Propunere comună de rezoluţie - RC-B7-0309/2012Propunere comună de rezoluţie
RC-B7-0309/2012

PROPUNERE COMUNĂ DE REZOLUŢIE referitoare la situația minorităților etnice din Iran

13.6.2012 - (2012/2682(RSP))

depusă în conformitate cu articolul 122 alineatul (5) și articolul 110 alineatul (4) din Regulamentul de procedură,
în locul propunerilor de rezoluție depuse de grupurile:
EFD (B7‑0309/2012)
Verts/ALE (B7‑0311/2012)
S&D (B7‑0313/2012)
ALDE (B7‑0318/2012)
PPE (B7‑0322/2012)
GUE/NGL (B7‑0325/2012)
ECR (B7‑0328/2012)

José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Elmar Brok, Filip Kaczmarek, Mario Mauro, Potito Salatto, Cristian Dan Preda, Bernd Posselt, Tunne Kelam, Roberta Angelilli, Monica Luisa Macovei, Eija-Riitta Korhola, Sergio Paolo Francesco Silvestris, Laima Liucija Andrikienė, Elena Băsescu, Sari Essayah, Joanna Katarzyna Skrzydlewska, Giovanni La Via, Csaba Sógor, Bogusław Sonik în numele Grupului PPE
Véronique De Keyser, María Muñiz De Urquiza, Ana Gomes, Kathleen Van Brempt, Josef Weidenholzer, Pino Arlacchi în numele Grupului S&D
Marietje Schaake, Kristiina Ojuland, Annemie Neyts-Uyttebroeck, Robert Rochefort, Alexander Alvaro, Edward McMillan-Scott, Ramon Tremosa i Balcells, Marielle de Sarnez, Sarah Ludford, Izaskun Bilbao Barandica, Gesine Meissner, Jelko Kacin, Sonia Alfano, Johannes Cornelis van Baalen în numele Grupului ALDE
Tarja Cronberg, Isabelle Durant, Barbara Lochbihler, Raül Romeva i Rueda în numele Grupului Verts/ALE
Charles Tannock, Geoffrey Van Orden, Paweł Robert Kowal în numele Grupului ECR
Fiorello Provera în numele Grupului EFD
Cornelia Ernst, Helmut Scholz în numele Grupului GUE/NGL


Procedură : 2012/2682(RSP)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului :  
RC-B7-0309/2012
Texte depuse :
RC-B7-0309/2012
Texte adoptate :

Rezoluția Parlamentului European referitoare la situația minorităților etnice din Iran

(2012/2682(RSP))

Parlamentul European,

–   având în vedere rezoluțiile sale anterioare referitoare la situația din Iran, în special cele referitoare la drepturile omului,

–   având în vedere Rezoluția Consiliului ONU pentru Drepturile Omului 16/9 de stabilire a unui mandat pentru un raportor special privind situația drepturilor omului din Iran,

–   având în vedere rapoartele privind situația drepturilor omului din Republica Islamică Iran prezentate la 23 septembrie 2011 și 6 martie 2012 de Raportorul special al ONU privind situația drepturilor omului din Iran,

–   având în vedere Declarația din 30 mai 2012 a purtătorului de cuvânt al Înaltului Reprezentant, Catherine Ashton, cu privire la utilizarea pedepsei cu moartea în Iran,

–   având în vedere Pactul internațional cu privire la drepturile civile și politice (PIDCP), Pactul internațional cu privire la drepturile economice, sociale și culturale (PIDESC) și Convenția internațională privind eliminarea tuturor formelor de discriminare rasială, Iranul fiind parte la fiecare dintre acestea,

–   având în vedere articolul 122 alineatul (5) și articolul 110 alineatul (4) din Regulamentul său de procedură,

A. întrucât situația actuală a drepturilor omului din Iran se caracterizează prin încălcări sistematice și persistente ale drepturilor fundamentale; întrucât minoritățile in Iran sunt în continuare discriminate și hărțuite pe criterii etnice sau religioase; întrucât în ultimele luni o serie de grupări ale minorităților au demonstrat pentru drepturile lor, iar acest lucru a dus la încarcerarea unui număr mare de participanți;

B.  întrucât șase membri ai minorității arabe ahwaz sunt urmăriți în justiție după ce au fost deținuți, fără a fi puși sub acuzare, timp de aproape un an din cauza activităților lor în numele acestei minorități; întrucât există temeri justificate cu privire la posibilitatea ca ei să nu aibă parte de un proces echitabil și la riscul de a fi torturați sau supuși altor rele tratamente;

C. întrucât, la 5 iunie 2012, Mohammad Mehdi Zalieh, un prizonier iranian de etnie kurdă, a decedat în închisoarea Rajaee Shahr din cauza îngrijirii medicale deficitare permise de conducerea închisorii;

D. întrucât Constituția Republicii Islamice Iran prevede în mod oficial tratamentul echitabil al minorităților etnice; întrucât, cu toate acestea, în practică membrii minorităților etnice precum cele azeră, arabă, kurdă și baloch se confruntă cu diverse încălcări ale drepturilor omului și ale drepturilor civile, printre care încălcări ale dreptului lor la libertatea de întrunire, de asociere și de exprimare;

E.  întrucât se înregistrează o discriminare socioeconomică extinsă a persoanelor care aparțin minorităților, inclusiv prin confiscarea terenurilor și a proprietăților, refuzul încadrării în muncă și restricționarea drepturilor sociale, culturale și lingvistice, ceea ce reprezintă o încălcare a Convenției internaționale privind eliminarea tuturor formelor de discriminare rasială și a Pactului internațional cu privire la drepturile economice, sociale și culturale;

F.  întrucât discriminarea minorităților etnice are un efect considerabil în domeniul educației, școlile din regiunile locuite de minorități fiind adesea sărace, iar rata abandonului școlar și rata analfabetismului tinzând să fie mai ridicate decât media națională, ceea ce contribuie la subreprezentarea minorităților naționale și etnice în funcțiile publice de nivel înalt;

G. întrucât femeile care nu sunt de etnie persană se confruntă cu o dublă discriminare ca membre ale unor comunități marginalizate și ca femei în Iran, țară în care drepturile le sunt limitate prin lege;

H. întrucât în ultimii ani s-a înregistrat în Iran o creștere dramatică a execuțiilor, inclusiv ale minorilor; întrucât pedeapsa cu moartea este aplicată cu regularitate în cazuri în care acuzații nu beneficiază de un proces echitabil și pentru infracțiuni care nu se încadrează în categoria „infracțiunilor celor mai grave” conform standardelor internaționale,

1.  își exprimă îngrijorarea profundă cu privire la situația drepturilor omului din Iran, care înregistrează o deteriorare constantă, inclusiv în cazul persoanelor care aparțin minorităților etnice și religioase, din cauza discriminării politice, economice, sociale și culturale;

2.  solicită autorităților iraniene să elimine toate formele de discriminare a persoanelor care aparțin minorităților etnice și religioase, recunoscute oficial sau nu; solicită ca tuturor persoanelor care aparțin minorităților să li se permită să exercite toate drepturile prevăzute în Constituția iraniană și în dreptul internațional, inclusiv să beneficieze de garanțiile cuprinse în Pactul internațional cu privire la drepturile civile și politice și în Pactul internațional cu privire la drepturile economice, sociale și culturale, la care Iranul este parte;

3.  solicită autorităților iraniene să se asigure că membrii minorității arabe ahwaz din Iran care au fost arestați – Mohammad Ali Amouri, Rahman Asakereh, Hashem Sha’bani Amouri, Hadi Rashidi, Sayed Jaber Alboshoka și Sayed Mokhtar Alboshoka – sunt judecați în conformitate cu standardele internaționale ale unui proces echitabil și sunt protejați în mod corespunzător împotriva torturii și a altor rele tratamente, fără a se recurge la pedeapsa cu moartea;

4.  solicită insistent autorităților iraniene să-i elibereze pe toți activiștii care sunt deținuți în prezent din cauza susținerii pașnice a drepturilor minorităților;

5.  solicită autorităților iraniene să respecte dreptul minorităților etnice de a-și folosi limba maternă atât în privat, cât și în public și în particular să garanteze educația în limbile minorităților, în conformitate cu Constituția Republicii Islamice Iran;

6.  invită Expertul independent al ONU pentru aspecte privind minoritățile și Raportorul special al ONU privind formele contemporane de rasism, xenofobie și intoleranță asociată acestora să solicite efectuarea unei vizite în Iran pentru a prezenta informații referitoare la situația drepturilor omului, în special la situația critică a minorităților;

7.  solicită autorităților iraniene să garanteze libertatea religioasă în conformitate cu Constituția iraniană și cu Pactul internațional cu privire la drepturile civile și politice și să înceteze efectiv discriminarea și hărțuirea musulmanilor care nu sunt șiiți, persecutarea sistematică a minorității baha’i și aplicarea pedepsei cu moartea celor care renunță la religia islamică;

8.  solicită Comisiei ca, în strânsă cooperare cu Parlamentul, să utilizeze în mod eficace noul Instrument european pentru democrație și drepturile omului pentru a sprijini democrația și respectarea drepturilor omului, inclusiv a drepturilor persoanelor care aparțin minorităților, în Iran;

9.  condamnă cu fermitate aplicarea pedepsei cu moartea în Iran și solicită autorităților iraniene, în conformitate cu Rezoluțiile Adunării Generale a ONU 62/149 și 63/138, să instituie un moratoriu asupra execuțiilor în așteptarea abolirii pedepsei cu moartea; solicită insistent Guvernului să interzică executarea minorilor și să comute toate pedepsele capitale impuse minorilor care urmează să fie executate;

10. reafirmă că este dispus să se angajeze într-un dialog cu Iranul privind drepturile omului, la toate nivelurile, pe baza valorilor universale consacrate în Carta și în Convențiile ONU;

11. solicită autorităților iraniene să demonstreze că sunt ferm hotărâte să coopereze cu comunitatea internațională pentru a îmbunătăți situația drepturilor omului din Iran; subliniază că este necesară o colaborare mai strânsă cu Consiliul ONU pentru Drepturile Omului și cu mecanismele ONU privind drepturile omului;

12. încredințează Președintelui sarcina de a transmite prezenta rezoluție Consiliului, Comisiei, Vicepreședintelui Comisiei/Înaltului Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe și politica de securitate, Secretarului General al Organizației Națiunilor Unite și Consiliului ONU pentru Drepturile Omului, precum și Cabinetului Conducătorului Suprem și Guvernului și Parlamentului Republicii Islamice Iran.