Resolutsiooni ühisettepanek - RC-B7-0305/2012Resolutsiooni ühisettepanek
RC-B7-0305/2012

RESOLUTSIOONI ÜHISETTEPANEK Inimõigused ja julgeolekuolukord Saheli piirkonnas

13.6.2012 - (2012/2680(RSP))

vastavalt kodukorra artikli 122 lõikele 5 ja artikli 110 lõikele 4,
asendades järgmiste fraktsioonide esitatud resolutsiooni ettepanekuid:
ECR (B7‑0305/2012)
EFD (B7‑0321/2012)
Verts/ALE (B7‑0323/2012)
S&D (B7‑0324/2012)
ALDE (B7‑0326/2012)
PPE (B7‑0327/2012)

José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Michael Gahler, Filip Kaczmarek, Gay Mitchell, Elmar Brok, Michèle Striffler, Mario Mauro, Cristian Dan Preda, Bernd Posselt, Tunne Kelam, Roberta Angelilli, Monica Luisa Macovei, Eija-Riitta Korhola, Sergio Paolo Francesco Silvestris, Laima Liucija Andrikienė, Zuzana Roithová, Giovanni La Via, Elena Băsescu, Tadeusz Zwiefka, Martin Kastlers, Bogusław Sonik fraktsiooni PPE nimel
Véronique De Keyser, Ana Gomes, Liisa Jaakonsaari, Ricardo Cortés Lastra, Corina Creţu fraktsiooni S&D nimel
Charles Goerens, Louis Michel, Annemie Neyts-Uyttebroeck, Robert Rochefort, Ramon Tremosa i Balcells, Marietje Schaake, Kristiina Ojuland, Marielle de Sarnez, Izaskun Bilbao Barandica, Gesine Meissner, Jelko Kacin, Sonia Alfano fraktsiooni ALDE nimel
Judith Sargentini, Nicole Kiil-Nielsen, Barbara Lochbihler, Raül Romeva i Rueda fraktsiooni Verts/ALE nimel
Charles Tannock, Paweł Robert Kowal fraktsiooni ECR nimel
Fiorello Provera fraktsiooni EFD nimel

Menetlus : 2012/2680(RSP)
Menetluse etapid istungitel
Dokumendi valik :  
RC-B7-0305/2012
Esitatud tekstid :
RC-B7-0305/2012
Hääletused :
Vastuvõetud tekstid :

Euroopa Parlamendi resolutsioon inimõiguste ja julgeolekuolukorra kohta Saheli piirkonnas

(2012/2680(RSP))

Euroopa Parlament,

–   võttes arvesse nõukogu 23. aprilli 2012. aasta järeldusi Mali/Saheli kohta[1],

–   võttes arvesse nõukogu 23. märtsi 2012. aasta järeldusi Saheli kohta[2], milles nõukogu kiitis heaks kriisiohjamise kontseptsiooni ÜJKP nõuandva, abi ja väljaõppe tsiviilmissiooni jaoks Sahelis,

–   võttes arvesse Euroopa välisteenistuse 2012. aasta märtsi eduaruannet Saheli julgeolekut ja arengut käsitleva strateegia rakendamise kohta,

–   võttes arvesse ÜRO hindamismissiooni aruannet Liibüa kriisi mõju kohta Saheli piirkonnale, ÜRO Julgeolekunõukogu 2012[3], ning ÜRO Julgeolekunõukogu 22. märtsi[4], 26. märtsi[5], 4. aprilli[6] ja 9. aprilli[7] 2012. aasta avaldusi Mali kohta,

–   võttes arvesse nõukogu (välisasjade nõukogu 3076. istung) 21. märtsi 2011. aasta järeldusi Saheli julgeolekut ja arengut käsitleva Euroopa Liidu strateegia kohta,

–   võttes arvesse AKV–ELi parlamentaarse ühisassamblee 18. mai 2011. aasta resolutsiooni demokraatlike meeleavalduste kohta Põhja-Aafrikas ja Lähis-Idas ning nende tagajärgede kohta AKV riikidele, Euroopale ja kogu maailmale[8] ning 23. novembri 2011. aasta resolutsiooni araabia kevade ja selle mõju kohta naabruses asuvatele Sahara-taguse Aafrika riikidele[9],

–   võttes arvesse välisasjade nõukogu 1. detsembri 2011. aasta järeldusi, milles ergutati kõrget esindajat jätkama ettevalmistavaid töid seoses võimaliku ÜJKP tegevusega piirkondliku julgeolekuvõime tugevdamiseks Saheli piirkonnas tihedas koostöös Aafrika Liiduga,

–   võttes arvesse nõukogu 21. märtsi, 23. mai ja 18. juuli 2011. aasta ning 23. märtsi 2012. aasta järeldusi Liibüa kohta,

–   võttes arvesse nõukogu 1. oktoobri 2010. aasta lõpparuannet Saheli julgeoleku ja arengu algatuse kohta[10],

–   võttes arvesse Euroopa Liidu lepingut, eriti selle artikleid 3, 6, 21 ja 39, ning Euroopa Liidu toimimise lepingut, eriti selle artikleid 205, 208, 214 ja 222,

–   võttes arvesse AKV–ELi partnerluslepingut (Cotonou leping), eriti selle artikleid 1, 8, 25 ja 28;

–   võttes arvesse Aafrika–ELi rahu- ja julgeolekupartnerlust, eriti selle 2011.–2013. aasta tegevuskava algatusi 2, 7 ja 8, mis võeti vastu 29.–30. novembril 2010 Tripolis peetud Aafrika–ELi tippkohtumisel;

–   võttes arvesse Aafrika Liidu terrorismi ennetamise ja sellega võitlemise konventsiooni protokolli, mis võeti vastu Aafrika Liidu konverentsi 3. korralisel istungjärgul 8. juulil 2004 Addis Abebas,

–   võttes arvesse Ban Ki-mooni 17. aprilli 2012. aasta pöördumist Luksemburgi parlamendi poole, milles ta kutsus rahvusvahelist üldsust üles reageerima süvenevale konfliktile ja rahutustele ränga põua käes kannatavas Saheli piirkonnas, kus kasvab ümberasujate arv ning tõusevad toiduainete ja kütuse hinnad,

–   võttes arvesse hädaolukorra teadet, mille Lääne-Aafrika Riikide Majandusühendus (ECOWAS) edastas rahvusvahelisele üldsusele 5. juunil pärast Togos Lomés toimunud ECOWASi kõrgetasemelist kohtumist, kus käsitleti piirkonna, eelkõige Senegali, Mauritaania, Mali, Burkina Faso, Nigeri ja Tšaadi toiduga kindlustatuse küsimust,

–   võttes arvesse strateegiadokumenti valmisoleku kohta toidukriisiks Saheli piirkonnas ja naaberriikides, mille koostasid ühiselt ja ajakohastasid 2012. aasta veebruaris ÜRO asutustevahelise alalise komitee regionaalse toiduga kindlustatuse ja toitumisalase töörühma nimel organisatsioon Action Against Hunger, ÜRO Toidu- ja Põllumajandusorganisatsioon (FAO), ÜRO humanitaarasjade koordinatsioonibüroo (OCHA), ÜRO Lastefond (UNICEF) ja Maailma Toitlusprogramm ning mille eesmärk on käivitada strateegia, mis aitaks paremini reageerida uue toidukriisi ohule Saheli piirkonnas 2012. aastal,

–   võttes arvesse ÜRO eri asutuste – UNICEFi, Pagulaste Ülemvoliniku Ameti ja Maailma Terviseorganisatsiooni – 10. aprilli 2012. aasta üleskutset anda täiendavaid rahalisi vahendeid miljonite inimeste heaks, kes Saheli piirkonnas toidupuuduse all kannatavad,

–   võttes arvesse UNICEFi taotlust Mali jaoks 26 miljoni dollari saamiseks, mis võimaldaks hoolitseda aasta lõpuni Mali laste tervise ja toiduvajaduste eest,

–   võttes arvesse oma varasemaid resolutsioone Lääne-Aafrika kohta, eriti 20. aprilli 2012. aasta resolutsiooni Mali kohta[11],

–   võttes arvesse AKV–ELi parlamentaarse ühisassamblee 30. mail 2012. aastal Taanis Horsensis vastu võetud resolutsiooni Liibüa konflikti mõju kohta naabruses asuvatele AKV riikidele ja ELi riikidele (101.157/fin),

–   võttes arvesse kodukorra artikli 122 lõiget 5 ja artikli 110 lõiget 4,

A. arvestades, et põua, üleujutuste, mulla degradeerumise, põllukultuuride väikese saagikuse, toiduainete kõrgete hindade, ümberasumise, pagulaskriisi, kroonilise vaesuse, puuduliku valitsemistava ning konfliktide tõttu halveneva julgeoleku ja inimõiguste olukorra koosmõju all kannatavad Saheli piirkonnas miljonid inimesed;

B.  arvestades, et poliitilise ja toidukriisi käes kannatavad inimesed elavad äärmises vaesuses, kus nende põhivajadused ei ole rahuldatud ja sotsiaalsed pinged suurenevad; arvestades, et enamik neist inimestest on täiesti kaitsetuks jäänud naised, kes moodustavad eriti haavatava rühma;

C. arvestades, et ECOWASi liikmesriikides vähenes 2012. aastal teraviljatoodang eelmise aastaga võrreldes 9%, seejuures Saheli teraviljatoodang on vähenenud 26% ning Tšaadi ja Gambia teraviljatoodang 50%;

D. arvestades, et ÜRO andmetel kannatab Lääne-Aafrikas Saheli piirkonnas põuast ja konfliktist tingitud kriisi tõttu 18 miljonit inimest ning 2011. aastal suri alatoitluse tõttu üle 200 000 lapse ja akuutne alatoitlus ohustab praegu veel miljonit last;

E.  arvestades, et nõrk riiklus, puudulik valitsemistava ja korruptsioon Saheli riikides koos majanduslikust mahajäämusest tingitud kroonilise vaesusega on soodne keskkond terrorirühmitustele, uimasti- ja inimkaubandusele, piraatlusele, relvakaubandusele ja rahapesule, ebaseaduslikule sisserändele ja organiseeritud kuritegevuse võrgustikele, mis muudavad piirkonna ebastabiilseks ja avaldavad negatiivset mõju ka naaberpiirkondadele;

F.  arvestades, et piirkonnas on ärevaks tegevalt tugevnenud sidemed Ladina-Ameerika ning Lääne- ja Kesk-Aafrika uimastikaubitsejate vahel, ning arvestades, et see piirkond kujutab endast nüüd peamist transiiditeed Euroopasse suunatud uimastisaadetistele, mille osa ülemaailmses kokaiinitarbimises on üle 25%; arvestades, et see suundumus nõuab Euroopa Liidu poolt suuremat sekkumist;

G. arvestades, et konfliktid Liibüas ja Malis, mille tõttu sajad tuhanded ümberasuvad inimesed rändavad Burkina Fasosse, Nigerisse ja Mauritaaniasse, on halvendanud julgeolekuolukorda piirkonnas, kus valitseb terav toidupuudus, veenappus, üha kasvav kuritegevus ja äärmine ebastabiilsus;

H. arvestades, et Liibüa konflikt on toonud Saheli ja Sahara piirkonda tohutul arvul relvi ja suurendanud järsult raskerelvade sissevedu, mis võivad piirkonnas levinud mitmesuguste terrori- ja kuritegelike rühmituste ning uimastikaubitsejate käes kujutada tõsist ohtu kogu piirkonna riikide julgeolekule ja stabiilsusele;

I.   arvestades, et Liibüast suurte relva- ja laskemoonakogustega Nigerisse, Tšaadi, Malisse ja Mauritaaniasse tagasi pöörduvad endised võitlejad võidakse värvata mässuliste rühmitustesse, islamistliku Magribi Al Qaedaga seotud rühmitustesse ja kuritegelikesse jõukudesse, mistõttu võib kogu piirkond muutuda veelgi ebastabiilsemaks;

J.   võttes arvesse piirkonnas levinud islamiusuga seotud sallivuse, solidaarsuse ja inimese austamise traditsiooni;

K. arvestades, et asjakohase sotsiaal-majandusliku arengu ja ressursside õiglase jaotamise puudumine, noorte suur töötus, krooniline vaesus, töökohtade ebakindlus ja tulevikuväljavaadeteta sotsiaalne tõrjutus on olulised tegurid, mis soodustavad noorte värbamist terrorirühmituste poolt;

L.  arvestades, et mässuliste rühmituste esilekerkimine, nagu Boko Haram Tšaadis ja Nigeerias, ohustab kogu Saheli piirkonna stabiilsust;

M. arvestades, et selline areng koos maa põlisasukatele tagastamist nõudvate tuareegi mässuliste taaselavnemisega Malis ja Nigeris ohustab Saheli ja Sahara piirkonna riikide, eriti Mauritaania ja Burkina Faso stabiilsust ja territoriaalset terviklikkust;

N. arvestades, et kinnitust on leidnud Saheli ja Sahara piirkonna terrorirühmituste sidemed uimastite, relvade ja sigarettide salakaubavedajate ning inimkaubitsejatega; arvestades, et eriti viimastel aastatel on röövitud ja pantvangi võetud mitmeid ELi kodanikke;

O. arvestades, et terrorismivastane võitlus Sahelis peab toimuma ka aktiivse poliitika kaudu, millega edendatakse arengut, sotsiaalset õiglust, õigusriiki ja integratsiooni; arvestades, et kohalikele elanikele tuleb pakkuda majanduslikke väljavaateid, mis oleksid alternatiiviks kuritegelikule majandustegevusele;

P.  arvestades, et Saheli kaar on Sahara-taguse Aafrika ja Euroopa vaheline üleminekuala, ning arvestades, et olukord Saheli ja Sahara alal on seetõttu nii Aafrika kui ka Euroopa jaoks otsustava tähtsusega julgeolekuküsimus;

Q. arvestades, et kõik rahvusvahelised, piirkondlikud ja riiklikud sidusrühmad tuleks mobiliseerida eesmärgiga tõhustada võitlust terrorismi vastu ning tugevdada piirkonna julgeolekut, muu hulgas struktureeritud dialoogi kaudu;

R.  arvestades, et ELi strateegias määratletakse Mauritaania, Mali ja Niger Saheli piirkonna tuumikriikidena ning esitatakse seisukoht, et puudulik haldussuutlikkus ja süsteemne vaesus on teineteist võimendavad;

S.  võttes arvesse julgeoleku puudumise raskeid tagajärgi piirkonna majandusele, eeskätt kaevandus- ja turismisektorile, piirkonna arengule ja töökohtade loomisele; arvestades, et halveneva julgeolekuolukorra tõttu on mitmetes piirkonna riikides käivitatud arendusprojektid peatatud, mistõttu on paljud noored tööta ja nende olukorda kasutavad tõenäoliselt ära kuritegelikud rühmitused;

1.  väljendab sügavat muret julgeolekuolukorra halvenemise pärast Saheli piirkonnas ja kutsub ELi tegema tihedat koostööd piirkonna ametivõimude ja parlamentidega, kodanikuühiskonnaga ning piirkondlike ja rahvusvaheliste organisatsioonidega, sealhulgas Aafrika Liidu ja ECOWASiga, et igakülgselt tegelda vaesuse peamiste poliitiliste, majanduslike, sotsiaalsete ja keskkonnaalaste põhjustega, toetada majandusarengut, head valitsemistava ning kohalike elanike paremat juurdepääsu olulistele infrastruktuuridele ja põhiteenustele, aidata kaasa riigiorganite, kohtu, politsei ja tolli tegevusele eesmärgiga tugevdada piirkonna julgeolekut ja õigusriiki;

2.  mõistab kindlalt hukka kõik vägivaldse võimuhaaramise katsed ja terroriaktid ning haiglate, koolide, abiorganisatsioonide ja valitsusasutuste rüüstamised ning šariaadi kohaldamisega seotud julmad ja ebainimlikud karistamisviisid, kõik sõjakuriteod, inimröövid ning Mali elanike inimõiguste rasked rikkumised, eeskätt mässuliste valduses olevates põhjapoolsetes piirkondades, ning kutsub Mali võime ja tuareegi vabastusliikumist leidma konstruktiivse dialoogi teel rahumeelse ja püsiva lahenduse;

3.  mõistab eeskätt hukka kõik tsiviilelanike suhtes toime pandud julmused, mille ohvriteks on olnud enamasti naised ja lapsed, ning mõistab eriti teravalt hukka inimröövi ja vägistamise kasutamise sõjarelvana;

4.  nõuab tungivalt, et komisjoni asepresident ning liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrge esindaja kiirendaks Saheli julgeolekut ja arengut käsitleva ELi strateegia eri osade rakendamist; toetab nõukogu võetud kohustust aidata kaasa rahumeelse ja stabiilse piirkonna kujundamisele, kus suudetaks ise tagada toiduainetega varustatus;

5.  tuletab meelde, et kuna julgeolek ja areng on omavahel tihedalt seotud, siis on julgeolekuolukorra parandamine lahutamatult seotud majanduskasvu ja vaesuse vähendamisega piirkonnas; kutsub seepärast ELi võtma kasutusele vahendid, et aidata kaasa julgeoleku tagamisele piirkonnas, keskendudes eelkõige asjaomaste riikide suutlikkuse suurendamisele ning piirkonna peamiste osalistega igakülgse dialoogi arendamisele ja soodustamisele;

6.  kutsub komisjoni ja Euroopa välisteenistust võtma Saheli julgeolekut ja arengut käsitleva ELi strateegia (milles keskendutakse neljale meetmerühmale järgmistes valdkondades: areng, hea valitsemistava ja konfliktide piirkonnasisene lahendamine; poliitilised ja diplomaatilised meetmed; julgeolek ja õigusriigi põhimõte; vägivaldse ekstremismi ja radikaliseerumise vastased meetmed) rakendamisel aluseks põhimõtte siduda julgeolek arengu vajaduste, eeskätt toiduainetega kindlustatusega;

7.  kiidab heaks Saheli piirkonna terrorismivastase võitluse programmi, Lääne-Aafrika teabesüsteemi, ECOWASi rahu ja julgeoleku projekti ning ECOWASi uimastite ja kuritegevusevastaste meetmete kava, mis on koostatud Saheli julgeolekut ja arengut käsitleva ELi strateegia raames, samuti piirkondlikud algatused, näiteks Aafrika Terrorismiuuringute Keskuse (ACSRT) käivitatud algatused suurendada riigi õigussüsteemide suutlikkust reageerida terrorismile;

8.  on seisukohal, et kuigi Saheli julgeolekut ja arengut käsitlev ELi strateegia annab positiivseid tulemusi, tuleb selle juures tegelda killustatuse ohuga ning suurendada ELi tegevuse kooskõlastatust Saheli piirkonnaga seotud muude meetmetega;

9.  kutsub nõukogu ja liikmesriike võtma kasutusele kõik olemasolevad vahendid, et toetada koostöös piirkonna riikide, ÜRO ja teiste rahvusvaheliste partneritega julgeolekut ja arengut Saheli ja Sahara piirkonnas;

10. tunneb heameelt Lääne-Aafrika kogukonna 80 miljoni USA dollari suuruse abipaketi üle vastusena erakorralisele kriisile Saheli piirkonnas ning 2012. aasta algusest alates Saheli piirkonnale antava ELi humanitaarabi suurendamist 45 miljonilt eurolt 120 miljoni euroni ning nõuab tungivalt, et kõik osapooled tagaksid abi jõudmise inimesteni, kes seda vajavad; kutsub samas rahvusvahelist üldsust andma vajaliku rahalise panuse toidukriisi ja julgeoleku puudumisega tegelemiseks piirkonnas;

11. juhib tähelepanu asjaolule, et Saheli piirkond on üks kõige enam kliimamuutusest ja loodusrikkuse hävimisest mõjutatud piirkondi, mis avaldab sügavat mõju põllumajandusele, talupidajate ja kohalike elanike elule ning suurendab vaesust ja ebavõrdsust; peab kiiduväärseks ÜRO Toidu- ja Põllumajandusorganisatsiooni (FAO) tegevust koostöös põua vastu võitlemise alalise riikidevahelise komitee, näljaohust varajase hoiatamise süsteemide võrgustiku, Maailma Toitlusprogrammi ja valitsustega;

12. nõuab tungivalt, et EL juhiks kindlalt teiste abiandjate tegevuse kooskõlastamist ning võtaks kiiresti meetmeid, et hoida ära Saheli piirkonna kriisi muutumist katastroofiks, sest piirkonna humanitaarolukord jääb ilmselt kriitiliseks vähemalt kuni sügisese peamise saagikoristuse hooajani;

13. on veendunud, et rahvusvaheline üldsus peab keskmises ja pikas perspektiivis keskenduma kindlasti tegevusele, mille eesmärk on suurendada piirkonna elanike suutlikkust tulla edaspidi toime põua ja teiste ootamatute olukordadega ning vähendada sellega nende sõltuvust hädaabist, parandada näljahädaga tegelemise strateegiaid ja võidelda struktuurse haavatavuse vastu, sest nii suudetakse probleem tulemuslikumalt lahendada;

14. nõuab tungivalt, et EL ja rahvusvaheline üldsus keskenduksid oma tegevuses jõupingutustele, mille eesmärk on kaitsta kõige nõrgemate majapidamiste elatusvahendeid, suurendada karjakasvatajate, põllunduse ja karjakasvatusega tegelejate ning talupidajate taastumisvõimet, toetada loodusvarade, nagu vee, puude ja pinnase kasutamist ja kaitset, anda igakülgset erakorralist toiduabi kõige ebasoodsamas olukorras peredele, eriti naistele, parandada katastroofiohu vähendamist ja katastroofidega toimetuleku võimet riigi ja piirkonna tasandil, parandada toiduainetega kindlustatuse alase teabe korraldamist ja varajase hoiatamise süsteeme ning nende koordineerimist;

15. on seisukohal, et kiiresti on vaja toetada algatusi, mille eesmärk on tõhustada dialoogi kohalike elanikega, et suurendada nende oskust seista vastu terroristide üleskutsetele ning muude kuritegelike rühmituste noortele suunatud värbamiskutsetele ja neid eirata, toetades selleks noorte tööhõivet ja koolitust;

16. nõuab tungivalt, et Saheli ja Sahara piirkonna riigid, Liibüa uued ametivõimud ja pädevad mitmepoolsed asutused võtaksid kõik vajalikud meetmed, et peatada relvade levik piirkonnas, luues kogu piirkonna riigipiiride kontrollimiseks ja kindlustamiseks, sealhulgas väike- ja kergrelvade tarnimise peatamiseks nõuetekohased süsteemid, rakendada ebaseaduslike väike- ja kergrelvade kogumise ja hävitamise programmid ning kehtestada meetmed teabevahetuseks ja ühiste julgeolekuoperatsioonide läbiviimiseks piirkonnas;

17. peab tervitatavaks asjaolu, et Alžeeria, Mali, Mauritaania ja Niger moodustasid 2010. aastal ühise sõjaväeoperatsioonide komitee (CEMOC – Comité d’état-major opérationnel conjoint), et kooskõlastada võitlust terrorismi, organiseeritud kuritegevuse ja uimastikaubanduse vastu Saheli ja Sahara piirkonnas;

18. kutsub rahvusvahelist üldsust ja eeskätt ELi tõhustama Saheli ja Sahara piirkonna riikide ning ECOWASiga koostööd võitluses terrorismi ja organiseeritud kuritegevusega, suurendades CEMOCi käsutuses olevaid vahendeid;

19. nõuab, et kõik terrorismivastase võitluse meetmed vastaksid rahvusvahelistele inimõiguste konventsioonidele ja protokollidele;

20. rõhutab, et terroristide ja nende käsilaste rahastamisallikate kaotamiseks tuleb võtta tõhusaid meetmeid, ning nõuab, et piirkonna riigid võtaksid meetmeid, mida toetab ka ÜRO uimastite ja kuritegevuse vastu võitlemise büroo (UNODC), st reformiksid kriminaalkohtusüsteemid, kehtestaksid korruptsioonivastased seadused, parandaksid järelevalvet kergrelvadega kauplemise üle ning külmutaksid kahtlusaluste pangakontod;

21. tuletab meelde ja mõistab hukka kahe Prantsusmaa kodaniku, ühe Rootsi kodaniku, ühe Madalmaade kodaniku ja Briti passiga Lõuna-Aafrika elaniku röövimise ning röövijatele vastupanu avaldanud Saksa kodaniku tapmise 24.–25. novembril 2011. aastal; märgib, et selle tagajärjel kasvas Saheli piirkonnas kinnipeetavate ELi pantvangide arv kaheteistkümneni, kuna islamistliku Magribi Al Qaeda hoiab endiselt pantvangis 2011. aasta oktoobris Lääne-Alžeerias röövitud kahte Hispaania kodanikku ja ühte Itaalia kodanikku, 2010. aasta septembris Nigeris röövitud nelja Prantsusmaa kodanikku ning 15. aprillil Timbuktus röövitud Šveitsi kristlasest misjonäri;

22. loodab, et liidu võimalik EJKP missioon, mille saatmist Mali valitsus on ametlikult palunud, aitab selle piirkonna riikidel kontrollida tõhusamalt oma piire ja võidelda eeskätt relva-, uimasti- ja inimkaubanduse vastu;

23. kiidab ECOWASi, Aafrika Liitu, ÜROd ja naaberriike tegevuse eest, mille eesmärk on aidata Malil kiiresti taastada põhiseaduslik kord ja võtta konkreetseid meetmeid riigi suveräänsuse, ühtsuse ja territoriaalse terviklikkuse kaitsmiseks; võtab teadmiseks 14.–15. aprillil 2012. aastal Ouagadougous ECOWASi määratud vahendaja, Burkina Faso presidendi Blaise Compaoré egiidi all toimunud konverentsi tulemused ning loodab, et ülemineku ajakava ja kord määratakse kiiresti kindlaks;

24. kutsub ELi ja liikmesriike pöörama erilist tähelepanu naiste ja tütarlaste olukorrale Saheli piirkonnas ning võtma kõik vajalikud meetmed, et kaitsta neid igasuguse vägivalla ja inimõiguste rikkumise eest;

25. teeb presidendile ülesandeks edastada käesolev resolutsioon nõukogule, komisjonile, komisjoni asepresidendile ning liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrgele esindajale, ÜRO peasekretärile, Aafrika Liidu peasekretärile, ECOWASile ja ELi liikmesriikidele.