Menettely : 2012/2680(RSP)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari : RC-B7-0305/2012

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

RC-B7-0305/2012

Keskustelut :

PV 14/06/2012 - 16.1
CRE 14/06/2012 - 16.1

Äänestykset :

PV 14/06/2012 - 17.1

Hyväksytyt tekstit :

P7_TA(2012)0263

YHTEINEN PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS
PDF 145kWORD 1372k
13.6.2012
PE489.335v01-00}
PE491.940v01-00}
PE491.942v01-00}
PE491.943v01-00}
PE491.945v01-00}
PE491.946v01-00} RC1
 
B7-0305/2012}
B7-0321/2012}
B7-0323/2012}
B7-0324/2012}
B7-0326/2012}
B7-0327/2012} RC1

työjärjestyksen 122 artiklan 5 kohdan ja 110 artiklan 4 kohdan mukaisesti

joka korvaa seuraavat poliittisten ryhmien jättämät päätöslauselmaesitykset:

ECR (B7‑0305/2012)

EFD (B7‑0321/2012)

Verts/ALE (B7‑0323/2012)

S&D (B7‑0324/2012)

ALDE (B7‑0326/2012)

PPE (B7‑0327/2012)


Sahelin alueen ihmisoikeus- ja turvallisuustilanteesta (2012/2680(RSP))


José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Michael Gahler, Filip Kaczmarek, Gay Mitchell, Elmar Brok, Michèle Striffler, Mario Mauro, Cristian Dan Preda, Bernd Posselt, Tunne Kelam, Roberta Angelilli, Monica Luisa Macovei, Eija-Riitta Korhola, Sergio Paolo Francesco Silvestris, Laima Liucija Andrikienė, Zuzana Roithová, Giovanni La Via, Elena Băsescu, Tadeusz Zwiefka, Martin Kastlers, Bogusław Sonik PPE-ryhmän puolesta
Véronique De Keyser, Ana Gomes, Liisa Jaakonsaari, Ricardo Cortés Lastra, Corina Creţu S&D-ryhmän puolesta
Charles Goerens, Louis Michel, Annemie Neyts-Uyttebroeck, Robert Rochefort, Ramon Tremosa i Balcells, Marietje Schaake, Kristiina Ojuland, Marielle de Sarnez, Izaskun Bilbao Barandica, Gesine Meissner, Jelko Kacin, Sonia Alfano ALDE-ryhmän puolesta
Judith Sargentini, Nicole Kiil-Nielsen, Barbara Lochbihler, Raül Romeva i Rueda Verts/ALE-ryhmän puolesta
Charles Tannock, Paweł Robert Kowal ECR-ryhmän puolesta
Fiorello Provera EFD-ryhmän puolesta

Euroopan parlamentin päätöslauselma Sahelin alueen ihmisoikeus- ja turvallisuustilanteesta (2012/2680(RSP))  

Euroopan parlamentti, joka

–   ottaa huomioon Euroopan unionin neuvoston 23. huhtikuuta 2012 antamat päätelmät Malista ja Sahelista(1),

–   ottaa huomioon Euroopan unionin neuvoston 23. maaliskuuta 2012 antamat päätelmät Sahelista(2), joissa hyväksyttiin siviilikriisinhallinnan toiminta-ajatus Sahelissa toteutettavaa YTPP:n neuvonanto-, avustus- ja koulutusoperaatiota varten,

–   ottaa huomioon Sahelin turvallisuutta ja kehitystä varten laaditun Euroopan ulkosuhdehallinnon strategian ja sen täytäntöönpanoraportin maaliskuulta 2012,

–   ottaa huomioon Libyan kriisin vaikutuksia Sahelin alueeseen arvioineen YK:n valtuuskunnan raportin, vuoden 2012 YK:n turvallisuusneuvoston(3) ja YK:n turvallisuusneuvoston lausumat Malista, jotka annettiin 22. maaliskuuta(4), 26. maaliskuuta(5), 4. huhtikuuta(6) ja 9. huhtikuuta 2012(7),

–   ottaa huomioon 21. maaliskuuta 2011 (ulkoasioiden neuvoston 3076. istunnossa) annetut neuvoston päätelmät Euroopan unionin turvallisuus- ja kehitysstrategiasta Sahelissa,

–   ottaa huomioon AKT:n ja EU:n yhteisen parlamentaarisen yleiskokouksen 18. toukokuuta 2011 antaman päätöslauselman aiheesta "Demokraattiset mullistukset Pohjois-Afrikassa ja Lähi-idässä: seuraukset AKT-maille, Euroopalle ja maailmalle"(8) ja 23. marraskuuta 2011 antaman päätöslauselman arabimaiden keväästä ja sen vaikutuksesta Saharan eteläpuolisiin naapurimaihin(9),

–   ottaa huomioon ulkoasioiden neuvoston 1. joulukuuta 2011 antamat päätelmät, joissa kannustettiin korkeaa edustajaa jatkamaan valmisteluja YTPP-toimia varten alueellisten turvallisuusvalmiuksien vahvistamiseksi alueella tiiviissä yhteistyössä Afrikan unionin kanssa,

–   ottaa huomioon 21. maaliskuuta, 23. toukokuuta, 18. heinäkuuta 2011 ja 23. maaliskuuta 2012 annetut neuvoston päätelmät Libyasta,

–   ottaa huomioon Euroopan unionin neuvoston 1. lokakuuta 2010 julkaiseman lopullisen raportin Sahelin turvallisuutta ja kehitystä koskevasta aloitteesta(10),

–   ottaa huomioon Euroopan unionista tehdyn sopimuksen (SEU) ja erityisesti sen 3, 6, 21 ja 39 artiklan asiaa koskevat lisämääräykset sekä Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen (SEUT) ja erityisesti sen 205, 208, 214 ja 222 artiklan asiaa koskevat lisämääräykset,

–   ottaa huomioon AKT-maiden ja EU:n kumppanuussopimuksen (nk. Cotonoun sopimuksen) ja erityisesti sen 1, 8, 25 ja 28 artiklan,

–   ottaa huomioon EU:n ja Afrikan kumppanuuden rauhan ja turvallisuuden aloilla, erityisesti aloitteet 2, 7 ja 8, jotka sisältyvät Tripolissa 29.–30. marraskuuta 2010 järjestetyssä Afrikan ja Euroopan unionin huippukokouksessa hyväksyttyyn vuosia 2011–2013 koskevaan toimintasuunnitelmaan,

–   ottaa huomioon pöytäkirjan, joka on liitetty terrorismin torjuntaa ja ehkäisyä koskevaan Afrikan unionin yleissopimukseen, joka hyväksyttiin Addis–Abebassa 8. heinäkuuta 2004 Afrikan unionin 3. sääntömääräisessä istunnossa,

–   ottaa huomioon Ban Ki-moonin Luxemburgin parlamentissa 17. huhtikuuta 2012 pitämän puheen, jossa tämä kehotti kansainvälistä yhteisöä reagoimaan kasvavaan konfliktiin ja levottomuuksiin vakavasta kuivuudesta kärsivällä Sahelin alueella, missä siirtymään joutuneita ihmisiä on yhä enemmän ja elintarvikkeiden ja polttoaineen hinnat nousevat,

–   ottaa huomioon hätähuudon, jonka Länsi-Afrikan valtioiden talousyhteisö (ECOWAS) lähetti kansainväliselle yhteisölle sen jälkeen, kun Lomessa (Togo) järjestettiin 5. kesäkuuta 2012 korkean tason tapaaminen, jossa käsiteltiin elintarviketurvaa alueella ja erityisesti Senegalissa, Mauritaniassa, Malissa, Burkina Fasossa, Nigerissä ja Tšadissa,

–   ottaa huomioon elintarvike- ja ravintokriisiin valmistautumista Sahelissa ja naapurimaissa käsittelevän strategia-asiakirjan "Preparation for a food and nutrition crisis in the Sahel and neighbouring countries", jonka laativat ja saattoivat yhdessä ajan tasalle helmikuussa 2012 Action Against Hunger, YK:n elintarvike- ja maatalousjärjestö (FAO), YK:n humanitaarisen avun koordinaatioyksikkö (OCHA), YK:n lastenrahasto (Unicef) ja Maailman elintarvikeohjelma (WFP) alueen elintarvike- ja ravintoturvaa käsittelevän työryhmän puolesta (joka on YK-järjestöjen välinen pysyvä komitea), ja jolla otettiin käyttöön strategia, jotta voitaisiin ehkäistä paremmin elintarvike- ja ravintokriisiriskin toistumista Sahelissa vuonna 2012,

–   ottaa huomioon YK-järjestöjen Unicefin, UNHCR:n ja WHO:n 10. huhtikuuta 2012 esittämän vetoomuksen lisärahoituksen saamiseksi miljoonille Sahelin alueella ruokapulasta kärsiville ihmisille,

–   panee merkille Unicefin vetoomuksen 26 miljoonan dollarin rahoituksen saamiseksi Malille, jotta maa pystyisi huolehtimaan lasten terveydenhoitoon ja ravitsemukseen liittyvistä tarpeista vuoden loppuun saakka,

–   ottaa huomioon aiemmat päätöslauselmansa Länsi-Afrikasta ja etenkin 20. huhtikuuta 2012 antamansa päätöslauselman Malista(11),

–   ottaa huomioon AKT:n ja EU:n yhteisen parlamentaarisen yleiskokouksen Horsensissa (Tanska) 30. toukokuuta 2012 hyväksymän päätöslauselman Libyan konfliktin poliittisista vaikutuksista AKT:n ja EU:n naapurivaltioihin (101.157/lopullinen),

–   ottaa huomioon työjärjestyksen 122 artiklan 5 kohdan ja 110 artiklan 4 kohdan,

A. ottaa huomioon, että Sahelin alueella kuivuus, tulvat, maaperän huonontuminen, peltojen alhainen tuottoaste, elintarvikkeiden korkeat hinnat, väestön siirtyminen, pakolaiskriisi, krooninen köyhyys, heikko hallinto ja konfliktien takia heikentyvä turvallisuus- ja ihmisoikeustilanne kaikki yhdessä koskettavat miljoonia ihmisiä eri puolilla aluetta;

B.  toteaa, että poliittisen ja elintarvikekriisin uhreiksi joutuneet ihmiset elävät äärimmäisen köyhissä oloissa, missä heidän inhimillisiä perustarpeitaan ei pystytä täyttämään ja sosiaaliset jännitteet lisääntyvät; panee merkille, että suurin osa näistä ihmisistä on naisia, joilla ei ole minkäänlaista suojaa ja jotka ovat erityisen haavoittuvainen ryhmä;

C. panee merkille, että ECOWASin jäsenvaltioissa viljantuotanto on vuonna 2012 laskenut 9 prosenttia edellisvuodesta ja Sahelin alueen viljantuotanto on laskenut 26 prosentilla ja Tšadissa ja Gambiassa tuotantoluvut ovat laskeneet 50 prosenttia;

D. panee merkille, että YK:n mukaan kuivuus ja konfliktista johtuva kriisi ovat vaikuttaneet 18 miljoonan ihmisen elämään Sahelin alueella Länsi-Afrikassa, missä 200 000 lasta kuoli aliravitsemukseen vuonna 2011 ja tällä hetkellä puolta miljoonaa uhkaa välittömästi vakava aliravitsemus;

E.  katsoo, että Sahelin alueen maissa valtioelinten heikkous, huono hallinto ja korruptio yhdistettyinä krooniseen köyhyyteen johtavaan hitaaseen talouskehitykseen tarjoavat täydellisen toimintaympäristön terroristiryhmille, huume- ja ihmiskauppiaille, merirosvoille ja ryhmille, jotka ovat mukana asekaupassa, rahanpesussa, laittomassa maahanmuutossa ja järjestäytyneen rikollisuuden verkostoissa, jotka yhdessä aiheuttavat alueella epävakautta ja vaikuttavat kielteisesti lähialueisiin;

F.  ottaa huomioon, että huumekauppiaiden yhteydet ovat lisääntyneet hälyttävästi Latinalaisen Amerikan sekä Länsi- ja Keski-Afrikan valtioiden välillä, ja toteaa, että Länsi- ja Keski-Afrikan alueesta on tullut tärkein kauttakulkupaikka Eurooppaan tuotaville huumeille, kun Euroopan osuus maailman kokaiininkulutuksesta on 25 prosenttia; katsoo, että kehityssuunta edellyttää Euroopan unionilta lisätoimia;

G. toteaa, että konfliktit Libyassa ja Malissa, missä sadat tuhannet ihmiset ovat joutuneet siirtymään kotiseuduiltaan ja lähtemään Burkina Fasoon, Nigeriin ja Mauritaniaan, ovat vaikuttaneet kielteisesti turvallisuustilanteeseen alueella, joka kärsii akuutista ruokapulasta, veden puutteesta, lisääntyvästä rikollisuudesta ja syvästä epävakaudesta;

H. ottaa huomioon, että Libyan konflikti on aiheuttanut Sahelin ja Saharan alueella aseiden valtavan lisääntymisen ja sen, että raskaat aseet ovat tulleet yhtäkkiä mukaan kuvaan, ja toteaa, että kun aseet joutuvat alueen terroristi- ja rikollisryhmien ja huumekauppiaiden käsiin, ne ovat vakava uhka koko seudun turvallisuudelle ja vakaudelle;

I.   ottaa huomioon, että suuria määriä aseita ja ammuksia mukanaan tuovat entiset sotilaat, jotka palaavat Libyasta Nigeriin, Tšadiin, Maliin ja Mauritaniaan, ovat kapinallisliikkeiden, islamilaisen Maghrebin al-Qaidaan kuuluvien ryhmien ja rikollisjoukkioiden potentiaalisia värvättäviä ja edistävät omalta osaltaan koko alueen epävakautta;

J.   ottaa huomioon suvaitsevaisuuden, solidaarisuuden ja ihmisarvon kunnioituksen perinteet, jotka kuuluvat alueella harjoitettavaan islaminuskoon;

K. katsoo, että mielekkään sosioekonomisen kehityksen puuttuminen ja resurssien epäoikeudenmukainen jakautuminen, korkea nuorisotyöttömyys, krooninen köyhyys, työsuhdeturvan puuttuminen ja toivoton sosiaalinen ahdinko ovat merkittävässä osassa terroristien värvätessä nuoria;

L.  katsoo, että Tšadissa ja Nigeriassa toimivan Boko Haramin kaltaisten kapinallisryhmien lisääntyminen on uhka koko Sahelin alueen vakaudelle;

M. katsoo, että yhdistettynä tuaregien uudelleen ilmaantuneeseen irredentismiin Malin ja Nigerin kaltaisissa maissa tämä kehitys vaarantaa koko Sahelin ja Saharan alueen valtioiden, esimerkiksi Mauritanian ja Burkina Fason, vakauden ja alueellisen koskemattomuuden;

N. ottaa huomioon, että Sahelin ja Saharan alueen terroristiryhmillä on tunnetusti kytköksiä huume-, ase- ja ihmiskauppiaisiin ja savukkeiden salakuljettajiin; toteaa, että useita eurooppalaisia on siepattu ja pidetty pankkivankeina erityisesti viime vuosina;

O. toteaa, että terrorismia on pyrittävä torjumaan Sahelin alueella myös aktiivisen kehityspolitiikan, sosiaalisen oikeudenmukaisuuden, oikeusvaltion periaatteen ja osallistamisen kautta; katsoo, että paikallisen väestön taloudelliset toimintamahdollisuudet on turvattava, jotta rikolliselle toiminnalle olisi vaihtoehtoja;

P.  ottaa huomioon, että Sahelin kaari on keskeinen alue Saharan eteläpuolisen Afrikan ja Euroopan välissä ja muodostaa turvallisuushaasteen sekä Afrikalle että Euroopalle;

Q. katsoo, että kaikki kansainväliset, alueelliset ja kansalliset sidosryhmät on saatava mukaan terrorismin torjunnan tehostamiseksi ja alueen turvallisuuden parantamiseksi, myös jäsennellyn vuoropuhelun keinoin;

R.  panee merkille, että EU:n strategiassa Mauritaniaa, Malia ja Nigeriä pidetään Sahelin alueen ydinmaina, ja katsoo, että valtioelinten heikkous ja järjestelmällinen köyhyys ovat toisiaan vahvistavia voimia;

S.  ottaa huomioon turvattomuuden vakavat vaikutukset alueen talouteen, erityisesti kaivos- ja matkailualaan, sen kehitykseen ja työpaikkojen luomiseen; toteaa, että turvallisuustilanteen huonontuminen on johtanut monissa alueen valtioissa käynnissä olleiden kehityshankkeiden keskeyttämiseen, jolloin työttömiksi on jäänyt paljon nuoria, joiden haavoittuva asema saattaa hyödyttää terroristi- tai rikollisryhmiä;

1.  ilmaisee syvän huolensa Sahelin alueen turvallisuustilanteen heikkenemisestä ja kehottaa EU:ta työskentelemään tiiviissä yhteistyössä alueen maiden viranomaisten ja parlamenttien, kansalaisyhteiskunnan sekä alueellisten ja kansainvälisten elinten, muun muassa Afrikan unionin ja ECOWASin, kanssa torjuakseen kokonaisvaltaisesti köyhyyden taustalla olevia poliittisia, taloudellisia, sosiaalisia ja ympäristöön liittyviä syitä, tukeakseen taloudellista kehitystä, hyvää hallintotapaa ja paikallisen väestön parempia mahdollisuuksia käyttää tärkeimpiä infrastruktuureita ja peruspalveluja ja auttamaan tukemaan valtion instituutioiden, oikeuslaitoksen, poliisin ja tullin vahvistamista alueen turvallisuuden sekä oikeusvaltion lujittamiseksi;

2.  tuomitsee yksiselitteisesti kaikki pyrkimykset ottaa valta voimakeinoin, mahdolliset terroriteot ja sairaaloiden, koulujen, apua välittävien elinten ja hallituksen rakennusten ryöväämisen, kaikenlaiset julmat ja epäinhimilliset rangaistukset, jotka liitetään sharia-lain soveltamiseen, ja kaikki sotarikokset, sieppaukset ja ihmisoikeuksien räikeät loukkaukset, jotka kohdistuvat Malin väestöön erityisesti kapinallisten hallussa olevilla alueilla maan pohjoisosassa, ja kehottaa Malin viranomaisia ja tuaregien vapautusliikettä pyrkimään rauhanomaiseen ja kestävään ratkaisuun rakentavan vuoropuhelun avulla;

3.  tuomitsee erityisesti siviiliväestöä kohtaan tehdyt hirmuteot, joiden uhreiksi naiset ja lapset ovat joutuneet muita useammin, ja tuomitsee esimerkiksi kaappauksien ja raiskauksien käytön sota-aseena;

4.  kehottaa varapuheenjohtajaa / korkeaa edustajaa nopeuttamaan Sahelin aluetta koskevan EU:n turvallisuus- ja kehitysstrategian eri osien täytäntöönpanoa; tukee neuvoston sitoutumista Sahelin alueen rauhanomaisen, vakaan ja elintarvikeomavaraisen kehityksen edistämiseen;

5.  muistuttaa, että koska turvallisuus ja kehitys kytkeytyvät toisiinsa läheisesti, turvallisuustilanteen parantaminen liittyy olennaisesti talouskasvuun ja köyhyyden vähentämiseen alueella; kehottaa tästä syystä EU:ta ottamaan käyttöön välineitä alueen turvallisuuden parantamiseksi siten, että keskitytään erityisesti valmiuksien kehittämiseen asianomaisissa maissa sekä kattavan vuoropuhelun edistämiseen alueen tärkeimpien toimijoiden välillä;

6.  kehottaa komissiota ja Euroopan ulkosuhdehallintoa pitämään Sahelin aluetta koskevan EU:n turvallisuus- ja kehitysstrategian täytäntöönpanon yhteydessä ensisijaisena periaatteena, että turvallisuus kytketään kehitystarpeisiin, erityisesti elintarviketurvaan (strategiassa ehdotetaan neljää toiminta-alaa, jotka ovat kehitys, hyvä hallintotapa ja sisäinen konfliktinratkaisu; poliittiset toimet ja diplomatia; turvallisuus ja oikeusvaltio; väkivaltaisten ääriliikkeiden ja radikalisoitumisen torjunta);

7.  panee tyytyväisenä merkille Sahelin alueen terrorisminvastaisen ohjelman, Länsi-Afrikan tietojärjestelmän, ECOWASin rauhaa ja turvallisuutta koskevan hankkeen sekä ECOWASin huumeita ja rikollisuutta koskevan toimintasuunnitelman, jotka toteutettiin Sahelin aluetta koskevan EU:n turvallisuus- ja kehitysstrategian yhteydessä, sekä alueelliset aloitteet, joista voidaan mainita esimerkkeinä afrikkalaisen terrorismintutkintakeskuksen (ACSRT) tutkimukset kansallisten oikeusjärjestelmien mahdollisuuksista torjua terrorismia;

8.  on sitä mieltä, että vaikka Sahelin aluetta koskeva EU:n turvallisuus- ja kehitysstrategia saakin aikaan myönteisiä tuloksia, siinä on puututtava pirstaloitumisen vaaraan ja on parannettava Saheliin liittyviä kysymyksiä käsittelevien välineiden yhteydessä toteutettavien toimien synkronointia;

9.  kehottaa neuvostoa ja jäsenvaltioita ottamaan käyttöön kaikki käytettävissä olevat resurssit turvallisuuden ja kehityksen edistämiseksi Sahelin ja Saharan alueella yhteistyössä alueen maiden, Yhdistyneiden Kansakuntien ja muiden kansainvälisten kumppanien kanssa;

10. panee tyytyväisenä merkille, että Länsi-Afrikan maiden yhteisö myönsi 80 miljoonan Yhdysvaltain dollarin apupaketin Sahelin alueen hätätilanteeseen ja Sahelin alueelle maksettavan EU:n humanitaarisen avun määrää on nostettu 45 miljoonasta eurosta yli 120 miljoonaan euroon vuoden 2012 alusta lähtien, ja kehottaa kaikkia osapuolia varmistamaan, että avulla tuetaan niitä, jotka sitä tarvitsevat; kehottaa samalla kansainvälistä yhteisöä myöntämään tarvittavan rahoitustuen, jotta voidaan puuttua elintarvikekriisin ja turvattomuuteen alueella;

11. huomauttaa, että Sahel on yksi niistä alueista, joihin ilmastonmuutos ja luonnon monimuotoisuuden hupeneminen vaikuttavat eniten, että nämä ilmiöt vaikuttavat voimakkaasti maatalouteen, viljelijöihin ja paikallisten asukkaiden elämään ja että tämä lisää köyhyyttä ja eriarvoisuutta; panee tyytyväisenä merkille toimet, jotka FAO on toteuttanut yhdessä Sahelin alueen kuivuuden hallintaa käsittelevän valtioiden välisen pysyvän komitean (CILSS), nälänhädän varhaisvaroitusjärjestelmien verkoston (FEWSNET), Maailman ruokaohjelman (WFP) ja hallitusten kanssa;

12. kehottaa EU:ta koordinoiden toimiaan muiden avunantajien kanssa ottamaan vahvan johtoaseman ja ryhtymään nopeisiin toimiin, jotta voidaan estää Sahelin alueen kriisiä kehittymästä katastrofiksi, sillä alueen humanitaarisen tilanteen odotetaan pysyvän kriittisenä ainakin tämän syksyn tärkeimpään sadonkorjuuseen saakka;

13. on vakuuttunut siitä, että kansainvälisen yhteisön on keskipitkällä ja pitkällä aikavälillä keskitettävä toimensa siihen, että vahvistetaan asianomaisten väestöjen mahdollisuuksia selviytyä kuivuudesta ja muista shokkitilanteista ja vähentää näin niiden riippuvuutta hätäavusta sekä siihen, että parannetaan nälänhädän torjuntaa koskevia strategioita, torjutaan rakenteellisia heikkouksia, ja täten puututaan ongelmaan tehokkaammin;

14. kehottaa EU:ta ja kansainvälistä yhteisöä keskittämään toimintansa toimenpiteisiin, joilla pyritään suojelemaan kaikkein heikoimmassa asemassa olevien talouksien elantoa, vahvistamaan paimentolaisväestöjen ja maanviljelyyn ja laiduntamiseen keskittyvien yhteisöjen ja maanviljelijöiden kestokykyä, tukemaan luonnonvarojen, esimerkiksi veden, puiden ja maaperän, hoitoa ja säilyttämistä, antamaan yhdennettyä elintarvikehätäapua kaikkein heikoimmassa asemassa oleville perheille, erityisesti naisille, vahvistamaan katastrofiriskien vähentämistä ja hallintaa paikallisella, kansallisella ja alueellisella tasolla sekä tukemaan elintarviketurvaa koskevan tiedonhallinnan ja varhaisvaroitusjärjestelmien koordinointia ja vahvistamaan niitä;

15. katsoo, että on ehdottoman tärkeää tukea aloitteita, joilla pyritään vahvistamaan vuoropuhelua ja lisäämään paikallisväestön kykyä vastustaa ja torjua sitä, että terrorismi alkaa houkutella nuoria ja terroristit ja muut rikollisryhmät saavat heitä värvättyä, sekä tuetaan nuorten työllisyyttä ja koulutusta;

16. kehottaa Sahelin ja Saharan alueen valtioita, Libyan uusia viranomaisia ja toimivaltaisia monenkeskisiä elimiä toteuttamaan kaikki tarvittavat toimenpiteet aseiden leviämisen lopettamiseksi alueella siten, että luodaan asianmukaiset valvonta- ja turvamekanismit alueen kansallisilla rajoilla sekä pienaseiden ja kevyiden aseiden kuljetusten lopettamiseksi, panemaan täytäntöön laittomien pienaseiden ja kevyiden aseiden keruu- ja tuhoamisohjelmat sekä määrittämään toimenpiteet tietojenvaihtoa varten ja käynnistämään alueen yhteisiä turvallisuusoperaatioita;

17. panee tyytyväisenä merkille Algerian, Malin, Mauritanian ja Nigerin vuonna 2010 perustaman yhteisen komitean (Comité d’état-major opérationnel conjoint, Cemoc), jonka tehtävänä on yhteensovittaa toimia terrorismin, suurrikollisuuden ja huumekaupan torjumiseksi Sahelin ja Saharan alueella;

18. kehottaa kansainvälistä yhteisöä yleisesti ja erityisesti EU:ta tehostamaan yhteistyötään Sahelin ja Saharan alueen ja ECOWASin valtioiden kanssa terrorismin ja rikollisuuden torjumiseksi erityisesti lisäämällä CEMOCin (Comité d’état-major opérationnel conjoint) käytössä olevia määrärahoja;

19. vaatii, että kaikkien terrorismin torjumiseksi toteutettujen toimenpiteiden on oltava kansainvälisten ihmisoikeussopimusten ja -pöytäkirjojen mukaisia;

20. korostaa, että terroristien ja heidän rikoskumppaneidensa rahoituslähteiden katkaisemiseksi on toteutettava tehokkaita toimenpiteitä, ja kehottaa alueen maita toteuttamaan YK:n huumausaine- ja kriminaalipolitiikan toimiston (UNODC) suosittelemat toimenpiteet eli uudistamaan rikosoikeusjärjestelmiään ja korruptionvastaisia lakejaan, tehostamaan kevyiden aseiden kaupan valvontaa ja jäädyttämään epäiltyjen pankkitilit;

21. palauttaa mieliin ja tuomitsee myös kahden ranskalaisen, yhden ruotsalaisen, yhden hollantilaisen ja yhden Yhdistyneen kuningaskunnan passilla matkustaneen eteläafrikkalaisen sieppaamisen 24.–25. marraskuuta 2011 sekä kidnappaajia vastustaneen Saksan kansalaisen tappamisen; toteaa, että tämän myötä Sahelin alueella on panttivankeina kaksitoista unionin kansalaista, kun Islamilaisen Maghrebin al-Qaida pitää edelleen vangittuina kahta Espanjan ja yhtä Italian kansalaista, jotka siepattiin Länsi-Algeriassa lokakuussa 2011, neljää Ranskan kansalaista, jotka siepattiin Nigerissä syyskuussa 2010, ja yhtä sveitsiläistä lähetystyöntekijää, joka siepattiin Timbuktussa 15. huhtikuuta 2012;

22. toivoo, että Malin hallituksen virallisesti pyytämä mahdollinen unionin YTPP-operaatio auttaa kyseisen alueen maita tehostamaan rajavalvontaa ja torjumaan etenkin ase-, huume- ja ihmiskauppaa;

23. kiittää ECOWASia, Afrikan unionia ja Yhdistyneitä kansakuntia samoin kuin naapurimaita toimista, joilla pyritään helpottamaan Malin nopeaa paluuta takaisin perustuslailliseen järjestykseen sekä käynnistämään konkreettisia toimia Malin suvereeniuden, yhtenäisyyden ja alueellisen koskemattomuuden suojelemiseksi; panee merkille ECOWASin nimittämän sovittelijan, Burkina Fason presidentin Blaise Compaorén suojeluksessa Ouagadougoussa 14.–15. huhtikuuta 2012 järjestetyn konferenssin tulokset ja toivoo, että vallanvaihdoksen aikataulu ja yksityiskohtaiset järjestelyt täsmennetään nopeasti;

24. kehottaa EU:ta ja sen jäsenvaltioita kiinnittämään erityistä huomiota naisten ja lasten tilanteeseen Sahelin alueella sekä toteuttamaan kaikki tarvittavat toimenpiteet naisten ja lasten suojelemiseksi kaikenlaiselta väkivallalta ja ihmisoikeuksien rikkomiselta;

25. kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöslauselman neuvostolle, komissiolle, komission varapuheenjohtajalle / unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkealle edustajalle, Yhdistyneiden kansakuntien ja Afrikan unionin pääsihteereille, Länsi-Afrikan valtioiden talousyhteisölle ja EU:n jäsenvaltioille.

 

(1)

Asiakirja nro 9009/12.

(2)

Asiakirja nro 8067/12.

(3)

S/2012/42.

(4)

SC/10590.

(5)

SC/10592.

(6)

SC/10600.

(7)

SC/10603.

(8)

EUVL C 327, 10.11.2011.

(9)

AKT-EU/101/111/11/lopullinen.

(10)

Asiakirja nro 14361/10.

(11)

Hyväksytyt tekstit, P7_TA(2012)0141.

Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö