Fælles beslutningsforslag - RC-B7-0304/2012Fælles beslutningsforslag
RC-B7-0304/2012

    FÆLLES BESLUTNINGSFORSLAG om afskaffelse af kønslig lemlæstelse af piger og kvinder

12.6.2012 - (2012/2684(RSP))

jf. forretningsordenens artikel 110, stk. 2 og stk. 4
til erstatning af beslutningsforslag af:
ECR (B7‑0304/2012)
S&D, Verts/ALE, GUE/NGL, ALDE (B7‑0307/2012)
PPE (B7‑0310/2012)

Mariya Nedelcheva, Roberta Angelilli, Cristiana Muscardini, Joanna Katarzyna Skrzydlewska for PPE-Gruppen
Ana Gomes, Véronique De Keyser, Sylvie Guillaume, Britta Thomsen, Claude Moraes, Emine Bozkurt, Minodora Cliveti, Zita Gurmai for S&D-Gruppen
Renate Weber, Cecilia Wikström, Sophia in ‘t Veld, Antonyia Parvanova, Edward McMillan-Scott, Sarah Ludford, Gesine Meissner, Frédérique Ries, Izaskun Bilbao Barandica for ALDE-Gruppen
Rebecca Harms, Isabelle Durant, Marije Cornelissen, Raül Romeva i Rueda, Franziska Katharina Brantner, Nicole Kiil-Nielsen, Ana Miranda, Ulrike Lunacek, Jean Lambert, Malika Benarab-Attou, Barbara Lochbihler, Catherine Grèze for Verts/ALE-Gruppen
Marina Yannakoudakis, Andrea Češková for ECR-Gruppen
Mikael Gustafsson, Inês Cristina Zuber, Kartika Tamara Liotard, Patrick Le Hyaric, Willy Meyer, Marisa Matias, Alda Sousa for GUE/NGL-Gruppen

Procedure : 2012/2684(RSP)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb :  
RC-B7-0304/2012

Europa-Parlamentets beslutning om afskaffelse af kønslig lemlæstelse af piger og kvinder

(2012/2684(RSP))

Europa-Parlamentet,

–   der henviser til de beretninger, der er afgivet under FN-konventionen om afskaffelse af alle former for diskrimination imod kvinder (CEDAW) og den valgfrie protokol dertil, samt konventionen mod tortur og anden grusom, umenneskelig eller nedværdigende behandling eller straf,

–   der henviser til sin beslutning af 24. marts 2009 om bekæmpelse af kønslig lemlæstelse af piger og kvinder i EU[1],

–    der henviser til rapporten af 5. december 2011 fra FN's generelsekretær om afskaffelse af kønslig lemlæstelse af piger og kvinder,

–   der henviser til konklusionerne af 8. marts 2010 fra Rådet (beskæftigelse, socialpolitik, sundhed og forbrugerpolitik) om udryddelse af vold mod kvinder i Den Europæiske Union og den deri indeholdte opfordring til en international tilgang til bekæmpelsen af kønslig lemlæstelse af piger og kvinder,

–   der henviser til Europarådets konvention af 12. april 2011 om forebyggelse og bekæmpelse af vold mod kvinder og vold i hjemmet,

–   der henviser til EU's retningslinjer om vold mod kvinder og piger og bekæmpelse af alle former for diskrimination imod dem, vedtaget af Rådet (almindelige anliggender) den 8. december 2008,

–   der henviser til sin beslutning af 5. april 2011 om prioriteringer og udkast til en ny EU-rammepolitik til bekæmpelse af vold mod kvinder[2],

–   der henviser til sin beslutning af 18. april 2012 om årsberetningen om menneskerettighederne i verden og EU's menneskerettighedspolitik, herunder virkninger for EU's strategiske menneskerettighedspolitik[3],

–   der henviser til forretningsordenens artikel 110, stk. 2, og stk. 4,

A. der henviser til, at kønslig lemlæstelse af piger og kvinder er en uoprettelig mishandling, hvorved kvinders kønsorganer med overlæg ændres eller lemlæstes af ikke-lægelige grunde og med uoprettelige konsekvenser, hvilket 140 millioner nulevende kvinder og piger har været udsat for, og til, at yderligere tre millioner piger hvert år risikerer at blive udsat for dette indgreb;

B.  der henviser til, at mindst 500 000 kvinder i Europa lever med kønslig lemlæstelse, og omkring 180 000 piger ifølge WHO er i farezonen; der henviser til, at disse tal ifølge eksperter er sat for lavt og ikke tager hensyn til andengenerationsindvandrere og ikke-registrerede indvandrere;

C. der henviser til, at enhver form for kønslig lemlæstelse af piger og kvinder er en skadelig traditionel praksis, som ikke kan betragtes som del af en religion, men er en voldelig handling mod kvinder og piger, der udgør en krænkelse af deres grundlæggende rettigheder, navnlig retten til personlig sikkerhed og integritet samt fysisk og mental sundhed, og af deres seksuelle og reproduktive sundhed, og som i øvrigt udgør børnemishandling, når det går ud over mindreårige piger; der henviser til, at sådanne krænkelser under ingen omstændigheder kan begrundes med respekten for kulturelle traditioner af forskellig art eller initiationsceremonier;

D. der henviser til, at kønslig lemlæstelse af piger og kvinder i sig selv udgør en krænkelse af menneskerettighederne, men den er også er årsag til meget alvorlige og uoprettelige skader på kort og på langt sigt for de berørte kvinders og pigers fysiske og mentale sundhed og rettigheder, idet det udgør et alvorligt overgreb på deres person og integritet og i nogle tilfælde kan have dødelig udgang; der henviser til, at brugen af simple redskaber og manglende antiseptiske foranstaltninger har yderligere skadelige konsekvenser, således at samlejer og fødsler kan blive smertefulde, de berørte organer får uoprettelige skader, og der kan opstå komplikationer såsom blødninger, chok, infektioner, overførsel af hiv-virus, stivkrampe, godartede svulster og alvorlige komplikationer, der påvirker graviditet og fødsel;

E.  der henviser til, at kønslig lemlæstelse af piger og kvinder er et udtryk for ulige magtforhold og en form for vold mod kvinder, som kan sidestilles med andre alvorlige former for kønsrelateret vold, og til, at det er absolut nødvendigt at integrere bekæmpelsen af kønslig lemlæstelse af piger og kvinder i en generel og sammenhængende tilgang til bekæmpelsen af kønsrelateret vold og vold mod kvinder;

1.  glæder sig over, at der den 8. marts 2012 under den 56. samling i Kommissionen for Kvinders Status blev truffet afgørelse om, at problemet med kønslig lemlæstelse af piger og kvinder skal tages op af De Forenede Nationers Generalforsamling under dens kommende 67. samling;

2.  opfordrer FN's Generalforsamling til under dens 67. samling at vedtage en resolution med henblik på at afskaffe kønslig lemlæstelse af piger og kvinder i hele verden – som der blev fremsat anmodning om på Den Afrikanske Unions topmøde den 2. juli 2011 – gennem en harmonisering af medlemsstaternes indsats og udstedelse af henstillinger og retningslinjer for udvikling og styrkelse af regionale og internationale retsakter og national lovgivning;

3.  understreger, at kønslig lemlæstelse af piger og kvinder oftest foretages på unge piger fra spædbarnsalderen til de er 15 år, og derfor udgør en krænkelse af børns rettigheder; gentager, at alle 27 medlemsstater har forpligtet sig til at beskytte barnets rettigheder i henhold til FN-konventionen om barnets rettigheder;

4.  opfordrer medlemsstaterne til fortsat at ratificere internationale instrumenter og implementere dem gennem omfattende lovgivning, der forbyder alle former for kønslig lemlæstelse af piger og kvinder og fastsætter effektive sanktioner over for udøvere af denne praksis; bemærker, at lovgivningen endvidere bør foreskrive en omfattende række af forebyggelses- og beskyttelsesforanstaltninger, herunder mekanismer til samordning, overvågning og evaluering af retshåndhævelsen, og bør forbedre de omstændigheder, der gør det muligt for kvinder og piger at melde sager om kønslig lemlæstelse;

5.  opfordrer de relevante FN-organer og civilsamfundet til aktivt at støtte målrettede innovative programmer gennem tildeling af tilstrækkelige finansielle midler og udbrede bedste praksis, som imødekommer de behov og prioriteringer, der er relevante for piger i sårbare situationer, herunder dem der udsættes for kønslig lemlæstelse og har svært ved at få adgang til serviceydelser og programmer;

6.  anmoder FN's generalsekretær om at sikre, at alle relevante FN-organisationer og -organer, navnlig FN's Børnefond, FN’s Befolkningsfond, Verdenssundhedsorganisationen, FN's Organisation for Uddannelse, Videnskab og Kultur (UNESCO), FN’s enhed for ligestilling og styrkelse af kvinders status, FN's Udviklingsfond for Kvinder, FN's Udviklingsprogram og Kontoret for FN's Højkommissær for Menneskerettigheder, individuelt og kollektivt indarbejder beskyttelse og fremme af pigers ret til ikke at blive udsat for kønslig lemlæstelse i deres landeprogrammer, hvor det er relevant og i overensstemmelse med de nationale prioriteter, for yderligere at styrke deres indsats på dette område;

7.  understreger nødvendigheden af at støtte medlemmer af civilsamfundet, især kvindeorganisationer, der i deres lokalsamfund arbejder på at få afskaffet vold mod kvinder, herunder også kønslig lemlæstelse;

8.  opfordrer indtrængende Kommissionen til at sikre, at foranstaltninger med sigte på bekæmpelse af kønsrelateret vold og fremme af styrkelse af kvinders status indarbejdes i alle aspekter af EU's udviklingspolitikker og –programmer gennem handlingsplanen for ligestilling mellem kønnene for 2010; understreger vigtigheden af oplysningsaktiviteter, mobilisering af lokalsamfundene, uddannelse og undervisning og af at inddrage nationale, regionale og lokale myndigheder og civilsamfund i partnerlandene; påpeger, at en indsats for at eliminere holdninger og skadelige praksisser, der påvirker piger negativt, kun vil lykkes, hvis alle centrale aktører inddrages fuldt ud, herunder religiøse ledere og lokalsamfundsledere, og de, der arbejder direkte med pigerne, bl.a. forældre, familier og lokalsamfund;

9.  opfordrer indtrængende Kommissionen til at lægge særlig vægt på kønslig lemlæstelse af piger og kvinder som led i en samlet strategi for bekæmpelse af vold mod kvinder, herunder fælles aktioner mod kønslig lemlæstelse af piger og kvinder;

10. opfordrer indtrængende Kommissionen til at gøre afskaffelse af vold mod kvinder og piger til en prioritet og gennem bevilling af tilstrækkelige finansielle midler at støtte målrettede og innovative programmer både i Den Europæiske Union og i tredjelande;

11. opfordrer indtrængende medlemsstaterne til at gøre en målrettet indsats for at bekæmpe denne ulovlige praksis;

12. pålægger sin formand at sende denne beslutning til Rådet, Kommissionen, FN's generalsekretær og medlemsstaterne.