόμμα Jobbik κατέθεσε πρόσφατα μια σειρά προτάσεων νόμου για τον ορισμό ενός νέου εγκλήματος, αυτού της «διάδοσης διαταραχών της σεξουαλικής συμπεριφοράς», ενώ στο δημοτικό συμβούλιο της Βουδαπέστης το κόμμα Fidesz κατέθεσε πρόταση για τον «περιορισμό άσεμνων πορειών», πριν από την πορεία υπερηφάνειας των ομοφυλοφίλων στη Βουδαπέστη· λαμβάνοντας ωστόσο υπόψη ότι οι προτάσεις αυτές απορρίφθηκαν·

Θ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η αντιπροσωπεία της ΕΕ στη Μολδαβία εξέφρασε «βαθιά λύπη και ανησυχία» για «αυτές τις εκδηλώσεις έλλειψης ανοχής και εφαρμογής διακρίσεων»·

Ι.   λαμβάνοντας υπόψη το γεγονός ότι η Επιτροπή έχει διακηρύξει την προσήλωσή της στην εξασφάλιση του σεβασμού των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και των θεμελιωδών ελευθεριών στην ΕΕ και έχει δηλώσει ότι η ομοφοβία δεν έχει θέση στην Ευρώπη·

ΙΑ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η ομοφοβία εξακολουθεί να εκδηλώνεται στα κράτη μέλη και σε τρίτες χώρες, με τέτοιες μορφές όπως δολοφονίες, απαγορεύσεις διαδηλώσεων υπερηφάνειας και πορειών για την ισότητα των ομοφυλοφίλων, δημόσια χρήση απειλητικής γλώσσας που εξάπτει το θυμό και το μίσος, απροθυμία της αστυνομίας να παράσχει κατάλληλη προστασία και βίαιες διαδηλώσεις ομοφοβικών ομάδων με την άδεια των αρχών·

ΙΒ. λαμβάνοντας υπόψη ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο παραμένει προσηλωμένο στην ισότητα και την απαγόρευση των διακρίσεων βάσει του γενετήσιου προσανατολισμού και ταυτότητας φύλου στην ΕΕ, και ιδιαίτερα, στην έγκριση της οδηγίας του Συμβουλίου για την εφαρμογή της αρχής ίσης μεταχείρισης μεταξύ ατόμων, ανεξαρτήτως θρησκείας ή πίστης, αναπηρίας, ηλικίας ή γενετήσιου προσανατολισμού, η οποία έχει ανασταλεί λόγω των αντιρρήσεων μερικών κρατών μελών, στις επικείμενες προτάσεις για την αμοιβαία αναγνώριση των επιπτώσεων των ληξιαρχικών πράξεων, στην επικείμενη αναθεώρηση της απόφασης πλαισίου για τον ρατσισμό και την ξενοφοβία. με σκοπό να περιλάβει το έγκλημα εις βάρος ομοφυλοφίλων και στον ολοκληρωμένο χάρτη πορείας για την ισότητα χωρίς διακρίσεις λόγω του γενετήσιου προσανατολισμού και της ταυτότητας φύλου·

Η κατάσταση στην Ευρωπαϊκή Ένωση

1.  καταδικάζει απερίφραστα κάθε διάκριση με βάση τον γενετήσιο προσανατολισμό και την ταυτότητα φύλου και εκφράζει την έντονη λύπη του για το γεγονός ότι, στην Ευρωπαϊκή Ένωση, τα θεμελιώδη δικαιώματα των λεσβιών, ομοφυλοφίλων, των αμφιφυλοφίλων και των διεμφυλικών δεν γίνονται πάντοτε απολύτως σεβαστά· καλεί ως εκ τούτου τα κράτη μέλη να μεριμνήσουν για την προστασία των λεσβιών, των ομοφυλοφίλων, των αμφιφυλόφιλων και των διεμφυλικών από τις ομοφοβικές εκφράσεις μίσους και την άσκηση βίας εις βάρος τους και να διασφαλίσουν ότι οι σύντροφοι ιδίου φύλου απολαύουν του ιδίου σεβασμού, αξιοπρέπειας και προστασίας όπως η υπόλοιπη κοινωνία· παροτρύνει τα κράτη μέλη και την Επιτροπή να καταδικάσουν απερίφραστα τις ομοφοβικές εκφράσεις μίσους ή την παρότρυνση στο μίσος και την βία, και να διασφαλίσουν ότι γίνεται σεβαστή στην πράξη η ελευθερία πραγματοποίησης διαδηλώσεων την οποία εγγυώνται όλες οι συνθήκες για τα δικαιώματα του ανθρώπου·

2.  καλεί την Επιτροπή να επανεξετάσει την απόφαση πλαίσιο για τον ρατσισμό και την ξενοφοβία με σκοπό να ενισχύσει και να διευρύνει το πεδίο της ώστε να περιληφθούν τα εγκλήματα μίσους λόγω γενετήσιου προσανατολισμού, ταυτότητας φύλου και έκφρασης φύλου·

3.  καλεί την Επιτροπή να διασφαλίσει την απαγόρευση των διακρίσεων λόγω γενετήσιου προσανατολισμού σε όλους τους τομείς συμπληρώνοντας την δέσμη μέτρων κατά των διακρίσεων με βάση το Άρθρο 19 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης·

4.  καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να διασφαλίσουν ότι η οδηγία 2004/38/ΕΚ για την ελεύθερη κυκλοφορία εφαρμόζεται χωρίς διακρίσεις λόγω γενετήσιου προσανατολισμού και καλεί την Επιτροπή να προτείνει μέτρα για να αναγνωρίζονται αμοιβαίως οι επιπτώσεις των ληξιαρχικών πράξεων βάσει της αρχής της αμοιβαίας αναγνώρισης·

5.  εφιστά την προσοχή στα πορίσματα του Οργανισμού για τα Θεμελιώδη Δικαιώματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης που περιλαμβάνονται στην έκθεσή του με τίτλο «ομοφοβία, τρανσφοβία και διακρίσεις λόγω γενετήσιου προσανατολισμού και ταυτότητας φύλου»· καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να εφαρμόσουν τις απόψεις που περιέχονται στην έκθεση αυτή στον μεγαλύτερο δυνατό βαθμό·

6.  καλεί την Επιτροπή να εξετάσει προσεκτικά τα μελλοντικά αποτελέσματα της ευρωπαϊκής κοινωνικής έρευνας για τις λεσβίες, τους ομοφυλόφιλους, τους αμφιφυλόφιλους και τους διεμφυλικούς που διεξήγαγε ο Οργανισμός για τα Θεμελιώδη Δικαιώματα, και να λάβει τα κατάλληλα μέτρα·

7.  καλεί την Επιτροπή να διασφαλίσει ότι η ετήσια έκθεση για την εφαρμογή του Χάρτη των θεμελιωδών δικαιωμάτων θα περιλαμβάνει στρατηγική για την ενίσχυση της προστασίας των θεμελιωδών δικαιωμάτων στην ΕΕ, μεταξύ άλλων και πλήρεις και εκτενείς πληροφορίες σχετικά με τη συχνότητα εμφάνισης περιστατικών ομοφοβίας στα κράτη μέλη και με τις προτεινόμενες λύσεις και ενέργειες για την αντιμετώπισή της·

8.  ζητεί και πάλι από την Επιτροπή να καταρτίσει ολοκληρωμένο χάρτη πορείας για την ισότητα χωρίς διακρίσεις λόγω του γενετήσιου προσανατολισμού και της ταυτότητας φύλου·

9.  πιστεύει ότι είναι πιθανότερο να διασφαλισθούν τα θεμελιώδη δικαιώματα των λεσβιών, ομοφυλοφίλων, των αμφιφυλοφίλων και των διεμφυλικών αν τα πρόσωπα αυτά έχουν πρόσβαση σε νομικούς θεσμούς όπως η συγκατοίκηση, η καταγεγραμμένη συμβίωση ή ο γάμος· χαιρετίζει το γεγονός ότι 16 κράτη μέλη προσφέρουν σήμερα αυτές τις δυνατότητες και καλεί τα άλλα κράτη μέλη να σκεφθούν να πράξουν το ίδιο·

Ομοφοβικοί νόμοι και ελευθερία έκφρασης στην Ευρώπη

10. ανησυχεί σοβαρά για τις εξελίξεις που οδηγούν στον περιορισμό της ελευθερίας της έκφρασης και του συνέρχεσθαι με βάση λανθασμένες αντιλήψεις για τους ομοφυλόφιλους και τους διεμφυλικούς· θεωρεί ότι τα κράτη μέλη της ΕΕ πρέπει να δίνουν το παράδειγμα στην εφαρμογή και προστασία των θεμελιωδών δικαιωμάτων στην Ευρώπη·

11. εκφράζει τη λύπη του για το γεγονός ότι νόμοι αυτού του είδους χρησιμοποιούνται ήδη για τη σύλληψη πολιτών και την επιβολή προστίμων, συμπεριλαμβανομένων των ετεροφυλόφιλων πολιτών, οι οποίοι εκφράζουν υποστήριξη, ανοχή ή αποδοχή προς τις λεσβίες, τους ομοφυλόφιλους, τους αμφιφυλόφιλους και τους διεμφυλικούς· εκφράζει επίσης τη λύπη του για το γεγονός ότι οι νόμοι αυτοί νομιμοποιούν την ομοφοβία και ενίοτε τη βία, όπως συνέβη στην περίπτωση της βίαιης επίθεσης σε λεωφορείο που μετέφερε ακτιβιστές LGBT στις 17 Μαΐου 2012 στην Αγία Πετρούπολη,

12. καταδικάζει τη βία και τις απειλές που περιέβαλαν την πορεία του Κιέβου στις 20 Μαΐου 2012 κατά την οποία δύο ηγετικές φυσιογνωμίες της πορείας υπερηφάνειας των ομοφυλοφίλων ξυλοκοπήθηκαν με αποτέλεσμα να ακυρωθεί η παρέλαση· υπενθυμίζει ότι η ΕΕ συνάπτει τις συμφωνίες της υπό την αίρεση ότι γίνονται σεβαστά τα ανθρώπινα δικαιώματα όπως ορίζεται στις Συνθήκες και καλεί συνεπώς την Ουκρανία να εισαγάγει νομοθεσία για την απαγόρευση των διακρίσεων περιλαμβανομένων των διακρίσεων λόγω γενετήσιου προσανατολισμού· είναι της γνώμης ότι οι τρέχουσες εξελίξεις στην Ουκρανία είναι ασυνεπείς προς την απαίτηση αυτή· καλεί τις αρχές της Ουκρανίας να ανακαλέσουν αμέσως τα σχετικά νομοσχέδια, να προτείνουν νομοθεσία για την απαγόρευση των διακρίσεων – περιλαμβανομένων των διακρίσεων λόγω του γενετήσιου προσανατολισμού – και να δεσμευθούν ότι του χρόνου η διενέργεια της πορείας του Κιέβου θα είναι ασφαλής·

13. υπογραμμίζει το γεγονός ότι ο όρος ‘προπαγάνδα’ σπάνια ορίζεται· έχει καταθορυβηθεί από το γεγονός ότι τα μέσα μαζικής ενημέρωσης έχουν αποδεδειγμένα αυτολογοκριθεί, οι πολίτες τρομοκρατούνται και φοβούνται να εκφράσουν τις απόψεις τους, και τα σωματεία και οι εταιρείες που χρησιμοποιούν σήματα φιλικά για τους ομοφυλόφιλους, όπως ουράνια τόξα, υπάρχει κίνδυνος να υποστούν δίωξη·

14. τονίζει το γεγονός ότι οι νόμοι αυτοί και οι προτάσεις δεν συμφωνούν με το Διεθνές Σύμφωνο για τα Ατομικά και Πολιτικά Δικαιώματα, το οποίο αποκλείει νόμους και πρακτικές που εισάγουν διακρίσεις[1] βάσει του γενετήσιου προσανατολισμού και το οποίο έχει προσυπογραφεί από τη Ρωσία, την Ουκρανία, τη Μολδαβία, και όλα τα κράτη μέλη της ΕΕ· καλεί το Συμβούλιο της Ευρώπης να ερευνήσει αυτές τις παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, να επαληθεύσει τη συμβατότητά τους με τις υποχρεώσεις που συνδέονται με την ιδιότητα του μέλους του Συμβουλίου της Ευρώπης και της Ευρωπαϊκής Σύμβασης Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και να λάβουν τα κατάλληλα μέτρα·

15. τονίζει ακόμη ότι η εκπαίδευση έχει καίρια σημασία και, συνεπώς, εκφράζει την ανάγκη για καλή, προσβάσιμη και διαπνεόμενη από σεβασμό σεξουαλική εκπαίδευση· παροτρύνει τα κράτη μέλη και την Επιτροπή να επιταχύνουν τον αγώνα κατά της ομοφοβίας, μέσω της εκπαίδευσης καθώς και με διοικητικά, δικαστικά και νομοθετικά μέσα·

16. τέλος, τονίζει ότι τα εθνικά και διεθνή δικαστήρια έχουν κατ 'επανάληψη δηλώσει ότι η διαφύλαξη των χρηστών ηθών δεν δικαιολογεί διαφορετική μεταχείριση, μεταξύ άλλων και σε σχέση με την ελευθερία της έκφρασης· εξαίρει τη μεγάλη πλειονότητα των χωρών της Ευρώπης που δεν έχουν τέτοιους νόμους, και οι κοινωνίες τους ευδοκιμούν, έχουν ποικιλομορφία και αλληλοσεβασμό·

17. καλεί τις αρμόδιες αρχές στη Ρωσία, την Ουκρανία, τη Μολδαβία και όλα τα κράτη μέλη της ΕΕ να καταδείξουν και να διασφαλίσουν το σεβασμό της αρχής της μη εισαγωγής διακρίσεων, και να επανεξετάσουν αυτούς τους νόμους με γνώμονα το διεθνές δίκαιο για τα ανθρώπινα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις που απορρέουν από το δίκαιο αυτό·

18. καλεί την Επιτροπή, το Συμβούλιο και την Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης να λάβουν γνώση αυτών των απαγορεύσεων και να τις καταδικάσουν, ιδιαίτερα στο πλαίσιο των εσωτερικών υποθέσεων, του διμερούς διαλόγου και της ευρωπαϊκής πολιτικής γειτνίασης· καλεί πέραν αυτών το Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης και την Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης να θίξουν το θέμα αυτό στα σχετικά διεθνή φόρα, όπως το Συμβούλιο της Ευρώπης, ο Οργανισμός για την Ασφάλεια και τη Συνεργασία στην Ευρώπη, και τα Ηνωμένα Έθνη·

19. αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, στο Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στην Ύπατη Εκπρόσωπο της Ένωσης για Θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφαλείας/Αντιπρόεδρο της Επιτροπής, τις κυβερνήσεις και τα κοινοβούλια των κρατών μελών, τις εθνικές κυβερνήσεις και τα κοινοβούλια της Ρωσίας και της Ουκρανίας, τα κοινοβούλια των περιφερειών της Ρωσίας που αναφέρονται στο ψήφισμα και στα τοπικά συμβούλια της Μολδαβίας που αναφέρονται επίσης στο ψήφισμα.