Bendras pasiūlymas dėl rezoliucijos - RC-B7-0281/2012Bendras pasiūlymas dėl rezoliucijos
RC-B7-0281/2012

BENDRAS PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS dėl padėties Sudane ir Pietų Sudane

12.6.2012 - (2012/2659(RSP))

pateiktas pagal Darbo tvarkos taisyklių 110 straipsnio 2 ir 4 dalis
keičiantis šių frakcijų pasiūlymus:
S&D (B7‑0281/2012)
ALDE (B7‑0285/2012)
PPE (B7‑0286/2012)
ECR (B7‑0287/2012)
GUE/NGL (B7‑0288/2012)
Verts/ALE (B7‑0298/2012)

Mariya Nedelcheva, Filip Kaczmarek, Gay Mitchell, Horst Schnellhardt, Rafał Trzaskowski, Cristian Dan Preda, Michèle Striffler, Michael Gahler, Joachim Zeller, Nadezhda Neynsky, Giovanni La Via, Monica Luisa Macovei, Roberta Angelilli, Frank Engel, Mario Mauro PPE frakcijos vardu
Véronique De Keyser, Ana Gomes, Ricardo Cortés Lastra, Pino Arlacchi, Patrice Tirolien, Liisa Jaakonsaari S&D frakcijos vardu
Charles Goerens, Ivo Vajgl, Olle Schmidt, Louis Michel, Marielle de Sarnez, Robert Rochefort, Marietje Schaake ALDE frakcijos vardu
Judith Sargentini, Barbara Lochbihler, Raül Romeva i Rueda Verts/ALE frakcijos vardu
Charles Tannock, Nirj Deva, Ryszard Antoni Legutko, Ryszard Czarnecki, Tomasz Piotr Poręba, Jan Zahradil ECR frakcijos vardu
Marie-Christine Vergiat GUE/NGL frakcijos vardu


Procedūra : 2012/2659(RSP)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumento priėmimo eiga :  
RC-B7-0281/2012
Pateikti tekstai :
RC-B7-0281/2012
Debatai :
Priimti tekstai :

Europos Parlamento rezoliucija dėl padėties Sudane ir Pietų Sudane

(2012/2659(RSP))

Europos Parlamentas,

–   atsižvelgdamas į savo ankstesnes rezoliucijas dėl Sudano,

–   atsižvelgdamas į 2012 m. gegužės 2 d. JT Saugumo Tarybos rezoliuciją 2046 (2012) dėl Sudano ir Pietų Sudano,

–   atsižvelgdamas į Komisijos pirmininko pavaduotojos ir Sąjungos vyriausiosios įgaliotinės užsienio reikalams ir saugumo politikai Catherine Ashton pareiškimą, kuriame pritariama 2012 m. gegužės 2 d. JT Saugumo Tarybos rezoliucijai Nr. 2046,

–   atsižvelgdamas į 2011 m. sausio 31 d. Tarybos išvadas dėl Sudano ir į 2011 m gegužės 17 d. Tarybos sprendimą 9953/11,

–   atsižvelgdamas į 2012 m. vasario 10 d. pasirašytą Sudano ir Pietų Sudano susitarimo memorandumą dėl agresijos nenaudojimo ir bendradarbiavimo,

–   atsižvelgdamas į ES vyriausiosios įgaliotinės Catherine Ashton atstovo spaudai 2012 m. kovo 28 d. ir 2012 m. balandžio 11 d. pareiškimus dėl Sudano ir Pietų Sudano ginkluotų susidūrimų pasienyje,

–   atsižvelgdamas į Afrikos Sąjungos (AS) 2012 m. balandžio 17 d. pareiškimą, kuriame Sudanas ir Pietų Sudanas raginami veikti atsakingai ir paisyti AS ir tarptautinės bendruomenės raginimų nedelsiant nutraukti dabartinį abiejų šalių konfliktą,

–   atsižvelgdamas į JT Generalinio Sekretoriaus atstovo spaudai 2012 m. balandžio 16 d. pareiškimą dėl padėties Sudane ir Pietų Sudane, kuriame išreiškiamas didelis susirūpinimas dėl besitęsiančių karo veiksmų tarp abiejų šalių, taip pat dėl jų poveikio nekaltiems civiliams,

–   atsižvelgdamas į JT Generalinio Sekretoriaus Ban Ki-Moono 2012 m. balandžio 19 d. pareiškimą, kuriame Sudanas ir Pietų Sudanas raginami nutraukti savo karo veiksmus ir nebepradėti iš naujo konflikto, kuris per du dešimtmečius jau nusinešė milijonus gyvybių,

–   atsižvelgdamas į 2012 m. balandžio 23 d. Tarybos (3159-ojo Užsienio reikalų tarybos posėdžio) išvadas dėl Sudano ir Pietų Sudano, kuriose išreiškiamas didelis ES susirūpinimas dėl Sudano ir Pietų Sudano konflikto eskalavimo,

–   atsižvelgdamas į balandžio 24 d. AS Taikos ir saugumo tarybos pateiktame komunikate išdėstytą Sudano ir Pietų Sudano veiksmų planą, kurį ES visapusiškai remia,

–   atsižvelgdamas į 2005 m. Sudano visuotinį taikos susitarimą,

–   atsižvelgdamas į JT misiją Pietų Sudane (angl. UNMISS) ir į JT laikinąsias saugumo pajėgas Abjėjuje (angl. UNISFA),

–   atsižvelgdamas į AKR ir ES Jungtinės parlamentinės asamblėjos (JPA) pirmininkų deklaraciją dėl Sudano ir Pietų Sudano, kurią ši asamblėja priėmė 2012 m. gegužės 30 d.,

–   atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 110 straipsnio 2 ir 4 dalis,

A. kadangi dėl pasikartojančių Sudano ir Pietų Sudano tarpvalstybinių smurtinių incidentų, įskaitant pajėgų judėjimą, Hegligo užėmimą ir okupaciją, paramą įgaliotoms pajėgoms, paramą sukilėliams kitoje šalyje, Sudano ginkluotųjų pajėgų ir Sudano liaudies išlaisvinimo armijos kovas, Sudano ir Pietų Sudano konfliktas peraugo į visapusišką susipriešinimą;

B.  kadangi dėl Sudano ir Pietų Sudano tarpusavio kovos ir dėl besitęsiančių kovų Pietų Kordofano ir Mėlynojo Nilo valstijose Sudane susidarė sunki humanitarinė padėtis;

C. kadangi dėl to, kad nėra abiejų šalių susitarimo dėl pereinamojo laikotarpio ekonominės tvarkos, įskaitant naftos naudojimą, Chartumas užėmė „Southern oil” naftos perdirbimo įmonę, o Pietų Sudanas nusprendė nutraukti naftos gamybą ir visa tai labai prisidėjo prie dabartinės krizės;

D. kadangi 2011 m. birželio 29 d. sudarytas Sudano vyriausybės ir Pietų Sudano vyriausybės susitarimas dėl sienų saugumo ir bendro politinio ir saugumo mechanizmo, įskaitant įsipareigojimą sukurti saugią demilitarizuotą pasienio zoną, ir 2011 m. liepos 30 d. sudarytas Sudano vyriausybės ir Pietų Sudano vyriausybės susitarimas dėl sienų stebėjimo paramos misijos;

E.  kadangi Pietų Sudanas paskelbė nedelsiant pasitrauksiąs iš Abjėjaus srities pagal 2011 m. birželio 20 d. Sudano ir Pietų Sudano susitarimą;

F.  kadangi sprendimų dėl bendro politinio ir saugumo mechanizmo projektuose, kuriuos Afrikos Sąjungos aukšto lygio įgyvendinimo komisija pasiūlė šalims 2012 m. balandžio 4 d., numatytas tvirtas pagrindas sukurti abipusį saugumą bendrame Sudano ir Pietų Sudano pasienyje;

G. kadangi gegužės 2 d. vienbalsiai priimtoje JT Saugumo Tarybos rezoliucijoje remiamas Sudano ir Pietų Sudano veiksmų planas, siekiant nutraukti karo veiksmus ir išspręsti po atsiskyrimo likusias jų problemas per ateinančius tris mėnesius;

H. kadangi ir Sudanas, ir Pietų Sudanas palankiai įvertino veiksmų planą ir patvirtino savo įsipareigojimą nedelsiant nutraukti karo veiksmus; kadangi vis dėlto išlieka didelė įtampa;

I.   kadangi birželio 4 d. Sudanas ir Pietų Sudanas pradėjo pirmąsias aukšto lygio derybas dėl saugumo pasienyje, nes dėl didelio susidūrimų pasienyje skaičiaus kilo grėsmė, kad ankstesnis pilietinis karas vėl atsinaujins kaip didelio masto konfliktas;

J.   kadangi ES mano, jog nepaprastai svarbu, kad būtų nedelsiant aktyvuotas bendrasis sienų tikrinimo ir stebėjimo mechanizmas ir vietoje dislokuoti tarptautiniai stebėtojai ir kitas personalas, kurie stebėtų, kas vyksta, ir padėtų užtikrinti, kad būtų laikomasi susitarimo;

K. kadangi Sudaną ir Pietų Sudaną nuniokojo didžiulė sausra ir gyventojai pajudėjo iš savo šalių, ieškodami maisto; kadangi, pasak JT pareigūnų, maždaug milijonui žmonių gali grėsti badas, jei pagalba maistu jų nepasieks per artimiausius mėnesius;

1.  palankiai vertina tai, kad tiek Sudanas, tiek Pietų Sudanas pritarė veiksmų planui, kuriam pritarta 2012 m. gegužės 2 d. JT Saugumo Tarybos rezoliucijoje 2046 (2012), ir patvirtino savo įsipareigojimus nedelsiant nutraukti karo veiksmus; palankiai vertina tiesioginių derybų atnaujinimą Adis Abeboje, taip pat Afrikos Sąjungos vaidmenį ir Thabo Mbeki tarpininkavimą šiame procese;

2.  primygtinai ragina Sudaną ir Pietų Sudaną parodyti savo politinį ir realų ryžtą eiti taikos keliu ir spręsti abiems šalims rūpimus saugumo klausimus prasmingomis derybomis pagal bendro politinio ir saugumo mechanizmo sistemą, pradedant nuo saugios demilitarizuotos pasienio zonos sukūrimo ir besąlygiško visų savo ginkluotųjų pajėgų atitraukimo į savo šalį, laikantis anksčiau priimtų susitarimų, įskaitant 2011 m. liepos 30 d. susitarimą dėl sienų stebėjimo paramos misijos;

3.  ragina, kad būtų nedelsiant aktyvuotas bendrasis sienų tikrinimo ir stebėjimo mechanizmas ir vietoje dislokuoti tarptautiniai stebėtojai ir kitas personalas, kurie stebėtų padėtį ir padėtų užtikrinti, kad būtų laikomasi susitarimo;

4.  ragina Sudaną ir Pietų Sudaną įgyvendinti dar neįgyvendintus 2011 m. birželio 20 d. susitarimo dėl laikinosios saugumo ir administracinės tvarkos Abjėjaus srityje aspektus, ypač visų Sudano ir Pietų Sudano pajėgų išvedimą iš Abjėjaus srities; palankiai vertina tai, kad Pietų Sudano armija išvesta iš Hegligo, ir ragina Sudano vyriausybę padaryti tą patį; ragina, kad Sudano ginkluotosios pajėgos nedelsdamos nutrauktų Pietų Sudano bombardavimą iš oro;

5.  ragina Sudaną ir Pietų Sudaną nutraukti prieš kitą valstybę kovojantiems sukilėliams teikiamą prieglobstį ir paramą;

6.  ragina visas šalis ypač laikytis Afrikos Sąjungos Taikos ir saugumo tarybos 2012 m. balandžio 24 d. sprendimo 7 ir 16 dalių, kuriose pabrėžiama, kad valstybių teritorijų ribos neturi būti keičiamos jėga, kad visi ginčai dėl teritorijos turi būti sprendžiami tik abiejų pusių suderintomis, taikiomis politinėmis priemonėmis ir kad konflikto Pietų Kordofane ir Mėlynojo Nilo valstijoje sprendimas negali būti karinis;

7.  ragina ES ir toliau glaudžiai veikti kartu su tarptautinėmis partnerėmis, ypač AS ir JT, siekiant užtikrinti, kad Sudanas ir Pietų Sudanas įgyvendintų 2012 m. gegužės 2 d. JT Saugumo Tarybos rezoliuciją dėl Sudano ir Pietų Sudano veiksmų plano;

8.  reiškia didelį susirūpinimą dėl humanitarinės padėties Sudane, kuri susidarė dėl Sudano ir Pietų Sudano tarpusavio kovos, ir dėl nuolatinių kovų Pietų Kordofano ir Mėlynojo Nilo valstijose; griežtai smerkia visus smurto veiksmus, kurie buvo padaryti prieš civilius gyventojus pažeidžiant tarptautinę humanitarinę teisę ir žmogaus teisių teisę;

9.  ragina visas šalis skatinti ir ginti žmogaus teises, įskaitant moterų ir pažeidžiamoms grupėms priklausančių žmonių teises, ir laikytis savo įsipareigojimų pagal tarptautinę teisę, įskaitant tarptautinę humanitarinę teisę ir tarptautinę žmogaus teisių teisę, ir ragina, kad visi atsakingi už didelius tokios teisės pažeidimus, įskaitant už seksualinės prievartos nusikaltimus, būtų patraukti atsakomybėn;

10. primygtinai ragina Sudaną ir Pietų Sudaną leisti teikti humanitarinę pagalbą nukentėjusiems konflikto rajonų, ypač pietų Kordofano ir Mėlynojo Nilo valstijos, gyventojams ir pagal tarptautinę teisę ir tarptautinę humanitarinę teisę užtikrinti saugią, netrukdomą ir nedelsiant suteikiamą Jungtinių Tautų ir kitų humanitarinių darbuotojų prieigą, taip pat produktų ir įrangos tiekimą, kad tie darbuotojai galėtų veiksmingai atlikti savo užduotį padėti nuo konfliktų nukentėjusiems civiliams gyventojams;

11. primygtinai ragina abi puses nutraukti kurstančią retoriką ir priešišką propagandą, dėl kurios abi pusės demonizuojamos, kurstoma ksenofobija ir keliama smurto grėsmė; ragina abi vyriausybes prisiimti visišką atsakomybę už kitos šalies piliečių apsaugą, laikantis tarptautinių principų, pagal 2012 m. kovo mėn. parafuotą pagrindų susitarimą dėl kitos valstybės piliečių statuso ir su tuo susijusių reikalų;

12. pritaria JT Saugumo Tarybos sprendimui pratęsti JT misijos Sudane įgaliojimus ir į Sudaną nusiųsti papildomų taikos palaikymo pajėgų; mano, kad siekiant taikaus dviejų gyvybingų valstybių vystymosi itin svarbu, kad šalyje nuolat būtų JT pajėgos; ragina Sudaną ir Pietų Sudaną priimti JT pajėgas ir užtikrinti jų saugumą;

13. primygtinai ragina Sudaną ir Pietų Sudaną pasiekti susitarimą dėl neišspręsto abiejų šalių pereinamojo laikotarpio politinės ir ekonominės tvarkos klausimo, įskaitant naftos naudojimą; pakartoja, kad siekiant užtikrinti taiką ir stabilumą šiame regione būtina išankstinė sąlyga – išspręsti sienų demarkacijos klausimą;

14. ragina Sudaną ir Pietų Sudaną pasinaudoti Afrikos Sąjungos paslaugomis pagal sienų programą, nes AS gali padėti šalims išspręsti rūpimus sienos nustatymo ir demarkacijos klausimus, taip pat ginčijamų sričių klausimą, remdamasi geriausia Afrikos patirtimi ir tarptautiniais principais;

15. yra įsitikinęs, kad siekiant užtikrinti ilgalaikį stabilumą regione reikia naujos vieningos, išsamios tarptautinės strategijos, pagal kurią ES tektų vaidmuo, kaip ir kitiems pasaulinio ir regioninio lygio subjektams, dėmesį skiriant ne tik šiaurės ir pietų klausimams ir padėčiai Pietų Kordofane ir Mėlynojo Nilo valstijoje, bet ir seniai reikalingam reformų Sudane procesui ir demokratinių reformų Pietų Sudane stiprinimui; ragina Komisijos pirmininko pavaduotoją ir vyriausiąją įgaliotinę būti pasirengusią pasiūlyti reikiamą pagalbą, jei valdančioji Sudano Nacionalinė kongreso partija sutiks dalyvauti laisvame ir netrukdomame nacionaliniame dialoge, kuriuo būtų siekiama sudaryti įtraukius konstitucinius susitarimus, kuriems pritartų visi, ir imsis realių veiksmų, kad panaikintų nebaudžiamumą Darfūre, Pietų Kordofane ir Mėlynojo Nilo valstijoje;

16. ragina Komisiją, ES valstybes nares ir tarptautinę bendruomenę laikytis savo įsipareigojimų, susijusių su regionui teikiamu finansavimu, ir ypač spręsti didelio pagalbos maistu, skubaus prieglobsčio ir apsaugos trūkumo problemą; ragina atidžiai stebėti aprūpinimo maistu saugumo padėtį ir taikyti priemones, jei padėtis pablogėtų;

17. paveda Pirmininkui perduoti šią rezoliuciją Europos Komisijai, Komisijos pirmininko pavaduotojai ir Sąjungos vyriausiajai įgaliotinei užsienio reikalams ir saugumo politikai, JT Saugumo Tarybai ir Generaliniam Sekretoriui, ES specialiajam įgaliotiniui Pietų Sudane, Sudano vyriausybei, Pietų Sudano vyriausybei, Afrikos Sąjungos institucijoms, Afrikos Sąjungos aukšto lygio komisijos Sudano klausimu pirmininkui ir ES valstybių narių vyriausybėms ir parlamentams.