Bendras pasiūlymas dėl rezoliucijos - RC-B7-0309/2012Bendras pasiūlymas dėl rezoliucijos
RC-B7-0309/2012

BENDRAS PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS dėl Etninių mažumų padėties Irane

13.6.2012 - (2012/2682(RSP))

pateiktas pagal Darbo tvarkos taisyklių 122 straipsnio 5 dalį ir 110 straipsnio 4 dalį
keičiantis šių frakcijų pasiūlymus:
EFD (B7‑0309/2012)
Verts/ALE (B7‑0311/2012)
S&D (B7‑0313/2012)
ALDE (B7‑0318/2012)
PPE (B7‑0322/2012)
GUE/NGL (B7‑0325/2012)
ECR (B7‑0328/2012)

José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Elmar Brok, Filip Kaczmarek, Mario Mauro, Potito Salatto, Cristian Dan Preda, Bernd Posselt, Tunne Kelam, Roberta Angelilli, Monica Luisa Macovei, Eija-Riitta Korhola, Sergio Paolo Francesco Silvestris, Laima Liucija Andrikienė, Elena Băsescu, Sari Essayah, Joanna Katarzyna Skrzydlewska, Giovanni La Via, Csaba Sógor, Bogusław Sonik PPE frakcijos vardu
Véronique De Keyser, María Muñiz De Urquiza, Ana Gomes, Kathleen Van Brempt, Josef Weidenholzer, Pino Arlacchi S&D frakcijos vardu
Marietje Schaake, Kristiina Ojuland, Annemie Neyts-Uyttebroeck, Robert Rochefort, Alexander Alvaro, Edward McMillan-Scott, Ramon Tremosa i Balcells, Marielle de Sarnez, Sarah Ludford, Izaskun Bilbao Barandica, Gesine Meissner, Jelko Kacin, Sonia Alfano, Johannes Cornelis van Baalen ALDE frakcijos vardu
Tarja Cronberg, Isabelle Durant, Barbara Lochbihler, Raül Romeva i Rueda Verts/ALE frakcijos vardu
Charles Tannock, Geoffrey Van Orden, Paweł Robert Kowal ECR frakcijos vardu
Fiorello Provera EFD frakcijos vardu
Cornelia Ernst, Helmut Scholz GUE/NGL frakcijos vardu


Procedūra : 2012/2682(RSP)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumento priėmimo eiga :  
RC-B7-0309/2012
Pateikti tekstai :
RC-B7-0309/2012
Priimti tekstai :

Europos Parlamento rezoliucija dėl Etninių mažumų padėties Irane

(2012/2682(RSP))

Europos Parlamentas,

–   atsižvelgdamas į savo ankstesnes rezoliucijas dėl padėties Irane, ypač į rezoliucijas dėl žmogaus teisių,

–   atsižvelgdamas į JT Žmogaus teisių tarybos rezoliuciją Nr. 16/9, kuria specialiajam pranešėjui žmogaus teisių padėties Irane klausimais suteikti įgaliojimai,

–   atsižvelgdamas į JT specialiojo pranešėjo žmogaus teisių padėties Irane klausimais 2011 m. rugsėjo 23 d. ir 2012 m. kovo 6 d. pranešimus dėl žmogaus teisių padėties Irano Islamo Respublikoje,

–   atsižvelgdamas į ES vyriausiosios įgaliotinės Catherine Ashton atstovo spaudai 2012 m. gegužės 30 d. pareiškimą dėl mirties bausmių vykdymo Irane,

–   atsižvelgdamas į Tarptautinį pilietinių ir politinių teisių paktą (TPPTP), Tarptautinį ekonominių, socialinių ir kultūrinių teisių paktą (TESKTP) ir Konvenciją dėl visų formų rasinės diskriminacijos panaikinimo, prie kurių yra prisijungęs ir Iranas,

–   atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 122 straipsnio 5 dalį ir 110 straipsnio 4 dalį,

A. kadangi dabartinė žmogaus teisių padėtis Irane pasižymi nuolatiniu sistemingu pagrindinių teisių pažeidinėjimu; kadangi mažumos Irane ir toliau diskriminuojamos ir bauginamos dėl jų etninės kilmės ir religijos; kadangi pastaraisiais mėnesiais mažumų grupės surengė demonstracijas už savo teises ir dėl to buvo įkalinta daug jų dalyvių;

B.  kadangi šeši Irano ahvazų arabų mažumos atstovai teisiami už šios mažumos vardu vykdomą jų veiklą po to, kai beveik metus buvo kalinami nepateikus kaltinimų; kadangi pagrįstai nuogąstaujama, kad jų byla nebus nagrinėjama teisingai ir jie bus kankinami ar bus kitaip netinkamai su jais elgiamasi;

C. kadangi, pavyzdžiui, 2012 m. birželio 5 d. Rajaee Shahr kalėjime dėl nepakankamos kalėjimo valdžios skiriamos medicininės priežiūros mirė Irano kurdų kalinys Mohammad Mehdi Zalieh;

D. kadangi Irano Islamo Respublikos konstitucijoje oficialiai numatyta, kad su etninėmis mažumomis turi būti elgiamasi sąžiningai; tačiau kadangi praktikoje etninių mažumų, tokių kaip azerai, arabai, kurdai ir beludžiai, nariai susiduria su įvairiais žmogaus ir pilietinių teisių pažeidimais, įskaitant kėsinimąsį į jų teisę naudotis žodžio, asociacijų ir susirinkimų laisve;

E.  kadangi yra plačiai paplitusi asmenų, priklausančių mažumoms, diskriminacija, taip pat konfiskuojama jų žemė ir turtas bei atsisakoma juos įdarbinti, ribojamos jų socialinės, kultūrinės ir kalbinės teisės pažeidžiant Tarptautinę konvenciją dėl visų formų rasinės diskriminacijos panaikinimo ir Tarptautinį ekonominių, socialinių ir kultūrinių teisių paktą;

F.  kadangi etninių mažumų diskriminacija daro didžiulį poveikį švietimo srityje, nes mažumų regionuose mokyklos dažnai yra skurdžios ir mokyklos nebaigusių bei neraštingų asmenų skaičius šiuose regionuose yra didesnis už nacionalinį vidurkį, dėl to aukštuose vyriausybės postuose menkai atstovaujama tautinėms ir etninėms mažumoms;

G. kadangi ne persės moterys patiria dvejopą diskriminaciją – kaip socialiai atskirtų bendruomenių narės ir kaip moterys Irane, kuriame įstatymais specialiai ribojamos jų teises;

H. kadangi pastaraisiais metais Irane labai padidėjo mirties bausmės vykdymo, įskaitant taikomo nepilnamečiams, atvejų; kadangi mirties bausmė nuolat skelbiama bylose, kuriose kaltinamiesiems neleidžiama pasinaudoti teise į tinkamą teismo procesą, ir ja baudžiama už nusikaltimus, kurie pagal tarptautinius standartus nepriskiriami sunkiausių nusikaltimų kategorijai;

1.  raiškia didelį susirūpinimą dėl nuolat blogėjančios žmogaus teisių padėties Irane, taip pat dėl asmenų, priklausančių etninėms ir tautinėms mažumoms, nuolat patiriančių politinę, ekonominę, socialinę ir kultūrinę diskriminaciją;

2.  ragina Irano valdžios institucijas panaikinti asmenų, priklausančių etninėms ir religinėms oficialiai pripažintoms arba nepripažintoms mažumoms, visų formų diskriminaciją; reikalauja, kad visiems mažumoms priklausantiems asmenims būtų leidžiama naudotis savo teisėmis, įtvirtintomis Irano konstitucijoje ir tarptautinėje teisėje, įskaitant garantijas, numatytas Tarptautiniame pilietinių ir politinių teisių pakte ir Tarptautiniame ekonominių, socialinių ir kultūrinių teisių pakte;

3.  ragina Irano valdžios institucijas užtikrinti, kad sulaikyti Irano ahvazų arabų mažumos atstovai – Mohammad Ali Amouri, Rahman Asakereh, Hashem Sha’bani Amouri, Hadi Rashidi, Sayed Jaber Alboshoka ir Sayed Mokhtar Alboshoka – būtų teisiami laikantis tarptautinių sąžiningo teismo standartų ir būtų deramai apsaugoti nuo kankinimo bei kito netinkamo elgesio ir kad jiems nebūtų skiriama mirties bausmė;

4.  ragina Irano valdžios institucijas išlaisvinti visus aktyvistus, kurie šiuo metu įkalinti už tai, kad taikiai gynė mažumų teises;

5.  ragina Irano valdžios institucijas gerbti etninių mažumų teisę vartoti savo kalbą privačiame ir viešame gyvenime ir ypač užtikrinti švietimą mažumų kalbomis laikantis Irano Islamo Respublikos konstitucijos nuostatų;

6.  ragina JT nepriklausomą ekspertą mažumų klausimais ir JT specialųjį pranešėją šiuolaikinių rasizmo, ksenofobijos ir su tuo susijusios netolerancijos formų klausimais paprašyti, kad būtų leista atvykti į Iraną siekiant parengti pranešimą dėl žmogaus teisių padėties ir ypač sunkios mažumų padėties;

7.  ragina Irano valdžios institucijas užtikrinti religijos laisvę vadovaujantis Irano konstitucija bei Tarptautiniu pilietinių ir politinių teisių paktu ir realiai nutraukti nešiitų musulmonų diskriminaciją ir bauginimą, nuolatinį bahajų mažumos persekiojimą ir mirties bausmės taikymą islamo religijos atsisakiusiems asmenims;

8.  ragina Komisiją glaudžiai bendradarbiaujant su Parlamentu veiksmingai pasinaudoti nauja Demokratijos ir žmogaus teisių rėmimo priemone siekiant paremti demokratiją Irane ir pagarbą žmogaus teisėms, įskaitant mažumoms priklausančių asmenų teises;

9.  griežtai smerkia mirties bausmių vykdymą Irane ir ragina Irano valdžios institucijas pagal JT Generalinės Asamblėjos rezoliucijas Nr. 62/149 ir 63/138 paskelbti mirties nuosprendžio vykdymo moratoriumą, kol mirties bausmė galiausiai bus panaikinta; ragina vyriausybę uždrausti mirties bausmės vykdymą nepilnamečiams ir pakeisti visus šiuo metu nepilnamečiams paskelbtus mirties nuosprendžius;

10. dar kartą patvirtina, kad yra pasirengęs vykdyti dialogą visais lygmenimis su Iranu žmogaus teisių tema remiantis bendromis vertybėmis, įtvirtintomis JT chartijoje ir JT konvencijose;

11. ragina Irano valdžios institucijas įrodyti, kad jos yra visiškai pasirengusios bendradarbiauti su tarptautine bendruomene siekiant pagerinti žmogaus teisų padėtį Irane; pabrėžia, kad reikia užmegzti glaudesnį ryšį su JT Žmogaus teisių taryba ir kitais JT žmogaus teisių mechanizmais;

12. paveda Pirmininkui perduoti šią rezoliuciją Tarybai, Komisijai, Komijos pirmininko pavaduotojai ir Sąjungos vyriausiajai įgaliotinei užsienio reikalams ir saugumo politikai, Jungtinių Tautų Generaliniam Sekretoriui, Jungtinių Tautų Žmogaus teisių tarybai, Vyriausiojo vadovo biurui, Irano Islamo Respublikos vyriausybei bei parlamentui.