Διαδικασία : 2012/2684(RSP)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : RC-B7-0304/2012

Κείμενα που κατατέθηκαν :

RC-B7-0304/2012

Συζήτηση :

PV 13/06/2012 - 18
CRE 13/06/2012 - 18

Ψηφοφορία :

PV 14/06/2012 - 11.9
CRE 14/06/2012 - 11.9
Αιτιολογήσεις ψήφου
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P7_TA(2012)0261

ΚΟΙΝΗ ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ
PDF 149kWORD 1363k
12.6.2012
PE489.334v01-00}
PE489.337v01-00}
PE491.929v01-00} RC1
 
B7-0304/2012}
B7-0307/2012}
B7-0310/2012} RC1

σύμφωνα με το άρθρο 110, παράγραφοι 2 και 4 του Κανονισμού

που αντικαθιστά τις προτάσεις ψηφίσματος των ομάδων:

ECR (B7‑0304/2012)

S&D, Verts/ALE, GUE/NGL, ALDE (B7‑0307/2012)

PPE (B7‑0310/2012)


σχετικά με τον τερματισμό του ακρωτηριασμού των γυναικείων γεννητικών οργάνων  (2012/2684(RSP))


Mariya Nedelcheva, Roberta Angelilli, Cristiana Muscardini, Joanna Katarzyna Skrzydlewska εξ ονόματος της Ομάδας PPE
Ana Gomes, Véronique De Keyser, Sylvie Guillaume, Britta Thomsen, Claude Moraes, Emine Bozkurt, Minodora Cliveti, Zita Gurmai εξ ονόματος της Ομάδας S&D
Renate Weber, Cecilia Wikström, Sophia in ‘t Veld, Antonyia Parvanova, Edward McMillan-Scott, Sarah Ludford, Gesine Meissner, Frédérique Ries, Izaskun Bilbao Barandica εξ ονόματος της Ομάδας ALDE
Rebecca Harms, Isabelle Durant, Marije Cornelissen, Raül Romeva i Rueda, Franziska Katharina Brantner, Nicole Kiil-Nielsen, Ana Miranda, Ulrike Lunacek, Jean Lambert, Malika Benarab-Attou, Barbara Lochbihler, Catherine Grèze εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE
Marina Yannakoudakis, Andrea Češková εξ ονόματος της Ομάδας ECR
Mikael Gustafsson, Inês Cristina Zuber, Kartika Tamara Liotard, Patrick Le Hyaric, Willy Meyer, Marisa Matias, Alda Sousa εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL

Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με τον τερματισμό του ακρωτηριασμού των γυναικείων γεννητικών οργάνων  (2012/2684(RSP))  

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–   έχοντας υπόψη τις εκθέσεις που υποβλήθηκαν στο πλαίσιο της Σύμβασης των Ηνωμένων Εθνών για την εξάλειψη όλων των μορφών διακρίσεων κατά των γυναικών (CEDAW) και το Προαιρετικό της Πρωτόκολλο, καθώς και τη Σύμβαση κατά των βασανιστηρίων και άλλων τρόπων σκληρής, απάνθρωπης ή ταπεινωτικής μεταχείρισης ή τιμωρίας,

–   έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 24ης Μαρτίου 2009 σχετικά με την καταπολέμηση του ακρωτηριασμού των γυναικείων γεννητικών οργάνων στην ΕΕ(1),

–    έχοντας υπόψη την έκθεση του Γενικού Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών της 15ης Δεκεμβρίου 2011 με θέμα τον τερματισμό του ακρωτηριασμού των γυναικείων γεννητικών οργάνων,

–   έχοντας υπόψη τα συμπεράσματα του Συμβουλίου Απασχόλησης, Κοινωνικής Πολιτικής, Υγείας και Καταναλωτών (EPSCO) της 8ης Μαρτίου 2010 με θέμα την εξάλειψη της βίας κατά των γυναικών στην Ευρωπαϊκή Ένωση στα οποία διατυπώνεται το αίτημα για διεθνή προσέγγιση με στόχο την καταπολέμηση του ακρωτηριασμού των γυναικείων γεννητικών οργάνων,

–   έχοντα υπόψη Σύμβαση του Συμβουλίου της Ευρώπης της 12ης Απριλίου 2011 για την πρόληψη και την καταπολέμηση της βίας κατά των γυναικών και της ενδοοικογενειακής βίας,

–   έχοντας υπόψη τις κατευθυντήριες γραμμές της ΕΕ σχετικά με τη βία κατά των γυναικών και των κοριτσιών και την καταπολέμηση των κάθε μορφής διακρίσεων έναντι αυτών, που εγκρίθηκαν από το Συμβούλιο Γενικών Υποθέσεων της 8ης Δεκεμβρίου 2008,

–   έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 5ης Απριλίου 2011 σχετικά με τις προτεραιότητες και τα σχέδια για ένα νέο πλαίσιο πολιτικής της ΕΕ όσον αφορά την καταπολέμηση της βίας εις βάρος των γυναικών(2),

–   έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 18ης Απριλίου 2012 σχετικά με την Ετήσια Έκθεση για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα στον Κόσμο και την πολιτική της ΕΕ στον τομέα αυτό, συμπεριλαμβανομένων των επιπτώσεων για τη στρατηγική πολιτική της ΕΕ για τα ανθρώπινα δικαιώματα(3),

–   έχοντας υπόψη το άρθρο 110 παράγραφοι 2 και 4 του Κανονισμού του,

A. λαμβάνοντας υπόψη ότι ο ακρωτηριασμός των γυναικείων γεννητικών οργάνων είναι μια ανεπανόρθωτη κακοποίηση που σκόπιμα μεταβάλλει ή προκαλεί κάκωση στα γυναικεία γεννητικά όργανα για μη ιατρικούς λόγους με μη αναστρέψιμες συνέπειες, που πλήττουν 140 εκατ. γυναίκες και κορίτσια εν ζωή σήμερα, λαμβάνοντας υπόψη ότι άλλα 3 εκατ. κορίτσια διατρέχουν τον κίνδυνο να υποβληθούν στη διαδικασία κάθε χρόνο·

Β.  λαμβάνοντας υπόψη ότι 500.000 γυναίκες και κορίτσια στην Ευρώπη έχουν υποβληθεί σε ακρωτηριασμό των γεννητικών οργάνων και υπολογίζεται ότι 180.000 κορίτσια διατρέχουν τον κίνδυνο να υποβληθούν στην πρακτική αυτή, σύμφωνα με την ΠΟΥ· λαμβάνοντας υπόψη ότι, σύμφωνα με ειδικούς στο θέμα, τα στοιχεία αυτά είναι υποτιμημένα και δεν λαμβάνουν υπόψη μετανάστριες δεύτερης γενιάς ή χωρίς χαρτιά·

Γ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οιαδήποτε μορφή ακρωτηριασμού των γυναικείων γεννητικών οργάνων είναι επιβλαβής παραδοσιακή πρακτική που δεν είναι δυνατόν να θεωρείται μέρος μιας θρησκείας, αλλά είναι πράξη βίας κατά γυναικών και κοριτσιών που συνιστά παραβίαση των θεμελιωδών δικαιωμάτων τους, ιδιαίτερα του δικαιώματος στην προσωπική ασφάλεια και ακεραιότητα και τη σωματική και ψυχική υγεία, καθώς και της σεξουαλικής και αναπαραγωγικής υγείας τους, στην περίπτωση δε ανήλικων κοριτσιών συνιστά και κακοποίηση παιδιού· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι παραβιάσεις αυτές δεν μπορούν σε καμία περίπτωση να δικαιολογηθούν με επιχείρημα τον σεβασμό πολιτιστικών παραδόσεων διαφόρων ειδών ή τις μυητικές τελετουργίες·

Δ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι ο ακρωτηριασμός των γυναικείων γεννητικών οργάνων που αυτός καθαυτός συνιστά παραβίαση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων προκαλεί πολύ σοβαρές και ανεπανόρθωτες βλάβες βραχυπρόθεσμα και μακροπρόθεσμα στην ψυχοσωματική υγεία και τα δικαιώματα των γυναικών και των κοριτσιών που τον υφίστανται, συνιστά δε σοβαρή προσβολή της προσωπικής υπόστασης και της ακεραιότητάς τους και σε ορισμένες περιπτώσεις μπορεί να αποβεί μοιραίος· λαμβάνοντας υπόψη ότι η χρησιμοποίηση πρωτόγονων εργαλείων και η έλλειψη αντισηπτικών προφυλάξεων έχουν πρόσθετες επιβλαβείς επιπτώσεις όπως ενδεχομένως επώδυνη σεξουαλική επαφή και τοκετός, ανήκεστη βλάβη των πληγέντων οργάνων και επιπλοκές όπως αιμορραγίες, κατάσταση σοκ, μολύνσεις, μετάδοση του ιού του AIDS, τέτανος, καλοήθεις όγκοι, καθώς και σοβαρότατες επιπλοκές κατά την εγκυμοσύνη και τον τοκετό·

E.  λαμβάνοντας υπόψη ότι ο ακρωτηριασμός των γυναικείων γεννητικών οργάνων είναι έκφραση των άνισων σχέσεων εξουσίας και μορφή βίας κατά των γυναικών, παράλληλα με άλλες σοβαρές μορφές βίας που συνδέονται με το φύλο, και λαμβάνοντας υπόψη ότι είναι απολύτως απαραίτητο να ενσωματωθεί η καταπολέμηση του ακρωτηριασμού των γυναικείων γεννητικών οργάνων σε μια γενική και συνεκτική προσέγγιση για την καταπολέμηση της βίας που συνδέεται με το φύλο και της βίας κατά των γυναικών·

1.  χαιρετίζει την απόφαση της 56ης συνόδου της Επιτροπής για τη Θέση της Γυναίκας της 8ης Μαρτίου 2012 σύμφωνα με την οποία το ζήτημα του ακρωτηριασμού των γυναικείων γεννητικών οργάνων πρέπει να λάβει τη στήριξη της Γενικής Συνέλευσης των Ηνωμένων Εθνών στην επικείμενη 67η σύνοδό της·

2.  ζητεί από τη Γενική Συνέλευση των Ηνωμένων Εθνών να εγκρίνει ψήφισμα στην 67ησύνοδό της με σκοπό να τεθεί τέλος στον ακρωτηριασμό των γυναικείων γεννητικών οργάνων ανά τον κόσμο – όπως ζητήθηκε από την Διάσκεψη Κορυφής της Αφρικανικής Ένωσης στις 2 Ιουλίου 2011 – με εναρμόνιση των ενεργειών των κρατών μελών και τη διατύπωση σύστασης και κατευθυντηρίων γραμμών για την ανάπτυξη και ενίσχυση νομοθετικών πράξεων σε περιφερειακό και διεθνές επίπεδο και εθνικών νομοθεσιών·

3.  δηλώνει ότι, από τη στιγμή που ο ακρωτηριασμός των γυναικείων γεννητικών οργάνων διενεργείται ως επί το πλείστον σε κορίτσια μεταξύ παιδικής ηλικίας και 15 ετών, αποτελεί παραβίαση των δικαιωμάτων του παιδιού· επαναλαμβάνει ότι και τα 27 κράτη μέλη έχουν δεσμευτεί για την προστασία των δικαιωμάτων των παιδιών στο πλαίσιο της σύμβασης των Ηνωμένων Εθνών για τα δικαιώματα του παιδιού·

4.  καλεί τα κράτη μέλη να συνεχίσουν να επικυρώνουν διεθνείς πράξεις και να τις εφαρμόζουν μέσω εκτενούς νομοθεσίας που απαγορεύει όλες τις μορφές ακρωτηριασμού των γυναικείων γεννητικών οργάνων και προβλέπει πραγματικές ποινές κατά των δραστών αυτής της πρακτικής· σημειώνει ότι η νομοθεσία θα πρέπει επίσης να αναθέτει την εκπόνηση πλήρους φάσματος μέτρων πρόληψης και προστασίας, περιλαμβανομένων μηχανισμών συντονισμού, παρακολούθησης και αξιολόγησης της επιβολής του νόμου και πρέπει να βελτιώνει τις προϋποθέσεις που επιτρέπουν στις γυναίκες και τα κορίτσια να αναφέρουν τις περιπτώσεις ακρωτηριασμού των γυναικείων γεννητικών οργάνων·

5.  καλεί τα αρμόδια όργανα των Ηνωμένων Εθνών και την κοινωνία των πολιτών να υποστηρίξουν ενεργά, μέσω της διάθεσης κατάλληλων οικονομικών πόρων, στοχοθετημένα, καινοτόμα προγράμματα και να διαδώσουν τις βέλτιστες πρακτικές που καλύπτουν τις ανάγκες και τις προτεραιότητες των κοριτσιών σε ευάλωτες καταστάσεις, περιλαμβανομένων εκείνων που υποβάλλονται σε ακρωτηριασμό των γεννητικών οργάνων, τα οποία αντιμετωπίζουν δυσκολίες πρόσβασης σε υπηρεσίες και προγράμματα·

6.  ζητεί από τη Γενική Γραμματεία των Ηνωμένων Εθνών να διασφαλίσει ότι όλες οι οργανώσεις και τα όργανα των Ηνωμένων Εθνών, ιδιαίτερα το Ταμείο των Ηνωμένων Εθνών για τα Παιδιά, το Ταμείο των Ηνωμένων Εθνών για τον Πληθυσμό, η Παγκόσμια Οργάνωση Υγείας, η Εκπαιδευτική, Επιστημονική και Επιμορφωτική Οργάνωση των Ηνωμένων Εθνών (UNESCO), η Μονάδα των Ηνωμένων Εθνών για την Ισότητα των Φύλων και τη Χειραφέτηση των Γυναικών, το Ταμείο Ανάπτυξης των Ηνωμένων Εθνών για τις Γυναίκες, το αναπτυξιακό πρόγραμμα των Ηνωμένων Εθνών, το Γραφείο του Ύπατου Αρμοστή των Ηνωμένων Εθνών για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα, μεμονωμένα και συλλογικά, θα ενσωματώσουν την προστασία και την προώθηση των δικαιωμάτων των κοριτσιών να μην υποβάλλονται σε ακρωτηριασμό των γεννητικών οργάνων στα προγράμματα της χώρας τους, ανάλογα με την περίπτωση, και σύμφωνα με τις εθνικές προτεραιότητες, με σκοπό να εντείνουν περαιτέρω τις προσπάθειές τους στον τομέα αυτό·

7.  τονίζει ότι είναι ανάγκη να δοθεί υποστήριξη στα μέλη της κοινωνίας των πολιτών, ιδιαίτερα στις οργανώσεις γυναικών, που εργάζονται εντός των κοινοτήτων τους για να τεθεί τέλος στη βία κατά των γυναικών, περιλαμβανομένου του ακρωτηριασμού των γυναικείων γεννητικών οργάνων·

8.  προτρέπει την Επιτροπή να διασφαλίσει ότι ενσωματώνονται σε όλες τις αναπτυξιακές πολιτικές της ΕΕ και τα προγράμματα μέτρα που αποσκοπούν στην καταπολέμηση της βίας που σχετίζεται με το φύλο και στη χειραφέτηση των γυναικών, μέσω του σχεδίου δράσης 2010 της ΕΕ για την ισότητα των φύλων· τονίζει ότι έχει σημασία η ευαισθητοποίηση στο θέμα αυτό, η κινητοποίηση της κοινότητας, η εκπαίδευση και κατάρτιση καθώς και η συμμετοχή των εθνικών, περιφερειακών και τοπικών αρχών και της κοινωνίας των πολιτών στις χώρες εταίρους· επισημαίνει ότι οι προσπάθειες εξάλειψης συμπεριφορών και επιβλαβών πρακτικών που επηρεάζουν αρνητικά τα κορίτσια θα έχουν επιτυχία μόνον με την πλήρη συμμετοχή όλων των βασικών παραγόντων, όπως οι θρησκευτικοί και κοινοτικοί ηγέτες και οι άμεσα εργαζόμενοι με κορίτσια μεταξύ άλλων οι γονείς, οι οικογένειες και οι κοινότητες·

9.  προτρέπει την Επιτροπή να δώσει ιδιαίτερη προσοχή στον ακρωτηριασμό των γυναικείων γεννητικών οργάνων ως μέρος μιας συνολικής στρατηγικής για την καταπολέμηση της βίας κατά των γυναικών, περιλαμβανομένων κοινών ενεργειών κατά της εν λόγω πρακτικής·

10. προτρέπει την Επιτροπή να δώσει προτεραιότητα στον τερματισμό της βίας κατά των γυναικών και των κοριτσιών, και, μέσω της διάθεσης κατάλληλων οικονομικών πόρων, να υποστηρίξει στοχοθετημένα και καινοτόμα προγράμματα τόσο στην ΕΕ όσο και σε τρίτες χώρες·

11. προτρέπει τα κράτη μέλη να αναλάβουν αποφασιστική δράση για την καταπολέμηση της παράνομης αυτής πρακτικής·

12. αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή, στη Γενική Γραμματεία των Ηνωμένων Εθνών και στα κράτη μέλη.

(1)

ΕΕ C 117 E, 6.5.2010, σ. 52.

(2)

Κείμενα που εγκρίθηκαν, P7_TA(2011)0127.

(3)

Κείμενα που εγκρίθηκαν, P7_TA(2012)0126.

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου