Eljárás : 2012/2658(RSP)
A dokumentum állapota a plenáris ülésen
Válasszon egy dokumentumot : RC-B7-0235/2012

Előterjesztett szövegek :

RC-B7-0235/2012

Viták :

Szavazatok :

PV 24/05/2012 - 10.2
A szavazatok indokolása
A szavazatok indokolása

Elfogadott szövegek :

P7_TA(2012)0221

KÖZÖS ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY
PDF 146kWORD 94k
22.5.2012
PE489.257v01-00}
PE489.259v01-00}
PE489.266v01-00}
PE489.267v01-00}
PE489.269v01-00} RC1
 
B7-0235/2012}
B7-0237/2012}
B7-0244/2012}
B7-0245/2012}
B7-0247/2012} RC1

az eljárási szabályzat 110. cikkének (2) és (4) bekezdése alapján

a következő képviselőcsoportok állásfoglalási indítványai helyébe lép:

S&D (B7‑0235/2012)

ALDE (B7‑0237/2012)

Verts/ALE (B7‑0244/2012)

PPE (B7‑0245/2012)

ECR (B7‑0247/2012)


Ukrajnáról (2012/2658(RSP))


José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Elmar Brok, Michael Gahler, Roberta Angelilli, Elena Băsescu, Ivo Belet, Anne Delvaux, Andrzej Grzyb, Anna Ibrisagic, Ioannis Kasoulides, Tunne Kelam, Lena Kolarska-Bobińska, Eduard Kukan, Krzysztof Lisek, Mario Mauro, Francisco José Millán Mon, Monica Luisa Macovei, Ria Oomen-Ruijten, Bernd Posselt, Cristian Dan Preda, Jacek Protasiewicz, Zuzana Roithová, Jacek Saryusz-Wolski, Inese Vaidere a PPE képviselőcsoport nevében
Libor Rouček, Kristian Vigenin, Marek Siwiec, Bogusław Liberadzki, Liisa Jaakonsaari, Emine Bozkurt az S&D képviselőcsoport nevében
Johannes Cornelis van Baalen, Marielle de Sarnez, Nathalie Griesbeck, Gerben-Jan Gerbrandy, Robert Rochefort, Kristiina Ojuland, Marietje Schaake az ALDE képviselőcsoport nevében
Rebecca Harms, Werner Schulz, Judith Sargentini a Verts/ALE képviselőcsoport nevében
Charles Tannock, Ryszard Antoni Legutko, Tomasz Piotr Poręba, Paweł Robert Kowal, Ryszard Czarnecki, Janusz Wojciechowski, Konrad Szymański, Geoffrey Van Orden az ECR képviselőcsoport nevében
MÓDOSÍTÁSOK

az Európai Parlament állásfoglalása Ukrajnáról (2012/2658(RSP))  

Az Európai Parlament,

–   tekintettel az Ukrajnáról szóló korábbi, különösen 2011. június 9-i(1), 2011. október 27-i(2) és 2011. december 1-jei(3) állásfoglalásaira,

–   tekintettel az Euronest Parlamenti Közgyűlés 2012. április 3-án elfogadott állásfoglalására Julija Timosenko helyzetéről,

–   tekintettel Catherine Ashton főképviselő 2012. április 26-i nyilatkozatára Julija Timosenko helyzetéről,

–   tekintettel Androulla Vassiliou sportügyekkel megbízott európai biztos 2012. április 4-i nyilatkozatára a 2012-es Európa-bajnokságról,

–   tekintettel a Bronislaw Komorowski lengyel elnök által 2012. május 9-én arról kiadott nyilatkozatra, hogy a 2012. évi labdarúgó Európa-bajnokságnak sorra kell kerülnie,

–   tekintettel az európai szomszédságpolitika ukrajnai végrehajtásáról szóló, 2012. május 15-én kiadott bizottsági helyzetjelentésre(4),

–   tekintettel az EU–Ukrajna Együttműködési Tanács ülésének 2012. május 15-i következtetéseire,

–   tekintettel a keleti partnerséggel foglalkozó 2009. május 7-i prágai csúcstalálkozón elfogadott közös nyilatkozatra,

–   tekintettel az EU és Ukrajna közötti, a társulási megállapodásról szóló tárgyalások lezárására, amelyeknek részét képezték a mélyreható és átfogó szabadkereskedelmi övezetről (DCFTA) szóló tárgyalások, valamint e megállapodás parafálása,

–   tekintettel az Európai Unió és Ukrajna között 1998. március 1-jén hatályba lépett partnerségi és együttműködési megállapodásra(5), továbbá a partnerségi és együttműködési megállapodás helyébe lépő társulási megállapodásról szóló folyamatban lévő tárgyalásokra,

–   tekintettel eljárási szabályzata 110. cikkének (2) bekezdésére,

A. mivel Ukrajna az EU számára stratégiai jelentőséggel bíró ország; mivel Ukrajna méretének, erőforrásainak, népességének és földrajzi fekvésének köszönhetően különleges helyet foglal el Európában, és olyan kulcsfontosságú regionális szereplőnek tekinthető, amely jelentős hatással bír az egész kontinens biztonságára, stabilitására és jólétére, és ezért viselnie kell a rá háruló politikai felelősséget;

B.  mivel Ukrajna emberi jogi helyzete, a polgári szabadságjogok, az alapvető jogok és a jogállamiság tiszteletben tartása, valamint a tisztességes, pártatlan és független jogi eljárások kiépítése, továbbá a belső reformra való összpontosítás az EU és Ukrajna közötti kapcsolatok további fejlesztésének előfeltétele;

C. mivel az EU–Ukrajna társulási megállapodás aláírása – és azon belül mélyreható és átfogó szabadkereskedelmi térség létrehozása – jelentős lépés lesz Ukrajna európai uniós perspektívája szempontjából; mivel minél inkább magáénak vallja Ukrajna az EU értékeit és minél több reformot hajt végre a megállapodás szellemében, fokozatosan annál inkább mélyülhetnek uniós kapcsolatai; mivel az EU számára az is nagyon fontos, hogy keleti határain túl bővüljön a jogállamiság és a jólét, és e határok nagy része egybeesik az EU és Ukrajna közös határával;

D. mivel az igazságszolgáltatás átfogó reformja, valamint a bűnügyi nyomozások és büntetőeljárások során a jogállamiság tiszteletben tartásának biztosítására irányuló intézkedések – beleértve a tisztességes, pártatlan és független bírósági eljárás elvét – még nem valósultak meg Ukrajnában; mivel e reformokat a Velencei Bizottsággal szoros együttműködésben kell kidolgozni; mivel Julija Timosenko ügyében a pecserszki körzeti bíróság (Kijev) ítélete ellen benyújtott semmisségi panasz elbírálására várhatóan 2012. június 26-án kerül sor;

E.  mivel nem elfogadható, hogy Ukrajna korábbi miniszterelnökét, Julija Timosenkót 2011. október 11-én hétévi börtönbüntetésre ítélték, továbbá hogy az előző kormány más magas rangú tisztviselői ellen is perek folynak, ami az igazságszolgáltatás részrehajlását példázza; mivel súlyos hiányosságok mutatkoznak a bírák függetlenségének tekintetében, valamint azzal összefüggésben, hogy semmilyen reformra nem került sor a bírósági eljárások: a büntetőjogi felelősségre vonás, a tárgyalás, az ítélkezés, a fogva tartás és a jogorvoslat egyetlen vonatkozásában sem;

F.  mivel az EU továbbra is hangsúlyozza a tisztességes, pártatlan és független bírósági eljárásokat is magában foglaló jogállamiság tiszteletben tartásának szükségességét, és hogy el kell kerülni egyúttal annak veszélyét, hogy olyan megítélés alakuljon ki, hogy az igazságszolgáltatást szelektíven alkalmazzák; mivel az EU különösen fontosnak tartja ezeket az elveket egy olyan ország esetében, amely politikai társuláson alapuló, szorosabb szerződéses viszonyra törekszik;

G. mivel a korrupció és a hatalommal való visszaélés továbbra is igen elterjedt Ukrajnában, és ez a hatóságok részéről határozott válaszlépéseket tesz szükségessé a felelősök törvény előtti felelősségre vonása érdekében; mivel a bírósági eljárásoknak és a nyomozásoknak pártatlannak és függetlennek kell lenniük, továbbá nem használhatók fel politikai célok érdekében;

H. mivel az emberi jogokkal foglalkozó dán Helsinki Bizottság – amely a Julija Timosenko ellen indított eljárás bírósági elemeit vizsgálta – előzetes jelentésében az ukrán bűnügyi igazságszolgáltatás olyan alapvető hiányosságairól számolt be, amelyek negatívan érintik az egyén emberi jogainak és a jogállamiság védelmét;

I.   mivel Ukrajna európai perspektíváját számos jelentős intézményi, politikai, gazdasági és szociális területen szisztematikus és visszafordíthatatlan reformokra kell alapozni; mivel számos jelentős reform már lezajlott, vagy jelenleg zajlik, míg mások még bevezetésre várnak; mivel a társulási megállapodás által kínált keret kulcsfontosságú modernizációs eszközt és ütemtervet biztosít Ukrajna számára a belső reformok irányításához, valamint eszközt nyújt a nemzeti megbékéléshez, amely elősegíti, hogy az ország felülkerekedjen a jelenlegi negatív tendenciákon, áthidalja az ukrán társadalomban fennálló megosztottságokat, és összefogjon az európai perspektívával kapcsolatos cél érdekében, a demokrácia, a jogállamiság, az emberi jogok és a felelősségteljes kormányzás értékei alapján;

J.   mivel júniusban Lengyelországgal együtt Ukrajna rendezi a 2012-es labdarúgó Európa-bajnokságot; mivel magas rangú európai politikusok már jelezték, hogy nem fognak részt venni az Ukrajnában megrendezendő mérkőzéseken, bár a labdarúgó Európa-bajnokság mérkőzéseinek bojkottjára nem szólítottak fel;

1.  hangsúlyozza, hogy fő külpolitikai célkitűzéseinek egyike az Ukrajnával folytatott kapcsolatok megerősítése és támogatása, valamint az európai szomszédságpolitika erősítése, amelynek célja az érintett országok, illetve az EU és annak tagállamai közötti politikai, gazdasági és kulturális kapcsolatok ösztönzése; hangsúlyozza, hogy a társulási megállapodás aláírásához és ratifikálásához, valamint hatékony végrehajtásához az emberi jogi helyzet javulására lesz szükség, beleértve a politikai döntéseknek a büntetőjog hatálya alól való kivételét a megreformált büntető törvénykönyvben, a jogállamiságot, a demokrácia elmélyülését, a politikai ellenzék elnyomásának megszüntetését és a szabad, tisztességes és átlátható választásokat;

2.  hangsúlyozza, hogy az Ukrajna és az EU közötti jelenlegi problémák csak akkor oldhatók meg, ha az ukrán hatóságoknak egyértelműen szándékukban áll a szükséges reformok, különösen az igazságszolgáltatási rendszer reformjainak megvalósítása és végrehajtása, és céljuk a demokrácia elveinek maradéktalan követése, az emberi jogok és alapvető szabadságjogok, a kisebbségi jogok és a jogállamiság tiszteletben tartása; felszólítja az Európai Unió intézményeit és az Európa Tanácsot, valamint annak Velencei Bizottságát, hogy a reformfolyamatban tevékeny és hatékony támogatást nyújtson;

3.  ismételten aggályait fejezi ki a korábbi és jelenlegi magas rangú kormánytisztviselők ellen indított valamennyi bírósági eljárás miatt, amelyek nem a méltányosságra, a pártatlanságra, az átláthatóságra és a függetlenségre vonatkozó európai normáknak megfelelően kerültek lefolytatásra; követeli a politikai alapon elítélt összes fogoly, köztük az ellenzéki vezetők feltétel nélküli azonnali szabadon bocsátását;

4.  sajnálattal veszi tudomásul Julija Timosenko korábbi miniszterelnök elítélését; hangsúlyozza, hogy a jogállamiság és az igazságszolgáltatás függetlenségének megerősítése, valamint a korrupció elleni hiteles küzdelem elindítása nemcsak az Unió és Ukrajna közötti kapcsolatok elmélyítése, hanem a demokrácia Ukrajnában történő megszilárdítása szempontjából is elengedhetetlen;

5.  felhívja az ukrán hatóságokat, hogy tegyenek különbséget a politikai és büntetőjogi felelősség között, és változtassák meg a hatályban lévő büntető törvénykönyvet; hangsúlyozza, hogy a politikai döntések terén folytatott demokratikus küzdelmet a parlamentben kell vívni, illetve a választók részvételével zajló szabad választásokon, és azt nem rombolhatják le személyes vagy politikai indíttatású büntetőjogi intézkedések vagy a büntetőbíróságokon hozott befolyásolt ítéletek;

6.  felszólítja az ukrán hatóságokat, hogy a választási kampány kezdete előtt tisztázzák a politikai alapon elítélt foglyok helyzetét;

7.  felhívja az ukrán hatóságokat, hogy garantálják a pártatlanságot és az átláthatóságot a Julija Timosenko ügyével kapcsolatos semmisségi eljárás során, amelynek összhangban kell lennie az Európában bevett tisztességes és igazságos jogi normákkal és gyakorlatokkal, továbbá követeli a politikai és egyéb ellenfelekkel szemben alkalmazott elfogult igazságszolgáltatás gyakorlatának megszüntetését; sajnálja, hogy Ukrajna bűnügyi és polgári perekben illetékes fellebbviteli bírósága elhalasztotta határozatát a Julija Timosenko által a pecserszki körzeti bíróság (Kijev) ítélete ellen benyújtott semmisségi panasz ügyében; megállapítja, hogy a Julija Timosenkót érintő semmisségi eljárás ügyében a meghallgatást 2012. június 26-ra elnapolták, ezt a késedelmet sajnálatosnak tartja és felszólal a jogi eljárás késleltetése ellen;

8.  sürgeti az ukrán hatóságokat, hogy teljes körűen biztosítsák valamennyi, politikai alapon elítélt fogoly – köztük Julija Timosenko, Jurij Lucenko és Valerij Ivascsenko – megfelelő intézményben nyújtott orvosi kezeléshez való jogának, valamint azon joguknak a tiszteletben tartását, hogy korlátozás nélkül érintkezhessenek ügyvédeikkel, illetve fogadhassák rokonaik és mások – így az uniós nagykövet – látogatását; hangsúlyozza, hogy Ukrajnának teljes mértékben tiszteletben kell tartania a vádlottak és elítéltek törvényes és emberi jogait, beleértve az egészségügyi ellátáshoz fűződő jogaikat is, a nemzetközi normákkal összhangban; elítéli, a Julija Timosenkóval szemben a börtönőrök által alkalmazott erőszakot, és emlékeztet Ukrajna azon kötelezettségére, hogy gyorsan és pártatlanul kivizsgáljon bármiféle, kínzásra vagy kegyetlen, embertelen vagy megalázó bánásmódra utaló panaszt;

9.  felhívja az ukrán hatóságokat, hogy hozzanak létre egy független és pártatlan nemzetközi jogi bizottságot, amely feltérképezné az alapvető jogok és szabadságok esetleges megsértésének eseteit Julija Timosenko, illetve kormányának más tagjai ügyében; kedvezően vélekedik az Európai Parlament elnöke, Martin Schulz és az ukrán miniszterelnök, Mikola Azarov között létrejött találkozó eredményéről, és várakozása szerint egyeztetett közös javaslatukra adott válaszként az ukrán hatóságok megalkotják a gyors végrehajtásához szükséges iránymutatásokat, ezáltal biztosítva – a Karitász orvosi csoporttal együttműködésben és azt támogatva – Julija Timosenko megfelelő orvosi ellátását, valamint a korábbi ukrán miniszterelnökkel kapcsolatos fellebbezési és semmisségi eljárás, illetve az ügyében a jövőben sorra kerülő tárgyalások mértékadó és szakértő uniós személyiség által végrehajtott igazságügyi ellenőrzését;

10. üdvözli, hogy Julija Timosenkót saját kérésére a kacsanyivszkai börtönből kórházba szállították, és tudomásul veszi, hogy nemrégiben meglátogathatta egy nemzetközi orvoscsoport;

11. kitart amellett, hogy a korábbi és jelenlegi magas rangú kormánytisztviselők ellen indított valamennyi igazságügyi eljárást a tisztességes, pártatlan, átlátható és független igazságszolgáltatásra vonatkozó európai normáknak megfelelően kell lefolytatni; elítéli, hogy az ukrán hatóságok a jogállamiság elveivel ellentétes módon újabb politikai indíttatású pereket indítanak Julija Timosenko és mások ellen;

12. aggodalmának ad hangot a demokratikus szabadságjogok állapota, valamint az állami intézmények pártérdekektől és politikai bosszútól vezérelt felhasználása miatt;

13. hangsúlyozza, hogy döntő jelentőségűek az év során később tartandó szabad, tisztességes és átlátható ukrajnai parlamenti választások, amelyeken az ellenzék vezetője számára is jogot kell biztosítani a részvételre, valamint azt, hogy a demokratikus értékek és a jogállamiság iránt mély elkötelezettséget kell tanúsítani a választások közötti időszakokban is; felszólítja az Európai Parlamentet, hogy saját jogán vegyen részt a következő parlamenti választásokat megfigyelő nemzetközi választási megfigyelő küldöttségben;

14. emlékezteti az ukrán hatóságokat az átfogó reformok szükségességére, amelyeket végre is kell hajtani ahhoz, hogy Ukrajna zökkenőmentesen közelíteni tudjon az európai normákhoz; hangsúlyozza, hogy Ukrajna EU-hoz való közeledésének az uniós értékek és szabadságjogok iránti elkötelezettségen kell alapulnia; hangsúlyozza, hogy e normák egyik sarokkövének a független igazságszolgáltatásnak kell lennie;

15. kiemeli, hogy az emberi jogokra vonatkozó jogszabályok maradéktalan tiszteletben tartása és az EBESZ alapvető normáinak elfogadása erősítené Ukrajna 2013-ban esedékes EBESZ-elnökségének hitelességét;

16. miközben hangot ad reményének, hogy sikeres lesz a 2012-es lengyelországi és ukrajnai labdarúgó Európa-bajnokság, felhívja az Euro 2012 ukrajnai mérkőzéseit megtekinteni szándékozó európai politikusokat, hogy nyilvánosan tegyék egyértelművé, hogy tudatában vannak az országban tapasztalható politikai helyzetnek, és keressék a lehetőséget a börtönben lévő politikai fogvatartottak felkeresésére, vagy magánszemélyként jelenjenek meg a mérkőzéseken, és nem VIP minőségben;

17. utasítja elnökét, hogy továbbítsa ezt az állásfoglalást az Európai Külügyi Szolgálatnak, a Tanácsnak, a Bizottságnak, a tagállamoknak, Ukrajna elnökének, kormányának és parlamentjének, valamint az Európa Tanács és az EBESZ Parlamenti Közgyűlésének.

 

 

(1)

Elfogadott szövegek, P7_TA(2011)0272.

(2)

Elfogadott szövegek, P7_TA(2011)0472.

(3)

Elfogadott szövegek, P7_TA(2011)0545.

(4)

SWD(2012)124 final.

(5)

HL L 49., 1998.2.19., 1. o.

Jogi nyilatkozat - Adatvédelmi szabályzat