Предложение за обща резолюция - RC-B7-0281/2012Предложение за обща резолюция
RC-B7-0281/2012

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ОБЩА РЕЗОЛЮЦИЯ относно положението в Судан и Южен Судан

12.6.2012 - (2012/2659(RSP))

внесено съгласно член 110, параграфи 2 и 4 от Правилника за дейността
вместо предложенията за резолюция, внесени от следните групи:
S&D (B7‑0281/2012)
ALDE (B7‑0285/2012)
PPE (B7‑0286/2012)
ECR (B7‑0287/2012)
GUE/NGL (B7‑0288/2012)
Verts/ALE (B7‑0298/2012)

Мария Неделчева, Filip Kaczmarek, Gay Mitchell, Horst Schnellhardt, Rafał Trzaskowski, Cristian Dan Preda, Michèle Striffler, Michael Gahler, Joachim Zeller, Надежда Нейнски, Giovanni La Via, Monica Luisa Macovei, Roberta Angelilli, Frank Engel, Mario Mauro от името на групата PPE
Véronique De Keyser, Ana Gomes, Ricardo Cortés Lastra, Pino Arlacchi, Patrice Tirolien, Liisa Jaakonsaari от името на групата S&D
Charles Goerens, Ivo Vajgl, Olle Schmidt, Louis Michel, Marielle de Sarnez, Robert Rochefort, Marietje Schaake от името на групата ALDE
Judith Sargentini, Barbara Lochbihler, Raül Romeva i Rueda от името на групата Verts/ALE
Charles Tannock, Nirj Deva, Ryszard Antoni Legutko, Ryszard Czarnecki, Tomasz Piotr Poręba, Jan Zahradil от името на групата ECR
Marie-Christine Vergiat от името на групата GUE/NGL


Процедура : 2012/2659(RSP)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа :  
RC-B7-0281/2012
Внесени текстове :
RC-B7-0281/2012
Разисквания :
Приети текстове :

Резолюция на Европейския парламент относно положението в Судан и Южен Судан

(2012/2659(RSP))

Европейският парламент,

–   като взе предвид предишните си резолюции относно Судан,

–   като взе предвид Резолюция 2046 (2012) на Съвета за сигурност на ООН от 2 май 2012 относно Судан и Южен Судан,

–   като взе предвид изявлението на върховния представител на ЕС по въпросите на външните работи и политиката на сигурност/заместник-председател на Комисията Катрин Аштън, в което се приветства Резолюция 2046 (2012) на Съвета за сигурност на ООН от 2 май 2012 г.,

–   като взе предвид заключенията на Съвета относно Судан от 31 януари 2011 г. и Решение 9953/11 на Съвета от 17 май 2011 г.,

–   като взе предвид Меморандума за разбирателство за ненападение и сътрудничество, подписан между Судан и Южен Судан на 10 февруари 2012 г.,

–   като взе предвид изявленията от 28 март 2012 г. и 11 април 2012 г. на говорителя на върховния представител на ЕС Катрин Аштън относно въоръжените погранични сблъсъци между Судан и Южен Судан,

–   като взе предвид изявлението на Африканския съюз от 17 април 2012 г., с което Судан и Южен Судан се призовават да действат отговорно и да вземат под внимание призивите на Африканския съюз и на международната общност за незабавно прекратяване на настоящия конфликт между двете държави,

–   като взе предвид изявлението от 16 април 2012 г. на говорителя на генералния секретар на ООН относно положението в Судан и Южен Судан, в което се изразява дълбока загриженост относно продължаващите въоръжени действия между двете държави, включително и относно въздействието им върху невинните граждани,

–   като взе предвид изявлението от 19 април 2012 г. на генералния секретар на ООН Бан Ки-мун, с което той настоятелно призовава Судан и Южен Судан да прекратят въоръжените действия, като избегнат възобновяването на конфликт, който в рамките на две десетилетия вече е взел милиони човешки жертви,

–   като взе предвид заключенията на Съвета относно Судан и Южен Судан от 23 април 2012 г. (3 159-то заседание на Съвета по външни работи), в които се изразява дълбоката загриженост на ЕС във връзка с ескалацията на конфликта между Судан и Южен Судан,

–   като взе предвид пътната карта за Судан и Южен Судан, изложена в комюникето на Съвета за мир и сигурност на Африканския съюз от 24 април, която се ползва от пълната подкрепа на ЕС,

–   като взе предвид суданското всестранно мирно споразумение от 2005 г.,

–   като взе предвид Мисията на ООН в Южен Судан (UNMISS) и Временните сили за сигурност на ООН за Абией (UNISFA),

–   като взе предвид декларацията на съпредседателите на Съвместната парламентарна асамблея АКТБ-ЕС относно Судан и Южен Судан, приета от Съвместната парламентарна асамблея на 30 май 2012 г.,

–   като взе предвид член 110, параграфи 2 и 4 от своя правилник,

A. като има предвид, че повтарящите се случаи на трансгранично насилие между Судан и Южен Судан, включително придвижването на войски, превземането и окупирането на Хеглиг, подпомагането на войски на други страни, подпомагането на бунтовниците в другата държава, боевете между въоръжените сили на Судан и Суданската народна освободителна армия (SPLA), превърнаха конфликта в мащабна конфронтация;

Б.  като има предвид, че боевете между Судан и Южен Судан и продължаващите сражения в Южен Кордофан и Сини Нил в Судан доведоха до тежко хуманитарно положение;

В.  като има предвид, че липсата на преходни икономически договорености между двете държави, в т.ч. относно използването на нефта, доведе до конфискуването от Хартум на нефт от Южен Судан и до решението на Южен Судан да спре производството на нефт, като това допринесе до голяма степен за настоящата криза;

Г.  като има предвид, че на 29 юни 2011 г. беше сключено споразумение между правителствата на Судан и Южен Судан относно сигурността по границите и съвместния политически механизъм и механизъм за сигурност, което включва ангажимент за създаване на безопасна демилитаризирана гранична зона, както и че на 30 юли 2011 г. между правителствата на Судан и Южен Судан беше сключено споразумение относно мисията за оказване на помощ при наблюдението на границата;

Д. като има предвид, че Южен Судан обяви незабавното си оттегляне от региона на Абией в съответствие със споразумението между Судан и Южен Судан от 20 юни 2011 г.;

Е.  като има предвид, че проекторешенията на съвместния политически механизъм и механизъм за сигурност, предложени на страните на 4 април 2012 г. от групата на високо равнище на Африканския съюз за изпълнението на споразумението за Судан, предоставят добра основа за установяване на взаимна сигурност по общата граница между Судан и Южен Судан;

Ж. като има предвид, че в единодушно приетата на 2 май от Съвета за сигурност на ООН резолюция беше одобрена пътна карта за Судан и Южен Судан за прекратяване на бойните действия и решаване на нерешените въпроси след разделението в рамките на следващите три месеца;

З.  като има предвид, че както Судан, така и Южен Судан приветстваха пътната карта и потвърдиха своя ангажимент за незабавно прекратяване на бойните действия; като има предвид, че въпреки това обстановката продължава да бъде много напрегната;

И. като има предвид, че на 4 юни Судан и Южен Судан започнаха своите първи разговори на високо равнище относно граничната сигурност, след като редица погранични сблъсъци заплашиха да превърнат предишната гражданска война във всеобхватен конфликт;

Й. като има предвид, че ЕС отдава особено значение на незабавното активиране на механизма за проверка и наблюдение по общата граница чрез разполагането на международни наблюдатели и други служители на място, които да наблюдават какво се случва и да оказват помощ за осигуряване на съответствие;

К. като има предвид, че Судан и Южен Судан са засегнати от тежко засушаване и хората са започнали да се изнасят в търсене на храна, и като има предвид, че според длъжностни лица на ООН приблизително един милион души са заплашени от глад, ако до тях не достигне хранителна помощ през идните месеци;

1.  приветства факта, че Судан и Южен Судан са се съгласили с пътната карта, одобрена с Резолюция 2046 (2012) на Съвета за сигурност на ООН от 2 май 2012 г., и са потвърдили своя ангажимент за незабавно прекратяване на враждебните действия; приветства подновяването на преките преговори в Адис Абеба и ролята на Африканския съюз и посредничеството от страна на г-н Табо Мбеки в този процес;

2.  призовава Судан и Южен Судан да покажат своята политическа и практическа готовност да следват пътя на мира, като разгледат въпросите, свързани със загрижеността на двете страни относно сигурността, чрез преговори по същество в рамките на съвместния политически механизъм и механизъм за сигурност, започвайки със създаването на безопасна, демилитаризирана зона и безусловно изтегляне на въоръжените им сили от тяхната страна на границата, в съответствие с вече приети споразумения, включително споразумението относно мисията за оказване на помощ при наблюдението на границата от 30 юли 2011 г.;

3.  призовава за незабавното активиране на механизма за проверка и наблюдение по общата граница чрез разполагането на международни наблюдатели и други служители на място, които да наблюдават и да оказват помощ за осигуряване на съответствие;

4.  призовава Судан и Южен Судан да изпълнят оставащите аспекти от споразумението от 20 юни 2011 г. относно временните договорености за сигурността и административни договорености за региона на Абией, и по-специално относно разполагането на военните сили на Судан и Южен Судан извън региона на Абией; приветства оттеглянето от Хеглиг на армията на Южен Судан и призовава правителството на Судан да направи същото; призовава за незабавно прекратяване на въздушните бомбардировки на Южен Судан от Суданските въоръжени сили;

5.  призовава Судан и Южен Судан да спрат с укриването и оказването на подкрепа на бунтовническите групи, действащи срещу другата държава;

6.  настоятелно призовава всички страни да се придържат по-специално към параграфи 7 и 16 от решението на Съвета за мир и сигурност на Африканския съюз от 24 април 2012 г., като отново заявява, че териториалните граници на държавите не се променят със сила и че всякакви териториални спорове се уреждат изключително по взаимно съгласие, с мирни и политически средства, и че не може да има военно решение на конфликта в Южен Кордофан и Сини Нил;

7.  призовава ЕС да продължи да работи в тясно сътрудничество със своите международни партньори, в частност АС и ООН, за да гарантира, че Судан и Южен Судан прилагат резолюцията на Съвета за сигурност на ООН от 2 май 2012 г. относно пътната карта за Судан и Южен Судан;

8.  изразява дълбоката си загриженост относно хуманитарната ситуация, създадена от сраженията между Судан и Южен Судан и продължаващите сражения в провинции Южен Кордофан и Сини Нил, в Судан; твърдо осъжда всички актове на насилие, извършени срещу гражданското население в нарушение на международното хуманитарно право и правото в областта на правата на човека;

9.  призовава всички страни да насърчават и защитават правата на човека, включително тези на жените и децата, и лицата, принадлежащи към уязвими групи, и да изпълняват своите задължения съгласно международното право, в т.ч. международното хуманитарно право и законодателството относно правата на човека; призовава също така лицата, отговорни за сериозни нарушения на това право, включително сексуално насилие, да бъдат подведени под отговорност;

10. настоятелно призовава Судан и Южен Судан да позволят достъп до хуманитарна помощ на засегнатото население в зоните на конфликта, в частност в Южен Кордофан и Сини Нил, като гарантират, в съответствие с международното право и международното хуманитарно право, безопасния, безпрепятствен и незабавен достъп на служители на ООН и друг хуманитарен персонал, както и доставката на материали и оборудване, така че да им се позволи да изпълняват ефикасно задачите си за подпомагане на засегнатото от конфликта гражданско население;

11. призовава настоятелно двете страни да спрат с подстрекателската реторика и враждебната пропаганда, които водят до взаимно демонизиране, ксенофобия и опасност от насилие; призовава и двете правителства да поемат пълната отговорност за защитата на гражданите на другата страна в съответствие с международните принципи, в съответствие с рамковото споразумение за статута на гражданите на другата държава и свързани въпроси, парафирано през март 2012 г.;

12. приветства решението на Съвета за сигурност на ООН за удължаване на мандата на Мисията на ООН в Судан и за изпращане на допълнителни мироопазващи сили в Судан; счита, че трайното присъствие на ООН е от изключително значение за мирното развитие на две жизнеспособни държави; призовава както Судан, така и Южен Судан да приветстват присъствието на ООН и да гарантират безопасността на нейните представители;

13. настоятелно призовава Судан и Южен Судан да постигнат споразумение относно нерешените преходни политически и икономически договорености между двете държави, включително относно използването на нефта; заявява отново, че решаването на въпросите, свързани с очертаването на границите, е предварително условие за постигането на мир и стабилност в региона;

14. призовава Судан и Южен Судан да използват услугите на граничната програма на Африканския съюз, която може да помогне на страните да намерят решение във връзка с техните тревоги, свързани с очертаването на границите, демаркацията и решаването на проблема за спорните райони, въз основа на най-добрите практики на АС и международните принципи;

15. е убеден, че дългосрочната стабилност в региона изисква нова единна, всеобхватна международна стратегия, в която ЕС ще играе роля, заедно с други глобални и регионални участници, и която ще се съсредоточи не само върху въпроси относно отношенията Север – Юг и положението в Южен Кордофан и Сини Нил, но също така и върху дълго отлагания процес на реформи в Судан и задълбочаването на демократичните реформи в Южен Судан; призовава ВП/ЗП и Комисията да бъдат готови да предложат необходимото съдействие, ако управляващата Партия на националния конгрес (NCP) в Судан се съгласи с провеждането на свободен и безпрепятствен национален диалог, насочен към създаване на приобщаващи конституционни разпоредби, приети от всички, и действително предприеме стъпки, за да сложи край на безнаказаността в Дарфур, Южен Кордофан и Сини Нил;

16. Призовава Комисията, държавите – членки на ЕС и международната общественост да изпълнят поетите от тях ангажименти за финансиране на региона, и в частност да търсят начини за справяне с острия недостиг на продоволствени помощи, спешен подслон и защита; призовава за внимателно наблюдение на положението по отношение на продоволствената сигурност и за предприемане на мерки, в случай че това положение се влоши;

17. възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция на Европейската комисия, на заместник-председателя на Европейската комисия/върховен представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност, на Съвета за сигурност и на генералния секретар на ООН, на специалния представител на ЕС за Южен Судан, на правителството на Судан, на правителството на Южен Судан, на институциите на Африканския съюз, на председателя на групата на високо равнище на Африканския съюз за Судан, както и на правителствата и парламентите на държавите – членки на ЕС.