Gemensamt förslag till resolution - RC-B7-0281/2012Gemensamt förslag till resolution
RC-B7-0281/2012

GEMENSAMT FÖRSLAG TILL RESOLUTION om situationen i Sudan och Sydsudan

12.6.2012 - (2012/2659(RSP))

i enlighet med artikel 110.2 och 110.4 i arbetsordningen
som ersätter resolutionsförslagen från följande grupper:
S&D (B7‑0281/2012)
ALDE (B7‑0285/2012)
PPE (B7‑0286/2012)
ECR (B7‑0287/2012)
GUE/NGL (B7‑0288/2012)
Verts/ALE (B7‑0298/2012)

Mariya Nedelcheva, Filip Kaczmarek, Gay Mitchell, Horst Schnellhardt, Rafał Trzaskowski, Cristian Dan Preda, Michèle Striffler, Michael Gahler, Joachim Zeller, Nadezhda Neynsky, Giovanni La Via, Monica Luisa Macovei, Roberta Angelilli, Frank Engel, Mario Mauro för PPE-gruppen
Véronique De Keyser, Ana Gomes, Ricardo Cortés Lastra, Pino Arlacchi, Patrice Tirolien, Liisa Jaakonsaari för S&D-gruppen
Charles Goerens, Ivo Vajgl, Olle Schmidt, Louis Michel, Marielle de Sarnez, Robert Rochefort, Marietje Schaake för ALDE-gruppen
Judith Sargentini, Barbara Lochbihler, Raül Romeva i Rueda för Verts/ALE-gruppen
Charles Tannock, Nirj Deva, Ryszard Antoni Legutko, Ryszard Czarnecki, Tomasz Piotr Poręba, Jan Zahradil för ECR-gruppen
Marie-Christine Vergiat för GUE/NGL-gruppen


Förfarande : 2012/2659(RSP)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång :  
RC-B7-0281/2012
Ingivna texter :
RC-B7-0281/2012
Debatter :
Antagna texter :

Europaparlamentets resolution om situationen i Sudan och Sydsudan

(2012/2659(RSP))

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–   med beaktande av sina tidigare resolutioner om Sudan,

–   med beaktande av FN:s säkerhetsråds resolution 2046 (2012) av den 2 maj 2012 om Sudan och Sydsudan,

–   med beaktande av uttalandet från vice ordföranden för kommissionen/unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik, Catherine Ashton, som välkomnade FN:s säkerhetsråds resolution 2046 (2012) av den 2 maj 2012,

–   med beaktande av rådets slutsatser av den 31 januari 2011 om Sudan och rådets beslut 9953/11 av den 17 maj 2011,

–   med beaktande av det samförståndsavtal om icke-aggression och samarbete som undertecknades den 10 februari 2012 av Sudan och Sydsudan,

–   med beaktande av uttalandena av den 28 mars 2012 och den 11 april 2012 från talespersonen för unionens höga representant, Catherine Ashton, om väpnade sammandrabbningar i gränsområdena mellan Sudan och Sydsudan,

–   med beaktande av Afrikanska unionens uttalande av den 17 april 2012, som uppmanade Sudan och Sydsudan att agera ansvarsfullt och hörsamma kraven från Afrikanska unionen och världssamfundet om ett omedelbart slut på den pågående konflikten mellan de båda länderna,

–   med beaktande av uttalandet av den 16 april 2012 från talespersonen för FN:s generalsekreterare om situationen i Sudan och Sydsudan, där djup oro uttrycktes över de fortsatta striderna mellan de två länderna, inbegripet följderna för oskyldiga civila,

–   med beaktande av FN:s generalsekreterare Ban Ki-Moons uttalande av den 19 april 2012, i vilket han med kraft uppmanade Sudan och Sydsudan att upphöra med fientligheterna för att undvika ett återupptagande av konflikten, som under loppet av mer än två årtionden redan kostat miljontals människor livet,

–   med beaktande av rådets slutsatser om Sudan och Sydsudan, som antogs vid rådets (utrikes frågor) 3 159:e sammanträde den 23 april 2012, där EU uttrycker djup oro över upptrappningen av konflikten mellan Sudan och Sydsudan,

–   med beaktande av den färdplan för Sudan och Sydsudan som lades fram i den kommuniké som Afrikanska unionens freds- och säkerhetsråd offentliggjorde den 24 april 2012 och som till fullo stöds av EU,

–   med beaktande av det övergripande fredsavtalet för Sudan från 2005,

–   med beaktande av FN:s uppdrag i Sydsudan (Unmiss) och FN:s interimistiska säkerhetsstyrka för Abyei (Unisfa),

–   med beaktande av förklaringen från ordförandena i den gemensamma parlamentariska AVS–EU-församlingen om Sudan och Sydsudan, som församlingen antog den 30 maj 2012,

–   med beaktande av artikel 110.2 och 110.4 i arbetsordningen, och av följande skäl:

A. Upprepade våldshandlingar vid gränsen mellan Sudan och Sydsudan, inbegripet trupprörelser, intagandet och ockupationen av Heglig, stöd till inofficiella styrkor, stöd till varandras rebeller och strider mellan Sudans armé och Sudanesiska folkets befrielsearmé (SPLA) har gjort att konflikten mellan Sudan och Sydsudan mynnat ut i fullständig konfrontation.

B.  Striderna mellan Sudan och Sydsudan och de fortsatta striderna i delstaterna Södra Kurdufan och Blå Nilen i Sudan har lett till en allvarlig humanitär situation.

C. Avsaknaden av avtal om ekonomiska övergångsordningar mellan de båda länderna, rörande bland annat användningen av olja, har resulterat i att Khartoum har beslagtagit olja från de södra regionerna och att Sydsudan beslutat att stoppa oljeproduktionen, vilket i betydande grad bidragit till den rådande krisen.

D. Den 29 juni 2011 ingick Sudans och Sydsudans regeringar ett avtal om gränssäkerhet och en gemensam politisk säkerhetsmekanism, inklusive ett åtagande om att inrätta en säker, demilitariserad zon, och den 30 juli 2011 ingick de båda parterna ett avtal om stöduppdraget för gränsövervakning.

E.  Sydsudan har aviserat ett omedelbart tillbakadragande från Abeyi-regionen i enlighet med avtalet av den 20 juni 2011 mellan Sudan och Sydsudan.

F.  De utkast till beslut inom ramen för den gemensamma politiska säkerhetsmekanismen som lades fram för parterna den 4 april 2012 av Afrikanska unionens högnivåpanel för genomförande skapar goda förutsättningar för att inrätta ömsesidig säkerhet längs den gemensamma gränsen mellan Sudan och Sydsudan.

G. Den resolution som FN:s säkerhetsråd enhälligt antog den 2 maj 2012 godkände en färdplan för Sudan och Sydsudan för att inom de närmaste tre månaderna få ett slut på fientligheterna och lösa de frågor som fortfarande kvarstår efter delningen.

H. Sudan och Sydsudan har båda välkomnat färdplanen och bekräftat sina åtaganden om ett omedelbart slut på striderna. Stora spänningar kvarstår emellertid.

I.   Den 4 juni inledde både Sudan och Sydsudan sina första högnivådiskussioner om gränssäkerhet efter det att en rad sammandrabbningar vid gränsen hotade att förvandla det tidigare inbördeskriget till en ny storskalig konflikt.

J.   EU fäster särskild vikt vid att den gemensamma mekanismen för gränskontroll och gränsövervakning omedelbart aktiveras genom att man skickar ut internationella observatörer och annan personal på fältet för att övervaka vad som sker och bidra till att avtalen följs.

K. Sudan och Sydsudan har drabbats av en allvarlig torka, och människor har börjat förflytta sig i jakten på mat. Enligt beräkningar från FN-tjänstemän riskerar runt en miljon människor att drabbas av svält om inget livsmedelsbistånd når dem under de kommande månaderna.

1.  Europaparlamentet välkomnar att både Sudan och Sydsudan har godkänt färdplanen i FN:s säkerhetsråds resolution 2046 (2012) av den 2 maj 2012 och bekräftat sina åtaganden om att omedelbart upphöra med fientligheterna. Parlamentet välkomnar att direkta förhandlingar återupptagits i Addis Abeba samt Afrikanska unionens roll och Thabo Mbekis medling i denna process.

2.  Europaparlamentet uppmanar eftertryckligen Sudan och Sydsudan att visa sin politiska vilja att i praktiken slå in på en fredlig väg genom att ta itu med säkerhetssituationen på båda sidor genom meningsfulla förhandlingar inom ramen för den gemensamma politiska säkerhetsmekanismen, och att inleda med att inrätta en säker, demilitariserad gränszon och ovillkorligen dra tillbaka alla sina väpnade styrkor till den egna sidan av gränsen, i enlighet med tidigare ingångna avtal, däribland avtalet om stöduppdraget för gränsövervakning av den 30 juli 2011.

3.  Europaparlamentet kräver att den gemensamma mekanismen för gränskontroll och gränsövervakning omedelbart aktiveras genom att man skickar ut internationella observatörer och övrig personal på fältet för att övervaka och bidra till att avtalen följs.

4.  Europaparlamentet uppmanar Sudan och Sydsudan att genomföra kvarstående aspekter av avtalet av den 20 juni 2011 om tillfälliga säkerhetsåtgärder och administrativa åtgärder för Abyei-regionen, i synnerhet tillbakadragandet av alla sudanesiska och sydsudanesiska styrkor från Abyei-regionen. Parlamentet välkomnar att Sydsudan drar tillbaka sin armé från Heglig, och uppmanar Sudans regering att göra detsamma. Parlamentet kräver att Sudans väpnade styrkor omedelbart upphör med sina flygbombningar av Sydsudan.

5.  Europaparlamentet uppmanar Sudan och Sydsudan att upphöra med att hysa och stödja rebellgrupper mot den andra staten.

6.  Europaparlamentet uppmanar med kraft samtliga parter att respektera i synnerhet punkterna 7 och 16 i beslutet av den 24 april 2012 från Afrikanska unionens freds- och säkerhetsråd, där det på nytt framhålls att staters territorialgränser inte får ruckas med våld, att eventuella territorialkonflikter får biläggas endast genom ömsesidigt accepterade, fredliga och politiska lösningar samt att konflikten i Södra Kurdufan och Blå Nilen inte kan få en militär lösning.

7.  Europaparlamentet uppmanar EU att fortsätta det nära samarbetet med sina internationella partner, särskilt Afrikanska unionen och FN, för att säkerställa att Sudan och Sydsudan genomför FN:s säkerhetsråds resolution av den 2 maj 2012 om en färdplan för Sudan och Sydsudan.

8.  Europaparlamentet är djupt oroat över den humanitära situation som sammandrabbningarna mellan Sudan och Sydsudan fört med sig, liksom över de fortsatta strider som pågår i delstaterna Södra Kurdufan och Blå Nilen i Sudan. Parlamentet fördömer kraftigt alla våldshandlingar som begåtts mot civila och som utgör brott mot internationell humanitär rätt och internationell människorättslagstiftning.

9.  Europaparlamentet uppmanar alla parter att främja och skydda de mänskliga rättigheterna, inbegripet kvinnors rättigheter och utsatta gruppers rättigheter, och att uppfylla sina skyldigheter enligt internationell rätt, inbegripet internationell humanitär rätt och internationell människorättslagstiftning. Parlamentet kräver att de som begått allvarliga brott mot sådan lagstiftning, inklusive sexuella våldsbrott, ska ställas till svars.

10. Europaparlamentet uppmanar med kraft Sudan och Sydsudan att tillåta humanitärt bistånd till de drabbade befolkningarna i konfliktområdena, särskilt Södra Kurdufan och Blå Nilen, och att i enlighet med internationell rätt och internationell människorättslagstiftning garantera säker, fri och omedelbar tillgång för FN-personal och personal från andra humanitära organisationer samt för leverans av förnödenheter och utrustning, för att personalen effektivt ska kunna utföra sin uppgift att bistå den konfliktdrabbade civilbefolkningen.

11. Europaparlamentet uppmanar båda sidor att upphöra med inflammerad retorisk och fientlig propaganda, som leder till ömsesidig demonisering, främlingsfientlighet och hot om våld. Parlamentet uppmanar båda regeringarna att fullt ut ansvara för skyddet av varandras medborgare i enlighet med internationella principer och ramavtalet om statusen för den andra statens medborgare och tillhörande frågor, vilket paraferades i mars 2012.

12. Europaparlamentet välkomnar FN:s säkerhetsråds beslut att förlänga mandatet för Unmis och att sända fler fredsbevarande styrkor till Sudan. En fortsatt FN-närvaro är oerhört betydelsefull för att två livskraftiga stater ska kunna utvecklas på fredlig väg. Parlamentet uppmanar både Sudan och Sydsudan att välkomna FN:s närvaro och garantera dess säkerhet.

13. Europaparlamentet uppmanar eftertryckligen Sudan och Sydsudan att uppnå en överenskommelse om de olösta frågorna i samband med de politiska och ekonomiska övergångsordningarna mellan de båda länderna, inbegripet användningen av olja. Parlamentet upprepar att en lösning på gränsdragningsfrågorna är en förutsättning för att uppnå fred och stabilitet i regionen.

14. Europaparlamentet uppmanar Sudan och Sydsudan att nyttja Afrikanska unionens tjänster inom ramen för dess gränsprogram, som kan hjälpa parterna att lösa problemen med att staka ut gränserna och fatta ett beslut om de omtvistade områdena utifrån bästa praxis i Afrika samt internationella principer.

15. Europaparlamentet är övertygat om att det för en långsiktig stabilitet i regionen krävs en ny, enhetlig och omfattande internationell strategi, där EU kan spela en roll tillsammans med andra internationella och regionala aktörer. Strategin skulle vara inriktad inte bara på nord‑sydfrågor och situationen i Södra Kurdufan och Blå Nilen utan också på den sedan länge försenade reformprocessen i Sudan och mer djupgående demokratiska reformer i Sydsudan. Parlamentet uppmanar vice ordföranden/den höga representanten och kommissionen att vara beredda att erbjuda nödvändigt bistånd om det regerande sudanesiska nationella kongresspartiet (NCP) accepterar en fri och obehindrad nationell dialog med syftet att införa konstitutionella ordningar som omfattar och godtas av alla, och vidtar verkliga åtgärder för att få stopp på straffriheten i Darfur, Södra Kurdufan och Blå Nilen.

16. Europaparlamentet uppmanar kommissionen, EU:s medlemsstater och världssamfundet att infria sina åtaganden om finansiering till regionen, särskilt för att komma till rätta med allvarliga brister inom livsmedelsbiståndet, de tillfälliga bostäderna och det akuta skyddet. Stor uppmärksamhet måste ägnas åt läget vad gäller livsmedelsförsörjningen, och åtgärder måste vidtas om situationen förvärras.

17. Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända denna resolution till kommissionen, vice ordföranden för kommissionen/unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik, FN:s säkerhetsråd och generalsekreterare, EU:s särskilda representant i Sydsudan, Sudans regering, Sydsudans regering, Afrikanska unionens institutioner och ordföranden för Afrikanska unionens högnivåpanel för Sudan samt EU-medlemsstaternas regeringar och parlament.