Společný návrh usnesení - RC-B7-0309/2012Společný návrh usnesení
RC-B7-0309/2012

SPOLEČNÝ NÁVRH USNESENÍ o situaci týkající se národnostních menšin v Íránu

13. 6. 2012 - (2012/2682(RSP))

předložený v souladu s čl. 122 odst. 5 a čl. 110 odst. 4 jednacího řádu
a nahrazující návrhy usnesení předložené skupinami:
EFD (B7‑0309/2012)
Verts/ALE (B7‑0311/2012)
S&D (B7‑0313/2012)
ALDE (B7‑0318/2012)
PPE (B7‑0322/2012)
GUE/NGL (B7‑0325/2012)
ECR (B7‑0328/2012)

José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Elmar Brok, Filip Kaczmarek, Mario Mauro, Potito Salatto, Cristian Dan Preda, Bernd Posselt, Tunne Kelam, Roberta Angelilli, Monica Luisa Macovei, Eija-Riitta Korhola, Sergio Paolo Francesco Silvestris, Laima Liucija Andrikienė, Elena Băsescu, Sari Essayah, Joanna Katarzyna Skrzydlewska, Giovanni La Via, Csaba Sógor, Bogusław Sonik za skupinu PPE
Véronique De Keyser, María Muñiz De Urquiza, Ana Gomes, Kathleen Van Brempt, Josef Weidenholzer, Pino Arlacchi za skupinu S&D
Marietje Schaake, Kristiina Ojuland, Annemie Neyts-Uyttebroeck, Robert Rochefort, Alexander Alvaro, Edward McMillan-Scott, Ramon Tremosa i Balcells, Marielle de Sarnez, Sarah Ludford, Izaskun Bilbao Barandica, Gesine Meissner, Jelko Kacin, Sonia Alfano, Johannes Cornelis van Baalen za skupinu ALDE
Tarja Cronberg, Isabelle Durant, Barbara Lochbihler, Raül Romeva i Rueda za skupinu Verts/ALE
Charles Tannock, Geoffrey Van Orden, Paweł Robert Kowal za skupinu ECR
Fiorello Provera za skupinu EFD
Cornelia Ernst, Helmut Scholz za skupinu GUE/NGL


Postup : 2012/2682(RSP)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu :  
RC-B7-0309/2012
Předložené texty :
RC-B7-0309/2012
Přijaté texty :

Usnesení Evropského parlamentu o situaci týkající se národnostních menšin v Íránu

(2012/2682(RSP))

Evropský parlament,

–   s ohledem na svá předchozí usnesení o Íránu, zejména na usnesení týkající se lidských práv,

–   s ohledem na rezoluci Rady OSN pro lidská práva č. 16/9, na základě níž byl vytvořen mandát zvláštního zpravodaje o situaci v oblasti lidských práv v Íránu,

–   s ohledem na zprávy zvláštního vyslance OSN pro oblast lidských práv v Íránu ze dne 23. září 2011 a 6. března 2012 o situaci v oblasti lidských práv v Íránské islámské republice,

–   s ohledem na prohlášení mluvčí vysoké představitelky paní Catherine Ashtonové o používání trestu smrti v Íránu ze dne 30. května 2012,

–   s ohledem na Mezinárodní pakt o občanských a politických právech, Mezinárodní pakt o hospodářských, sociálních a kulturních právech a Úmluvu o odstranění všech forem rasové diskriminace, jichž je Írán smluvní stranou,

–   s ohledem na čl. 122 odst. 5 a čl. 110 odst. 4 jednacího řádu,

A. vzhledem k tomu, že současná situace v oblasti lidských práv v Íránu je charakterizována systematickým porušováním základních práv, k němuž neustále dochází; vzhledem k tomu, že v Íránu neustále dochází k diskriminaci a pronásledování menšin na základě jejich národnostního původu či náboženství; vzhledem k tomu, že v posledních měsících menšiny demonstrovaly za svá práva a že to vedlo k rozsáhlému zatýkání účastníků těchto demonstrací;

B.  vzhledem k tomu, že probíhá soud se šesti členy íránské arabské minority Ahvázíů poté, co byli bez obvinění téměř na celý rok zadržování v souvislosti s činností ve prospěch své menšiny; vzhledem k tomu, že existují opodstatněné obavy, že by jejich soudní řízení nemuselo proběhnout spravedlivě a že mohou být ohroženi mučením, příp. jiným nevhodným zacházením;

C. vzhledem k tomu, že dne 5. června 2012 zemřel v důsledku nedostatečné zdravotní péče vězeňských orgánů ve vězení Radžáí Šahr například vězeň kurdského původu Muhammad Mehdí Zálíe;

D. vzhledem k tomu, že ústava Íránské islámské republiky formálně zajišťuje řádné zacházení s národnostními menšinami; vzhledem k tomu, že v praxi se však členové národnostních menšin, jako jsou Ázerové, Kurdové a Baličové, setkávají s celou řadou případů porušování lidských a občanských práv, včetně omezování svého práva na svobodu shromažďování, sdružování a projevu;

E.  vzhledem k rozšířené sociálněekonomické diskriminaci osob patřících k menšinám, včetně konfiskace půdy a majetku a bránění v získání zaměstnání, a k omezování sociálních, kulturních a jazykových práv, které je v rozporu s Mezinárodní úmluvou o odstranění všech forem rasové diskriminace a Mezinárodním paktem o hospodářských, sociálních a kulturních právech;

F.  vzhledem k tomu, že diskriminace národnostních menšin má závažný dopad na oblast vzdělávání, jelikož školy v oblastech, kde žijí menšiny, mají často nedostatečnou kvalitu, přičemž míra neukončené školní docházky a analfabetizmu je v těchto oblastech často vyšší než je celostátní průměr, což přispívá k nižšímu zastoupení národnostních a etnických menšin ve vysokých vládních funkcích;

G. vzhledem k tomu, že ženy jiného než perského původu čelí jakožto členky marginalizované komunity a ženy v Íránu, kde právní předpisy výslovně omezují jejich práva, dvojí diskriminaci;

H. vzhledem k tomu, že v Íránu byl v posledních letech zaznamenán dramatický nárůst počtu poprav, včetně poprav nezletilých; vzhledem k tomu, že se trest smrti pravidelně uplatňuje v případech, kdy obviněným není umožněno, aby využili svého práva na spravedlivý proces, a za trestné činy, které se podle mezinárodních norem neřadí do kategorie „nejzávažnějších trestných činů“;

1.  vyjadřuje své závažné znepokojení nad neustále se zhoršující situací v oblasti lidských práv v Íránu, a to i v případě osob, které patří k etnickým a náboženským menšinám, které lze připsat systematické politické, hospodářské, sociální a kulturní diskriminaci;

2.  vyzývá íránské orgány, aby odstranily veškeré formy diskriminace osob patřících k národnostním a náboženským menšinám, ať už jsou jako tyto menšiny uznány, či nikoli; požaduje, aby bylo všem osobám patřícím k menšinám umožněno uplatňovat veškerá práva zakotvená v íránské ústavě a v mezinárodním právu, včetně záruk, které poskytuje Mezinárodní úmluva o odstranění všech forem rasové diskriminace a Mezinárodní pakt o hospodářských, sociálních a kulturních právech, jichž je Írán smluvní stranou;

3.  vyzývá íránské orgány, aby zajistily, aby soud se zadrženými členy íránské arabské menšiny Ahvázíů, kterými jsou Muhammad Alí Amúrí, Rahman Asákere, Hášim Ša´bání Amúrí, Hádí Rašídí, Sa´íd Džabár Al-Bóšóke a Sa´íd Mochtar Al-Bóšóke, probíhal v souladu s mezinárodními normami pro spravedlivý soud a řádnou ochranou proti týrání a jiným způsobům špatného zacházení, a aniž by se přistoupilo k uvalení trestu smrti;

4.  naléhavě vyzývá íránské orgány, aby propustily všechny aktivisty, kteří jsou v současnosti ve vězení za svou nenásilnou obhajobu práv menšin;

5.  vyzývá íránské orgány, aby v souladu s ústavou Íránské islámské republiky respektovaly právo národnostních menšin na používání vlastního jazyka, a to v soukromí i na veřejnosti, a zejména aby zajistily vzdělávání v jazycích menšin;

6.  vyzývá nezávislého odborníka OSN na otázky menšin a zvláštního zpravodaje OSN o současných formách rasizmu, xenofobie a s nimi spojenou intolerancí, aby požádali o návštěvu v Íránu, aby mohli o situaci v oblasti lidských práv, zejména o neblahé situaci menšin, podat zprávu;

7.  vyzývá íránské orgány, aby v souladu s íránskou ústavou a Mezinárodní úmluvou o občanských a politických právech zajistily náboženskou svobodu a ukončily v praxi diskriminaci a pronásledování muslimů jiného než šíitského směru, systematické pronásledování baháistické menšiny a uplatňování trestu smrti u osob, které přestoupily z islámu na jiné náboženství;

8.  vyzývá Komisi, aby v úzké spolupráci s Parlamentem účinně využila nový nástroj pro demokracii a lidská práva s cílem podpořit demokracii a dodržování lidských práv v Íránu, včetně práv osob patřících k menšinám;

9.  jednoznačně odsuzuje používání trestu smrti v Íránu a žádá íránské orgány, aby v souladu s rezolucemi Valného shromáždění OSN č. 62/149 a 63/138 uvalily moratorium na výkon trestu smrti v očekávání jeho zrušení; naléhavě vyzývá vládu, aby zakázala popravy nezletilých a zmírnila všechny tresty smrti, které v současné době mladistvým hrozí;

10. znovu konstatuje, že je připraven zapojit se s Íránem do dialogu o lidských právech na všech úrovních na základě všeobecných hodnot, které jsou zakotveny v Úmluvě a paktech OSN;

11. vyzývá íránské orgány, aby prokázaly, že jsou plně odhodlány spolupracovat s mezinárodním společenstvím na zlepšování situace v oblasti lidských práv v Íránu; zdůrazňuje, že je nutné zapojit se do užší spolupráce s Radou pro lidská práva a v rámci mechanizmů OSN pro oblasti lidských práv;

12. pověřuje svého předsedu, aby předal toto usnesení Radě, Komisi, místopředsedkyni Komise, vysoké představitelce Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku, generálnímu tajemníkovi OSN, Radě OSN pro lidská práva, Úřadu nejvyššího vůdce, vládě a parlamentu Íránské islámské republiky.