Predlog skupne resolucije - RC-B7-0234/2012Predlog skupne resolucije
RC-B7-0234/2012

PREDLOG SKUPNE RESOLUCIJE o boju proti homofobiji v Evropi

22.5.2012 - (2012/2657(RSP))

v skladu s členom 110(2) in 110(4) Poslovnika,
ki nadomesti predloge resolucij naslednjih skupin:
PPE (B7‑0234/2012)
Verts/ALE (B7‑0236/2012)
S&D (B7‑0238/2012)
GUE/NGL (B7‑0242/2012)
ALDE (B7‑0243/2012)

Michèle Striffler, Simon Busuttil v imenu skupine PPE
Michael Cashman, Claude Moraes, Sylvie Guillaume, Knut Fleckenstein, Ana Gomes, Richard Howitt, Liisa Jaakonsaari, Britta Thomsen v imenu skupine S&D
Sophia in ‘t Veld, Sarah Ludford, Renate Weber, Sonia Alfano, Frédérique Ries, Kristiina Ojuland, Gianni Vattimo, Ramon Tremosa i Balcells, Marietje Schaake, Louis Michel, Jan Mulder, Edward McMillan-Scott, Alexander Alvaro, Nadja Hirsch v imenu skupine ALDE
Judith Sargentini, Ulrike Lunacek, Catherine Grèze, Marije Cornelissen, Jean Lambert v imenu skupine Verts/ALE
Cornelis de Jong, Mikael Gustafsson, Cornelia Ernst, Younous Omarjee, Marie-Christine Vergiat, Søren Bo Søndergaard, Marisa Matias, Alda Sousa, Nikolaos Huntis (Nikolaos Chountis), Patrick Le Hyaric, Willy Meyer v imenu skupine GUE/NGL

Postopek : 2012/2657(RSP)
Potek postopka na zasedanju
Potek postopka za dokument :  
RC-B7-0234/2012
Predložena besedila :
RC-B7-0234/2012
Razprave :
Sprejeta besedila :

Resolucija Evropskega parlamenta o boju proti homofobiji v Evropi

(2012/2657(RSP))

Evropski parlament,

–   ob upoštevanju splošne deklaracije o človekovih pravicah, mednarodnega pakta o državljanskih in političnih pravicah, konvencije o otrokovih pravicah ter konvencije o varstvu človekovih pravic in temeljnih svoboščin,

–   ob upoštevanju členov 2, 3(5), 6, 7, 21 in 27 Pogodbe o Evropski uniji, členov 10 in 19 Pogodbe o delovanju Evropske unije ter Listine EU o temeljnih svoboščinah,

–   ob upoštevanju priročnika za spodbujanje in varstvo vseh človekovih pravic lezbijk, gejev, biseksualcev in transseksualcev, ki ga je sprejela delovna skupina Sveta Evropske unije za človekove pravice,

–   ob upoštevanju resolucije št. 1728 parlamentarne skupščine Sveta Evrope z dne 29. aprila 2010 o diskriminaciji na podlagi spolne usmerjenosti in spolne identitete ter priporočila sveta ministrov CM/Rec(2010)5 z dne 31. marca 2010 o ukrepih za boj proti diskriminaciji na podlagi spolne usmerjenosti ali spolne identitete,

–   ob upoštevanju poročila Agencije Evropske unije za temeljne pravice iz novembra 2010 o homofobiji, transfobiji in diskriminaciji na podlagi spolne usmerjenosti in spolne identitete,

–   ob upoštevanju svoje resolucije z dne 18. aprila 2012 o človekovih pravicah v svetu in politiki Evropske unije na tem področju, vključno s posledicami za strateško politiko EU o človekovih pravicah,

–   ob upoštevanju svoje resolucije z dne 14. decembra 2011 o prihodnjem vrhovnem srečanju EU-Rusija,

–   ob upoštevanju svoje resolucije z dne 28. septembra 2011 o človekovih pravicah, spolni usmerjenosti in spolni identiteti v Združenih narodih,

–   ob upoštevanju svoje resolucije z dne 19. januarja 2011 o kršitvah svobode govora in diskriminaciji na podlagi spolne usmerjenosti v Litvi,

–   ob upoštevanju svoje resolucije z dne 17. septembra 2009 o litovskem zakonu o zaščiti mladoletnikov pred škodljivimi učinki javnega obveščanja,

–   ob upoštevanju svojih prejšnjih resolucij o homofobiji, zlasti tistih z dne 26. aprila 2007 o homofobiji v Evropi, 15. junija 2006 o porastu rasističnega nasilja in homofobije v Evropi ter 18. januarja 2006 o homofobiji v Evropi,

–   ob upoštevanju členov 110(2) in 110(4) Poslovnika,

A. ker Evropska unija temelji na vrednotah spoštovanja človekovega dostojanstva, svobode, demokracije, enakosti, pravne države in spoštovanja človekovih pravic, tudi pravic pripadnikov manjšin, v odnosih s tretjimi državami pa mora te vrednote spodbujati;

B.  ker je homofobija iracionalen strah pred žensko in moško homoseksualnostjo ter pripadniki skupnosti lezbijk, gejev, biseksualcev in transseksualcev ter sovraštvo do njih na podlagi predsodkov, podobno kot rasizem, ksenofobija, antisemitizem in seksizem; ker je ta pojav v javnem in zasebnem prostoru navzoč v različnih oblikah – kot sovražni govor in ščuvanje k diskriminaciji, zasmehovanje ter verbalno, psihološko in fizično nasilje, preganjanje in umor, diskriminacija s kršenjem načela enakosti ter neupravičeno in nerazumno omejevanje pravic, ki se pogosto skrivajo za upravičevanjem teh dejanj z javnim redom, versko svobodo in pravico do ugovora vesti;

C. ker so bili v Rusiji v rjazanski (2006), arhangelski (2011), kostromski in sanktpeterburški oblasti (2012) sprejeti kazenski in upravni zakoni proti „propagandi homoseksualnosti“, v novosibirski, samarski, kirovski, krasnojarski in kaliningradski oblasti pa so tovrstni zakonodajni predlogi v obravnavi; ker so s temi zakoni predpisane različne kazni do 1.270 EUR za posameznike in do 12.700 EUR za združenja in podjetja in ker podoben zakon obravnava tudi zvezna duma;

D. ker v Ukrajini parlament obravnava dva zakonodajna predloga, vložena leta 2011 in 2012, ki bi v primeru sprejetja inkriminirala „širjenje homoseksualnosti“, pa tudi organiziranje srečanj, parad, akcij, demonstracij in množičnih dogodkov z namenom mednarodnega širjenja pozitivnih informacij o homoseksualnosti, ter določila zaporno kazen do petih let, odbor za svobodo izražanja in obveščanja ukrajinskega parlamenta pa te zakonodajne predloge podpira;

E.  ker so v Moldaviji mesta Bălți, Sorochi, Drochia, Cahul, Ceadîr Lunga in Hiliuţi ter okrožji Anenei Noi in Basarabeasca pred nedavnim sprejela zakone, ki prepovedujejo nasilno propagando netradicionalnih spolnih usmeritev in v enem primeru muslimansko dejavnost in ker je zvezni urad v primeru mesta Chetriş že razglasil te ukrepe za neustavne;

F.  ker v Litvi še vedno ni pravno razjasnjeno, ali javno obveščanje po sprejetju zakona o zaščiti mladoletnikov pred škodljivimi učinki javnega obveščanja, spremenjenega leta 2010, lahko spodbuja sprejemanje homoseksualnosti ali ne;

G. ker je v Latviji član mestnega sveta Rige nedavno vložil zakonodajni predlog za prepoved „propagande homoseksualnosti“, da bi onemogočili organiziranje baltske parade ponosa marca 2012, vendar ta predlog še vedno ni bil preučen;

H. ker je na Madžarskem skrajno desničarska stranka Jobbik nedavno vložila več zakonodajnih predlogov, s katerimi želi inkriminirati „širjenje motenj spolnega vedenja“, v mestnem svetu Budimpešte pa je stranka Fidesz vložila lokalni odlok za „omejitev obscenih pohodov“ v pripravah na parado ponosa v Budimpešti, vendar so bili ti predlogi naknadno umaknjeni;

I.   ker je delegacija EU v Moldaviji izrazila globoko obžalovanje in zaskrbljenost zaradi tega izkazovanja nestrpnosti in diskriminacije;

J.   ker je Komisija izrazila zavezanost zagotavljanju spoštovanja človekovih pravic in temeljnih svoboščin v EU ter poudarila, da v Evropi ni prostora za homofobijo;

K. ker je v državah članicah in tretjih državah še vedno navzoča homofobija v obliki umorov, prepovedi parad ponosa in pohodov za enakopravnost, uporabe ščuvajočega, grozilnega in sovražnega govora, nezmožnosti policije, da bi zagotavljala ustrezno zaščito, in nasilnih demonstracij, ki jih organizirajo homofobne skupine;

L.  ker Evropski parlament ostaja zavezan enakosti in nediskriminaciji na podlagi spolne usmerjenosti in spolne identitete v EU, zlasti sprejetju direktive Sveta o izvajanju načela enakega obravnavanja oseb ne glede na njihovo versko pripadnost ali prepričanje, invalidnost, starost ali spolno usmerjenost, ki je blokirana zaradi nasprotovanja nekaterih držav članic, prihodnjim predlogom za vzajemno priznavanje veljavnosti potrdil o zakonskem stanu, prihodnjemu pregledu okvirnega sklepa o rasizmu in ksenofobiji, v katerega bo kot kaznivo dejanje vključena tudi homofobija, ter celovitem načrtu za enakost brez diskriminacije na podlagi spolne usmerjenosti in spolne identitete;

Razmere v Evropski uniji

1.  ostro obsoja vsako diskriminacijo na podlagi spolne usmerjenosti in spolne identitete ter obžaluje, da temeljne pravice pripadnikov skupnosti lezbijk, gejev, biseksualcev in transseksualcev celo v Evropski uniji niso vedno dosledno upoštevane; zato poziva države članice, naj lezbijkam, gejem, biseksualcem in transseksualcem zagotovijo varstvo pred homofobnim sovražnim govorom in nasiljem ter naj zagotovijo, da istospolni partnerji uživajo enako spoštovanje, dostojanstvo in varstvo kot drugi člani družbe; poziva države članice in Komisijo, naj ostro obsodijo homofobni sovražni govor ali hujskanje k sovraštvu in nasilju ter naj zagotovijo, da bo svoboda do protestov, ki je zajamčena z vsemi pogodbami o človekovih pravicah, upoštevana v praksi;

2.  Komisijo poziva, naj pregleda okvirni sklep o rasizmu in ksenofobiji, da bi njegovo področje uporabe okrepila in razširila na sovražna kazniva dejanja na podlagi spolne usmerjenosti, spolne identitete in spolnega izražanja;

3.  poziva Komisijo, naj zagotovi, da bo z dopolnitvijo protidiskriminacijskega svežnja, ki temelji na členu 19 Pogodbe o delovanju Evropske unije, diskriminacija na podlagi spolne usmerjenosti prepovedana v vseh sektorjih,

4.  Komisijo in države članice poziva, naj zagotovijo, da se bo Direktiva 2004/38/ES o prostem pretoku izvajala brez diskriminacije na podlagi spolne usmerjenosti; poziva Komisijo, naj predlaga ukrepe za vzajemno priznavanje veljavnosti potrdil o zakonskem stanu na podlagi načela o vzajemnem priznavanju;

5.  opozarja na ugotovitve iz poročila Agencije Evropske unije za temeljne pravice z naslovom „Homofobija, transfobija in diskriminacija na podlagi spolne usmerjenosti in spolne identitete“; nadalje poziva Komisijo in države članice, naj v čim večji meri upoštevajo mnenja iz tega poročila;

6.  Komisijo še poziva, naj skrbno preuči prihodnje rezultate evropske raziskave Agencije EU za temeljne pravice o lezbijkah, gejih, biseksualcih in transseksualcih in v zvezi s to problematiko ustrezno ukrepa;

7.  poziva jo tudi, naj zagotovi, da bo letno poročilo o izvajanju listine o temeljnih pravicah vsebovalo strategijo za povečanje varstva temeljnih pravic v EU, tudi popolne in obsežne informacije o incidentih homofobije v državah članicah ter predlaganih rešitvah in ukrepih za njihovo preprečevanje;

8.  ponavlja zahtevo, da Komisija izdela obsežen časovni načrt za enakost brez diskriminacije na podlagi spolne usmerjenosti ali spolne identitete;

9.  meni, da bodo pravice pripadnikov skupnosti lezbijk, gejev, biseksualcev in transseksualcev z večjo gotovostjo zaščitene, če jim bo zagotovljen dostop do pravnega instituta, denimo sobivanja, registrirane partnerske skupnosti ali poroke; pozdravlja, da te možnosti sedaj omogoča šestnajst držav članic, in k temu poziva še druge države članice;

Homofobni zakoni in svoboda izražanja v Evropi

10. je močno zaskrbljen zaradi opisanih dogodkov, ki omejujejo svobodo izražanja in zbiranja na podlagi napačnih prepričanj o homoseksualnosti in transseksualnosti; meni, da bi morale biti države članice EU zgled pri izvajanju in varstvu temeljih pravic v Evropi;

11. obžaluje, da se na podlagi teh zakonov že izvajajo aretacije in kaznovanje državljanov z globo, tudi heteroseksualnih državljanov, ki podpirajo in sprejemajo lezbijke, geje, biseksualce in transseksualce ter so do njih strpni; obžaluje tudi, da ti zakoni dajejo legitimnost homofobiji, včasih pa tudi nasilju, kot se je zgodilo v primeru nasilnega napada na avtobus z aktivisti lezbijkami, geji, biseksualci in transseksualci 17. maja 2012 v Sankt Peterburgu;

12. obsoja nasilje in grožnje, ki so spremljale parado ponosa v Kijevu 20. maja 2012, na kateri sta bila pretepena dva voditelja parade, zaradi česar je bil dogodek odpovedan; ponovno poudarja, da je spoštovanje temeljih pravic pogoj za sporazume z EU, kot je določeno v pogodbah, ter zato poziva Ukrajino, naj sprejme zakonodajo o prepovedi diskriminacije, tudi diskriminacije na podlagi spolne usmerjenosti; meni, da je sedanji razvoj dogodkov v Ukrajini skladen s temi zahtevami; poziva ukrajinske oblasti, naj nemudoma prekličejo osnutke zakonov, predlagajo protidiskriminacijsko zakonodajo, tudi glede diskriminacije na podlagi spolne usmerjenosti, in naj si prizadevajo, da bo mogoča varna izvedba parade ponosa v Kijevu prihodnje leto;

13. poudarja, da je izraz „propaganda“ zelo redko opredeljen; je zaskrbljen zaradi dokazljive samocenzure medijev, ustrahovanja državljanov, ki se bojijo izraziti svoje mnenje, ter možnosti pregona združenj in podjetij, ki uporabljajo gejem prijazne oznake, kot je mavrica;

14. poudarja, da so takšni zakoni in predlogi v nasprotju z mednarodnim paktom o državljanskih in političnih pravicah, ki onemogoča diskriminacijske zakone in prakso[1] na podlagi spolne usmerjenosti in katerega pogodbenice so tudi Rusija, Ukrajina, Moldavija in vse države članice EU; poziva Svet Evrope, naj preuči te kršitve človekovih pravic, preveri njihovo skladnost z obveznostmi, povezanimi s članstvom v Svetu Evrope in Evropsko konvencijo o človekovih pravicah, ter sprejme potrebne ukrepe;

15. poudarja tudi, da je izobrazba bistvena, zato je potrebno dobro, dostopno in spoštljivo spolno izobraževanje; poziva države članice in Komisijo, naj z izobraževanjem ter administrativnimi, pravosodnimi in zakonodajnimi ukrepi okrepijo boj proti homofobiji;

16. opozarja, da so državna in mednarodna sodišča večkrat potrdila, da vprašanja javne morale ne opravičujejo različnega obravnavanja posameznikov, tudi v zvezi s svobodo izražanja; opozarja, da večina evropskih držav nima takšne zakonodaje, ima pa uspešno, raznoliko in medsebojno spoštljivo družbo;

17. poziva zadevne organe Rusije, Ukrajine, Moldavije in vseh držav članic EU, da izkažejo in zagotovijo spoštovanje načela nediskriminacije ter ponovno pretehtajo te zakone in predloge ob upoštevanju mednarodnega prava o človekovih pravicah;

18. poziva Komisijo, Svet in službo za zunanjepolitično delovanje, naj se seznanijo s temi prepovedmi in jih obsodijo, zlasti v okviru notranjih zadev, dvostranskih dialogov in evropske sosedske politike; Svet Evropske unije in službo za zunanjepolitično delovanje tudi poziva, naj razpravo o tem vprašanju sprožita na ustreznih mednarodnih forumih, kot so Svet Evrope, Organizacija za varnost in sodelovanje v Evropi in Organizacija združenih narodov;

19. naroči svojemu predsedniku, naj to resolucijo posreduje Evropski komisiji, Svetu Evropske unije, visoki predstavnici Unije za zunanje zadeve in varnostno politiko/podpredsednici Komisije, vladam in parlamentom držav članic, nacionalnima vladama in parlamentoma Rusije in Ukrajine, navedenim regionalnim parlamentom Rusije in navedenim lokalnim svetom Moldavije.