Kopīgas rezolūcijas priekšlikums - RC-B7-0309/2012Kopīgas rezolūcijas priekšlikums
RC-B7-0309/2012

KOPĪGS REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS par mazākumtautību stāvokli Irānā

13.6.2012 - (2012/2682(RSP))

iesniegts saskaņā ar Reglamenta 122. panta 5. punktu un 110. panta 4. punktu
nolūkā aizstāt rezolūcijas priekšlikumus, kurus iesniedza šādas grupas:
EFD (B7‑0309/2012)
Verts/ALE (B7‑0311/2012)
S&D (B7‑0313/2012)
ALDE (B7‑0318/2012)
PPE (B7‑0322/2012)
GUE/NGL (B7‑0325/2012)
ECR (B7‑0328/2012)

José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Elmar Brok, Filip Kaczmarek, Mario Mauro, Potito Salatto, Cristian Dan Preda, Bernd Posselt, Tunne Kelam, Roberta Angelilli, Monica Luisa Macovei, Eija-Riitta Korhola, Sergio Paolo Francesco Silvestris, Laima Liucija Andrikienė, Elena Băsescu, Sari Essayah, Joanna Katarzyna Skrzydlewska, Giovanni La Via, Csaba Sógor, Bogusław Sonik PPE grupas vārdā
Véronique De Keyser, María Muñiz De Urquiza, Ana Gomes, Kathleen Van Brempt, Josef Weidenholzer, Pino Arlacchi S&D grupas vārdā
Marietje Schaake, Kristiina Ojuland, Annemie Neyts-Uyttebroeck, Robert Rochefort, Alexander Alvaro, Edward McMillan-Scott, Ramon Tremosa i Balcells, Marielle de Sarnez, Sarah Ludford, Izaskun Bilbao Barandica, Gesine Meissner, Jelko Kacin, Sonia Alfano, Johannes Cornelis van Baalen ALDE grupas vārdā
Tarja Cronberg, Isabelle Durant, Barbara Lochbihler, Raül Romeva i Rueda Verts/ALE grupas vārdā
Charles Tannock, Geoffrey Van Orden, Paweł Robert Kowal ECR grupas vārdā
Fiorello Provera EFD grupas vārdā
Cornelia Ernst, Helmut Scholz GUE/NGL grupas vārdā


Procedūra : 2012/2682(RSP)
Dokumenta lietošanas cikls sēdē
Dokumenta lietošanas cikls :  
RC-B7-0309/2012
Iesniegtie teksti :
RC-B7-0309/2012
Pieņemtie teksti :

Eiropas Parlamenta rezolūcija par mazākumtautību stāvokli Irānā

(2012/2682(RSP))

Eiropas Parlaments,

–   ņemot vērā Parlamenta iepriekšējās rezolūcijas par stāvokli Irānā, jo īpaši par cilvēktiesību jautājumiem,

–   ņemot vērā ANO Cilvēktiesību padomes rezolūciju Nr. 16/9, ar kuru noteiktas īpašā referenta pilnvaras jautājumos par cilvēktiesību stāvokli Irānā,

–   ņemot vērā ANO īpašā referenta jautājumos par cilvēktiesību stāvokli Irānā 2011. gada 23. septembra un 2012. gada 6. marta ziņojumu par cilvēktiesību stāvokli Irānas Islāma Republikā,

–   ņemot vērā augstās pārstāves Catherine Ashton preses sekretāra 2012. gada 30. maijā sniegto paziņojumu par nāvessoda piemērošanu Irānā,

–   ņemot vērā Starptautisko paktu par pilsoniskajām un politiskajām tiesībām (ICCPR), Starptautisko paktu par ekonomiskajām, sociālajām un kultūras tiesībām (ICESCR), Konvenciju par jebkuras diskriminācijas izskaušanu, kā arī to, ka Irāna ir parakstījusi visus šos dokumentus,

–   ņemot vērā Reglamenta 122. un 5. punktu un 110. panta 4. punktu,

A. tā kā pašreizējo stāvokli Irānā cilvēktiesību jomā raksturo sistemātiski pamattiesību pārkāpumi; tā kā Irānā turpinās mazākumtautību diskriminācija un vajāšana etnisku vai reliģisku apsvērumu dēļ; tā kā iepriekšējos mēnešos mazākumtautību grupas piedalījušās demonstrācijās, lai aizstāvētu savas tiesības, un tā kā saistībā ar šīm demonstrācijām tika apcietināts ievērojams skaits demonstrāciju dalībnieku;

B.  tā kā Irānas Ahwazi arābu minoritātes seši pārstāvji ir nodoti tiesai pēc viņu turēšanas ieslodzījumā gandrīz gadu bez apsūdzības izvirzīšanas par darbībām, kas veiktas minoritātes uzdevumā; tā kā pastāv pamatotas bažas, ka tiesa, kurai viņi nodoti, nebūs taisnīga un ka viņi var tikt pakļauti spīdzināšanas un sliktas izturēšanās riskam;

C. tā kā, piemēram, 2012. gada 5. jūnijā, kurdu tautības ieslodzītais Irānā Mehdi Zalieh ir miris Rajaee Shahr cietumā, jo cietuma administrācija viņam nebija sniegusi pietiekamu medicīnisko palīdzību;

D. tā kā Irānas Islāma Republikas konstitūcijā formāli ir paredzēta taisnīga attieksme pret mazākumtautībām; tā kā tomēr praksē mazākumtautību pārstāvji, piemēram, azerbaidžāņi, arābi, kurdi un baloči sastopas ar cilvēktiesību un pilsonisko tiesību pārkāpumiem, tostarp viņu pulcēšanās, biedrošanās un vārda brīvības aizskārumiem;

E.  tā kā pastāv ļoti plaša to personu sociāli ekonomiskā diskriminācija, kuras pieder pie minoritātēm, tostarp zemes un īpašuma konfiscēšana un atteikšanās pieņemt darbā, kā arī sociālo, kultūras un lingvistisko tiesību ierobežojumi, pārkāpjot Starptautisko konvenciju par jebkuras rasu diskriminācijas izskaušanu un Starptautisko paktu par ekonomiskajām, sociālajām un kultūras tiesībām;

F.  tā kā mazākumtautību diskriminācija ievērojami ietekmē minoritātes no izglītības viedokļa, jo minoritāšu apdzīvotajos reģionos skolu bieži vien nepietiek un analfabētisma līmenim šajos reģionos ir tendence būt augstākam nekā vidējam līmenim valstī, kas veicina to, ka mazākumtautības ir nepietiekami pārstāvētas augstos valdības amatos;

G. tā kā sievietes, kuras nav persiešu tautības, Irānā sastopas ar dubultu diskrimināciju — gan kā marģinalizētu kopienu pārstāves, gan kā sievietes, jo sieviešu tiesības šeit ar likumu ir īpaši ierobežotas;

H. tā kā iepriekšējos gados dramatiski ir pieaudzis Irāna reģistrēto nāvessodu izpildes skaits, tostarp attiecībā uz pusaudžiem; tā kā nāvessods regulāri tiek piespriests gadījumos, kad tiesājamam tiek liegtas paredzētās procesuālās tiesības, un par nodarījumiem, kas atbilstoši starptautiskajiem standartiem netiek iekļauti smagu noziegumu kategorijā,

1.  pauž nopietnas bažas par to, ka Irānā stāvoklis cilvēktiesību jomā pastāvīgi pasliktinās, tostarp attiecībā uz personām, kuras pieder pie mazākumtautībām un reliģiskām minoritātēm, šo personu sistemātiskas politiskās, ekonomiskās, sociālās un kultūras diskriminēšanas dēļ;

2.  aicina Irānas varas iestādes apkarot visus diskriminācijas veidus, kas vērsti pret personām, kuras pieder pie mazākumtautībām un reliģiskām minoritātēm, oficiāli atzīstot tās vai citādā veidā; prasa, lai visām personām, kuras pieder pie minoritātēm, tiktu atļauts īstenot visas tiesības, kas nostiprinātas Irānas konstitūcijā un starptautisko tiesību aktos, tostarp garantijas, kas paredzētas Starptautiskajā konvencijā par jebkuras rasu diskriminācijas izskaušanu un Starptautiskajā paktā par ekonomiskajām, sociālajām un kultūras tiesībām;

3.  aicina Irānas varas iestādes nodrošināt, ka visi Irānas ieslodzījumā esošie Ahwazi arābu minoritātes pārstāvji — Mohammad Ali Amouri, Rahman Asakereh, Hashem Sha’bani Amouri, Hadi Rashidi, Sayed Jaber Alboshoka un Sayed Mokhtar Alboshoka — tiek tiesāti saskaņā ar starptautiskajiem taisnīgas tiesas standartiem, pienācīgi aizsargājot viņus no spīdzināšanas un cita veida sliktas izturēšanās, ka arī nepiemērojot nāvessodu;

4.  mudina Irānas varas iestādes atsvabināt visus aktīvistus, kuri pašreiz atrodas ieslodzījumā par to, ka viņi miermīlīgā veidā ir aizstāvējuši minoritāšu tiesības;

5.  aicina Irānas varas iestādes respektēt mazākumtautību tiesības lietot savu valodu gan privātā saziņā, gan publiski, kā arī jo īpaši garantēt izglītību mazākumtautību valodās saskaņā ar Irānas Islāma Republikas konstitūciju;

6.  aicina ANO neatkarīgo ekspertu minoritāšu jautājumos un ANO īpašo referentu rasisma, ksenofobijas un ar to saistītas neiecietības mūsdienu formu apkarošanas jautājumos pieprasīt vizīti Irānā, lai ziņotu par situāciju cilvēktiesību jomā un jo īpaši par minoritāšu nožēlojamo stāvokli;

7.  aicina Irānas varas iestādes garantēt reliģijas brīvību saskaņā ar Irānas konstitūciju un Starptautisko paktu par civiltiesībām un politiskajām tiesībām un izbeigt diskriminēt un vajāt pie šiītiem nepiederošos musulmaņus, sistemātisko bahajiešu minoritātes vajāšanu un nāvessoda piemērošanu personām, kas ir atteikušās no islāma ticības;

8.  aicina Komisiju ciešā sadarbībā ar Parlamentu efektīvi izmantot jauno demokrātijas un cilvēktiesību instrumentu, lai atbalstītu demokrātiju un cilvēktiesību, tostarp pie minoritātēm piederošo personu tiesību Irānā, respektēšanu;

9.  asi nosoda nāvessoda izpildi Irānā un aicina Irānas varas iestādes saskaņā ar ANO Ģenerālās asamblejas rezolūcijām Nr. 62/149 un Nr. 63/138 noteikt moratoriju nāvessoda izpildei līdz šā soda veida atcelšanai; mudina valdību aizliegt nāvessoda izpildi pusaudžiem un aizstāt ar citiem soda veidiem pusaudžiem piespriestos nāvessodus;

10. atkārtoti apliecina gatavību iesaistīties dialogā ar Irānu par cilvēktiesībām visos līmeņos, balstoties uz vispārējām vērtībām, kuras nostiprinātas ANO hartā un ANO konvencijās;

11. aicina Irānas varas iestādes apliecināt, ka tās ir pilnībā gatavas sadarboties ar starptautisko sabiedrību, lai uzlabotu cilvēktiesību stāvokli Irānā; uzsver, ka nepieciešama ciešāka iesaistīšanās Cilvēktiesību padomē un citos ANO cilvēktiesību aizsardzībai paredzētajās struktūrās;

12. uzdod priekšsēdētājam nosūtīt šo rezolūciju Padomei, Komisijai, Komisijas priekšsēdētāja vietniecei un Savienības augstajai pārstāvei ārlietās un drošības politikas jautājumos, Apvienoto Nāciju Organizācijas ģenerālsekretāram, ANO Cilvēktiesību padomei un Irānas Augstākā vadītāja birojam, Irānas Islāma Republikas valdībai un parlamentam.