Процедура : 2012/2682(RSP)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : RC-B7-0309/2012

Внесени текстове :

RC-B7-0309/2012

Разисквания :

PV 14/06/2012 - 16.3
CRE 14/06/2012 - 16.3

Гласувания :

PV 14/06/2012 - 17.3
CRE 14/06/2012 - 17.3

Приети текстове :

P7_TA(2012)0265

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ОБЩА РЕЗОЛЮЦИЯ
PDF 157kWORD 1371k
13.6.2012
PE491.928v01-00}
PE491.930v01-00}
PE491.932v01-00}
PE491.937v01-00}
PE491.941v01-00}
PE491.944v01-00}
PE491.947v01-00} RC1
 
B7-0309/2012}
B7-0311/2012}
B7-0313/2012}
B7-0318/2012}
B7-0322/2012}
B7-0325/2012}
B7-0328/2012} RC1

внесено съгласно член 122, параграф 5 и член 110, параграф 4 от Правилника за дейността

вместо предложенията за резолюция, внесени от следните групи:

EFD (B7‑0309/2012)

Verts/ALE (B7‑0311/2012)

S&D (B7‑0313/2012)

ALDE (B7‑0318/2012)

PPE (B7‑0322/2012)

GUE/NGL (B7‑0325/2012)

ECR (B7‑0328/2012)


относно положението с етническите малцинства в Иран (2012/2682(RSP))


José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Elmar Brok, Filip Kaczmarek, Mario Mauro, Potito Salatto, Cristian Dan Preda, Bernd Posselt, Tunne Kelam, Roberta Angelilli, Monica Luisa Macovei, Eija-Riitta Korhola, Sergio Paolo Francesco Silvestris, Laima Liucija Andrikienė, Elena Băsescu, Sari Essayah, Joanna Katarzyna Skrzydlewska, Giovanni La Via, Csaba Sógor, Bogusław Sonik от името на групата PPE
Véronique De Keyser, María Muñiz De Urquiza, Ana Gomes, Kathleen Van Brempt, Josef Weidenholzer, Pino Arlacchi от името на групата S&D
Marietje Schaake, Kristiina Ojuland, Annemie Neyts-Uyttebroeck, Robert Rochefort, Alexander Alvaro, Edward McMillan-Scott, Ramon Tremosa i Balcells, Marielle de Sarnez, Sarah Ludford, Izaskun Bilbao Barandica, Gesine Meissner, Jelko Kacin, Sonia Alfano, Johannes Cornelis van Baalen от името на групата ALDE
Tarja Cronberg, Isabelle Durant, Barbara Lochbihler, Raül Romeva i Rueda от името на групата Verts/ALE
Charles Tannock, Geoffrey Van Orden, Paweł Robert Kowal от името на групата ECR
Fiorello Provera от името на групата EFD
Cornelia Ernst, Helmut Scholz от името на групата GUE/NGL
ИЗМЕНЕНИЯ

Резолюция на Европейския парламент относно положението с етническите малцинства в Иран (2012/2682(RSP))  

Европейският парламент,

–   като взе предвид своите предишни резолюции относно положението в Иран, и по-конкретно относно правата на човека,

–   като взе предвид резолюция № 16/9 на Съвета на ООН по правата на човека за създаване на мандат на специален докладчик за положението с правата на човека в Иран,

–   като взе предвид докладите относно положението с правата на човека в Ислямска република Иран на специалния докладчик на ООН за правата на човека в Иран от 23 септември 2011 г. и от 6 март 2012 г.,

–   като взе предвид заявлението на говорителя на върховния представител Катрин Аштън относно прилагането на смъртно наказание в Иран, направено на 30 май 2012 г.,

–   като взе предвид Международния пакт за граждански и политически права (МПГПП), Международния пакт за икономически, социални и културни права (МПИСКП) и Конвенцията за премахване на всички форми на расова дискриминация, по всички, от които Иран е страна,

–   като взе предвид член 122, параграф 5 и член 110, параграф 4 от своя правилник,

A. като има предвид, че сегашното положение с правата на човека в Иран се характеризира със съществуващ процес на системни нарушения на основните права; като има предвид, че малцинствата в Иран продължават да бъдат дискриминирани и тормозени на етническа или религиозна основа; като има предвид, че през последните месеци малцинствените групи провеждаха демонстрации за своите права и като има предвид, че това доведе до широко мащабно лишаване от свобода на участници в тях;

Б.  като има предвид, че шестима членове на арабското малцинство ахвази в Иран биват съдени след като са били задържани без обвинение в продължение на почти година във връзка с дейностите си от името на това малцинство; като има предвид, че съществуват оправдани опасения, че те може да не получат справедлив съдебен процес и може да са изложени на опасност от изтезания или други форми на малтретиране;

В.  като има предвид, че на 5 юни 2012 г., например, Mohammad Mehdi Zalieh, иранско-кюрдски затворник, е починал в затвора Rajaee Shahr в резултат на недостатъчна медицинска помощ, оказана от органите на затвора;

Г.  като има предвид, че конституцията на Ислямска република Иран официално предвижда справедливото третиране на етническите малцинства; при все това като има предвид, че на практика членовете на етнически малцинства като азери, араби, кюрди и балочи се сблъскват с широк спектър от нарушения на човешките и гражданските права, включително посегателства над правото им на свобода на събрания, на сдружаване и на изразяване;

Д. като има предвид широко разпространената социално-икономическа дискриминация срещу лицата, принадлежащи към малцинствата, включително изземване на земя и конфискация на имущество, както и отказ на заетост и ограничения на социалните, културните и езиковите права в нарушение на Международната конвенция за премахване на всички форми на расова дискриминация и на Международния пакт за икономически, социални и културни права;

Е.  като има предвид, че дискриминацията срещу етническите малцинства оказва значително въздействие в областта на образованието, тъй като училищата в регионите с малцинства са често бедни и съществува тенденция процентът на преждевременното напускане на училище и неграмотността в тези региони да бъде по-висок отколкото средния процент за страната, което допринася за недостатъчното представителство на националните и етническите малцинства на високи правителствени длъжности;

Ж. като има предвид, че жените, които не са с персийски произход, се сблъскват с двойна дискриминация като членове на маргинализирани общности и жени в Иран, където законодателството конкретно ограничава техните права;

З.  като има предвид, че в Иран се отбелязва драматично увеличение на екзекуциите, включително на малолетни и непълнолетни лица, през последните години; като има предвид, че смъртното наказание редовно се налага в случаи, когато на обвинените се отказва правото на справедлив съдебен процес, както и за престъпления, които не попадат в категорията „най-тежки престъпления“ съгласно международните стандарти;

1.  изразява своята сериозна загриженост относно непрекъснато влошаващото се положение с правата на човека в Иран, включително за лица, принадлежащи към етнически и религиозни малцинства, поради системна политическа, икономическа, социална и културна дискриминация;

2.  призовава иранските органи да елиминират всички форми на дискриминация срещу лицата, принадлежащи към етнически и религиозни малцинства, които са признати официално или по друг начин; изисква на всички лица, принадлежащи към малцинства, да бъде разрешено да упражняват всички права, залегнали в иранската конституция и в международното право, включително гаранциите, предвидени в Международния пакт за граждански и политически права и в Международния пакт за икономически, социални и културни права, по които Иран е страна;

3.  призовава иранските органи да гарантират, че задържаните членове на арабското малцинство ахвази в Иран — Mohammad Ali Amouri, Rahman Asakereh, Hashem Sha’bani Amouri, Hadi Rashidi, Sayed Jaber Alboshoka и Sayed Mokhtar Alboshoka — ще бъдат съдени в съответствие с международните стандарти за справедлив съдебен процес с надлежна защита от изтезания и други форми на малтретиране и без да се прибягва до смъртно наказание;

4.  настоятелно призовава иранските органи да освободят всички активисти, които понастоящем са лишени от свобода заради изразената от тях мирна подкрепа за правата на малцинствата;

5.  призовава иранските органи да зачитат правото на етническите малцинства да използват собствените си езици, в личния и в обществения живот, и по-специално да гарантират образование на малцинствени езици в съответствие с конституцията на Ислямска република Иран;

6.  призовава независимия експерт на ООН по въпросите на малцинствата и специалния докладчик на ООН по съвременните форми на расизъм, ксенофобия и свързаната с тях нетърпимост да изискат посещение в Иран, за да се докладва относно положението с правата на човека, и по-специално тежкото положение на малцинствата;

7.  призовава иранските органи да гарантират религиозната свобода в съответствие с иранската конституция и Международния пакт за граждански и политически права и да сложат край на практиката на дискриминация и тормоз, упражнявана спрямо мюсюлманите, които не са шиити, системното преследване на бахайското малцинство и прилагането на смъртно наказание спрямо лицата, които са се отказали от ислямската религия;

8.  призовава Комисията, в тясно сътрудничество с Парламента, да използва ефективно новия инструмент за демокрация и права на човека, за да подкрепи демокрацията и зачитането на правата на човека, включително правата на лицата, принадлежащи към малцинствата, в Иран;

9.  остро осъжда прилагането на смъртното наказание в Иран и призовава иранските органи, в съответствие с резолюциите на Общото събрание на ООН № 62/149 и 63/138, да въведат мораториум върху екзекуциите до премахване на смъртното наказание; настоятелно призовава правителството да забрани екзекуцията на малолетни и непълнолетни лица и да замени всички смъртни присъди, които понастоящем са произнесени за малолетни и непълнолетни лица;

10. отново потвърждава своята готовност да участва в диалог за правата на човека с Иран на всички равнища въз основа на универсалните ценности, както са залегнали в Хартата на ООН и конвенциите на ООН;

11. призовава иранските органи да демонстрират, че са поели изцяло ангажимент за сътрудничество с международната общност с цел подобряване на положението с правата на човека в Иран; подчертава необходимостта от по-тясно обвързване със Съвета по правата на човека и механизмите на ООН за правата на човека;

12. възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция на Съвета, на Комисията, на заместник-председателя на Комисията/върховен представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност, на генералния секретар на ООН, Съвета на ООН по правата на човека и на службата на върховния лидер, на правителството и парламента на Ислямска република Иран.

Правна информация - Политика за поверителност