Yhteinen päätöslauselmaesitys - RC-B7-0235/2012Yhteinen päätöslauselmaesitys
RC-B7-0235/2012

YHTEINEN PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS Ukrainasta

22.5.2012 - (2012/2658(RSP))

työjärjestyksen 110 artiklan 2 ja 4 kohdan mukaisesti
joka korvaa seuraavat poliittisten ryhmien jättämät päätöslauselmaesitykset:
S&D (B7‑0235/2012)
ALDE (B7‑0237/2012)
Verts/ALE (B7‑0244/2012)
PPE (B7‑0245/2012)
ECR (B7‑0247/2012)

José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Elmar Brok, Michael Gahler, Roberta Angelilli, Elena Băsescu, Ivo Belet, Anne Delvaux, Andrzej Grzyb, Anna Ibrisagic, Ioannis Kasoulides, Tunne Kelam, Lena Kolarska-Bobińska, Eduard Kukan, Krzysztof Lisek, Mario Mauro, Francisco José Millán Mon, Monica Luisa Macovei, Ria Oomen-Ruijten, Bernd Posselt, Cristian Dan Preda, Jacek Protasiewicz, Zuzana Roithová, Jacek Saryusz-Wolski, Inese Vaidere PPE-ryhmän puolesta
Libor Rouček, Kristian Vigenin, Marek Siwiec, Bogusław Liberadzki, Liisa Jaakonsaari, Emine Bozkurt S&D-ryhmän puolesta
Johannes Cornelis van Baalen, Marielle de Sarnez, Nathalie Griesbeck, Gerben-Jan Gerbrandy, Robert Rochefort, Kristiina Ojuland, Marietje Schaake ALDE-ryhmän puolesta
Rebecca Harms, Werner Schulz, Judith Sargentini Verts/ALE-ryhmän puolesta
Charles Tannock, Ryszard Antoni Legutko, Tomasz Piotr Poręba, Paweł Robert Kowal, Ryszard Czarnecki, Janusz Wojciechowski, Konrad Szymański, Geoffrey Van Orden ECR-ryhmän puolesta


Menettely : 2012/2658(RSP)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari :  
RC-B7-0235/2012
Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :
RC-B7-0235/2012
Keskustelut :
Hyväksytyt tekstit :

Euroopan parlamentin päätöslauselma Ukrainasta

(2012/2658(RSP))

Euroopan parlamentti, joka

–   ottaa huomioon aiemmat päätöslauselmansa Ukrainasta ja erityisesti 9. kesäkuuta 2011[1], 27. lokakuuta 2011[2] ja 1. joulukuuta 2011[3] antamansa päätöslauselmat,

–   ottaa huomioon Euronestin parlamentaarisen edustajakokouksen 3. huhtikuuta 2012 antaman julkilausuman Julija Tymošenkon tilanteesta,

–   ottaa huomioon korkean edustajan Catherine Ashtonin 26. huhtikuuta 2012 antaman julkilausuman Julija Tymošenkon tilanteesta,

–   ottaa huomioon urheiluasioista vastaavan komissaarin Androulla Vassilioun 4. toukokuuta 2012 antaman julkilausuman jalkapallon vuoden 2012 EM-kisoista,

–   ottaa huomioon Puolan presidentin Bronislaw Komorowskin 9. toukokuuta 2012 antaman julkilausuman, jonka mukaan jalkapallon vuoden 2012 EM-kisat pitää järjestää,

–   ottaa huomioon 15. toukokuuta 2012 julkaistun edistymiskertomuksen Euroopan naapuruuspolitiikan toteuttamisesta Ukrainassa[4],

–   ottaa huomioon 15. toukokuuta 2012 kokoontuneen EU-Ukraina -yhteistyöneuvoston päätelmät,

–   ottaa huomioon 7. toukokuuta 2009 pidetyn itäistä kumppanuutta käsitelleen Prahan huippukokouksen yhteisen julkilausuman,

–   ottaa huomioon EU:n ja Ukrainan välisten assosiaatiosopimusta koskeneiden neuvottelujen loppuunsaattamisen ja samassa yhteydessä neuvottelut pitkälle menevästä ja laaja-alaisesta vapaakauppa-alueesta sekä tämän sopimuksen parafoinnin,

–   ottaa huomioon Euroopan unionin ja Ukrainan kumppanuus- ja yhteistyösopimuksen, joka tuli voimaan 1. maaliskuuta 1998[5], ja meneillään olevat neuvottelut assosiaatiosopimuksesta, jolla on tarkoitus korvata kumppanuus- ja yhteistyösopimus,

–   ottaa huomioon työjärjestyksen 110 artiklan 2 ja 4 kohdan,

A. toteaa, että Ukraina on EU:n kannalta strategisesti tärkeä maa ja että Ukrainan koko, luonnonvarat, väkiluku ja maantieteellinen sijainti antavat sille erityisaseman Euroopassa ja tekevät siitä tärkeän alueellisen toimijan, jolla on huomattava vaikutus koko maanosan turvallisuuteen, vakauteen ja vaurauteen, ja katsoo, että Ukrainan olisi kannettava oma osuutensa tähän liittyvästä poliittisesta vastuusta;

B.  ottaa huomioon, että Ukrainan ihmisoikeustilanne, kansalais- ja perusvapauksien kunnioittaminen, oikeusvaltioperiaatteen kunnioittaminen, johon kuuluvat oikeudenmukaiset, puolueettomat ja riippumattomat oikeudenkäynnit, ja keskittyminen sisäiseen uudistukseen ovat ehtoja EU:n ja Ukrainan suhteiden edelleen kehittämiselle;

C. katsoo, että EU:n ja Ukrainan välisen assosiaatiosopimuksen allekirjoittaminen sekä pitkälle menevän ja laaja-alaisen vapaakauppa-alueen loppuunsaattaminen ovat tärkeitä Ukrainan mahdollisen EU-jäsenyyden kannalta; katsoo, että mitä enemmän Ukraina jakaa yhteisiä arvoja EU:n kanssa ja mitä enemmän se tekee tämän sopimuksen hengen mukaisia uudistuksia, sen syvemmiksi sen suhteet EU:hun vähitellen muodostuvat; toteaa, että EU:lle on myös erittäin tärkeää ulottaa oikeusvaltion ja hyvinvoinnin alue itärajalleen, josta merkittävän osan muodostaa raja Ukrainan kanssa;

D. toteaa, että oikeuslaitoksen osan kattavaa uudistusta ja oikeusvaltion kunnioittamisen varmistavia toimia rikosoikeudellisessa tutkinnassa ja syytteeseenpanossa, oikeudenmukaisten, puolueettomien ja riippumattomien oikeudenkäyntien periaate mukaan luettuina, ei vielä ole pantu täytäntöön Ukrainassa; katsoo, että näitä uudistuksia on kehitettävä tiiviissä yhteistyössä Venetsian komission kanssa; toteaa, että tuomio muutoksenhakuprosessissa, joka koskee Kiovassa sijaitsevan Petšerskin piirituomioistuimen Julija Tymošenkon tapauksessa antamaa päätöstä, annetaan todennäköisesti 26. kesäkuuta 2012;

E.  toteaa, että Ukrainan entisen pääministerin Julija Tymošenkon tuomitsemista 11. lokakuuta 2011 seitsemäksi vuodeksi vankeuteen ja aiemman hallituksen muiden korkeiden virkamiesten oikeudenkäyntejä ei voida hyväksyä ja että ne merkitsevät valikoivaa oikeudenkäyttöä; toteaa, että on pantu merkille vakavia heikkouksia, jotka liittyvät oikeuslaitoksen riippumattomuuteen ja uudistusten puuttumiseen kaikkien oikeusmenettelyyn liittyvien näkökohtien yhteydessä, mikä koskee syytteeseenasettamista, oikeudenkäyntejä, tuomioita, vangitsemista sekä muutoksenhakua;

F.  ottaa huomioon, että EU korostaa edelleen, että on kunnioitettava oikeusvaltiota, johon kuuluvat oikeudenmukaiset, puolueettomat ja riippumattomat oikeudenkäynnit, ja samalla on vältettävä kaikin tavoin sellaisen käsityksen vaara, että oikeustoimia käytetään valikoivasti; toteaa, että EU pitää näitä periaatteita erityisen tärkeinä maassa, joka pyrkii poliittiseen assosiaatioon perustuvaan yhä läheisempään sopimussuhteeseen;

G. ottaa huomioon, että korruptio ja vallan väärinkäyttö ovat Ukrainassa edelleen laajalle levinneitä, mikä edellyttää, että viranomaiset toteuttavat päättäväisiä toimia niistä vastuussa olevien saattamiseksi oikeuden eteen; katsoo, että syytteeseenpanon ja tutkinnan on oltava puolueetonta ja riippumatonta ja että niitä ei saa käyttää poliittisiin tarkoituksiin;

H. ottaa huomioon, että ihmisoikeuksia käsittelevä Tanskan Helsinki-komitea on seurannut Julija Tymošenkon oikeudenkäyntiä ja että komitean alustavassa raportissa on lueteltu Ukrainan rikosoikeusjärjestelmässä vakavia puutteita, jotka ovat vaikuttaneet kielteisesti yksilöiden ihmisoikeuksien suojeluun ja oikeusvaltion periaatteen noudattamiseen;

I.   katsoo, että Ukrainan mahdollisen EU-jäsenyyden on perustuttava järjestelmällisiin ja peruuttamattomiin uudistuksiin useilla tärkeillä instituutioiden, politiikan, talouden ja yhteiskunnan osa-alueilla; ottaa huomioon, että tärkeitä uudistuksia on jo toteutettu tai toteutetaan parhaillaan, mutta lisäuudistuksia tarvitaan vielä; katsoo, että assosiaatiosopimuksen muodostama kehys on Ukrainalle olennaisen tärkeä nykyaikaistamisen väline ja tiekartta sisäisille uudistuksille sekä väline kansalliseen sovintoon, sillä se auttaa Ukrainaa torjumaan viimeaikaiset kielteiset suuntaukset, kuromaan umpeen maan yhteiskunnan tämänhetkisiä jakolinjoja ja yhdistämään maan sen EU‑jäsenyyttä koskevassa tavoitteessa demokratian, oikeusvaltioperiaatteen, ihmisoikeuksien ja hyvän hallintotavan arvojen pohjalta;

J.   ottaa huomioon, että Ukraina toimii yhdessä Puolan kanssa vuoden 2012 jalkapallon Euroopan mestaruuskilpailujen isäntänä; toteaa, että tähän mennessä korkean tason eurooppalaiset poliitikot ovat ilmoittaneet, etteivät he mene Ukrainassa järjestettäviin otteluihin, mutta he eivät ole vaatineet jalkapallon Euroopan mestaruuskilpailujen boikotoimista;

1.  tähdentää, että Euroopan parlamentin yhtenä keskeisenä ulkopoliittisena tavoitteena on edistää ja kehittää suhteita Ukrainaan ja lujittaa Euroopan naapuruuspolitiikkaa, jolla pyritään edistämään poliittisia, taloudellisia ja kulttuurisia suhteita näiden maiden sekä EU:n ja sen jäsenvaltioiden välillä; korostaa, että assosiaatiosopimuksen allekirjoittaminen ja ratifiointi ja sen tehokas täytäntöönpano edellyttävät ihmisoikeustilanteen parantamista sekä poliittisten päätösten kriminalisoinnin poistamista uudistetussa rikoslaissa samoin kuin oikeusvaltion ja kattavan demokratian parantamista niin, että lopetetaan poliittisen opposition tukahduttaminen ja järjestetään vapaat, oikeudenmukaiset ja avoimet vaalit;

2.  korostaa, että Ukrainan ja Euroopan unionin suhteiden tämänhetkiset ongelmat voidaan ratkaista vain, jos Ukrainan viranomaiset osoittavat selkeää halua tarvittavien uudistusten toteuttamiseen etenkin oikeusjärjestelmän ja oikeuslaitoksen suhteen niin, että tavoitteena on demokratian ja ihmisoikeuksien sekä perusvapauksien ja vähemmistöjen oikeuksien täysimääräinen kunnioittaminen ja oikeusvaltion periaatteen täysimääräinen noudattaminen; kehottaa Euroopan unionia sekä Euroopan neuvostoa ja sen Venetsian komissiota antamaan tälle uudistusprosessille aktiivista ja tehokasta tukea;

3.  ilmaisee jälleen huolensa oikeudenkäynneistä hallituksen entisiä ja nykyisiä korkeita virkamiehiä vastaan, sillä ne eivät ole olleet oikeudenmukaisuutta, puolueettomuutta, avoimuutta ja riippumattomuutta koskevien eurooppalaisten normien mukaisia; kehottaa vapauttamaan välittömästi kaikki poliittisin perustein tuomitut vangit, oppositiojohtajat mukaan lukien;

4.  pitää entisen pääministerin Julija Tymošenkon tuomiota valitettavana; korostaa, että oikeusvaltion ja riippumattoman oikeuslaitoksen vahvistaminen sekä uskottavien korruption vastaisen toimien aloittaminen edistävät oleellisesti EU:n ja Ukrainan suhteiden syventämistä sekä demokratian vakiinnuttamista Ukrainassa;

5.  kehottaa Ukrainan viranomaisia erottamaan toisistaan poliittisen ja rikosoikeudellisen vastuun ja muuttamaan nykyistä rikoslakia vastaavasti; korostaa, että poliittisiin päätöksiin tähtäävä demokraattinen kamppailu on käytävä parlamentissa niin, että siihen osallistuvat äänestäjät vapaiden vaalien kautta, eikä sitä saa estää henkilökohtaisiin tai poliittisiin syihin perustuvilla rikossyytteillä tai rikostuomioistuinten antamilla manipuloiduilla tuomioilla;

6.  kehottaa Ukrainan viranomaisia selventämään poliittisin perustein tuomittujen vankien asemaa ennen vaalikampanjan alkamista;

7.  kehottaa Ukrainan viranomaisia takaamaan puolueettomuuden ja avoimuuden Tymošenkon tapausta koskevassa muutoksenhakumenettelyssä, joka olisi toteutettava Euroopassa yleisesti noudatettavien oikeudenmukaisten ja syrjimättömien oikeudellisten normien ja käytäntöjen mukaisesti, ja vaatii lopettamaan poliittisiin ja muihin vastustajiin sovellettavan valikoivan oikeudenkäytön; pitää valitettavana, että rikos- ja siviiliasioita käsittelevä Ukrainan korkean tason erityistuomioistuin on lykännyt tuomion antamista Kiovassa sijaitsevan Petšerskin piirituomioistuimen päätöstä koskevassa muutoksenhakuprosessissa Julija Tymošenkon tapauksessa; panee merkille, että oikeus on lykännyt Julija Tymošenkon asiaa koskevaan muutoksenhakuun liittyvän kuulemisen pidettäväksi 26. kesäkuuta 2012; pitää tätä viivästymistä valitettavana ja varoittaa pitkittämästä asianmukaista oikeusprosessia;

8.  kehottaa Ukrainan viranomaisia kunnioittamaan täysimääräisesti kaikkien poliittisin perustein tuomittujen vankien oikeutta saada asianmukaista lääketieteellistä hoitoa asianmukaisissa laitoksissa, mikä koskee myös Tymošenkoa, Lutsenkoa ja Ivaštšenkoa, sekä heidän oikeuttaan saada tavata asianajajiaan rajoituksitta ja oikeutta vastaanottaa vierailulle sukulaisiaan ja muita henkilöitä, kuten EU-lähettiläs; korostaa, että Ukrainan on kunnioitettava täysimääräisesti vastaajien ja vankien laillisia oikeuksia ja ihmisoikeuksia, joihin kuuluu oikeus sairaanhoitoon kansainvälisten normien mukaisesti; tuomitsee vanginvartijoiden Julija Tymošenkoon kohdistaman voimankäytön ja muistuttaa Ukrainan velvollisuudesta tutkia pikaisesti ja puolueettomasti kaikki valitukset, jotka koskevat kidutusta tai muita julman, epäinhimillisen ja alentavan kohtelun muotoja;

9.  kehottaa Ukrainan viranomaisia perustamaan riippumattoman ja puolueettoman kansainvälisen oikeudellisen ryhmän, joka raportoi perusoikeuksien ja perusvapauksien mahdollisesta rikkomisesta Julija Tymošenkon ja muiden hänen hallituksensa jäsenten tapauksissa; panee tyytyväisenä merkille Euroopan parlamentin puhemiehen Martin Schulzin ja Ukrainan pääministerin Mykola Azarovin tapaamisen tulokset ja odottaa, että Ukrainan viranomaiset vastaavat sovittuun ehdotukseen myönteisesti antamalla sen nopeaa täytäntöönpanoa koskevat ohjeet, jotta Julija Tymošenkolle voidaan yhteistyössä Charité‑sairaalan lääkintäryhmän kanssa ja sen tuella antaa asianmukaista hoitoa ja jotta valtuutettu ja pätevä EU:n taho voi suorittaa oikeudellisen tutkinnan Ukrainan entiseen pääministeriin liittyvistä muutoksenhaku- ja kumoamismenettelyistä ja häntä koskevista tulevista oikeudenkäynneistä;

10. on tyytyväinen siihen, että Julija Tymošenko siirrettiin Katšanivkan vankilasta sairaalaan hänen oman päätöksensä mukaisesti, ja panee merkille, että hänen luonaan on äskettäin käynyt kansainvälisiä lääketieteen asiantuntijoita;

11. vaatii, että kaikki oikeudenkäynnit hallituksen entisiä ja nykyisiä korkeita virkamiehiä vastaan käydään oikeudenmukaisuutta, puolueettomuutta, avoimuutta ja riippumattomuutta koskevien eurooppalaisten normien mukaisesti; tuomitsee sen, että Ukrainan viranomaiset esittävät Julija Tymošenkoa ja muita vastaan uusia poliittisiin syihin perustuvia syytteitä oikeusvaltioperiaatteen vastaisesti;

12. on tyrmistynyt demokraattisten vapauksien tilasta sekä siitä, että valtion instituutioita käytetään poliittisin tarkoituksiin ja poliittisen koston välineenä;

13. pitää erittäin tärkeinä vapaiden, oikeudenmukaisten ja avoimien parlamenttivaalien järjestämistä Ukrainassa myöhemmin tänä vuonna sekä oppositiojohdon oikeutta osallistua niihin; pitää samoin erittäin tärkeänä jatkuvaa voimakasta sitoutumista demokraattisiin arvoihin ja oikeusvaltioon myös vaalien välisenä aikana; kehottaa Euroopan parlamenttia osallistumaan itse kansainväliseen vaalitarkkailuryhmään seuraavien parlamenttivaalien tarkkailemiseksi;

14. muistuttaa Ukrainan viranomaisia tarpeesta toteuttaa kattavia uudistuksia, jotka on pantava toimeen, jotta Ukraina voi siirtyä kohti eurooppalaisia normeja ja käytäntöjä; korostaa, että Ukrainan lähentymisen kohti EU:ta on perustuttava siihen, että maa sitoutuu EU:n arvoihin ja vapauksiin; korostaa, että riippumaton oikeuslaitos on yksi näiden käytäntöjen kulmakivistä;

15. korostaa, että ihmisoikeuslainsäädännön noudattaminen ja Etyj:n perusnormien käyttöönotto lisäisivät Ukrainan vuoden 2013 Etyj-puheenjohtajuuden uskottavuutta;

16. on toiveikas Puolassa ja Ukrainassa järjestettävien jalkapallon vuoden 2012 EM-kisojen onnistumisen suhteen; kehottaa unionin poliitikkoja, jotka haluavat mennä seuraamaan kisaotteluita Ukrainaan, tekemään julkisesti selväksi sen, että he ovat perillä maan poliittisesta tilanteesta, ja kehottaa heitä pyrkimään vierailemaan vankiloissa olevien poliittisen vankien luona ja mahdollisesti seuraamaan kisoja yksityishenkilöinä eikä VIP‑vieraina;

17. kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöslauselman Euroopan ulkosuhdehallinnolle, neuvostolle, komissiolle, Ukrainan presidentille, hallitukselle ja parlamentille sekä Euroopan neuvoston ja Etyjin parlamentaarisille yleiskokouksille.