Közös állásfoglalási indítvány - RC-B7-0308/2012Közös állásfoglalási indítvány
RC-B7-0308/2012

  KÖZÖS ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY a büntetlenség eseteiről a Fülöp-szigeteken

  13.6.2012 - (2012/2681(RSP))

  az eljárási szabályzat 122. cikkének (5) bekezdése és 110. cikkének (4) bekezdése alapján
  a következő képviselőcsoportok állásfoglalási indítványai helyébe lép:
  ECR (B7‑0308/2012)
  EFD (B7‑0330/2012)
  Verts/ALE (B7‑0331/2012)
  S&D (B7‑0332/2012)
  ALDE (B7‑0333/2012)
  PPE (B7‑0334/2012)
  GUE/NGL (B7‑0335/2012)

  Cristian Dan Preda, Mario Mauro, Bernd Posselt, Tunne Kelam, Roberta Angelilli, Monica Luisa Macovei, Eija-Riitta Korhola, Sari Essayah, Elena Băsescu, Sergio Paolo Francesco Silvestris, Giovanni La Via, Laima Liucija Andrikienė, Csaba Sógor a PPE képviselőcsoport nevében
  Véronique De Keyser, Marc Tarabella, Pino Arlacchi az S&D képviselőcsoport nevében
  Marietje Schaake, Robert Rochefort, Annemie Neyts-Uyttebroeck, Marielle de Sarnez, Kristiina Ojuland, Izaskun Bilbao Barandica, Gesine Meissner, Jelko Kacin, Ramon Tremosa i Balcells, Sonia Alfano, Wolf Klinz, Johannes Cornelis van Baalen, Anneli Jäätteenmäki az ALDE képviselőcsoport nevében
  Barbara Lochbihler, Rui Tavares, Raül Romeva i Rueda a Verts/ALE képviselőcsoport nevében
  Charles Tannock, Ryszard Antoni Legutko, Tomasz Piotr Poręba, Adam Bielan, Ryszard Czarnecki, Paweł Robert Kowal az ECR képviselőcsoport nevében
  Fiorello Provera az EFD képviselőcsoport nevében
  Willy Meyer a GUE/NGL képviselőcsoport nevében

  Eljárás : 2012/2681(RSP)
  A dokumentum állapota a plenáris ülésen
  Válasszon egy dokumentumot :  
  RC-B7-0308/2012
  Előterjesztett szövegek :
  RC-B7-0308/2012
  Elfogadott szövegek :

  Az Európai Parlament állásfoglalása a büntetlenség eseteiről a Fülöp-szigeteken

  (2012/2681(RSP))

  Az Európai Parlament,

  –   tekintettel a polgári és politikai jogok nemzetközi egyezségokmányára és az ahhoz csatolt jegyzőkönyvre, amelyet a Fülöp-szigetek is aláírt,

  –   tekintettel a Bizottságnak a Fülöp-szigetekkel kapcsolatos, a 2007–2013-as időszakra vonatkozó országstratégiai dokumentumára,

  –   tekintettel az EU-Fülöp-szigetek igazságügyi támogató program finanszírozásáról szóló megállapodásra, amelyet 2009 októberében írtak alá, és amelynek célja a bírósági tárgyalás nélküli kivégzések elkövetői elleni bírósági eljárások felgyorsítása, valamint az új „Igazságszolgáltatás mindenki számára” című programra,

  –   tekintettel arra, hogy a Fülöp-szigetek a közelmúltban ratifikálta a Nemzetközi Büntetőbíróság Római Statútumát, valamint a kínzás és az embertelen vagy megalázó büntetések vagy bánásmód megelőzéséről szóló egyezmény kiegészítő jegyzőkönyvét,

  –   tekintettel az ENSZ munkacsoportja által 2012. május 13-án a Fülöp-szigetek egyetemes időszakos felülvizsgálatáról kiadott jelentésére,

  –   tekintettel Catherine Ashton alelnök/főképviselő 2012. április 24-i nyilatkozatára,

  –   tekintettel a Fülöp-szigetekről korábban elfogadott állásfoglalásaira, különösen a 2010. január 21-i állásfoglalására,

  –   tekintettel eljárási szabályzata 122. cikkének (5) bekezdésére, valamint 110.cikkének (4) bekezdésére,

  A. mivel Esmail Amil Enog, maguindanaói Ampatuan család alkalmazottja 2012 márciusában eltűnt, miután bíróság előtt tanúskodott arról, hogy gépkocsin a milíciához tartozó fegyvereseket szállított arra a helyszínre, ahol 2009-ben 57 embert mészároltak le; mivel 2012. május 31-én megtalálták kínzás nyomait viselő, megcsonkított testét;

  B.  mivel egy eddig példátlan fellépés keretében az Ampatuan család vezető tagjai ellen vádat emeltek a maguindanaói mészárlás kitervelése miatt, majd a 2009. november 23-i eseményeket követően letartóztatták őket, továbbá befagyasztották a klán 28 tagjának és szövetségesének eszközeit és bankszámláit;

  C. mivel 2010. szeptember 8-án Manilában megkezdődött a maguindanaói mészárlás végrehajtásával vádolt személyek tárgyalása; mivel Andal Ampatuant és több fiát bíróság elé állították a mészárlás elkövetésének vádjával, de mintegy 100 további gyanúsított továbbra is szabadlábon van;

  D. mivel az eljárás 2010-es megkezdése óta Esmail Enog a harmadik kivégzett tanú, de más tanúk rokonai is ellenük irányuló támadásokról, fenyegetésekről, megvesztegetési kísérletekről vagy zaklatásról számoltak be;

  E.  mivel Enog brutális halála egyértelműen jelzi, hogy a maguindanaói mészárlást is lehetővé tévő, büntetlenséget biztosító légkör ma is fennáll az országban;

  F.  mivel nemzetközi sajtójelentések szerint 2012-ben négy újságírót öltek meg, és emberi jogi megfigyelő szervezetek a Fülöp-szigeteket a média képviselői számára veszélyes országként tartják számon;

  G. mivel Aquino elnök hatalomra kerülése óta a bírósági tárgyalás nélküli kivégzések és az erőszakos eltűnések száma jelentősen visszaesett; mivel ugyanakkor a kormány továbbra sem képes kellő hatékonysággal fellépni az ilyen cselekedetek elkövetőinek széleskörű büntetlenségével szemben, és visszaszorítani az országban a politikai indítékú erőszakot;

  H. mivel emberi jogi szervezetek szerint az elmúlt évtizedben több száz, bírósági tárgyalás nélküli kivégzést követtek el, melyek közül mindössze hét ügyben folytattak le sikeres eljárást az elkövetők ellen, Aquino elnök hatalomra jutása óta pedig egy ilyen ügyben sem indult eljárás;

  I.   mivel a maguindanaói mészárlást követően a kormány független bizottságot hozott létre a magánhadseregek ellen az ilyen milíciák feloszlatása céljából, de konkrét eredményeket még nem tudtak felmutatni;

  J.   mivel a magánhadseregek elleni független bizottság 2011. májusi jelentése szerint legalább 72 aktív, magánkézben lévő fegyveres csoport működik az ország területén;

  K. mivel a Fülöp-szigetek legutóbbi egyetemes időszakos felülvizsgálata újra a 2008-as ajánlások végrehajtására, nevezetesen a bírósági tárgyalás nélküli kivégzések, az erőszakos eltűnések és kínzások elkövetői büntetlenségének felszámolására és a felelősök bíróság elé állítására, a kínzások, a bírósági tárgyalás nélküli kivégzések és az erőszakos eltűnések teljes betiltására irányuló erőfeszítések fokozására, a büntetlenség felszámolására és az elkövetők bíróság elé állítására, valamint az újságírók és az emberi jogi jogvédők megfelelő védelmének biztosítására szólított fel;

  L.  mivel a Fülöp-szigetek szenátusa 2011 júniusában, a parlament alsóháza pedig 2012 májusban elfogadta az erőszakos eltűnésekről szóló törvényt;

  1.  határozottan elítéli a maguindanaói mészárlás harmadik tanúja, valamint négy újságíró meggyilkolását, és szolidaritását fejezi ki az elhunytak családtagjai felé;

  2.  súlyos aggályainak ad hangot az igazságszolgáltatás függetlenségét illetően, valamint az országban elkövetett emberi jogi jogsértések kapcsán, és felszólít a közelmúltbeli gyilkossági ügyek azonnali, független kivizsgálására;

  3.  kéri a Fülöp-szigetek kormányát, hogy tegyen további intézkedéseket a bírósági tárgyalás nélküli kivégzések, az erőszakos eltűnések és kínzások elkövetői büntetlenségének felszámolása és a felelősök bíróság elé állítása érdekében, ideértve a maguindanaói mészárlás elkövetőit is, akik ma is szabadlábon vannak; felszólít továbbá valamennyi eltüntetett személy szabadon bocsátására, és minden egyéb megoldatlan eset felderítésére;

  4.  üdvözli, hogy a maguindanaói mészárlás ügyében 196 személy ellen eljárás indult, ugyanakkor sajnálatosnak tartja, hogy a perben eddig nem sikerült tényleges előrelépést elérni;

  5.  sürgeti a Fülöp-szigetek kormányát, hogy ratifikálja a minden egyénnek az erőszakos eltüntetéssel szembeni védelméről szóló nemzetközi egyezményt, és léptesse hatályba az erőszakos eltűnésekről szóló törvényt;

  6.  kéri a Fülöp-szigetek kormányát, hogy biztosítsa az emberi jogi jogvédők, a szakszervezeti tagok és újságírók megfelelő védelmét, hatékonyan vizsgálja ki az újságírókat ért támadásokat, és indítson eljárást a támadók ellen, továbbá vezessen be az ország jogrendjébe az ilyen cselekmények tilalmáról szóló, büntetőjogi szankciókat tartalmazó szigorú jogszabályokat;

  7.  sürgeti az állami hatóságokat, hogy a súlyos emberi jogi jogsértésekkel járó ügyekben – különösen azokban, ahol az elkövetők vélhetően katonák, rendőrök vagy állami tisztviselők – az emberi jogi bizottság keretében hozzanak létre speciális tanú- és áldozatvédelmi programot, amely kiterjed a tanúk családjának védelmére is;

  8.  aggodalmának ad hangot amiatt, hogy a rendőri őrizet során továbbra is széles körben előfordul kínzás és bántalmazás, és sürgeti a fülöp-szigeteki hatóságokat, hogy a 2009-es nemzeti terrorellenes törvény megsértése eseteiben fokozzák fellépéseik szigorát;

  9.  sürgeti a kormányt, hogy haladéktalanul tiltsa be és oszlassa fel a paramilitáris erőket (ideértve a hadsereg vezetése alatt tevékenykedő paramilitáris csoportokat is) és helyi milíciákat, és érje el, hogy a polgári fegyveres egységek, többek között a Civil Fegyveres Erők Földrajzi Egységei és a Civil Önkéntes Szervezetek nevű csoportok teljes katonai és rendőri ellenőrzés alá kerüljenek;

  10. felszólítja a kormányt, hogy tegyen konkrét lépéseket a legutóbbi egyetemes időszakos felülvizsgálat alkalmával a Fülöp-szigeteknek kiadott ajánlások végrehajtására; sürgeti a kormányt, hogy a magánhadseregek működésének betiltása érdekében azonnali hatállyal vonja vissza az 546. sz. végrehajtási rendeletét;

  11. üdvözli, hogy a Fülöp-szigetek a 2011. augusztus 30-án ratifikálta a Nemzetközi Büntetőbíróság Római Statútumát, és 2012. április 17-én ratifikálta a kínzás és az embertelen vagy megalázó büntetések vagy bánásmód megelőzéséről szóló egyezmény kiegészítő jegyzőkönyvét,

  12. üdvözli a Fülöp-szigetek kormánya által a gyilkosságok megakadályozása és az elkövetők bíróság elé állítása érdekében tett fontos lépéseket, valamint azt, hogy a bírósági tárgyalás nélküli kivégzések, az erőszakos eltűnések kivizsgálása érdekében új munkacsoportot állított fel, elkötelezett ügyészek részvételével;

  13. üdvözli az EPJUST program sikeres végrehajtását, és az „Igazságszolgáltatás mindenki számára” elnevezésű, új EU-Fülöp-szigetek igazságügyi támogató programot, amely hamarosan útjára indul, és amelynek keretében a 2012–2015 közötti időszakban 10 millió eurót fordítanak az igazságszolgáltatáshoz való egyenlő hozzáférés előmozdítására, és ennek egyetemes, minden polgár tekintetében történő végrehajtására, különös tekintettel a szegény és hátrányos helyzetű személyekre, kivált a nőkre, a gyermekekre, a kisebbségekre és az őslakos népekre, valamint az emberi jogi és társadalmi aktivistákra;

  14. felszólítja a Fülöp-szigetek kormányát, hogy tegye lehetővé az ENSZ különmegbízottjának látogatását az országban kialakult emberi jogi helyzet felmérése céljából;

  15. utasítja elnökét, hogy továbbítsa ezt az állásfoglalást az Unió külügyi és biztonságpolitikai főképviselőjének, a Fülöp-szigetek elnökének és kormányának, az ENSZ emberi jogi főbiztosának, valamint az ASEAN-tagállamok kormányainak.