Společný návrh usnesení - RC-B7-0304/2012Společný návrh usnesení
RC-B7-0304/2012

SPOLEČNÝ NÁVRH USNESENÍ o vymýcení praktiky mrzačení ženských pohlavních orgánů

12. 6. 2012 - (2012/2684(RSP))

předložený v souladu s čl. 110 odst. 2 a 4 jednacího řádu
a nahrazující návrhy usnesení předložené skupinami:
ECR (B7‑0304/2012)
S&D, Verts/ALE, GUE/NGL, ALDE (B7‑0307/2012)
PPE (B7‑0310/2012)

Mariya Nedelcheva, Roberta Angelilli, Cristiana Muscardini, Joanna Katarzyna Skrzydlewska za skupinu PPE
Ana Gomes, Véronique De Keyser, Sylvie Guillaume, Britta Thomsen, Claude Moraes, Emine Bozkurt, Minodora Cliveti, Zita Gurmai za skupinu S&D
Renate Weber, Cecilia Wikström, Sophia in ‘t Veld, Antonyia Parvanova, Edward McMillan-Scott, Sarah Ludford, Gesine Meissner, Frédérique Ries, Izaskun Bilbao Barandica za skupinu ALDE
Rebecca Harms, Isabelle Durant, Marije Cornelissen, Raül Romeva i Rueda, Franziska Katharina Brantner, Nicole Kiil-Nielsen, Ana Miranda, Ulrike Lunacek, Jean Lambert, Malika Benarab-Attou, Barbara Lochbihler, Catherine Grèze za skupinu Verts/ALE
Marina Yannakoudakis, Andrea Češková za skupinu ECR
Mikael Gustafsson, Inês Cristina Zuber, Kartika Tamara Liotard, Patrick Le Hyaric, Willy Meyer, Marisa Matias, Alda Sousa za skupinu GUE/NGL

Postup : 2012/2684(RSP)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu :  
RC-B7-0304/2012

Usnesení Evropského parlamentu o vymýcení praktiky mrzačení ženských pohlavních orgánů

(2012/2684(RSP))

Evropský parlament,

–   s ohledem na zprávy Úmluvy OSN o odstranění všech forem diskriminace žen (CEDAW) a jejího opčního protokolu a Úmluvy proti mučení a jinému krutému, nelidskému či ponižujícímu zacházení nebo trestání,

–   s ohledem na své usnesení ze dne 24. března 2009 o boji proti mrzačení ženských pohlavních orgánů, které se provádí v EU[1],

–    s ohledem na zprávu generálního tajemníka OSN ze dne 5. prosince 2011 nazvanou „Ukončení mrzačení ženských pohlavních orgánů“,

–   s ohledem na závěry zasedání Rady ve složení pro zaměstnanost, sociální politiku, zdraví a ochranu spotřebitele ze dne 8. března 2010 týkající se vymýcení násilí na ženách páchaného v Evropské unii, které vyzývají k boji proti mrzačení ženských pohlavních orgánů v celosvětovém měřítku,

–   s ohledem na Úmluvu Rady Evropy ze dne 12. dubna 2011 o předcházení násilí páchanému na ženách a domácímu násilí a boji proti němu,

–   s ohledem na hlavní směry EU týkající se násilí páchaného na ženách a dívkách a boje proti všem formám jejich diskriminace, které Rada pro obecné záležitosti přijala dne 8. prosince 2008,

–   s ohledem na své usnesení ze dne 5. dubna 2011 o prioritách a základních rysech nového rámce politiky EU pro boj proti násilí páchanému na ženách[2],

–   s ohledem na své usnesení ze dne 18. dubna 2012 o výroční zprávě o stavu lidských práv ve světě a politice Evropské unie v této oblasti včetně dopadů na strategickou politiku EU týkající se lidských práv[3],

–   s ohledem na čl. 110 odst. 2 a odst. 4 jednacího řádu,

A. vzhledem k tomu, že mrzačení ženských pohlavních orgánů je nenapravitelnou formou zneužívání, kterou se úmyslně poškozují nebo zraňují ženské pohlavní orgány z jiných než zdravotních důvodů, a že tato praktika má nevratné následky, jimiž v dnešní době trpí 140 milionů žijících žen a dívek, a vzhledem k tomu, že tato praktika hrozí každoročně 3 milionům dívek;

B.  vzhledem k tomu, že v Evropě žije 500 000 žen a dívek se zmrzačenými pohlavními orgány a podle Světové zdravotnické organizace tato praktika hrozí 180 000 dívek; vzhledem k tomu, že podle odborníků jsou tyto údaje podhodnoceny a nezohledňují přistěhovalkyně druhé generace a přistěhovalkyně, které nejsou oficiálně hlášeny;

C. vzhledem k tomu, že jakýkoli druh mrzačení ženských pohlavních orgánů je bolestná tradiční praktika, kterou nelze považovat za součást náboženství, ale je násilným činem páchaným na ženách a dívkách, který porušuje jejich základní práva, zejména právo na osobní bezpečnost a integritu a na fyzické a duševní zdraví, poškozuje jejich sexuální a reprodukční zdraví, přičemž v případě nezletilých dívek je projevem zneužívání nezletilých; a vzhledem k tomu, že toto zneuctění nelze v žádném případě ospravedlnit dodržováním jakýchkoli kulturních tradic či iniciačními rituály;

D. vzhledem k tomu, že mrzačení ženských pohlavních orgánů je ve své podstatě nejen porušením lidských práv, ale z krátkodobého a dlouhodobého hlediska je také praktikou, která velmi závažným a nezvratným způsobem poškozuje fyzické a duševní zdraví a práva žen a dívek, které jím projdou, a má vážné důsledky pro jejich osobnost i integritu, které mohou být v některých případech dokonce i smrtelné; vzhledem k tomu, že vinou používání primitivních nástrojů a nedodržování dostatečné hygieny dochází k dalším negativním dopadům, které mohou později způsobit bolesti při pohlavním styku a porodu, dotčené orgány jsou trvale poškozeny a mohou se objevit komplikace (např. krvácení, šok, infekce, přenos viru HIV, tetanus, nezhoubné nádory) i závažné potíže v těhotenství a při porodu;

E.  vzhledem k tomu, že mrzačení ženských pohlavních orgánů je výrazem nerovného rozdělení moci a představuje, podobně jako jiné závažné druhy násilí založené na pohlaví, násilí proti ženám, a vzhledem k tomu, že je naprosto nezbytné zahájit boj proti mrzačení ženských pohlavních orgánů, a to tak, že proti násilí založenému na pohlaví a násilí páchanému na ženách bude uplatňován ucelený a koherentní přístup;

1.  vítá rozhodnutí 56. zasedání Komise pro postavení žen ze dne 8. března 2012 o tom, že Valné shromáždění OSN se bude mrzačením ženských pohlavních orgánů zabývat na nadcházejícím 67. zasedání;

2.  vyzývá Valné shromáždění OSN, aby na svém 67. zasedání přijalo rezoluci za účelem vymýcení praktiky mrzačení ženských pohlavních orgánů v celosvětovém měřítku, jak bylo požadováno na summitu Africké unie dne 2. července 2011, a harmonizovalo tak opatření přijatá členskými státy a vydalo doporučení a pokyny pro vypracování a posílení regionálních a mezinárodních právních nástrojů a vnitrostátních právních předpisů;

3.  zdůrazňuje, že vzhledem ke skutečnosti, že je mrzačení ženských pohlavních orgánů prováděno zejména na mladých dívkách od útlého věku až do 15 let, jedná se o porušování práv dítěte; opětovně připomíná, že všech 27 členských států se přistoupením k Úmluvě OSN o právech dítěte zavázalo tato práva chránit;

4.  vyzývá členské státy, aby i nadále ratifikovaly mezinárodní nástroje a aby je prováděly pomocí souborných právních předpisů, které zakáží jakoukoli formu mrzačení ženských pohlavních orgánů a stanoví účinné tresty, které budou pachatelům těchto činů ukládány; konstatuje, že právní předpisy by měly také stanovit plný rozsah opatření v oblasti prevence a ochrany, včetně způsobů, jakými je vymahatelnost práva koordinována, monitorována a posuzována, a měly by zlepšit podmínky, které ženám a dívkám umožní, aby případy mrzačení pohlavních orgánů ohlašovaly;

5.  vyzývá příslušné orgány OSN a občanskou společnost, aby na aktivní podporu cílených a inovativních programů přidělily odpovídající finanční prostředky a aby šířily osvědčené postupy, které řeší potřeby a priority dívek, jež se nacházejí v těžkých situacích, včetně dívek, jejichž pohlavní orgány byly zmrzačeny a pro něž je obtížné získat k takovým službám a programům přístup;

6.  žádá generálního tajemníka OSN, aby zajistil, že veškeré příslušné organizace a orgány OSN, zejména Dětský fond OSN, Populační fond OSN, Světová zdravotnická organizace, Organizace spojených národů pro výchovu, vědu a kulturu (UNESCO), Orgán OSN pro rovnost žen a mužů a pro posílení postavení žen, Rozvojový fond OSN pro ženy, Rozvojový program OSN a Úřad Vysokého komisaře OSN pro lidská práva, jednotlivě i společně začlení ochranu a prosazování práv dívek v souvislosti s mrzačením ženských pohlavních orgánů do svých státních programů v souladu se svými státními prioritami, aby tak zvýšily vlastní úsilí o nápravu uvedené skutečnosti;

7.  zdůrazňuje potřebu podporovat členy občanské společnosti a zejména ženské organizace, které v rámci své komunity usilují o vymýcení násilí páchaného na ženách, včetně vymýcení praktiky mrzačení ženských pohlavních orgánů;

8.  naléhavě vyzývá Komisi, aby zajistila, že opatření zaměřená na boj proti násilí páchanému na základě pohlaví a opatření na posílení postavení žen budou začleněna do rozvojových politik a programů EU prostřednictvím jejího akčního plánu pro rovnost žen a mužů z roku 2010; zdůrazňuje význam zvyšování povědomí, mobilizace společnosti, šíření vzdělání a provádění profesní přípravy a dále význam zapojení vnitrostátních, regionálních a místních orgánů a občanské společnosti v partnerských zemích; zdůrazňuje, že úsilí o vymýcení bolestných praktik a takového zacházení, které dívky negativně poškozuje, bude úspěšné pouze při plném zapojení všech klíčových subjektů, jako jsou náboženští a místní vůdci a osoby, které pracují v dívčím prostředí, a v neposlední řadě rodiče, rodiny a lidská společenství;

9.  naléhavě vyzývá Komisi, aby v rámci celkové strategie boje proti násilí páchanému na ženách věnovala zvláštní pozornost otázce mrzačení ženských pohlavních orgánů, i společným akcím proti mrzačení ženských pohlavních orgánů;

10. naléhavě vyzývá Komisi, aby snahu o vymýcení násilí páchaného na ženách a dívkách učinila svojí prioritou a aby podpořila cílené a inovativní programy v rámci EU i ve třetích zemích tím, že na ně vyčlení odpovídající finanční prostředky;

11. naléhavě vyzývá členské státy, aby v boji proti těmto nezákonným praktikám podnikly rozhodné kroky;

12. pověřuje svého předsedu, aby předal toto usnesení Radě, Komisi a generálnímu tajemníkovi OSN a členským státům.