Společný návrh usnesení - RC-B7-0281/2012Společný návrh usnesení
RC-B7-0281/2012

SPOLEČNÝ NÁVRH USNESENÍ o situaci v Súdánu a v Jižním Súdánu

12. 6. 2012 - (2012/2659(RSP))

předložený v souladu s čl. 110 odst. 2 a 4 jednacího řádu
a nahrazující návrhy usnesení předložené skupinami:
S&D (B7–0281/2012)
ALDE (B7–0285/2012)
PPE (B7–0286/2012)
ECR (B7–0287/2012)
GUE/NGL (B7–0288/2012)
Verts/ALE (B7–0298/2012)

Mariya Nedelcheva, Filip Kaczmarek, Gay Mitchell, Horst Schnellhardt, Rafał Trzaskowski, Cristian Dan Preda, Michèle Striffler, Michael Gahler, Joachim Zeller, Nadezhda Neynsky, Giovanni La Via, Monica Luisa Macovei, Roberta Angelilli, Frank Engel, Mario Mauro za skupinu PPE
Véronique De Keyser, Ana Gomes, Ricardo Cortés Lastra, Pino Arlacchi, Patrice Tirolien, Liisa Jaakonsaari za skupinu S&D
Charles Goerens, Ivo Vajgl, Olle Schmidt, Louis Michel, Marielle de Sarnez, Robert Rochefort, Marietje Schaake za skupinu ALDE
Judith Sargentini, Barbara Lochbihler, Raül Romeva i Rueda za skupinu Verts/ALE
Charles Tannock, Nirj Deva, Ryszard Antoni Legutko, Ryszard Czarnecki, Tomasz Piotr Poręba, Jan Zahradil za skupinu ECR
Marie-Christine Vergiat za skupinu GUE/NGL


Postup : 2012/2659(RSP)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu :  
RC-B7-0281/2012
Předložené texty :
RC-B7-0281/2012
Rozpravy :
Přijaté texty :

Usnesení Evropského parlamentu o situaci v Súdánu a v Jižním Súdánu

(2012/2659(RSP))

Evropský parlament,

–   s ohledem na svá předchozí usnesení o Súdánu,

–   s ohledem na rezoluci Rady bezpečnosti OSN č. 2046 (2012) ze dne 2. května 2012 o Súdánu a Jižním Súdánu,

–   s ohledem na prohlášení místopředsedkyně Komise, vysoké představitelky EU pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku Catherine Ashtonové, v němž uvítala rezoluci Rady bezpečnosti OSN č. 2046 (2012) ze dne 2. května 2012,

–   s ohledem na závěry Rady ohledně Súdánu, které přijala dne 31. ledna 2011, a na rozhodnutí Rady č. 9953/11 ze dne 17. května 2011,

–   s ohledem na Memorandum o porozumění týkající se neútočení a spolupráce, které dne 10. února 2012 podepsaly Súdán a Jižní Súdán,

–   s ohledem na prohlášení mluvčího vysoké představitelky EU Catherine Ashtonové ze dne 28. března 2012 a 11. dubna 2012 o ozbrojených střetech na hranicích mezi Súdánem a Jižním Súdánem,

–   s ohledem na prohlášení Africké unie ze dne 17. dubna 2012 vyzývající Súdán a Jižní Súdán, aby jednaly zodpovědně a vyslyšely její výzvy a výzvy mezinárodního společenství k okamžitému ukončení současného konfliktu mezi těmito dvěma zeměmi,

–   s ohledem na prohlášení mluvčího generálního tajemníka OSN o situaci v Súdánu a v Jižním Súdánu ze dne 16. dubna 2012, v němž vyjadřuje hluboké znepokojení nad pokračujícími ozbrojenými střety mezi těmito dvěma zeměmi a jejich dopadem na nevinné civilní obyvatelstvo;

–   s ohledem na prohlášení generálního tajemníka OSN Pan Ki-muna ze dne 19. dubna 2012 naléhající na Súdán a Jižní Súdán, aby ukončily ozbrojené střety a vyvarovaly se opětovného konfliktu, který si za poslední dvě desetiletí vyžádal miliony lidských životů,

–   s ohledem na rozhodnutí Rady o Súdánu a Jižním Súdánu ze dne 23. dubna 2012 (3159. schůze Rady pro zahraniční věci), v němž Rada vyjádřila hluboké znepokojení EU nad vystupňováním konfliktu mezi Súdánem a Jižním Súdánem,

–   s ohledem na plán pro Súdán a Jižní Súdán uvedený v prohlášení vydaném Radou Africké unie pro mír a bezpečnost dne 24. dubna, který EU plně podporuje,

–   s ohledem na súdánskou souhrnnou mírovou dohodu z roku 2005,

–   s ohledem na misi OSN působící v Jižním Súdánu (UNMISS) a na působení prozatímních bezpečnostních sil OSN v oblasti Abyei (UNISFA),

–   s ohledem na prohlášení spolupředsedů Smíšeného parlamentního shromáždění AKT-EU o Súdánu a Jižním Súdánu, které Smíšené parlamentní shromáždění přijalo dne 30. května 2012,

–   s ohledem na čl. 110 odst. 2 a 4 jednacího řádu,

A. vzhledem k tomu, že opakované případy přeshraničního násilí mezi Súdánem a Jižním Súdánem, včetně přesunů ozbrojených sil, zabrání a okupace města Heglig, podpora spojeneckých sil, podpora rebelů druhé strany a boje mezi ozbrojenými silami Súdánu a Súdánskou lidovou osvobozeneckou armádou vedly k tomu, že spor mezi Súdánem a Jižním Súdánem přerostl v otevřený konflikt;

B.  vzhledem k tomu, že v důsledku bojů mezi Súdánem a Jižním Súdánem a pokračujících bojů ve státech Jižní Kordofán a Modrý Nil nastala v Súdánu vážná humanitární situace;

C. vzhledem k tomu, že skutečnost, že mezi oběma zeměmi nebylo dosaženo dohody o přechodných hospodářských ujednáních, včetně otázky využití ropy, vedla k tomu, že se Chartúm zmocnil ropných nalezišť na jihu a Jižní Súdán zastavil produkci ropy, což zásadně přispělo k současné krizi;

D. vzhledem k tomu, že dne 29. června 2011 byla mezi vládou Súdánu a vládou Jižního Súdánu uzavřena dohoda o bezpečnosti hranic a společném politickém a bezpečnostním mechanizmu, která zahrnuje závazek vytvořit bezpečnou demilitarizovanou pohraniční zónu, a že dne 30. července 2011 byla mezi vládou Súdánu a vládou Jižního Súdánu uzavřena dohoda o podpůrné misi pro sledování hranic;

E.  vzhledem k tomu, že Jižní Súdán oznámil, že se v souladu s dohodou uzavřenou dne 20. června 2011 mezi Súdánem a Jižním Súdánem okamžitě stáhne z oblasti Abyei;

F.  vzhledem k tomu, že návrhy rozhodnutí společného politického a bezpečnostního mechanizmu předložené smluvním stranám výkonného panelu Africké unie na vysoké úrovni dne 4. dubna 2012 poskytly spolehlivý základ pro vybudování vzájemné bezpečnosti podél společné hranice Súdánu a Jižního Súdánu;

G. vzhledem k tomu, že rezoluce, kterou dne 2. května jednomyslně přijala Rada bezpečnosti OSN, podpořila plán pro Súdán a Jižní Súdán, jehož cílem je ukončit ozbrojené střety a vyřešit v následujících třech měsících problémy, které zůstaly po odtržení Jižního Súdánu nevyřešeny;

H. vzhledem k tomu, že jak Súdán, tak Jižní Súdán tento plán uvítaly a potvrdily své odhodlání okamžitě ukončit ozbrojené střety; vzhledem k tomu, že napětí však zůstává vysoké;

I.   vzhledem k tomu, že dne 4. června zahájily Súdán a Jižní Súdán svá první jednání na vysoké úrovni o bezpečnosti na hranicích, protože hrozilo, že sled pohraničních střetů spustí konflikt v plném rozsahu, připomínající někdejší občanskou válku;

J.   vzhledem k tomu, že EU přikládá mimořádný význam okamžitému zahájení činnosti společného mechanizmu pro ověřování a kontrolu hranic, a to vysláním mezinárodních pozorovatelů a dalších osob, které by na místě sledovaly situaci a pomáhaly zajistit dodržování uvedených dohod;

K. vzhledem k tomu, že Súdán a Jižní Súdán trpí silným suchem a obyvatelé se začínají stěhovat ve snaze získat potraviny, a vzhledem k tomu, že podle představitelů OSN hrozí přibližně jednomu milionu osob smrt hladem, pokud jim v nadcházejících měsících nebude poskytnuta potravinová pomoc;

1.  vítá, že jak Súdán, tak i Jižní Súdán tento plán podporovaný rezolucí Rady bezpečnosti OSN č. 2046 (2012) ze dne 2. května 2012 odsouhlasily a potvrdily své odhodlání k okamžitému ukončení násilností; vítá obnovení přímých jednání v Addis-Abebě a rovněž úlohu Africké unie a zprostředkovatelskou činnost pana Thaba Mbekiho v tomto procesu;

2.  naléhavě vyzývá Súdán a Jižní Súdán, aby v souladu s dříve uzavřenými dohodami, včetně Dohody o podpůrné misi pro sledování hranic ze dne 30. července 2011, prokázaly skutečnou politickou vůli vydat se mírovou cestou a vyřešit bezpečnostní problémy na obou stranách na základě smysluplných jednání vedených v rámci společného politického a bezpečnostního mechanizmu tím, že by vytvořily bezpečnou demilitarizovanou bezpečnostní zónu a bezpodmínečně stáhly veškeré ozbrojené síly na svou stranu hranice;

3.  vyzývá k okamžitému zahájení činnosti společného systému verifikace a sledování hranic, a to na základě vyslání mezinárodních pozorovatelů a dalších pracovníků, kteří by na místě sledovali situaci a pomáhali při zajišťování dodržování uvedených dohod;

4.  vyzývá Súdán a Jižní Súdán k uplatňování těch aspektů Dohody o dočasných bezpečnostních a administrativních opatřeních pro oblast Abyei ze dne 20. června 2011, které ještě nebyly uplatněny, zejména k přesunu všech ozbrojených sil Súdánu a Jižního Súdánu mimo oblast Abyei; vítá stažení armády Jižního Súdánu z města Heglig a vyzývá vládu Súdánu, aby svou armádu stáhla také; vyzývá k okamžitému ukončení leteckého bombardování Jižního Súdánu ze strany súdánských ozbrojených sil;

5.  vyzývá Súdán a Jižní Súdán, aby přestaly poskytovat útočiště skupinám rebelů, kteří provádějí činnost zaměřenou proti druhému státu, a ukončily jejich podporu;

6.  naléhavě vyzývá všechny strany, aby dodržovaly zejména odstavce 7 a 16 rozhodnutí Rady Africké unie pro mír a bezpečnost ze dne 24. dubna 2012, kde se opětovně zdůrazňuje, že územní hranice států se nesmí měnit za použití síly a že všechny územní spory se musí řešit výhradně oboustranně přijatelnými, mírovými a politickými prostředky a že konflikt ve státech Jižní Kordofán a Modrý Nil nelze řešit vojenskou cestou;

7.  vyzývá EU, aby nadále úzce spolupracovala se svými mezinárodními partnery, zejména s AU a OSN, s cílem zajistit, aby Súdán a Jižní Súdán prováděly rezoluci Rady bezpečnosti OSN ze dne 2. května 2012 o plánu pro Súdán a Jižní Súdán;

8.  vyjadřuje své hluboké znepokojení nad humanitární situací, která v Súdánu vznikla v důsledku bojů mezi Súdánem a Jižním Súdánem a pokračujících bojů ve státech Jižní Kordofán a Modrý Nil; jednoznačně odsuzuje veškeré násilnosti zaměřené proti civilnímu obyvatelstvu, které jsou porušením mezinárodního humanitárního práva a právních předpisů v oblasti lidských práv;

9.  vyzývá obě strany, aby propagovaly a chránily lidská práva, včetně práv žen a osob, které patří k ohroženým skupinám, aby plnily své závazky v souladu s mezinárodním právem, včetně mezinárodního humanitárního práva a právních přepisů v oblasti lidských práv, a vyzývá, aby osoby odpovědné za závažné porušování tohoto práva, mj. za sexuální násilí, byly povolány k odpovědnosti;

10. naléhavě vyzývá Súdán a Jižní Súdán, aby umožnily humanitárním organizacím přístup k zasaženým osobám v oblastech konfliktu, zejména ve státech Jižní Kordofán a Modrý Nil, a v souladu s mezinárodním právem a mezinárodním humanitárním právem přitom zajistily bezpečný, neomezený a okamžitý přístup pracovníků Organizace spojených národů a jiných humanitárních organizací a také dodávky zásob a zařízení, aby mohli tito pracovníci řádně plnit své povinnosti při poskytování pomoci civilnímu obyvatelstvu zasaženému konfliktem;

11. naléhavě vyzývá obě strany, aby ukončily štvavou rétoriku a nepřátelskou propagandu, jejímž důsledkem je vzájemná démonizace, xenofobie a hrozba násilí; vyzývá obě vlády, aby v souladu s mezinárodními zásadami převzaly plnou odpovědnost za ochranu státních příslušníků druhé strany, což je v souladu s Rámcovou dohodou o statusu státních příslušníků druhého státu a s tím spojených záležitostech parafovanou v březnu 2012;

12. vítá rozhodnutí Rady bezpečnosti OSN prodloužit mandát mise UNMIS a vyslat do Súdánu další mírové jednotky; domnívá se, že nepřetržitá přítomnost OSN na místě má nesmírný význam pro mírový rozvoj dvou životaschopných států; vyzývá Súdán i Jižní Súdán, aby uvítaly přítomnost jednotek OSN a zajistily jejich bezpečnost;

13. naléhavě vyzývá Súdán a Jižní Súdán, aby dosáhly dohody o dosud nevyřešených přechodných politických a hospodářských ujednáních mezi oběma zeměmi, včetně otázky využití ropy; opakuje, že základní podmínkou dosažení míru a stability v tomto regionu je vyřešení otázky vymezení hranic;

14. vyzývá Súdán a Jižní Súdán, aby využily útvary hraničního programu Africké unie, který může oběma stranám pomoci při řešení jejich obav ohledně vytyčení a vymezení hranic a vyřešení územních sporů, a to na základě postupů osvědčených v Africe a mezinárodních zásad;

15. je přesvědčen o tom, že dlouhodobá stabilita v regionu vyžaduje novou jednotnou komplexní mezinárodní strategii, v níž by EU hrála vedle jiných světových a regionálních aktérů svou úlohu a která by se zaměřovala nejen na problémy mezi severem a jihem a na situaci ve státech Jižní Kordofán a Modrý Nil, ale také na reformní proces v Súdánu, který měl proběhnout již dávno, a na prohloubení demokratických reforem v Jižním Súdánu; vyzývá místopředsedkyni Komise, vysokou představitelku a Komisi, aby byly připraveny nabídnout nezbytnou pomoc, pokud vládnoucí súdánská strana Národní kongres bude souhlasit se svobodným neomezeným národním dialogem zaměřeným na vytvoření inkluzivních ústavních ustanovení, která by byla pro všechny přijatelná, a přijme vážně míněné kroky k ukončení beztrestnosti v Dárfúru, Jižním Kordofánu a Modrém Nilu;

16. vyzývá Komisi, členské státy EU a mezinárodní společenství, aby dostály svým závazkům, pokud jde o poskytnutí finančních prostředků regionu, a zejména, aby řešily závažný nedostatek potravinové pomoci, nouzových přístřeší a ochrany; žádá, aby byla věnována velká pozornost situaci v oblasti zabezpečení dodávek potravin a aby byla zavedena opatření v případě, že by došlo ke zhoršení situace;

17. pověřuje svého předsedu, aby předal toto usnesení Evropské komisi, místopředsedkyni Komise, vysoké představitelce Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku, Radě bezpečnosti a generálnímu tajemníkovi OSN, zvláštní zástupkyni EU pro Jižní Súdán, vládě Súdánu, vládě Jižního Súdánu, orgánům Africké unie, předsedovi panelu Africké unie na vysoké úrovni pro Súdán a vládám a parlamentům členských států EU.