Yhteinen päätöslauselmaesitys - RC-B7-0234/2012Yhteinen päätöslauselmaesitys
RC-B7-0234/2012

YHTEINEN PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS homofobian torjunnasta Euroopassa

22.5.2012 - (2012/2657(RSP))

työjärjestyksen 110 artiklan 2 ja 4 kohdan mukaisesti
joka korvaa seuraavat poliittisten ryhmien jättämät päätöslauselmaesitykset:
PPE (B7‑0234/2012)
Verts/ALE (B7‑0236/2012)
S&D (B7‑0238/2012)
GUE/NGL (B7‑0242/2012)
ALDE (B7‑0243/2012)

Michèle Striffler, Simon Busuttil PPE-ryhmän puolesta
Michael Cashman, Claude Moraes, Sylvie Guillaume, Knut Fleckenstein, Ana Gomes, Richard Howitt, Liisa Jaakonsaari, Britta Thomsen S&D-ryhmän puolesta
Sophia in ‘t Veld, Sarah Ludford, Renate Weber, Sonia Alfano, Frédérique Ries, Kristiina Ojuland, Gianni Vattimo, Ramon Tremosa i Balcells, Marietje Schaake, Louis Michel, Jan Mulder, Edward McMillan-Scott, Alexander Alvaro, Nadja Hirsch ALDE-ryhmän puolesta
Judith Sargentini, Ulrike Lunacek, Catherine Grèze, Marije Cornelissen, Jean Lambert Verts/ALE-ryhmän puolesta
Cornelis de Jong, Mikael Gustafsson, Cornelia Ernst, Younous Omarjee, Marie-Christine Vergiat, Søren Bo Søndergaard, Marisa Matias, Alda Sousa, Nikolaos Chountis, Patrick Le Hyaric, Willy Meyer GUE/NGL-ryhmän puolesta

Menettely : 2012/2657(RSP)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari :  
RC-B7-0234/2012
Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :
RC-B7-0234/2012
Keskustelut :
Äänestykset :
Hyväksytyt tekstit :

Euroopan parlamentin päätöslauselma homofobian torjunnasta Euroopassa

(2012/2657(RSP))

Euroopan parlamentti, joka

–   ottaa huomioon Yhdistyneiden kansakuntien ihmisoikeuksien yleismaailmallisen julistuksen, kansalaisoikeuksia ja poliittisia oikeuksia koskevan kansainvälisen yleissopimuksen, lapsen oikeuksia koskevan yleissopimuksen sekä ihmisoikeuksien ja perusvapauksien suojelua koskevan yleissopimuksen,

–   ottaa huomioon Euroopan unionista tehdyn sopimuksen 2 artiklan, 3 artiklan 5 kohdan, 6, 7, 21 ja 27 artiklan, Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 10 ja 19 artiklan sekä Euroopan unionin perusoikeuskirjan,

–   ottaa huomioon Euroopan unionin neuvoston ihmisoikeustyöryhmän hyväksymän keinovalikoiman homo-, bi- ja transseksuaalisten henkilöiden (HLBT) kaikkien ihmisoikeuksien edistämiseksi ja suojaamiseksi,

–   ottaa huomioon 29. huhtikuuta 2010 annetun Euroopan neuvoston parlamentaarisen yleiskokouksen päätöslauselman 1728 seksuaaliseen suuntautumiseen ja sukupuoli-identiteettiin perustuvasta syrjinnästä sekä 31. maaliskuuta 2010 annetun Euroopan neuvoston ministerikomitean suosituksen CM/Rec(2010)5 toimenpiteistä seksuaaliseen suuntautumiseen tai sukupuoli-identiteettiin perustuvan syrjinnän torjumiseksi,

–   ottaa huomioon Euroopan unionin perusoikeusviraston marraskuussa 2010 julkaiseman selonteon, jossa käsiteltiin homo- ja transfobiaa sekä seksuaaliseen suuntautumiseen ja sukupuoli-identiteettiin perustuvaa syrjintää,

–   ottaa huomioon 18. huhtikuuta 2012 antamansa päätöslauselman vuosikertomuksesta ihmisoikeuksista maailmassa ja Euroopan unionin toiminnasta tällä alalla, mukaan luettuina vaikutukset EU:n strategiseen ihmisoikeuspolitiikkaan,

–   ottaa huomioon 14. joulukuuta 2011 antamansa päätöslauselman EU:n ja Venäjän tulevasta huippukokouksesta,

–   ottaa huomioon 28. syyskuuta 2011 antamansa päätöslauselman seksuaaliseen suuntautumiseen ja sukupuoli-identiteettiin liittyvien asioiden käsittelystä Yhdistyneissä kansakunnissa,

–   ottaa huomioon 19. tammikuuta 2011 antamansa päätöslauselman ilmaisunvapauden loukkaamisesta ja seksuaalisen suuntautumisen perusteella tapahtuvasta syrjinnästä Liettuassa,

–   ottaa huomioon 17. syyskuuta 2009 antamansa päätöslauselman Liettuan laista alaikäisten suojelemisesta julkisen tiedottamisen haittavaikutuksilta,

–   ottaa huomioon homofobiasta aiemmin antamansa päätöslauselmat, erityisesti 26. huhtikuuta 2007 homofobiasta Euroopassa, 15. kesäkuuta 2006 rasistisen ja homofobisen väkivallan noususta Euroopassa ja 18. tammikuuta 2006 homofobiasta Euroopassa antamansa päätöslauselmat,

–   ottaa huomioon työjärjestyksen 110 artiklan 2 ja 4 kohdan,

A. toteaa, että Euroopan unioni perustuu ihmisarvon kunnioittamisen, vapauden, demokratian, tasa-arvon, oikeusvaltion ja ihmisoikeuksien, vähemmistöryhmiin kuuluvien henkilöiden oikeudet mukaan luettuina, kunnioittamisen arvoihin ja että unionin on noudatettava ja edistettävä näitä arvoja suhteissaan muun maailman kanssa;

B.  toteaa, että homofobiassa on kyse naisten ja miesten homoseksuaalisuutta ja homo- ja biseksuaaleja sekä transihmisiä (HLBT) kohtaan tunnetusta järjettömästä ja ennakkoluuloihin perustuvasta pelosta ja inhosta, joka on samankaltaista kuin rasismi, muukalaisviha, antisemitismi ja sukupuoleen perustuva syrjintä; ottaa huomioon, että homofobiaa ilmenee sekä yksityisillä että julkisilla elämänaloilla eri muodoissa kuten vihapuheena ja yllyttämisenä syrjintään, pilkantekona ja sanallisena, psykologisena ja fyysisenä väkivaltana, vainona ja murhina, tasa-arvon periaatteen vastaisena syrjintänä ja oikeuksien perusteettomana ja kohtuuttomana rajoittamisena, joka naamioidaan usein yleiseen järjestykseen, uskonnonvapauteen ja oikeuteen kieltäytyä asepalveluksesta omantunnon syistä perustuviksi syiksi;

C. ottaa huomioon, että Venäjällä "homoseksuaalisen propagandan" vastaiset rikoslait ja hallinnolliset lait annettiin Rjazanin alueella vuonna 2006, Arkangelin alueella vuonna 2011 sekä Kostroman alueella ja Pietarissa vuonna 2012 ja että Novosibirskin, Samaran, Kirovin, Krasnojarskin ja Kaliningradin alueet harkitsevat parhaillaan tällaisia lakeja; ottaa huomioon, että näissä laeissa säädetään jopa 1 270 euron sakoista yksityishenkilöille ja jopa 12 700 euron sakoista yhteisöille ja yrityksille ja federaation duuma käsittelee parhaillaan vastaavaa lakia;

D. ottaa huomioon, että Ukrainassa parlamentti käsittelee kahta vuonna 2011 ja 2012 jätettyä lakiesitystä, joissa tehtäisiin rangaistaviksi "homoseksuaalisuuden levittäminen" ja joissa säädettäisiin sakoista ja jopa viidestä vuodesta vankeutta; ottaa huomioon, että "homoseksuaalisuuden levittämiseen" luetaan sellaisten kokousten, paraatien, kampanjoiden, mielenosoitusten ja massatapahtumien järjestäminen, joissa tietoisesti pyritään myönteisen informaation levittämiseen homoseksuaalisuudesta; panee merkille, että Ukrainan parlamentin sananvapauden ja tiedonvälityksen valiokunta kannattaa näitä lakiesityksiä;

E.  toteaa, että Moldovassa Bălțin, Sorochin, Drochian, Cahulin, Ceadîr Lungan ja Hiliuţin kaupungit sekä Anenii Noin ja Basarabeascan alueet ovat äskettäin säätäneet lakeja, joilla kielletään "ei-perinteisiä seksuaalisia suuntauksia puolustava aggressiivinen propaganda" ja yhdessä tapauksessa "muslimitoiminta", vaikka valtionkanslia Chetrişissa oli jo julistanut tällaiset toimenpiteet perustuslain vastaisiksi;

F.  ottaa huomioon, että Liettuassa vallitsee edelleen epätietoisuus siitä, onko homoseksuaalisuuden hyväksymisen edistäminen julkisen tiedotuksen avulla sallittua vai kiellettyä vuonna 2010 tarkistetun alaikäisten suojelemisesta julkisen tiedottamisen haittavaikutuksilta annetun lain nojalla;

G. ottaa huomioon, että Latviassa Riian kaupunginvaltuuston jäsen ehdotti hiljan "homoseksuaalisen propagandan" kieltämistä koskevaa lakia, jonka avulla pyrittiin estämään Baltic Pride ‑marssin järjestäminen maaliskuussa 2012, ja toteaa, että kyseistä ehdotusta ei vielä ole käsitelty;

H. ottaa huomioon, että Unkarissa äärioikeistolainen Jobbik-puolue jätti äskettäin useita lakiesityksiä, jotka koskivat uuden rikosnimikkeen "seksuaalisten käyttäytymishäiriöiden levittäminen" luomista, ja että Budapestin kaupunginvaltuustossa Fidesz-puolue ehdotti paikallista järjestyssääntöä "irvokkaiden marssien rajoittamiseksi" ennen Budapestin Pride-marssin järjestämistä; toteaa, että nämä ehdotukset on sittemmin vedetty takaisin;

I.   ottaa huomioon, että EU:n edustusto Moldovassa on ilmaissut "olevansa pahoillaan ja syvästi huolestunut" näistä "suvaitsemattomuuden ja syrjinnän osoituksista";

J.   ottaa huomioon, että komissio on tuonut julki sitoutumisensa ihmisoikeuksien ja perusvapauksien kunnioittamisen varmistamiseen EU:ssa ja että komissio on todennut, että homofobialla ei ole sijaa Euroopassa;

K. ottaa huomioon, että homofobiaa esiintyy edelleen jäsenvaltioissa ja kolmansissa maissa lukuisissa muodoissa, kuten murhina, Pride- ja tasa-arvomarssien kieltämisenä, julkisina yllytyksinä ja uhkailuina ja vihapuheina, riittämättömänä poliisiturvana ja homofobisten ryhmien järjestäminä luvallisina mielenosoituksina;

L.  toteaa, että Euroopan parlamentti on sitoutunut tasa-arvoon ja seksuaaliseen suuntautumiseen ja sukupuoli-identiteettiin perustuvan syrjinnän torjumiseen EU:ssa ja erityisesti uskonnosta tai vakaumuksesta, vammaisuudesta, iästä tai seksuaalisesta suuntautumisesta riippumattoman yhdenvertaisen kohtelun periaatteen täytäntöönpanoa koskevan neuvoston direktiivin hyväksymiseen; toteaa, että direktiivin käsittely ei ole edennyt eräiden jäsenvaltioiden vastustuksen vuoksi, virkatodistusten vaikutusten vastavuoroista tunnustamista koskevien tulevien ehdotusten hyväksymiseen, rasismia ja muukalaisvihaa koskevan puitepäätöksen tulevaan tarkistamiseen siten, että siihen sisällytetään homofobiset rikokset, ja kattavaan toimintasuunnitelmaan tasa-arvon saavuttamiseksi ilman seksuaaliseen suuntautumiseen ja sukupuoli-identiteettiin perustuvaa syrjintää;

Tilanne Euroopan unionissa

1.  tuomitsee voimakkaasti kaiken seksuaaliseen suuntautumiseen tai sukupuoli-identiteettiin perustuvan syrjinnän ja pitää valitettavana, että homo- ja biseksuaalien sekä transihmisten perusoikeuksia ei aina täysin kunnioiteta Euroopan unionissa; kehottaa jäsenvaltioita näin ollen varmistamaan, että homo- ja biseksuaaleja sekä transihmisiä suojellaan homofobiselta vihapuheelta ja väkivallalta sekä huolehtimaan siitä, että samaa sukupuolta olevat kumppanit voivat nauttia samasta kunnioituksesta, ihmisarvosta ja turvasta kuin muutkin yhteiskunnan jäsenet; vaatii jäsenvaltioita ja komissiota tuomitsemaan painokkaasti homofobisen vihapuheen sekä vihaan ja väkivaltaan yllyttämisen ja varmistamaan, että kaikissa ihmisoikeussopimuksissa taattu vapaus osoittaa mieltä toteutuu käytännössä;

2.  kehottaa komissiota tarkistamaan rasismia ja muukalaisvihaa koskevaa puitepäätöstä niin, että sen soveltamisala laajennetaan koskemaan myös seksuaaliseen suuntautumiseen, sukupuoli-identiteettiin ja sukupuoli-ilmaisuun perustuvia viharikoksia;

3.  kehottaa komissiota viemään päätökseen Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 19 artiklan mukaisen syrjimättömyyspaketin ja varmistamaan siten, että seksuaaliseen suuntautumiseen perustuva syrjintä kielletään kaikilla aloilla;

4.  kehottaa komissiota ja jäsenvaltioita varmistamaan, että vapaata liikkuvuutta koskeva direktiivi 2004/38/EY pannaan täytäntöön ilman seksuaaliseen suuntautumiseen perustuvaa syrjintää, ja kehottaa komissiota ehdottamaan virkatodistusten vaikutusten vastavuoroista tunnustamista koskevia toimenpiteitä, jotka perustuvat vastavuoroisen tunnustamisen periaatteeseen;

5.  haluaa kiinnittää huomion EU:n perusoikeusviraston havaintoihin sen julkaisemassa selonteossa, jossa käsiteltiin homo- ja transfobiaa sekä seksuaalisen suuntautumisen ja sukupuoli-identiteetin perusteella tapahtuvaa syrjintää; kehottaa komissiota ja jäsenvaltioita toteuttamaan selontekoon sisältyvät näkemykset mahdollisimman laajasti;

6.  kehottaa komissiota tarkastelemaan huolellisesti perusoikeusviraston tulevan EU:ta koskevan HLBT‑katsauksen tuloksia sekä ryhtymään asianmukaisiin toimiin;

7.  pyytää komissiota varmistamaan, että perusoikeuskirjan soveltamista koskevaan vuosikertomukseen sisältyy strategia perusoikeuksien suojelemisen tehostamiseksi EU:ssa sekä kattavat ja perusteelliset tiedot homofobian esiintyvyydestä jäsenvaltioissa sekä sen poistamiseen tähtääviä toimenpide- ja ratkaisuehdotuksia;

8.  kehottaa komissiota jälleen kerran laatimaan kattavan toimintasuunnitelman tasa-arvon saavuttamiseksi ilman seksuaaliseen suuntautumiseen ja sukupuoli-identiteettiin perustuvaa syrjintää;

9.  katsoo, että homo- ja biseksuaalien sekä transihmisten perusoikeudet voidaan turvata paremmin, jos heille tarjotaan mahdollisuus oikeudellisiin instituutioihin kuten yhteisasumiseen, rekisteröityyn parisuhteeseen tai avioliittoon; pitää myönteisenä, että nämä mahdollisuudet ovat tällä haavaa tarjolla 16 jäsenvaltiossa ja kehottaa muita jäsenvaltioita toimimaan samoin;

Homofobiset lait ja ilmaisunvapaus Euroopassa

10. on erittäin huolestunut kehityksestä, jonka myötä ilmaisunvapautta ja kokoontumisvapautta rajoitetaan homoseksuaalisuuteen ja transsukupuolisuuteen perustuvien harhakäsitysten vuoksi; katsoo, että EU:n jäsenvaltioiden olisi toimittava esikuvana perusoikeuksien soveltamisessa ja suojelemisessa Euroopassa;

11. pitää valitettavana, että tällaisten lakien perusteella jo pidätetään kansalaisia ja määrätään heille sakkoja – tämä koskee myös heteroseksuaalisia kansalaisia jotka ilmaisevat tukensa, suvaitsevaisuutensa tai hyväksyntänsä homo- ja biseksuaaleille sekä transihmisille; pitää myös valitettavana, että nämä lait laillistavat homofobian ja ajoittain väkivallan, kuten tapahtui HLBT-aktivisteja kuljettaneeseen linja-autoon tehdyssä väkivaltaisessa iskussa Pietarissa 17. toukokuuta 2012;

12. tuomitsee Kiovan Pride-tapahtumaan liittyvän väkivallan ja uhkailut 20. toukokuuta 2012, jolloin kahta Pride-johtajaa pahoinpideltiin, mikä johti paraatin peruuttamiseen; palauttaa mieliin, että EU:n sopimusten ehtona on perussopimuksissa vahvistettu perusoikeuksien kunnioittaminen, ja kehottaa sen vuoksi Ukrainaa ottamaan käyttöön syrjinnän vastaista lainsäädäntöä, joka kattaa myös seksuaaliseen suuntautumiseen perustuvan syrjinnän; katsoo, että Ukrainan viimeaikaiset tapahtumat eivät ole linjassa tämän vaatimuksen kanssa; kehottaa Ukrainan viranomaisia peruuttamaan välittömästi asiaa koskevat lakiesitykset, ehdottamaan syrjinnän vastaista lainsäädäntöä, joka kattaa myös seksuaaliseen suuntautumiseen perustuvan syrjinnän, sekä sitoutumaan siihen, että Kiovan Pride-tapahtuma voidaan järjestää turvallisesti ensi vuonna;

13. korostaa, että termiä "propaganda" ei useinkaan ole määritelty; on tyrmistynyt, että joukkotiedotusvälineet ovat todistetusti harrastaneet itsesensuuria, että kansalaisia pelotellaan ja he pelkäävät ilmaista mielipidettään ja että homomyönteisiä symboleja, kuten sateenkaarimerkkiä, käyttävät yhteisöt ja yritykset ovat vaarassa joutua syytteeseen;

14. painottaa, että homofobiset lait ovat kansalaisoikeuksia ja poliittisia oikeuksia koskevan kansainvälisen yleissopimuksen vastaisia, koska siinä kielletään seksuaaliseen suuntautumiseen perustuvat syrjivät lait ja käytännöt[1]; painottaa, että Venäjä, Ukraina, Moldova ja kaikki EU:n jäsenvaltiot ovat tämän yleissopimuksen sopimuspuolia; kehottaa Euroopan neuvostoa tutkimaan näitä ihmisoikeusloukkauksia ja tarkistamaan, ovatko ne sovitettavissa yhteen Euroopan neuvoston jäsenyyteen ja Euroopan ihmisoikeussopimukseen liittyvien sitoumusten kanssa sekä ryhtymään asianmukaisiin toimiin;

15. korostaa, että koulutus on tässä avainasemassa, ja toteaa näin ollen, että on tarjottava laadukasta, helposti saatavilla olevaa ja asiallista sukupuolivalistusta; kehottaa jäsenvaltioita ja komissiota tehostamaan homofobian torjuntatoimia niin koulutuksen kuin hallinnollisin, oikeudellisin ja lainsäädännöllisin keinoin;

16. painottaa, että kansalliset ja kansainväliset tuomioistuimet ovat johdonmukaisesti vahvistaneet, että yleinen moraalikäsitys ei ole peruste poikkeavaan kohteluun, ei myöskään ilmaisunvapauden ollessa kyseessä; toteaa, että valtaenemmistössä Euroopan maista ei ole voimassa tällaisia lakeja ja että niiden yhteiskunnat ovat kukoistavia, moninaisia ja vastavuoroisesti kunnioittavia;

17. kehottaa Venäjän, Ukrainan, Moldovan ja kaikkien EU:n jäsenvaltioiden toimivaltaisia viranomaisia noudattamaan syrjimättömän kohtelun periaatetta ja varmistamaan kyseisen periaatteen noudattamisen sekä harkitsemaan uudelleen näitä lakeja ottaen huomioon kansainvälisen ihmisoikeuslainsäädännön ja siihen sisältyvät sitoumukset;

18. kehottaa komissiota, neuvostoa ja ulkosuhdehallintoa panemaan merkille nämä kiellot ja tuomitsemaan ne erityisesti sisäasioiden, kahdenvälisen vuoropuhelun ja Euroopan naapuruuspolitiikan yhteydessä; kehottaa Euroopan unionin neuvostoa ja ulkosuhdehallintoa ottamaan tämän kysymyksen esiin asianomaisilla kansainvälisillä foorumeilla kuten Euroopan neuvostossa, Euroopan turvallisuus- ja yhteistyöjärjestössä ja Yhdistyneissä kansakunnissa;

19. kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöslauselman komissiolle, neuvostolle, unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkealle edustajalle / komission varapuheenjohtajalle, jäsenvaltioiden hallituksille ja parlamenteille, Venäjän ja Ukrainan kansalliselle parlamentille ja hallitukselle, tässä päätöslauselmassa mainituille Venäjän alueiden parlamenteille sekä tässä päätöslauselmassa mainituille Moldovan kunnanvaltuustoille.