Procedure : 2012/2659(RSP)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb : RC-B7-0281/2012

Indgivne tekster :

RC-B7-0281/2012

Forhandlinger :

Afstemninger :

PV 13/06/2012 - 9.4
Stemmeforklaringer
Stemmeforklaringer

Vedtagne tekster :

P7_TA(2012)0248

    FÆLLES BESLUTNINGSFORSLAG
PDF 127kWORD 1340k
12.6.2012
PE489.310v01-00}
PE489.315v01-00}
PE489.316v01-00}
PE489.317v01-00}
PE489.318v01-00}
PE489.328v01-00} RC1
 
B7-0281/2012}
B7-0285/2012}
B7-0286/2012}
B7-0287/2012}
B7-0288/2012}
B7-0298/2012}RC1

jf. forretningsordenens artikel 110, stk. 2 og stk. 4

til erstatning af beslutningsforslag af:

S&D (B7‑0248/2012)

ALDE (B7‑0253/2012)

PPE (B7‑0286/2012)

ECR (B7‑0287/2012)

GUE/NGL (B7‑0288/2012)

Verts/ALE (B7‑0298/2012)


om situationen i Sudan og Sydsudan (2012/2659(RSP))


Mariya Nedelcheva, Filip Kaczmarek, Gay Mitchell, Horst Schnellhardt, Rafał Trzaskowski, Cristian Dan Preda, Michèle Striffler, Michael Gahler, Joachim Zeller, Nadezhda Neynsky, Giovanni La Via, Monica Luisa Macovei, Roberta Angelilli, Frank Engel, Mario Mauro for PPE-Gruppen
Véronique De Keyser, Ana Gomes, Ricardo Cortés Lastra, Pino Arlacchi, Patrice Tirolien, Liisa Jaakonsaari for S&D-Gruppen
Charles Goerens, Ivo Vajgl, Olle Schmidt, Louis Michel, Marielle de Sarnez, Robert Rochefort, Marietje Schaake for ALDE-Gruppen
Judith Sargentini, Barbara Lochbihler, Raül Romeva i Rueda for Verts/ALE-Gruppen
Charles Tannock, Nirj Deva, Ryszard Antoni Legutko, Ryszard Czarnecki, Tomasz Piotr Poręba, Jan Zahradil for ECR-Gruppen
Marie-Christine Vergiat for GUE/NGL-Gruppen
ÆNDRINGSFORSLAG

Europa-Parlamentets beslutning om situationen i Sudan og Sydsudan (2012/2659(RSP))  

Europa-Parlamentet,

–   der henviser til sine tidligere beslutninger om Sudan,

–   der henviser til FN's Sikkerhedsråds resolution 2046 (2012) af 2. maj 2012 om Sudan og Sydsudan,

–   der henviser til erklæring fra EU's højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik/næstformand i Kommissionen, Catherine Ashton, hvori hun hilser FN's Sikkerhedsråds resolution 2046 (2012) af 2. maj 2012 velkommen,

–   der henviser til Rådets konklusioner af 31. januar 2011 om Sudan og til Rådets afgørelse 9953/11 af 17. maj 2011,

–   der henviser til aftalememorandummet om ikkeangreb og samarbejde mellem Sudan og Sydsudan, som blev undertegnet den 10. februar 2012,

–   der henviser til erklæring af 28. marts 2012 og 11. april 2012 fra talsmanden for EU's højtstående repræsentant, Catherine Ashton, om de væbnede sammenstød ved grænsen mellem Sudan og Sydsudan,

–   der henviser til Den Afrikanske Unions erklæring af 17. april 2012, hvori Sudan og Sydsudan opfordres til at handle ansvarligt og tage hensyn til de indtrængende opfordringer fra Den Afrikanske Union og det internationale samfund om øjeblikkeligt at bringe den aktuelle konflikt mellem de to lande til ophør,

–   der henviser til erklæring af 16. april 2012 fra talsmanden for FN's generalsekretær om situationen i Sudan og Sydsudan, hvori der udtrykkes dyb bekymring over de fortsatte fjendtligheder mellem de to lande, herunder deres konsekvenser for uskyldige civile,

–   der henviser til erklæring af 19. april 2012 fra FN's generalsekretær Ban Ki-moon, hvori han indtrængende opfordrer Sudan og Sydsudan til at bringe fjendtlighederne til ophør og dermed undgå en tilbagevenden til en konflikt, som allerede har kostet millioner af menneskeliv over to årtier,

–   der henviser til Rådets konklusioner af 23. april 2012 om Sudan og Sydsudan (3159. møde i Rådet for Udenrigsanliggender), hvori det gav udtryk for EU's dybe bekymring over den eskalerende konflikt mellem Sudan og Sydsudan,

–   der henviser til køreplanen for Sudan og Sydsudan som fastlagt i Den Afrikanske Unions Freds- og Sikkerhedsråds kommuniké af 24. april, som fuldt ud støttes af EU,

–   der henviser til den samlede sudanske fredsaftale fra 2005,

–   der henviser til FN's mission i Sudan (UNMIS) og FN's midlertidige sikkerhedsstyrke i Abyei (UNISFA),

–   der henviser til erklæring om Sudan og Sydsudan fra medformændene for Den Blandede Parlamentariske Forsamling AVS-EU, der blev vedtaget af Den Blandede Parlamentariske Forsamling den 30. maj. 2012,

–   der henviser til forretningsordenens artikel 110, stk. 2, og stk. 4,

A. der henviser til, at gentagne tilfælde af vold på tværs af grænserne mellem Sudan og Sydsudan, herunder troppebevægelser, beslaglæggelse og besættelse af Heglig, støtte til stedfortrædende styrker, støtte til hinandens oprørere samt kampene mellem de sudanesiske væbnede styrker (SAF) og det sudanesiske folks befrielseshær (SPLA), har fået konflikten mellem Sudan og Sydsudan til at udvikle sig til åben konfrontation;

B.  der henviser til, at der på grund af kampene mellem Sudan og Sydsudan og de fortsatte kampe i staterne Sydkordofan og Blå Nil i Sudan er opstået en alvorlig humanitær situation;

C. der henviser til, at den manglende enighed om økonomiske overgangsordninger mellem de to lande, herunder om udnyttelse af olien, har ført til Khartoums konfiskering af olie fra Sydsudan og til Sydsudans beslutning om at stoppe olieproduktionen, hvilket har bidraget væsentligt til den nuværende krise;

D. der henviser til, at der den 29. juni 2011 blev indgået en aftale mellem Sudans og Sydsudans regeringer om grænsesikkerhed og en fælles udenrigs- og sikkerhedspolitisk mekanisme, der omfatter en forpligtelse til at etablere en demilitariseret sikkerhedszone langs grænsen, og at der den 30. juli 2011 blev indgået en aftale mellem Sudans og Sydsudans regeringer om en grænseovervågningsstøttemission;

E.  der henviser til, at Sydsudan har meddelt, at landet vil foretage en omgående tilbagetrækning fra Abyei-området i overensstemmelse med aftalen af 20. juni 2011 mellem Sudan og Sydsudan;

F.  der henviser til, at de udkast til afgørelser fra den fælles politiske og sikkerhedsmæssige mekanisme, som Den Afrikanske Unions implementeringspanel på højt plan foreslog parterne den 4. april 2012, udgør et solidt grundlag for skabelsen af gensidig sikkerhed langs den fælles grænse mellem Sudan og Sydsudan;

G. der henviser til, at FN's Sikkerhedsråd i den resolution, som det vedtog med enstemmighed den 2. maj, gav sin tilslutning til en køreplan for Sudans og Sydsudans indstilling af fjendtlighederne og løsning af de stridspunkter, der er uafklaret efter løsrivelsen, inden for de efterfølgende tre måneder;

H. der henviser til, at både Sudan og Sydsudan har hilst køreplanen velkommen og bekræftet deres forpligtelse til omgående at bringe fjendtlighederne til ophør, men at situationen fortsat er meget anspændt;

I.   der henviser til, at både Sudan og Sydsudan den 4. juni indledte de første samtaler på højt niveau om grænsesikkerhed, eftersom en række grænsesammenstød truede med at få den tidligere borgerkrig til igen at udvikle sig til en åben konflikt;

J.   der henviser til, at EU tillægger det særlig betydning, at den fælles grænseverifikations- og overvågningsmekanisme aktiveres omgående ved at indsætte internationale observatører og andet personale i marken til at overvåge, hvad der sker, og hjælpe med til at sikre overholdelse af reglerne;

K. der henviser til, at Sudan og Sydsudan er ramt af en alvorlig tørke, og at befolkningerne er begyndt at bevæge sig i deres søgen efter føde, og at omkring en million mennesker i henhold til FN-embedsmænd kan rammes af hungersnød, hvis fødevarehjælpen ikke når frem til dem i de kommende måneder;

1.  bifalder, at både Sudan og Sydsudan har accepteret den køreplan, som FN's Sikkerhedsråd gav sin tilslutning til i resolution 2046 (2012) af 2. maj 2012, og bekræftet deres engagement med hensyn til omgående at bringe fjendtlighederne til ophør; glæder sig over genoptagelsen af de direkte forhandlinger i Addis Abeba og over Den Afrikanske Unions rolle og Thabo Mbekis mægling i denne proces;

2.  opfordrer indtrængende Sudan og Sydsudan til at vise deres politiske og praktiske vilje til at fortsætte vejen mod fred ved at tage fat på de sikkerhedsmæssige bekymringer på begge sider gennem meningsfulde forhandlinger inden for rammerne af den fælles politiske og sikkerhedsmæssige mekanisme, og starte med at skabe en sikker demilitariseret grænsezone og ubetinget tilbagetrækning af alle deres væbnede styrker til deres egen side af grænsen i overensstemmelse med tidligere vedtagne aftaler, herunder aftalen om en grænseovervågningsstøttemission af 30. juli 2011;

3.  opfordrer til, at den fælles grænseverifikations- og overvågningsmekanisme aktiveres omgående gennem indsættelse af internationale observatører og andet personale i marken, der kan overvåge situationen og bidrage til reglernes overholdelse;

4.  opfordrer Sudan og Sydsudan til at implementere uafsluttede aspekter i aftalen af 20. juni 2011 om midlertidige sikkerhedsmæssige og forvaltningsmæssige ordninger for Abyei-området, navnlig flytning af alle sudanesiske og sydsudanesiske styrker ud af Abyei-området; glæder sig over den sydsudanske hærs tilbagetrækning fra Heglig og opfordrer Sudans regering til at gøre det samme; opfordrer Sudans væbnede styrker til øjeblikkeligt at indstille luftbombardementerne mod Sydsudan;

5.  opfordrer Sudan og Sydsudan til at ophøre med at give husly og støtte til oprørsgrupper mod den anden stat;

6.  opfordrer alle parter til at overholde især punkt 7 og 16 i Den Afrikanske Unions Freds- og Sikkerhedsråds beslutning af 24.april 2012, hvori det gentages, at de territoriale grænser for stater ikke bør ændres med magt, at eventuelle territoriale stridigheder udelukkende bør afgøres ved gensidigt aftalte, fredelige og politiske midler, og at det ikke er muligt at løse konflikten i Sydkordofan og Blå Nil ad militær vej;

7.  opfordrer EU til fortsat at arbejde tæt sammen med dets internationale partnere, især Den Afrikanske Union og FN, om at sikre, at Sudan og Sydsudan gennemfører FN's Sikkerhedsråds resolution af 2. maj 2012 om køreplanen for Sudan og Sydsudan;

8.  udtrykker dyb foruroligelse over, at der på grund af kampene mellem Sudan og Sydsudan og de fortsatte kampe i staterne Sydkordofan og Blå Nil i Sudan er opstået en alvorlig humanitær situation; fordømmer kraftigt alle voldshandlinger mod civilbefolkningen i strid med den humanitære folkeret og menneskerettighederne;

9.  opfordrer alle parter til at fremme og beskytte menneskerettighederne, herunder kvinder og personer, der tilhører udsatte grupper, og til at overholde deres forpligtelser i henhold til folkeretten, herunder den internationale humanitære folkeret og menneskerettighederne, og opfordrer til, at de ansvarlige for alvorlige krænkelser af disse love, herunder seksuel vold, drages til ansvar;

10. opfordrer indtrængende Sudan og Sydsudan til at tillade humanitær adgang til den ramte befolkning i konfliktområderne, især Sydkordofan og Blå Nil, og således i overensstemmelse med folkeretten og den internationale humanitære folkeret sikre uhindret og direkte adgang for FN og andet humanitært personale samt for levering af forsyninger og udstyr for at give sådant personale mulighed for effektivt at udføre deres opgave, der består i at bistå den konfliktramte civilbefolkning;

11. opfordrer indtrængende begge parter til at sætte en stopper for opflammende retorik og fjendtlig propaganda, som resulterer i gensidig dæmonisering, fremmedhad og trusler om vold; opfordrer begge regeringer til at påtage sig det fulde ansvar for beskyttelsen af hinandens statsborgere i overensstemmelse med internationale principper og med rammeaftalen om status for statsborgere fra den anden stat og beslægtede anliggender, der blev paraferet i marts 2012;

12. glæder sig over FN’s Sikkerhedsråds afgørelse om at forlænge UNMIS's mandat og om at sende flere fredsbevarende styrker til Sudan; mener, at FN’s fortsatte tilstedeværelse er yderst værdifuld for den fredelige udvikling af to levedygtige stater; opfordrer både Sudan og Sydsudan til at betragte FN's tilstedeværelse med positive øjne og garantere FN-repræsentanternes sikkerhed;

13. opfordrer indtrængende Sudan og Sydsudan til at indgå en aftale om de uafklarede politiske og økonomiske overgangsordninger mellem de to lande, herunder om udnyttelse af olie; gentager, at det er en forudsætning for at opnå fred og stabilitet i regionen, at problemerne med grænsedragning løses;

14. opfordrer Sudan og Sydsudan til at gøre brug af Den Afrikanske Unions tjenester inden for rammerne af det grænseprogram, som kan hjælpe parterne med at finde løsninger på deres betænkeligheder med hensyn til grænsedragning, demarkation og afklaring for de omtvistede områder på grundlag af afrikanske bedste praksisser og internationale principper;

15. er overbevist om, at langsigtet stabilitet i regionen kræver en ny samlet, omfattende international strategi, hvor EU spiller en rolle sammen med andre globale og regionale aktører, og som ikke kun fokuserer på Nord-Syd-spørgsmålet og situationen i Sydkordofan og Blå Nil, men også på den længe tiltrængte reformproces i Sudan og udbygningen af de demokratiske reformer i Sydsudan; opfordrer den højtstående repræsentant/næstformand i Kommissionen og Kommissionen til at gøre sig klar til at tilbyde den nødvendige bistand, hvis Sudans regerende National Congress Party (NCP) accepterer en fri og uhindret national dialog med henblik på at etablere inkluderende forfatningsmæssige bestemmelser, der godtages af alle parter, og tager egentlige skridt til at sætte en stopper for straffriheden i Darfur, Sydkordofan og Blå Nil;

16. opfordrer Kommissionen, EU-medlemsstaterne og det internationale samfund til at indfri deres finansieringstilsagn over for regionen, navnlig med henblik på at tackle den alvorlige fødevaremangel og manglen på nødly og beskyttelse; opfordrer til, at der rettes fokus på fødevaresikkerheden samt på iværksættelsen af foranstaltninger, hvis situationen forværres;

17. pålægger sin formand at sende denne beslutning til Kommissionen, næstformanden i Kommissionen/Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik, FN's Sikkerhedsråd og generalsekretær, EU's særlige repræsentant for Sydsudan, Sudans regering, Sydsudans regering, Den Afrikanske Unions institutioner og formanden for Den Afrikanske Unions panel på højt plan for Sudan og EU-medlemsstaternes regeringer og parlamenter.

 

Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik