Návrh spoločného uznesenia - RC-B7-0234/2012Návrh spoločného uznesenia
RC-B7-0234/2012

NÁVRH SPOLOČNÉHO UZNESENIA o boji proti homofóbii v Európe

22.5.2012 - (2012/2657(RSP))

predložený v súlade s článkom 110 ods. 2 a 4 rokovacieho poriadku,
ktorý nahrádza návrhy skupín:
PPE (B7‑0234/2012)
Verts/ALE (B7‑0236/2012)
S&D (B7‑0238/2012)
GUE/NGL (B7‑0242/2012)
ALDE (B7‑0243/2012)

Michèle Striffler, Simon Busuttil v mene poslaneckého klubu PPE
Michael Cashman, Claude Moraes, Sylvie Guillaume, Knut Fleckenstein, Ana Gomes, Richard Howitt, Liisa Jaakonsaari, Britta Thomsen v mene skupiny S&D
Sophia in ‘t Veld, Sarah Ludford, Renate Weber, Sonia Alfano, Frédérique Ries, Kristiina Ojuland, Gianni Vattimo, Ramon Tremosa i Balcells, Marietje Schaake, Louis Michel, Jan Mulder, Edward McMillan-Scott, Alexander Alvaro, Nadja Hirsch v mene skupiny ALDE
Judith Sargentini, Ulrike Lunacek, Catherine Grèze, Marije Cornelissen, Jean Lambert v mene skupiny Verts/ALE
Cornelis de Jong, Mikael Gustafsson, Cornelia Ernst, Younous Omarjee, Marie-Christine Vergiat, Søren Bo Søndergaard, Marisa Matias, Alda Sousa, Nikolaos Chountis, Patrick Le Hyaric, Willy Meyer v mene skupiny GUE/NGL

Postup : 2012/2657(RSP)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu :  
RC-B7-0234/2012
Predkladané texty :
RC-B7-0234/2012
Rozpravy :
Prijaté texty :

Uznesenie Európskeho parlamentu o boji proti homofóbii v Európe

(2012/2657(RSP))

Európsky parlament,

–   so zreteľom na Všeobecnú deklaráciu ľudských práv, Medzinárodný pakt o občianskych a politických právach, Dohovor o právach dieťaťa a Dohovor o ochrane ľudských práv a základných slobôd,

–   so zreteľom na článok 2, článok 3 ods. 5, články 6, 7, 21 a 27 Zmluvy o Európskej únii, články 10 a 19 Zmluvy o fungovaní Európskej únie a so zreteľom na Chartu základných práv EÚ,

–   so zreteľom na Súbor nástrojov na presadzovanie a ochranu všetkých ľudských práv homosexuálov, bisexuálov a transrodových osôb, ktorý prijala pracovná skupina pre ľudské práva Rady Európskej únie,

–   so zreteľom na rezolúciu Parlamentného zhromaždenia Rady Európy č. 1728 z 29. apríla 2010 o diskriminácii na základe sexuálnej orientácie a rodovej identity a na odporúčanie výboru ministrov CM/Rec(2010)5 z 31. marca 2010 o opatreniach na boj proti diskriminácii na základe sexuálnej orientácie alebo rodovej identity,

–   so zreteľom na správu Agentúry Európskej únie pre základné práva z novembra 2010 s názvom Homofóbia, transfóbia a diskriminácia na základe sexuálnej orientácie a rodovej identity,

–   so zreteľom na svoje predchádzajúce uznesenie z 18. apríla 2012 o ľudských právach vo svete a o politike Európskej únie v tejto oblasti vrátane dôsledkov pre strategickú politiku EÚ v oblasti ľudských práv,

–   so zreteľom na svoje predchádzajúce uznesenie zo 14. decembra 2011 o nadchádzajúcom samite EÚ – Rusko,

–   so zreteľom na svoje predchádzajúce uznesenie z 28. septembra 2011 o ľudských právach, sexuálnej orientácii a rodovej identite v Organizácii Spojených národov,

–   so zreteľom na svoje predchádzajúce uznesenie z 19. januára 2011 o porušovaní slobody prejavu a diskriminácii na základe sexuálnej orientácie v Litve,

–   so zreteľom na svoje predchádzajúce uznesenie zo 17. septembra 2009 o litovskom zákone o ochrane maloletých proti škodlivým vplyvom verejných informácií,

–   so zreteľom na svoje predchádzajúce uznesenia o homofóbii, najmä na uznesenia z 26. apríla 2007 o homofóbii v Európe, z 15. júna 2006 o rastúcom rasistickom a homofóbnom násilí v Európe a z 18. januára 2006 o homofóbii v Európe,

–   so zreteľom na článok 110 ods. 2 a 4 rokovacieho poriadku,

A. keďže Európska únia je založená na hodnotách rešpektovania ľudskej dôstojnosti, slobody, demokracie, rovnosti, zásad právneho štátu a dodržiavania ľudských práv vrátane práv osôb patriacich k menšinám a musí tieto hodnoty zachovávať a podporovať vo svojich vzťahoch s krajinami vo svete;

B.  keďže homofóbia je iracionálnym strachom z mužskej alebo ženskej homosexuality a z homosexuálov, bisexuálov a transrodových osôb a prejavom nevraživosti voči nim, je založená na predsudkoch a podobá sa rasizmu, xenofóbii, antisemitizmu a sexizmu a keďže sa prejavuje v súkromných a verejných oblastiach rôznymi formami, ako sú napríklad prejavy nenávisti a podnecovanie k diskriminácii, výsmech a slovné, psychologické a fyzické násilie, prenasledovanie a vraždy, diskriminácia porušujúca zásadu rovnosti a neoprávnené a nezmyselné obmedzenie práv, ktoré sú často skrývané za odôvodneniami zachovávania verejného poriadku, náboženskej slobody a práva na výhradu vo svedomí;

C. keďže v Rusku boli v Riazanskej (2006), Archangeľskej (2011), Kostromskej (2012) i Petrohradskej oblasti (2012) prijaté trestné a administratívne právne predpisy proti „propagácii homosexuality“ a v oblastiach Novosibirska, Samary, Kirova, Krasnojarska a Kaliningradu sa v súčasnosti zvažuje zavedenie takýchto právnych predpisov; keďže tieto právne predpisy ukladajú rôzne pokuty až do 1 270 EUR pre fyzické osoby a až do 12 700 EUR pre združenia a spoločnosti a keďže federálna Duma zvažuje podobný právny predpis;

D. keďže na Ukrajine parlament rokuje o dvoch návrhoch právnych predpisov predložených v rokoch 2011 a 2012, ktoré „šírenie homosexuality“ označujú za prečin vrátane „usporadúvania zhromaždení, sprievodov, akcií, demonštrácií a masových akcií zameraných na zámerné šírenie akýchkoľvek pozitívnych informácií o homosexualite“, pričom sa predpokladajú pokuty a až päťročné odňatie slobody, a keďže výbor pre slobodu prejavu a práva na informácie ukrajinského parlamentu tieto právne predpisy podporuje;

E.  keďže v Moldavsku boli v mestách Bălti, Soroši, Drochia, Cahul, Ceadîr Lunga a Hiliuţi, ako aj v okresoch Anenei Noi a Basarabeasca nedávno prijaté právne predpisy o zákaze „agresívneho šírenia netradičných sexuálnych orientácií“ a v jednom prípade „moslimskej činnosti“ a keďže takéto opatrenia už boli štátnym zastupiteľstvom v prípade Chetriş vyhlásené za protiústavné;

F.  keďže v Litve zostáva právne nejasné, či verejnými informáciami možno alebo nemožno podporovať akceptovanie homosexuality v súvislosti so zákonom o ochrane maloletých proti škodlivým vplyvom verejných informácií, ktorý bol zmenený a doplnený v roku 2010;

G. keďže v Lotyšsku člen rady mesta Riga nedávno predložil návrh zákona o zákaze „propagandy homosexuality“ s cieľom zabrániť uskutočneniu baltického pochodu v roku 2012 a keďže tento návrh ešte nebol posudzovaný;

H. keďže v Maďarsku krajne pravicová strana Jobbik nedávno predložila niekoľko návrhov zákonov na zavedenie nového trestného činu „propagácia porúch sexuálneho správania“ a v rade hlavného mesta Budapešť predložil Fidesz pred budapeštianskym pochodom za práva homosexuálov vyhlášku na „obmedzenie obscénnych pochodov“ a keďže tieto návrhy boli následne stiahnuté;

I.   keďže delegácia EÚ v Moldavsku vyjadrila „hlboké poľutovanie a obavy“ v súvislosti s „týmito prejavmi netolerancie a diskriminácie“;

J.   keďže Komisia vyhlásila svoj záväzok zaručiť dodržiavanie ľudských práv a základných slobôd v EÚ a vyhlásila, že homofóbia nemá v Európe miesto;

K. keďže homofóbia sa naďalej prejavuje v členských štátoch a tretích krajinách napríklad vo forme vrážd, zákazov pochodov homosexuálov a pochodov za rovnosť, verejného používania štvavých, výhražných a nenávistných výrokov, neschopnosti polície poskytovať primeranú ochranu a násilných povolených demonštrácií homofóbnych skupín;

L.  keďže Európsky parlament sa aj naďalej hlási k rovnosti a nediskriminácii na základe sexuálnej orientácie a rodovej identity v EÚ, a najmä k schváleniu smernice Rady o vykonávaní zásady rovnakého zaobchádzania s osobami bez ohľadu na náboženské vyznanie alebo vieru, zdravotné postihnutie, vek alebo sexuálnu orientáciu, ktorá je zablokovaná v dôsledku výhrad niektorých členských štátov; k predkladaným návrhom na vzájomné uznávanie účinkov dokladov o rodinnom stave; k nadchádzajúcemu preskúmaniu rámcového rozhodnutia o rasizme a xenofóbii s cieľom zahrnúť homofóbnu trestnú činnosť a ku komplexnému plánu rovnosti bez diskriminácie na základe sexuálnej orientácie a rodovej identity;

Situácia v Európskej únii

1.  dôrazne odsudzuje každú diskrimináciu na základe sexuálnej orientácie a rodovej identity a vyjadruje hlboké poľutovanie nad tým, že v Európskej únii sa ešte stále plne nedodržiavajú základné práva homosexuálov, bisexuálov a transrodových osôb; vzýva preto členské štáty, aby zaručili ochranu homosexuálov, bisexuálov a transrodových osôb pred homofóbnymi nenávistnými prejavmi a násilím a zaručili, aby partneri rovnakého pohlavia požívali rovnaký rešpekt, dôstojnosť a ochranu ako zvyšok spoločnosti; naliehavo vyzýva členské štáty a Komisiu, aby dôrazne odsúdili homofóbne nenávistné prejavy alebo podnecovanie k nenávisti a násiliu a aby zaručili, aby sa v praxi dodržiavala sloboda prejavu tak, ako sa zaručuje vo všetkých zmluvách o ľudských právach;

2.  vyzýva Komisiu, aby preskúmala rámcové rozhodnutie o rasizme a xenofóbii s cieľom posilniť a rozšíriť jeho pôsobnosť a zahrnúť doň trestné činy na základe sexuálnej orientácie, rodovej identity a rodového vyjadrenia;

3.  vyzýva Komisiu, aby zaručila, aby bola diskriminácia na základe sexuálnej orientácie zakázaná vo všetkých sektoroch prostredníctvom ukončenia antidiskriminačného balíka založeného na článku 19 Zmluvy o fungovaní Európskej únie;

4.  vyzýva Komisiu a členské štáty, aby zaručili, aby sa smernica 2004/38/ES o voľnom pohybe vykonávala bez akejkoľvek diskriminácie založenej na sexuálnej orientácii, a vyzýva Komisiu, aby navrhla opatrenia na vzájomné uznávanie účinkov dokladov o rodinnom stave na základe zásady vzájomného uznávania;

5.  poukazuje na závery Agentúry Európskej únie pre základné práva v jej správe s názvom Homofóbia, transfóbia a diskriminácia na základe sexuálnej orientácie a rodovej identity; vyzýva Komisiu a členské štáty, aby v čo najväčšej miere uplatňovali stanoviská obsiahnuté v uvedenej správe;

6.  vyzýva Komisiu, aby dôkladne preskúmala budúce výsledky prieskumu Agentúry pre základné práva o homosexuáloch, bisexuáloch a transsexuáloch a aby prijala vhodné opatrenia;

7.  vyzýva Komisiu, aby zabezpečila, že výročná správa o uplatňovaní Charty základných práv bude zahŕňať stratégiu na posilnenie ochrany základných práv v EÚ vrátane úplných a komplexných informácií o výskyte homofóbie v členských štátoch, a aby navrhla riešenia a opatrenia na jej prekonanie;

8.  opakuje svoju požiadavku, aby Komisia vypracovala komplexný plán pre oblasť rovnosti bez diskriminácie na základe sexuálnej orientácie a rodovej identity;

9.  domnieva sa, že základné ľudské práva homosexuálov, bisexuálov a transsexuálov možno lepšie chrániť, ak budú mať tieto osoby lepší prístup k právnym inštitútom, akými sú napríklad partnerské spolužitie, registrované partnerstvo alebo manželstvo; víta skutočnosť, že 16 členských štátov v súčasnosti tieto možnosti ponúka, a vyzýva ostatné členské štáty, aby takúto možnosť zvážili;

Homofóbne právne predpisy a sloboda prejavu v Európe

10. je vážne znepokojený vývojom, ktorý obmedzuje slobodu prejavu a združovania na základe mylných predstáv o homosexualite a transsexualite; domnieva sa, že členské štáty EÚ by mali ísť príkladom pri uplatňovaní a ochrane základných práv v Európe;

11. vyjadruje poľutovanie na tým, že právne predpisy tohto druhu sa už využívajú na zatýkanie a pokutovanie občanov, vrátane heterosexuálov, ktorí vyjadria podporu, toleranciu alebo súhlas vo vzťahu k homosexuálom, bisexuálom a transrodovým osobám; vyjadruje tiež poľutovanie na tým, že tieto právne predpisy legitimizujú homofóbiu a niekedy násilie, ako to bolo v prípade násilného útoku na autobus aktivistov za práva homosexuálov, bisexuálov a transrodových osôb 17. mája 2012 v Petrohrade;

12. odsudzuje násilie a hrozby v súvislosti s pochodom v Kyjeve 20. mája 2012, na ktorom boli zbití dvaja lídri pochodu, v dôsledku čoho bol pochod zrušený; pripomína, že dohody EÚ sú podmienené dodržiavaním základných práv tak, ako sa ustanovuje v zmluvách, a preto vyzýva Ukrajinu, aby zaviedla právne predpisy zakazujúce diskrimináciu vrátane diskriminácie na základe sexuálnej orientácie; domnieva sa, že súčasný vývoj na Ukrajine nie je v súlade s touto požiadavkou; vyzýva ukrajinské úrady, aby okamžite stiahli príslušné návrhy zákonov, navrhli právne predpisy zakazujúce diskrimináciu – a to aj diskrimináciu na základe sexuálnej orientácie – a zaviazali sa k umožneniu bezpečného kyjevského pochodu na budúci rok;

13. zdôrazňuje skutočnosť, že pojem „propaganda“ sa zriedkakedy definuje; je zhrozený tým, že médiá preukázateľne podliehajú autocenzúre, občania sú zastrašovaní a majú obavy prejaviť svoj názor a združenia a spoločnosti, ktoré používajú homosexuálne tolerantné označenia, ako napríklad dúhu, môžu čeliť prenasledovaniu;

14. zdôrazňuje skutočnosť, že tieto právne prepisy a návrhy sú v rozpore s Medzinárodným paktom o občianskych a politických právach, ktorý zakazuje diskriminačné právne predpisy a praktiky na základe sexuálnej orientácie[1] a ktorého zmluvnými stranami sú aj Rusko, Ukrajina, Moldavsko a všetky členské štáty EÚ; vyzýva Radu Európy, aby tieto porušenia ľudských práv preskúmala, overila ich súlad so záväzkami súvisiacimi s členstvom v Rade Európy a s Európskym dohovorom o ľudských právach, a aby prijala príslušné opatrenia;

15. ďalej zdôrazňuje, že vzdelanie má kľúčový význam, a preto vyjadruje potrebu dobrej, dostupnej a rešpektujúcej sexuálnej výchovy; naliehavo vyzýva členské štáty a Komisiu, aby vystupňovali boj proti homofóbii prostredníctvom vzdelávania, ako aj za pomoci administratívnych, súdnych a legislatívnych prostriedkov;

16. napokon zdôrazňuje, že vnútroštátne a medzinárodné súdy neustále potvrdzujú, že obavy súvisiace s verejnou morálkou nie sú dôvodom na rôzny prístup, a to aj čo sa týka slobody prejavu; poukazuje na prevažnú väčšinu krajín v Európe, ktoré takéto právne predpisy nemajú a majú prosperujúce, rôznorodé a vzájomne ohľaduplné spoločnosti;

17. vyzýva zodpovedné orgány v Rusku, na Ukrajine, v Moldavsku a vo všetkých členských štátoch EÚ, aby preukázali a zaručili dodržiavanie zásady nediskriminácie a opätovne prehodnotili tieto právne predpisy a návrhy vo vzťahu k  medzinárodným zákonom v oblasti ľudských práv a k vlastným záväzkom v rámci týchto zákonov;

18. vyzýva Komisiu, Radu a službu pre vonkajšiu činnosť, aby si povšimli tieto zákazy a odsúdili ich, najmä v rámci vnútorných vecí, dvojstranného dialógu a európskej susedskej politiky; ďalej vyzýva Radu Európskej únie a službu pre vonkajšiu činnosť, aby túto otázku otvorili na príslušných medzinárodných fórach, napríklad v Rade Európy, Organizácii pre bezpečnosť a spoluprácu v Európe a na pôde Organizácie Spojených národov;

19. poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto uznesenie Európskej komisii, Rade Európskej únie, vysokej predstaviteľke Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku/podpredsedníčke Komisie, vládam a parlamentom členských štátov, národným vládam a parlamentom Ruska a Ukrajiny, regionálnym parlamentom Ruska uvedeným v tomto dokumente a moldavským mestským radám uvedeným v tomto dokumente.