Yhteinen päätöslauselmaesitys - RC-B7-0281/2012Yhteinen päätöslauselmaesitys
RC-B7-0281/2012

YHTEINEN PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS Sudanin ja Etelä-Sudanin tilanteesta

12.6.2012 - (2012/2659(RSP))

työjärjestyksen 110 artiklan 2 ja 4 kohdan mukaisesti
joka korvaa seuraavat poliittisten ryhmien jättämät päätöslauselmaesitykset:
S&D (B7‑0281/2012)
ALDE (B7‑0285/2012)
PPE (B7‑0286/2012)
ECR (B7‑0287/2012)
GUE/NGL (B7‑0288/2012)
Verts/ALE (B7‑0298/2012)

Mariya Nedelcheva, Filip Kaczmarek, Gay Mitchell, Horst Schnellhardt, Rafał Trzaskowski, Cristian Dan Preda, Michèle Striffler, Michael Gahler, Joachim Zeller, Nadezhda Neynsky, Giovanni La Via, Monica Luisa Macovei, Roberta Angelilli, Frank Engel, Mario Mauro PPE-ryhmän puolesta
Véronique De Keyser, Ana Gomes, Ricardo Cortés Lastra, Pino Arlacchi, Patrice Tirolien, Liisa Jaakonsaari S&D-ryhmän puolesta
Charles Goerens, Ivo Vajgl, Olle Schmidt, Louis Michel, Marielle de Sarnez, Robert Rochefort, Marietje Schaake ALDE-ryhmän puolesta
Judith Sargentini, Barbara Lochbihler, Raül Romeva i Rueda Verts/ALE-ryhmän puolesta
Charles Tannock, Nirj Deva, Ryszard Antoni Legutko, Ryszard Czarnecki, Tomasz Piotr Poręba, Jan Zahradil ECR-ryhmän puolesta
Marie-Christine Vergiat GUE/NGL-ryhmän puolesta


Menettely : 2012/2659(RSP)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari :  
RC-B7-0281/2012
Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :
RC-B7-0281/2012
Keskustelut :
Hyväksytyt tekstit :

Euroopan parlamentin päätöslauselma Sudanin ja Etelä-Sudanin tilanteesta

(2012/2659(RSP))

Euroopan parlamentti, joka

–   ottaa huomioon aiemmat päätöslauselmansa Sudanista,

–   ottaa huomioon Yhdistyneiden kansakuntien turvallisuusneuvoston 2. toukokuuta 2012 antaman päätöslauselman 2046 (2012) Sudanista ja Etelä-Sudanista,

–   ottaa huomioon unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkean edustajan / komission varapuheenjohtajan Catherine Ashtonin julkilausuman, jossa tämä ilmaisi tyytyväisyytensä 2. toukokuuta 2012 annetun YK:n turvallisuusneuvoston päätöslauselman 2046 (2012) johdosta,

–   ottaa huomioon 31. tammikuuta 2011 annetut neuvoston päätelmät Sudanista sekä 17. toukokuuta 2011 annetun neuvoston päätöksen 9953/11,

–   ottaa huomioon Sudanin ja Etelä-Sudanin 10. helmikuuta 2012 allekirjoittaman yhteisymmärryspöytäkirjan hyökkäämättömyydestä ja yhteistyöstä,

–   ottaa huomioon korkean edustajan Catherine Ashtonin tiedottajan 28. maaliskuuta 2012 ja 11. huhtikuuta 2012 antamat julkilausumat Sudanin ja Etelä-Sudanin välisistä aseellisista rajakahakoista,

–   ottaa huomioon 17. huhtikuuta 2012 annetun Afrikan unionin julkilausuman, jossa kehotetaan Sudania ja Etelä-Sudania toimimaan vastuullisesti ja ottamaan vakavasti Afrikan unionin ja kansainvälisen yhteisön esittämät vetoomukset maiden välisen käynnissä olevan konfliktin ratkaisemisesta välittömästi,

–   ottaa huomioon YK:n pääsihteerin tiedottajan Sudanin ja Etelä-Sudanin tilanteesta 16. huhtikuuta 2012 antaman julkilausuman, jossa ilmaistaan syvää huolta maiden jatkuvasta keskinäisestä vihanpidosta ja sen vaikutuksista viattomiin siviileihin,

–   ottaa huomioon YK:n pääsihteerin Ban Ki-moonin 19. huhtikuuta 2012 antaman julkilausuman, jossa Sudania ja Etelä-Sudania kehotetaan lopettamaan vihanpito, jotta ei päädytä takaisin konfliktiin, joka on yli kahden vuosikymmenen aikana vaatinut jo miljoonia ihmishenkiä,

–   ottaa huomioon 23. huhtikuuta 2012 annetut neuvoston päätelmät Sudanista ja Etelä-Sudanista (ulkoasioiden neuvoston 3159. kokous) ja niissä ilmaistun EU:n suuren huolen Sudanin ja Etelä-Sudanin välisen konfliktin kärjistymisestä,

–   ottaa huomioon 24. huhtikuuta annettuun Afrikan unionin rauhan- ja turvallisuusneuvoston tiedonantoon sisältyvän Sudania ja Etelä-Sudania koskevan etenemissuunnitelman, jolle EU on antanut täyden tukensa,

–   ottaa huomioon vuonna 2005 tehdyn Sudania koskevan kattavan rauhansopimuksen,

–   ottaa huomioon YK:n Etelä-Sudania koskevan operaation (UNMISS) ja Abyein alueen turvallisuusjoukkoja koskevan väliaikaisen operaation (UNISFA),

–   ottaa huomioon AKT:n ja EU:n parlamentaarisen yleiskokouksen yhteispuheenjohtajien 30. toukokuuta 2012 antaman julkilausuman Sudanin ja Etelä-Sudanin tilanteesta,

–   ottaa huomioon työjärjestyksen 110 artiklan 2 ja 4 kohdan,

A. toteaa, että Sudanin ja Etelä-Sudanin raja-alueilla esiintyneet väkivaltaisuudet ja muun muassa joukkojen siirrot, Hegligin alueen valtaaminen ja miehittäminen, ulkomaisten palkkasoturien tukeminen, kummankin osapuolen kapinallisten tukeminen sekä Sudanin asevoimien (SAF) ja Sudanin kansan vapautusarmeijan (SPLA) väliset taistelut ovat ajaneet Sudanin ja Etelä-Sudanin välisen konfliktin täysimittaiseen vastakkainasetteluun;

B.  toteaa, että Sudanin ja Etelä-Sudanin väliset taistelut ja Sudanissa Etelä-Kordofanin ja Sinisen Niilin alueella jatkuvat taistelut ovat synnyttäneet vakavan humanitaarisen ongelmatilanteen;

C. toteaa, että koska maiden välillä ei ole sopimusta siirtymäkauden taloudellisista järjestelyistä eikä muun muassa öljyn käytöstä, Sudanin hallitus on ottanut haltuunsa etelän öljyvarat ja Etelä-Sudan on päättänyt pysäyttää öljyntuotannon, mikä on vaikuttanut nykyiseen kriisiin merkittävästi;

D. ottaa huomioon, että Sudanin hallitus ja Etelä-Sudanin hallitus tekivät 29. kesäkuuta 2011 sopimuksen rajaturvallisuudesta ja yhteisestä poliittisesta ja turvallisuusmekanismista sekä sitoutuivat luomaan turvallisen demilitarisoidun rajavyöhykkeen ja että 30. heinäkuuta 2011 maat tekivät sopimuksen rajavalvonnan tukioperaatiosta;

E.  toteaa Etelä-Sudanin ilmoittaneen vetäytyvänsä välittömästi Abyein alueelta 20. kesäkuuta 2011 tehdyn Sudanin ja Etelä-Sudanin välisen sopimuksen mukaisesti;

F.  katsoo, että päätösluonnokset, joita Afrikan unionin korkean tason täytäntöönpanotyöryhmän yhteinen poliittinen turvallisuusmekanismi ehdotti osapuolille 4. huhtikuuta 2012, ovat hyvä perusta keskinäisen turvallisuuden luomiselle Sudanin ja Etelä-Sudanin yhteiselle raja-alueelle;

G. toteaa, että YK:n turvallisuusneuvoston 2. toukokuuta yksimielisesti hyväksymässä päätöslauselmassa vahvistettiin Sudanin ja Etelä-Sudanin etenemissuunnitelma, jonka tarkoituksena on päättää vihanpito ja ratkaista maiden irrottautumisesta seuranneet kiistakysymykset seuraavan kolmen kuukauden kuluessa;

H. toteaa, että sekä Sudan että Etelä-Sudan ovat suhtautuneet myönteisesti etenemissuunnitelmaan ja vahvistaneet sitoutuvansa lopettamaan vihanpidon välittömästi; toteaa, että jännitteet ovat edelleen kuitenkin suuria; toteaa, että sekä Sudan että Etelä-Sudan toteaa, että jännitteet ovat siitä huolimatta edelleen suuria;

I.   panee merkille, että Sudan ja Etelä-Sudan käynnistivät 4. kesäkuuta ensimmäiset korkean tason keskustelut rajaturvallisuudesta sen jälkeen kun useat rajakahakat olivat uhanneet muuttaa entisen sisällissodan jälleen täysimittaiseksi konfliktiksi;

J.   toteaa, että EU pitää erittäin tärkeänä yhteisen rajan todentamis- ja valvontajärjestelmän välitöntä aktivoimista antamalla kansainvälisten tarkkailijoiden ja muun paikan päällä toimivan henkilöstön tehtäväksi valvoa tapahtumia ja tukea sopimusten noudattamista;

K. ottaa huomioon, että Sudania ja Etelä-Sudania koettelee ankara kuivuus, että ihmiset ovat alkaneet liikkua löytääkseen ruokaa ja että YK:n virkailijoiden antamien tietojen mukaan arviolta miljoona ihmistä saattaa olla vaarassa kuolla nälkään, jos elintarvikeapua ei saada toimitetuksi sitä tarvitseville tulevina kuukausina;

1.  pitää myönteisenä, että Sudan ja Etelä-Sudan ovat hyväksyneet 2. toukokuuta 2012 annetussa YK:n turvallisuusneuvoston päätöslauselmassa 2046 (2012) vahvistetun etenemissuunnitelman ja vahvistaneet sitoutuvansa lopettamaan vihanpidon välittömästi; pitää myönteisenä suorien neuvottelujen uudelleen käynnistämistä Addis Abebassa sekä Afrikan unionin roolia ja Thabo Mbekin välitystyötä tässä prosessissa;

2.  kehottaa Sudania ja Etelä-Sudania osoittamaan poliittista ja käytännön tahtoa edetä rauhan tiellä ja käsittelemään kummankin osapuolen turvallisuuskysymyksiä yhteisen poliittisen ja turvallisuusmekanismin puitteissa käytävissä neuvotteluissa sekä aloittamaan turvallisen demilitarisoidun alueen luomisen ja kaikkien asejoukkojen vetämisen ehdoitta raja-alueilta siten kuin on sovittu aiemmin tehdyissä sopimuksissa, 30. heinäkuuta 2011 tehty sopimus rajavalvonnan tukioperaatiosta mukaan luettuna;

3.  kehottaa ottamaan välittömästi käyttöön yhteisen rajan todentamis- ja valvontajärjestelmän hyödyntämällä kansainvälisiä tarkkailijoita ja muuta henkilöstöä paikalla tapahtuvassa valvonnassa ja sopimusten noudattamisen varmistamisessa;

4.  kehottaa Sudania ja Etelä-Sudania panemaan täytäntöön Abyein alueen väliaikaisista turvallisuus- ja hallintojärjestelyistä 20. kesäkuuta 2011 tehdyn sopimuksen vielä avoinna olevat kohdat ja erityisesti kaikkien sudanilais- ja eteläsudanilaisjoukkojen vetämisen Abyein alueelta; pitää myönteisenä Etelä-Sudanin armeijan vetämistä Hegligistä ja kehottaa Sudanin hallitusta toimimaan samoin; kehottaa Sudanin armeijaa lopettamaan välittömästi Etelä-Sudanin ilmapommitukset;

5.  kehottaa Sudania ja Etelä-Sudania lopettamaan vastapuolta terrorisoivien kapinallisjoukkojen suojelemisen ja tukemisen;

6.  kehottaa kaikkia osapuolia noudattamaan erityisesti 24. huhtikuuta 2012 tehdyn Afrikan unionin rauhan ja turvallisuuden neuvoston päätöksen 7 ja 16 kohtaa ja muistuttaa, että päätöksessä toistetaan, että valtioiden alueellisia rajoja ei pidä muuttaa voimatoimin, että kaikki aluekiistat on ratkaistava pelkästään yhteisesti sovittujen, rauhanomaisten ja poliittisten keinojen avulla ja että Etelä-Kordofanin ja Sinisen Niilin alueen konflikteja ei voida ratkaista sotilaallisesti;

7.  kehottaa EU:ta jatkamaan tiivistä yhteistyötä kansainvälisten kumppaneiden ja erityisesti Afrikan unionin ja YK:n kanssa, jotta voidaan varmistaa, että Sudan ja Etelä-Sudan panevat täytäntöön Sudanin ja Etelä-Sudanin etenemissuunnitelmaa koskevan 2. toukokuuta 2012 hyväksytyn YK:n turvallisuusneuvoston päätöslauselman;

8.  on erittäin huolissaan Sudanin ja Etelä-Sudanin välisten taistelujen ja Sudanissa Etelä-Kordofanin ja Sinisen Niilin osavaltioissa jatkuvien taistelujen aiheuttamasta humanitaarisesta ongelmatilanteesta; tuomitsee jyrkästi kaiken siviiliväestöön kohdistuvan väkivallan, jolla rikotaan kansainvälistä humanitaarista oikeutta ja ihmisoikeuslainsäädäntöä;

9.  kehottaa kaikkia osapuolia edistämään ja puolustamaan ihmisoikeuksia, myös naisten ja muita heikommassa asemassa olevien väestöryhmien oikeuksia, täyttämään kansainvälisen oikeuden velvoitteet ja noudattamaan kansainvälistä humanitaarista oikeutta ja ihmisoikeuslainsäädäntöä ja kehottaa saattamaan rikoksiin ja väkivaltaan syyllistyneet, myös seksuaaliseen väkivaltaan syyllistyneet oikeuden eteen;

10. vaatii painokkaasti Sudania ja Etelä-Sudania sallimaan humanitaarisen avun perillepääsyn konfliktialueiden ja etenkin Etelä-Kordofanin ja Sinisen Niilin alueen väestön tueksi ja varmistamaan kansainvälisen humanitaarisen oikeuden ja ihmisoikeuslainsäädännön mukaisesti YK:n ja muun humanitaarisen henkilöstön ja tavara- ja laitetoimitusten turvallisen, esteettömän ja välittömän pääsyn konfliktialueille, jotta avustushenkilöstö voi auttaa tehokkaasti konfliktialueiden siviiliväestöä;

11. kehottaa molempia osapuolia lopettamaan palopuheet ja vihamielisen propagandan, joka johtaa keskinäiseen demonisointiin, muukalaisvihaan ja väkivallan uhkaan; kehottaa kummankin maan hallitusta kantamaan täyden vastuunsa toistensa kansalaisten suojelusta kansainvälisten periaatteiden mukaisesti ja sen mukaisesti, kuin on sovittu maaliskuussa 2012 parafoidussa puitesopimuksesta, jossa määrätään toisen maan kansalaisten asemasta ja siihen liittyvistä seikoista;

12. pitää myönteisenä YK:n turvallisuusneuvoston päätöstä pidentää YK:n Sudanin operaatiota (UNMIS) sekä päätöstä lähettää Sudaniin lisää rauhanturvajoukkoja; katsoo, että YK:n jatkuva läsnäolo on erittäin tärkeää, jotta saataisiin luotua rauhanomaisesti kaksi toimintakykyistä valtiota; kehottaa sekä Sudania että Etelä-Sudania suhtautumaan myönteisesti YK:n henkilöstön läsnäoloon ja varmistamaan sen turvallisuuden;

13. vaatii Sudania ja Etelä-Sudania sopimaan keskenään toistaiseksi ratkaisemattomista siirtymäkauden taloudellisista järjestelyistä, myös öljyvarojen käytöstä; tähdentää jälleen kerran, että alueen rauhan ja vakauden ehtona on, että ratkaistaan maiden väliset rajakysymykset;

14. kehottaa Sudania ja Etelä-Sudania käyttämään Afrikan unionin rajaohjelmapalveluja, jotka voivat auttaa osapuolia ratkaisemaan rajakysymykset ja aluekiistat Afrikan unionin parhaiden käytäntöjen ja kansainvälisten periaatteiden mukaisesti;

15. on vakuuttunut siitä, että alueen pitkän aikavälin vakaus edellyttää uutta yhtenäistä ja kattavaa kansainvälistä strategiaa, jossa EU:lla olisi oma roolinsa muiden kansainvälisten ja alueellisten toimijoiden rinnalla ja joka ei keskittyisi pelkästään pohjoinen–etelä-kysymyksiin ja Etelä-Kordofanin ja Sinisen Niilin tilanteeseen vaan myös Sudanissa jo kauan kaivattuun uudistusprosessiin ja Etelä-Sudanin demokraattisten uudistusten syventämiseen; kehottaa korkeaa edustajaa / komission varapuheenjohtajaa ja komissiota valmistautumaan tarvittavan avun antamiseen, mikäli hallitseva Sudanin kansallinen kongressipuolue (NCP) hyväksyy vapaan ja esteettömän kansallisen vuoropuhelun, jonka avulla pyritään luomaan kaikkien hyväksymä osallistava perustuslaillinen järjestelmä, ja pyrkii aidosti lopettamaan rankaisemattomuuden kulttuurin Darfurissa, Etelä-Kordofanissa ja Sinisen Niilin alueella;

16. kehottaa komissiota, EU:n jäsenvaltioita ja kansainvälistä yhteisöä täyttämään alueelle antamansa rahoitussitoumukset ja erityisesti reagoimaan elintarvikeavun, hätämajoituksen ja suojelun ankaraan puutteeseen; pyytää seuraamaan tarkasti elintarviketurvan tilannetta ja ryhtymään toimiin tilanteen mahdollisesti pahentuessa;

17. kehottaa yhteispuheenjohtajia välittämään tämän päätöslauselman komissiolle, komission varapuheenjohtajalle / unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkealle edustajalle, YK:n turvallisuusneuvostolle ja YK:n pääsihteerille, EU:n Etelä-Sudanin erityisedustajalle, Sudanin hallitukselle, Etelä-Sudanin hallitukselle, Afrikan unionin toimielimille ja Sudanin kysymystä käsittelevän Afrikan unionin korkean tason täytäntöönpanotyöryhmän puheenjohtajalle sekä EU:n jäsenvaltioiden hallituksille ja parlamenteille.