Gemensamt förslag till resolution - RC-B7-0309/2012Gemensamt förslag till resolution
RC-B7-0309/2012

GEMENSAMT FÖRSLAG TILL RESOLUTION om situationen för etniska minoriteter i Iran

13.6.2012 - (2012/2682(RSP))

i enlighet med artiklarna 122.5 och 110.4 i arbetsordningen
som ersätter resolutionsförslagen från grupperna:
EFD (B7‑0309/2012)
Verts/ALE (B7‑0311/2012)
S&D (B7‑0313/2012)
ALDE (B7‑0318/2012)
PPE (B7‑0322/2012)
GUE/NGL (B7‑0325/2012)
ECR (B7‑0328/2012)

José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Elmar Brok, Filip Kaczmarek, Mario Mauro, Potito Salatto, Cristian Dan Preda, Bernd Posselt, Tunne Kelam, Roberta Angelilli, Monica Luisa Macovei, Eija-Riitta Korhola, Sergio Paolo Francesco Silvestris, Laima Liucija Andrikienė, Elena Băsescu, Sari Essayah, Joanna Katarzyna Skrzydlewska, Giovanni La Via, Csaba Sógor, Bogusław Sonik för PPE-gruppen
Véronique De Keyser, María Muñiz De Urquiza, Ana Gomes, Kathleen Van Brempt, Josef Weidenholzer, Pino Arlacchi för S&D-gruppen
Marietje Schaake, Kristiina Ojuland, Annemie Neyts-Uyttebroeck, Robert Rochefort, Alexander Alvaro, Edward McMillan-Scott, Ramon Tremosa i Balcells, Marielle de Sarnez, Sarah Ludford, Izaskun Bilbao Barandica, Gesine Meissner, Jelko Kacin, Sonia Alfano, Johannes Cornelis van Baalen för ALDE-gruppen
Tarja Cronberg, Isabelle Durant, Barbara Lochbihler, Raül Romeva i Rueda för Verts/ALE-gruppen
Charles Tannock, Geoffrey Van Orden, Paweł Robert Kowal för ECR-gruppen
Fiorello Provera för EFD-gruppen
Cornelia Ernst, Helmut Scholz för GUE/NGL-gruppen


Förfarande : 2012/2682(RSP)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång :  
RC-B7-0309/2012
Ingivna texter :
RC-B7-0309/2012
Antagna texter :

Europaparlamentets resolution om situationen för etniska minoriteter i Iran

(2012/2682(RSP))

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–   med beaktande av sina tidigare resolutioner om situationen i Iran, särskilt resolutionerna om mänskliga rättigheter,

–   med beaktande av resolution 16/9 från FN:s råd för de mänskliga rättigheterna om fastställande av ett mandat för en särskild rapportör om människorättssituationen i Iran,

–   med beaktande av rapporterna om människorättssituation i Islamiska republiken Iran av den 23 september 2011 och den 6 mars 2012 från FN:s särskilde rapportör om mänskliga rättigheter i Iran,

–   med beaktande av uttalandet av den 30 maj 2012 från talespersonen för den höga representanten Catherine Ashton om tillämpning av dödsstraff i Iran,

–   med beaktande av den internationella konventionen om medborgerliga och politiska rättigheter, den internationella konventionen om ekonomiska, sociala och kulturella rättigheter samt konventionen om avskaffande av alla former av rasdiskriminering, i vilka Iran är fördragsslutande part,

–   med beaktande av artiklarna 122.5 och 110.4 i arbetsordningen, och av följande skäl:

A. Den rådande människorättssituationen i Iran kännetecknas av ett pågående mönster av systematiska kränkningar av grundläggande rättigheter. Minoriteter i Iran diskrimineras och trakasseras fortfarande på grund av sin etniska eller religiösa tillhörighet. Under de senaste månaderna har minoritetsgrupper demonstrerat för sina rättigheter, vilket har lett till omfattande gripanden av demonstranter.

B.  Sex medlemmar av Irans arabiska Ahwazi-minoritet står inför rätta efter att ha varit frihetsberövade utan åtal i nästan ett år med anledning av sitt arbete för denna minoritetsgrupp. Befogade farhågor hyses för att de inte kommer att få en rättvis rättegång och för att de riskerar att utsättas för tortyr eller annan misshandel.

C. Den 5 juni 2012 avled t.ex. Mohammad Mehdi Zalieh, en iransk-kurdisk fånge, i Rajaee Shahr-fängelset till följd av bristfällig vård från fängelseledningens sida.

D. Islamiska republiken Irans författning föreskriver formellt att etniska minoriteter ska behandlas rättvist. I praktiken utsätts dock medlemmar av minoritetsgrupper som azerer, araber, kurder och balucher för många kränkningar av de mänskliga och medborgerliga rättigheterna, inbegripet angrepp på deras rätt till mötes-, förenings- och yttrandefrihet.

E.  Det förekommer utbredd socioekonomisk diskriminering mot personer som tillhör minoritetsgrupper, bl.a. i form av mark- och egendomskonfiskering samt nekad anställning, liksom inskränkningar i deras sociala, kulturella och språkliga rättigheter, vilket strider mot den internationella konventionen om avskaffande av alla former av rasdiskriminering och den internationella konventionen om ekonomiska, sociala och kulturella rättigheter.

F.  Diskriminering mot etniska minoriteter får vittgående konsekvenser för utbildningen, eftersom skolor i minoritetsregioner ofta är fattiga och andelen elever som hoppar av skolan samt antalet analfabeter i dessa regioner ofta är högre än det nationella genomsnittet, vilket bidrar till att etniska minoriteter är underrepresenterade på ledande myndighetsbefattningar.

G. Icke-persiska kvinnor diskrimineras i dubbel bemärkelse, dels som medlemmar av marginaliserade grupper, dels som kvinnor i Iran, där lagen specifikt begränsar deras rättigheter.

H. En dramatisk ökning av antalet avrättningar, inklusive av minderåriga, har registrerats i Iran under de senaste åren. Dödsstraff utdöms regelbundet i fall där den anklagade förvägras grundläggande rättssäkerhetsgarantier och för brott som inte faller inom kategorin ”mest allvarliga brott” enligt internationella standarder.

1.  Europaparlamentet är mycket bekymrat över den stadiga försämringen av människorättsläget i Iran, inbegripet för personer som tillhör etniska eller religiösa minoriteter, till följd av systematisk politisk, ekonomisk, social och kulturell diskriminering.

2.  Europaparlamentet uppmanar de iranska myndigheterna att avskaffa alla former av diskriminering mot personer som tillhör etniska eller religiösa minoriteter, oavsett om de är officiellt erkända eller inte. Parlamentet kräver att alla personer som tillhör en minoritetsgrupp ska få utöva alla de rättigheter som fastställs i den iranska författningen och i internationell rätt, inbegripet de garantier som är inskrivna i den internationella konventionen om medborgerliga och politiska rättigheter och den internationella konventionen om ekonomiska, sociala och kulturella rättigheter, i vilka Iran är fördragsslutande part.

3.  Europaparlamentet uppmanar de iranska myndigheterna att se till att de gripna medlemmarna av Irans arabiska Ahwazi-minoritet – Mohammad Ali Amouri, Rahman Asakereh, Hashem Sha’bani Amouri, Hadi Rashidi, Sayed Jaber Alboshoka och Sayed Mokhtar Alboshoka – får sina fall prövade i enlighet med internationella standarder för rättvisa rättegångar och att de ges garantier för att de inte kommer att utsättas för tortyr och annan misshandel, och att dödsstraff inte utdöms.

4.  Europaparlamentet uppmanar med kraft de iranska myndigheterna att frige alla aktivister som för närvarande är fängslade för sitt fredliga arbete för minoriteters rättigheter.

5.  Europaparlamentet uppmanar de iranska myndigheterna att respektera etniska minoriteters rätt att använda sitt eget språk i hemmet och i samhället, och särskilt att garantera undervisning på minoritetsspråk, i enlighet med Islamiska republiken Irans författning.

6.  Europaparlamentet uppmanar FN:s oberoende expert på minoritetsfrågor och FN:s särskilde rapportör om nutida former av rasism, främlingsfientlighet och intolerans att begära tillstånd att få besöka Iran i syfte att rapportera om människorättsläget, särskilt om minoritetsgruppernas belägenhet.

7.  Europaparlamentet uppmanar de iranska myndigheterna att garantera religionsfrihet i enlighet med den iranska författningen och den internationella konventionen om medborgerliga och politiska rättigheter, och att sätta stopp för den faktiska diskrimineringen av och trakasserierna mot icke-shiamuslimer, den systematiska förföljelsen av Baha’i‑minoriteten och tillämpningen av dödsstraffet på människor som konverterat från islam.

8.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen att i nära samarbete med parlamentet effektivt utnyttja det nya instrumentet för demokrati och mänskliga rättigheter för att stödja demokrati och respekt för mänskliga rättigheter i Iran, inbegripet rättigheter för personer som tillhör minoritetsgrupper.

9.  Europaparlamentet fördömer kraftfullt bruket av dödsstraffet i Iran och uppmanar, i enlighet med FN:s generalförsamlings resolutioner 62/149 och 63/138, de iranska myndigheterna att inrätta ett moratorium för avrättningar i avvaktan på att dödsstraffet ska avskaffas. Parlamentet uppmanar med eftertryck regeringen att förbjuda avrättningen av minderåriga och att omvandla alla dödsdomar som för närvarande har utdömts mot minderåriga.

10. Europaparlamentet bekräftar på nytt sin vilja att inleda en människorättsdialog med Iran på alla nivåer på grundval av de universella värden som är inskrivna i FN-stadgan och i FN:s konventioner.

11. Europaparlamentet uppmanar de iranska myndigheterna att bevisa att de är fast beslutna att samarbeta med det internationella samfundet för att förbättra människorättsläget i Iran. Parlamentet betonar att det behövs ett närmare samarbete med FN:s råd för mänskliga rättigheter och FN:s människorättsinstrument.

12. Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända denna resolution till rådet, kommissionen, vice ordföranden för kommissionen/unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik, FN:s generalsekreterare, FN:s råd för mänskliga rättigheter, högste ledarens kansli samt Islamiska republiken Irans regering och parlament.