Предложение за обща резолюция - RC-B7-0312/2012Предложение за обща резолюция
RC-B7-0312/2012

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ОБЩА РЕЗОЛЮЦИЯ относно положението с правата на човека в Тибет

12.6.2012 - (2012/2685(RSP))

внесено съгласно член 110, параграфи 2 и 4 от Правилника за дейността
вместо предложенията за резолюция, внесени от следните групи:
EFD (B7‑0312/2012)
Verts/ALE (B7‑0314/2012)
ALDE (B7‑0315/2012)
PPE (B7‑0319/2012)
ECR (B7‑0320/2012)

José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Thomas Mann, Ioannis Kasoulides, Filip Kaczmarek, Jarosław Leszek Wałęsa, Roberta Angelilli, Laima Liucija Andrikienė, László Tőkés, Bernd Posselt, Cristian Dan Preda, Tunne Kelam, Csaba Sógor от името на групата PPE
Kristiina Ojuland, Annemie Neyts-Uyttebroeck, Edward McMillan-Scott, Marietje Schaake, Leonidas Donskis, Ramon Tremosa i Balcells, Izaskun Bilbao Barandica, Sarah Ludford, Ivo Vajgl, Johannes Cornelis van Baalen, Jelko Kacin, Sonia Alfano, Nathalie Griesbeck, Graham Watson от името на групата ALDE
Eva Lichtenberger, Helga Trüpel, Raül Romeva i Rueda, Nicole Kiil-Nielsen, Catherine Grèze от името на групата Verts/ALE
Charles Tannock, Ryszard Czarnecki, Ryszard Antoni Legutko, Tomasz Piotr Poręba от името на групата ECR
Fiorello Provera от името на групата EFD

Процедура : 2012/2685(RSP)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа :  
RC-B7-0312/2012
Внесени текстове :
RC-B7-0312/2012
Разисквания :
Приети текстове :

Резолюция на Европейския парламент относно положението с правата на човека в Тибет

(2012/2685(RSP))

Европейският парламент,

–   като взе предвид предходните си резолюции относно Китай и Тибет, и по-специално резолюциите от 26 октомври 2011 г.[1] и 24 ноември 2010 г.[2],

–   като взе предвид своята предходна резолюция от 7 април 2011 г.[3] относно забраната на изборите за тибетско правителство в изгнание в Непал,

–   като взе предвид Всеобщата декларация за правата на човека от 1948 г.,

–   като взе предвид член 36 от Конституцията на Китайската народна република, който гарантира на всички граждани правото на свобода на религиозните убеждения,

–   като взе предвид член 110, параграфи 2 и 4 от своя правилник,

A. като има предвид, че зачитането на правата на човека, свободата на самоопределяне, култура, религия и сдружаване са основополагащи принципи на ЕС и на неговата външна политика;

Б.  като има предвид, че ЕС повдигна въпроса за правата на тибетското малцинство по време на 31-я кръг на диалога между ЕС и Китай относно правата на човека, проведен в Брюксел на 29 май 2012 г.; като има предвид, че диалогът между ЕС и Китай относно правата на човека не доведе до значителни подобрения в положението с правата на човека на тибетците;

В.  като има предвид, че пратениците на Негово светейшество Далай Лама се обърнаха към правителството на Китайската народна република за намирането на мирно и взаимноизгодно решение на въпроса за Тибет; като има предвид, че разговорите между двете страни не доведоха до конкретни резултати и понастоящем са замразени;

Г.  като има предвид, че органите на Китайската народна република използваха несъразмерна сила в отговор на протестите в Тибет през 2008 г. и оттогава налагат рестриктивни мерки за сигурност, които ограничават свободата на изразяване, свободата на сдружаване и свободата на убеждения;

Д. като има предвид, че броят на жертвите от протестите през 2008 г. може би превишава 200 и че броят на задържаните варира от 4 434 до повече от 6 500 и има данни за 831 политически затворници в Тибет в края на 2010 г., 360 от които са били съдени по съдебен ред, а 12 излежават доживотни присъди;

Е.  като има предвид, че се твърди, че органите на Китайската народна република използват мъчения, включително побой, електрошокови оръжия, дългосрочно изолиране в наказателна килия, глад и други подобни мерки, за изтръгването на признания в затворите в Тибет;

Ж. като има предвид, че се твърди, че от 2009 г. досега 38 тибетци, предимно монаси и монахини, са се самозапалили в знак на протест срещу ограничителната политика на Китай в Тибет и в подкрепа на завръщането на Далай Лама и правото на свобода на религията в префектура Аба/Нгаба на провинция Съчуан и в други части на Тибетското плато;

З.  като има предвид, че настоящото състояние и местонахождение на редица жертви на самозапалване продължават да са неизвестни или неясни, а именно на Chimey Palden, Tenpa Darjey, Jamyang Palden, Lobsang Gyatso, Sona Rabyang, Dawa Tsering, Kelsang Wangchuck, Lobsang Kelsang, Lobsang Kunchok и Tapey;

И. като има предвид, че Gedhun Choekyi Nyima, единадесети Панчен Лама, е задържан от органите на Китайската народна република и не е виждан от 14 май 1995 г.;

Й. като има предвид, че тибетската идентичност, език, култура и религия, свидетелство за една исторически богата цивилизация, са застрашени от заселването на народа хан на историческата територия на Тибет и от унищожаването на традиционния номадски начин на живот на тибетците;

К. като има предвид, че ЕС е в процес на назначаване и определяне на мандата на специалния представител на ЕС за правата на човека;

Л. като има предвид, че предишните призиви на Европейския парламент към заместник-председателя на Комисията/върховен представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност на ЕС за обсъждане на въпроса за положението в Тибет с нейните китайски партньори не постигнаха очакваните резултати;

1.  отново заявява, че стратегическото партньорство между ЕС и Китайската народна република следва да се основава на споделени принципи и ценности;

2.  призовава заместник-председателя на Комисията/върховен представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност на ЕС да увеличи и засили усилията за обсъждане на положението с правата на човека на тибетците в рамките на диалога между ЕС и Китай относно правата на човека;

3.  изразява в това отношение съжаление във връзка с нежеланието на китайските органи да провеждат два пъти годишно диалог и тяхната позиция относно условията и честотата на срещите, що се отнася по-специално до увеличаването на дела на гражданското общество и участието на гражданското общество в диалога; настоятелно призовава заместник-председателя на Комисията/върховен представител на Съюза да положи всички усилия, за да гарантира, че диалогът относно правата на човека е по-ефективен и насочен към постигане на резултати;

4.  приветства много важния и успешен процес на демократизация в управлението на тибетците в изгнание от Негово светейшество Далай Лама и скорошното прехвърляне на неговите политически правомощия и отговорности на демократично избрания министър – председател (Kalon Tripa) на Централната тибетска администрация, което представлява желанието на тибетския народ;

5.  приветства решението на демократично избраното ново тибетско политическо ръководство да продължи да се придържа към политиката на средния път, водена от Негово светейшество Далай Лама, която се стреми към истинска автономност за тибетците в рамките на Китайската народна република и в рамките на китайската конституция;

6.  подкрепя принципите, изложени в Меморандума за истинска автономия на тибетския народ, предложен от пратениците на Негово светейшество Далай Лама на китайската страна през 2008 г., който осигурява основата за реалистично и устойчиво политическо решение на въпроса за Тибет;

7.  отхвърля аргумента на правителството на Китайската народна република, че ангажирането на правителства с Негово светейшество Далай Лама и членове на избраното тибетско ръководство, както и изразяването на подкрепа от страна на правителства за мирното решение на въпроса за Тибет чрез диалог и преговори съставляват нарушение на „политиката за единен Китай“;

8.  призовава органите на Китайската народна република да предоставят пълноценна автономия на историческата територия на Тибет;

9.  изразява разочарование, че от януари 2010 г. правителството на Китайската народна република проявява нежелание да продължи диалога с пратениците на Негово светейшество Далай Лама, и насърчава китайските органи да започнат пълноценна дискусия с представителите на Централната тибетска администрация относно бъдещето на Тибет;

10. настоява органите на Китайската народна република да зачитат свободата на изразяване, свободата на сдружаване и свободата на убеждения на тибетците;

11. настоятелно призовава органите на Китайската народна република да допуснат провеждането на независимо международно разследване на протестите от 2008 г. и техните последици, и призовава за освобождаването на политическите затворници;

12. осъжда всички форми на изтезание на задържани лица и приканва и изисква от органите на Китайската народна република да допуснат независима международна проверка на затворите и центровете за задържане в Тибет;

13. отново осъжда продължаващите репресивни мерки на китайските органи срещу тибетските манастири и призовава китайското правителство да гарантира свобода на религията както за народа на Тибет, така и за всички негови граждани;

14. настоява китайските органи да разкрият съдбата и местонахождението на всички жертви на самозапалване в Тибет;

15. отново повтаря призива си към китайските органи да разкрият съдбата и местонахождението на Chedun Choekyi Nyima, единадесети Панчен Лама;

16. призовава китайските органи да спазват езиковите, културните, религиозните и другите основни свободи на тибетците и да се въздържат от политики на заселване на историческата територия на Тибет, благоприятстващи народа хан и в ущърб на тибетците, както и от принуждаване на тибетските номади да изоставят традиционния си начин на живот;

17. призовава китайските органи да премахнат всички ограничения и да позволят свободен достъп и свобода на движението в Тибет за независими медии, журналисти и наблюдатели в областта на правата на човека;

18. призовава специалния представител на ЕС за правата на човека, след като бъде назначен, да докладва редовно за положението с правата на човека в Китайската народна република, по-специално по отношение на Тибет;

19. настоятелно призовава заместник-председателя на Комисията/върховен представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност на ЕС да назначи специален координатор с мандат да докладва редовно относно Тибет, с цел осъществяване на напредък в спазването на правата на човека на тибетския народ, включително на неговото право да запази и развива своята отличителна идентичност и нейните религиозни, културни и езикови прояви, с цел подкрепа за конструктивния диалог и преговори между правителството на Китайската народна република и пратениците на Негово светейшество Далай Лама, и предоставяне на помощ на тибетските бежанци, по-специално в Непал и Индия;

20. призовава заместник-председателя на Комисията/върховен представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност на ЕС да обсъжда положението с правата на човека в Тибет на всяка среща с представители на Китайската народна република;

21. възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция на Съвета, Комисията, заместник-председателя на Комисията/върховен представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност на ЕС, правителствата и парламентите на държавите членки, правителството и парламента на Китайската народна република, генералния секретар на ООН, тибетското правителство в изгнание, тибетския парламент в изгнание и на Негово светейшество Далай Лама.