Společný návrh usnesení - RC-B7-0280/2012Společný návrh usnesení
RC-B7-0280/2012

SPOLEČNÝ NÁVRH USNESENÍ o sledování voleb v Konžské demokratické republice

12. 6. 2012 - (2012/2673(RSP))

předložený v souladu s čl. 110 odst. 2 a 4 jednacího řádu
a nahrazující návrhy usnesení předložené skupinami:
ECR (B7‑0280/2012)
ALDE (B7‑0289/2012)
PPE (B7‑0290/2012)
Verts/ALE (B7‑0291/2012)
GUE/NGL (B7‑0292/2012)
S&D (B7‑0295/2012)

Mariya Nedelcheva, Filip Kaczmarek, Gay Mitchell, Michèle Striffler, Michael Gahler, Cristian Dan Preda, Roberta Angelilli, Alf Svensson, Peter Šťastný, Rafał Trzaskowski, Mario Mauro, Joachim Zeller, za skupinu PPE
Véronique De Keyser, Ricardo Cortés Lastra, Ana Gomes, Thijs Berman, Norbert Neuser, Michael Cashman, za skupinu S&D
Charles Goerens, Ivo Vajgl, Olle Schmidt, Louis Michel, Marielle de Sarnez, Robert Rochefort, Marietje Schaake, Kristiina Ojuland, za skupinu ALDE
Isabelle Durant, Bart Staes, Raül Romeva i Rueda, Judith Sargentini, Jean Lambert, za skupinu Verts/ALE
Charles Tannock, Martin Callanan, Oldřich Vlasák, Jan Zahradil, Ryszard Antoni Legutko, Ryszard Czarnecki, Tomasz Piotr Poręba, Miroslav Ouzký, za skupinu ECR
Marie-Christine Vergiat za skupinu GUE/NGL

Postup : 2012/2673(RSP)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu :  
RC-B7-0280/2012
Předložené texty :
RC-B7-0280/2012
Rozpravy :
Přijaté texty :

Usnesení Evropského parlamentu o sledování voleb v Konžské demokratické republice

(2012/2673(RSP))

Evropský parlament,

–   s ohledem na Deklaraci zásad pro mezinárodní volební pozorovatelské mise, kterou si Organizace spojených národů připomněla v říjnu 2005,

–   s ohledem na Listinu základních svobod Organizace spojených národů,

–   s ohledem na Africkou listinu lidských práv a práv národů, které Konžská demokratická republika ratifikovala v roce 1982,

–   s ohledem na sdělení Komise o pomoci EU při volbách a jejich sledování,

–   s ohledem na svá předchozí usnesení o Konžské demokratické republice,

–   s ohledem na Dohodu o partnerství z Cotonou podepsanou v červnu 2000,

–   s ohledem na usnesení Smíšeného parlamentního shromáždění AKT-EU ze dne 22. listopadu 2007 o situaci v Konžské demokratické republice, zejména na východě této země, a o jejím dopadu v dané oblasti,

–   s ohledem na společnou akci Rady 2009/769/SZBP ze dne 19. října 2009, kterou se mění společná akce 2007/405/SZBP o policejní misi Evropské unie v Konžské demokratické republice v rámci reformy bezpečnostního sektoru a jeho propojení se systémem soudnictví Demokratické republiky Kongo (EUPOL RD Congo),

–   s ohledem na misi USEC RD Congo pro reformu bezpečnostního sektoru vytvořenou v červnu 2005 (společná akce Rady 2005/355/SZBP ze dne 2. května 2005 o poradní a pomocné misi Evropské unie pro reformu bezpečnostního sektoru v Konžské demokratické republice),

–   s ohledem na mandát volební pozorovatelské mise, kterou vyslala Evropská unie na prezidentské a legislativní volby konané dne 28. listopadu 2011, který ji opravňuje poskytnout podrobné, nezávislé a nestranné hodnocení volebního procesu v souladu s vnitrostátním a regionálním právním rámcem i v souladu s mezinárodními normami a mezinárodními smlouvami, které Konžská demokratická republika podepsala,

–   s ohledem na mandát delegace Evropského parlamentu, která se připojila k volební pozorovatelské misi EU a podpořila její závěry,

–   s ohledem na prohlášení místopředsedkyně Komise, vysoké představitelky Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku Catherine Ashtonové ze dne 9. prosince 2011 o volebním procesu v Konžské demokratické republice (A507/1/11 REV 1),

–   s ohledem na společné prohlášení vysoké představitelky Catherine Ashtonové a komisaře Piebalgse o těchto volbách ze dne 2. prosince 2011 a na prohlášení ze dne 7. června 2012,

–   s ohledem na prohlášení místopředsedkyně Komise, vysoké představitelky Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku Catherine Ashtonové ze dne 20. prosince 2011 o volebním procesu v Konžské demokratické republice,

–   s ohledem na závěrečnou zprávu volební pozorovatelské mise Evropské unie v Konžské demokratické republice a na její doporučení,

–   s ohledem na doporučení nezávislé národní volební komise z dubna 2012,

–   s ohledem na čl. 110 odst. 2 a 4 jednacího řádu,

–   s ohledem na článek 122 jednacího řádu,

A. vzhledem k tomu, že volební pozorovatelská mise Evropské unie v Konžské demokratické republice ve své závěrečné zprávě dospěla k závěru, že volební proces byl poznamenán nedostatkem transparentnosti a důvěryhodnosti, za nimiž stála řada zjištěných nesrovnalostí a podvodů;

B.  vzhledem k tomu, že volební pozorovatelská mise EU v Konžské demokratické republice vypracovala 22 doporučení určených konžským orgánům, která mají za cíl dosáhnout zlepšení transparentnosti a důvěryhodnosti voleb a která je možné z technického hlediska provést před příštími oblastními a místními volbami;

C. vzhledem k tomu, že místopředsedkyně Komise, vysoká představitelka EU Catherine Ashtonová ve svém projevu jménem EU zopakovala své obavy týkající se závažných pochybení a nedostatku transparentnosti při zjišťování a zveřejňování volebních výsledků, o čemž informovala mimo jiné i volební pozorovatelská mise EU;

D. vzhledem k tomu, že i přes nedostatky zjištěné konžskými úřady a nezávislou státní volební komisí Konžské demokratické republiky Nejvyšší soud Konžské demokratické republiky potvrdil konečné výsledky obojích voleb a dne 16. prosince 2012 prohlásil za znovuzvoleného prezidenta úřadujícího prezidenta Josepha Kabilu;

E.  vzhledem k tomu, že nebyl dodržen termín oblastních a místních voleb, totiž 25. březen 2012, a vzhledem k tomu, že předseda nezávislé státní volební komise vyhlásil přepracovaný harmonogram oblastních, komunálních a místních voleb, podle něhož se volební proces protáhne do roku 2014;

F.  vzhledem k tomu, že Nejvyšší rada pro audiovizuální média a komunikaci nebyla schopna zaručit dodržení zásady rovného zastoupení všech kandidátů ve sdělovacích prostředcích;

G. vzhledem k tomu, že beztrestnost případů závažného porušování lidských práv vytváří nejistotu, a vzhledem k tomu, že situace, pokud jde o demokratizační proces v Konžské demokratické republice je i nadále znepokojující, uvážíme-li, že v období před prezidentskými volbami vzrostl počet případů politicky motivovaného porušování lidských práv;

H. vzhledem k tomu, že došlo k zesílení represe konžských aktivistů bojujících za lidská práva a novinářů, při níž dochází ke svévolnému zatýkání a zastrašování těchto osob;

I.   vzhledem k tomu, že se v případě zavraždění Floriberta Chebeyi Bahizira, jednoho z hlavních konžských bojovníků za lidská práva, a způsobu, jakým byla tato záležitost řešena, nejedná pouze o závažný trestný čin jako takový, ale že to je nejhorší signál pro všechny konžské zastánce lidských práv;

J.   vzhledem k značnému počtu problémů, které se nahromadily v době před volbami, včetně přechodu na jednokolové hlasování při prezidentských volbách, zneplatněného seznamu voličů, nedostatku legitimity nezávislé státní volební komise, nevhodného a nedostatečně uplatňovaného právního rámce a jmenování soudců Nejvyššího soudu;

K. vzhledem k tomu, že EU z prostředků přidělených 10. Evropskému rozvojovému fondu podporuje projekty v oblasti řádné veřejné správy, mezi něž patří pořádání demokratických a spravedlivých voleb;

L.  bere na vědomí finanční příspěvek EU na tyto volby ve výši 47,5 milionů EUR a příspěvek 2 miliony EUR na bezpečnost; oceňuje osobní zapojení 147 pozorovatelů do dohledu nad volbami coby součásti EU EOM DRC 2011;

M. vzhledem k tomu, že Rada bezpečnosti OSN ve své rezoluci č. 1991 (2011) ze dne 28. června prodloužila mandát stabilizační mise OSN v Konžské demokratické republice (MONUSCO) do 30. června 2012;

N.  vzhledem k tomu, že mezi závažné faktory negativně ovlivňující politickou stabilitu v Konžské demokratické republice patří také rostoucí nezaměstnanost, závažný sociální útlum a zbídačování obyvatelstva;

O. vzhledem k tomu, že v zemi je 1,7 milionu vysídlených osob a v sousedních zemích se nachází 426 000 konžských uprchlíků;

1.  domnívá se, že utváření demokratické společnosti vyžaduje především silnou politickou vůli a ambiciózní vizi politických představitelů, vlád i opozičních skupin, jejichž cílem bude usilovat o budování politických institucí, které by zajistily dodržování lidských, občanských, politických, sociálních, hospodářských a environmentálních práv obyvatelstva;

2.  je toho názoru, že političtí představitelé, organizace občanské společnosti, náboženští vůdci a sdružení žen v Konžské demokratické republice by se měli snažit dosáhnout celostátního konsenzu o odpovídajících a vhodných institucích a o zavedených dohodnutých postupech, jimiž lze uskutečňovat demokracii v praxi;

3.  domnívá se, že nezávislé soudní orgány a sdělovací prostředky jsou nezbytné při utváření a regulování demokratického procesu, jehož cílem je upevnit právní stát, vybudovat demokratické instituce, včetně fungujícího parlamentu založeného na politickém pluralizmu, a posílit úlohu občanské společnosti;

4.  zastává názor, že volby jsou nezbytné, avšak samy o sobě nepostačují k vytvoření nezbytných podmínek pro proces demokratizace, který představuje něco víc, než jen pouhé zorganizování voleb; domnívá se, že aby byl demokratizační proces úspěšný, je nezbytné, aby se pozornost zaměřila na sociální a hospodářský rozvoj země, a zajistilo se tak, že budou dodržována základní práva obyvatel, jako je právo na zaměstnání, zdravotní péči a vzdělání;

5.  vítá skutečnost, že se obyvatelé Konga hromadně zúčastnili prezidentských a legislativních voleb v listopadu 2011, a prokázali tak, jaký význam přikládají budování skutečné demokracie v Konžské demokratické republice,

6.  vyzývá vládu, aby zahájila politický dialog se všemi stranami, včetně opozice a občanské společnosti, a otevřela tak cestu skutečné demokracii a politickým reformám v zemi;

7.  zdůrazňuje význam vytvoření Ústavního soudu, který by zaručil větší transparentnost volebního procesu, zejména v oblasti řešení volebních sporů;

8.  znovu konstatuje selhání nezávislé státní volební komise a doporučuje zásadní reformy mnoha aspektů poté, co bude přezkoumáno její složení a bude tak skutečně rovným a reprezentativním způsobem odrážet složení konžské občanské společnosti;

9.  vítá skutečnost, že nezávislá státní volební komise projevila vůli obnovit mezi různými subjekty vzájemnou důvěru a realizovat doporučení vydaná pozorovatelskou misí EU, a v tomto ohledu ji vyzývá, aby navrhla konkrétní vhodné kroky;

10. trvá na tom, že konžská občanská společnost hraje ve volebním procesu zásadní úlohu, co se týče podpory občanské osvěty a pozorování na celostátní úrovni; žádá proto Evropskou unii a mezinárodní společenství, aby pomohly Konžské demokratické republice v jejích snahách upevnit demokracii a budovat mír a aby podpořily konžské nevládní organizace při zvyšování povědomí voličů a při sledování voleb v této zemi a poskytly podporu konžskému lidu, který touží po demokracii a sociální spravedlnosti;

11. naléhá na to, aby bylo Nejvyšší radě pro audiovizuální média a komunikaci umožněno financovat účinně a účelně s cílem zaručit dodržování zásady rovné účasti všech volebních kandidátů ve sdělovacích prostředcích;

12. jednoznačně odsuzuje politováníhodné násilí a porušování základních práv, k nimž došlo při volbách 28. listopadu 2011, a požaduje po konžských úřadech, aby vynaložily veškeré úsilí na vypátrání viníků; vítá a podporuje úsilí, které bezpečnostní síly vynaložily na účinný boj proti všem případům porušování lidských práv;

13. zdůrazňuje, že nebyl zaznamenán žádný pokrok při trestním vyšetřování případů porušování lidských práv, zejména v případě hromadného znásilňování; podotýká, že soudní aparát do značné míry není ani nadále schopen zjednat pro oběti spravedlnost a nápravu;

14. vyjadřuje znepokojení nad tím, že vrahové aktivisty pro lidská práva Floriberta Chebeyi jsou i přes rozhodnutí soudu stále na svobodě; naléhavě vyzývá konžské soudy, aby zohlednily odvolání vdovy paní Chebeyové proti tomuto rozsudku a stanovily pro toto odvolání datum jednání;

15. ve jménu svobody vyjadřování vyzývá konžské úřady, aby v Konžské demokratické republice nebránily přímo ani nepřímo distribuci filmu Thierryho Michela k tomuto tématu;

16. vyzývá konžskou vládu, aby se jasně zasadila o skutečnou politickou praxi v souladu s lidskými právy, včetně svobody vyjadřování, svobody názoru, svobody účastnit se demonstrací a svobody náboženského vyznání, a skoncovala s diskriminací založenou na pohlaví nebo sexuální orientaci; zdůrazňuje potřebu upevnit právní stát, dobrou správu věcí veřejných a boj proti korupci a kontrolu nad bezpečnostními službami;

17. vyzývá současnou vládu Konžské demokratické republiky, aby zvýšila své úsilí o právní stát a bezpečnost obyvatel země na celém jejím území; vyzývá předsedu vlády, coby člena vlády odpovědného za veřejné finance, aby zajistil, aby při přijímání politických rozhodnutí vlády Konžské demokratické republiky byly dodržovány co nejpřísnější normy finančního řízení a správných rozpočtových postupů;

18. konstatuje, že přestože ústava zakotvuje zásadu rovnosti mezi muži a ženami na různých rozhodovacích úrovních, stále dochází k diskriminaci žen, která jim brání v plné účasti na politickém životě; navrhuje přijmout všechna potřebná opatření s cílem zajistit zapojení žen do politického života a novelizaci volebního zákona, která by zaručila dodržování rovnosti mezi muži a ženami;

19. vítá oznámení předsednictva nezávislé státní volební komise vydané prostřednictvím tiskového prohlášení dne 6. června 2012, jež se týká rozhodnutí N 019/CEN/BUR/12, kterým se stanovuje přepracovaný harmonogram oblastních, obecných a místních voleb a voleb do městského zastupitelstva a který prodlužuje volební proces do roku 2014;

20. vyzývá Nezávislou státní volební komisi, aby předložila organizační a rozpočtový plán, v nichž bude jasně uvedeno, jak budou nadcházející volby probíhat; žádá, aby tyto plány byly předloženy všem politickým stranám a občanské společnosti ke schválení;

21. vyzývá všechny členy napojené na prezidenta, opozici a veřejnou správu a dále občanskou společnost a konžský lid obecně, aby zajistili, že nadcházející volby uvedené v přepracovaném harmonogramu voleb na období 2012–2014 budou transparentní, věrohodné a spolehlivé a že budou dodržena lidská práva a základní svobody;

22. vybízí Komisi a členské státy, aby finanční příspěvky EU na volební proces v Kongu podmínily skutečným splněním doporučení volební pozorovatelské mise EU;

23. zdůrazňuje, že bezpečnostní a humanitární situace v zemi je i nadále hrozbou pro stabilitu v oblasti, a trvá na tom, že mír, bezpečnost, demokracie a řádná veřejná správná správa jsou nezbytnou podmínkou dlouhodobého rozvoje Konžské demokratické republiky;

24. vyzývá konžský parlament, aby do činnosti při sledování voleb zahrnula i těžební odvětví a aby zvážila provedení nezávislého vyšetřování s cílem zajistit, aby toto odvětví provádělo svou činnost transparentně;

25. podporuje zavedení funkce zvláštního zpravodaje pro Konžskou demokratickou republiku při Radě pro lidská práva a obnovení mandátu mise MONUSCO za účelem ochrany civilního obyvatelstva;

26. vyzývá konžské úřady, aby co nejdříve ratifikovaly chartu Africké unie o demokracii, volbách a veřejné správě;

27. pověřuje svého předsedu, aby předal toto usnesení Radě, Komisi, místopředsedkyni Komise, vysoké představitelce Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku, Africké unii, vládám zemí v oblasti Velkých jezer, Radě OSN pro lidská práva a orgánům Konžské demokratické republiky.