Διαδικασία : 2012/2685(RSP)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : RC-B7-0312/2012

Κείμενα που κατατέθηκαν :

RC-B7-0312/2012

Συζήτηση :

Ψηφοφορία :

PV 14/06/2012 - 11.5
Αιτιολογήσεις ψήφου
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P7_TA(2012)0257

ΚΟΙΝΗ ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ
PDF 158kWORD 96k
12.6.2012
PE491.931v01-00}
PE491.933v01-00}
PE491.934v01-00}
PE491.938v01-00}
PE491.939v01-00} RC1
 
B7-0312/2012}
B7-0314/2012}
B7-0315/2012}
B7-0319/2012}
B7-0320/2012} RC1

σύμφωνα με το άρθρο 110, παράγραφοι 2 και 4, του Κανονισμού

που αντικαθιστά τις προτάσεις ψηφίσματος των ομάδων:

EFD (B7‑0312/2012)

Verts/ALE (B7‑0314/2012)

ALDE (B7‑0315/2012)

PPE (B7‑0319/2012)

ECR (B7‑0320/2012)


σχετικά με την κατάσταση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στο Θιβέτ (2012/2685(RSP))


José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Thomas Mann, Ιωάννης Κασουλίδης, Filip Kaczmarek, Jarosław Leszek Wałęsa, Roberta Angelilli, Laima Liucija Andrikienė, László Tőkés, Bernd Posselt, Cristian Dan Preda, Tunne Kelam, Csaba Sógor εξ ονόματος της Ομάδας PPE
Kristiina Ojuland, Annemie Neyts-Uyttebroeck, Edward McMillan-Scott, Marietje Schaake, Leonidas Donskis, Ramon Tremosa i Balcells, Izaskun Bilbao Barandica, Sarah Ludford, Ivo Vajgl, Johannes Cornelis van Baalen, Jelko Kacin, Sonia Alfano, Nathalie Griesbeck, Graham Watson εξ ονόματος της Ομάδας ALDE
Eva Lichtenberger, Helga Trüpel, Raül Romeva i Rueda, Nicole Kiil-Nielsen, Catherine Grèze εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE
Charles Tannock, Ryszard Czarnecki, Ryszard Antoni Legutko, Tomasz Piotr Poręba εξ ονόματος της Ομάδας ECR
Fiorello Provera εξ ονόματος της Ομάδας EFD

Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με την κατάσταση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στο Θιβέτ (2012/2685(RSP))  

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–   έχοντας υπόψη τα προηγούμενα ψηφίσματά του για την Κίνα και το Θιβέτ, και ιδίως το ψήφισμά του της 26ης Οκτωβρίου 2011(1) και της 24ης Νοεμβρίου 2010(2),

–   έχοντας υπόψη το προηγούμενο ψήφισμά του της 7ης Απριλίου 2011 σχετικά με την απαγόρευση των εκλογών για την ανάδειξη της εξόριστης κυβέρνησης του Θιβέτ στο Νεπάλ(3),

–   έχοντας υπόψη την Οικουμενική Διακήρυξη των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου του 1948,

–   έχοντας υπόψη το άρθρο 36 του Συντάγματος της Λαϊκής Δημοκρατίας της Κίνας, με το οποίο κατοχυρώνεται το δικαίωμα της θρησκευτικής ελευθερίας για όλους τους πολίτες,

–   έχοντας υπόψη το άρθρο 110, παράγραφοι 2 και 4 του Κανονισμού του,

Α. λαμβάνοντας υπόψη ότι ο σεβασμός των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και της ελευθερίας της ταυτότητας, του πολιτισμού, της θρησκείας και του συνέρχεσθαι αποτελούν θεμελιώδεις αρχές της ΕΕ και της εξωτερικής πολιτικής της,

Β.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η ΕΕ έθεσε το θέμα της των δικαιωμάτων της θιβετιανής μειονότητας κατά τον 31ο γύρο του Διαλόγου των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων ΕΕ-Κίνας που πραγματοποιήθηκε στις Βρυξέλλες στις 29 Μαΐου 2012· λαμβάνοντας υπόψη ότι ο διάλογος ανθρωπίνων δικαιωμάτων μεταξύ ΕΕ και Κίνας δεν έχει οδηγήσει σε ουσιαστικές βελτιώσεις της κατάστασης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων των Θιβετιανών,

Γ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι απεσταλμένοι της Αυτού Αγιότητας του Δαλάι Λάμα προσέγγισαν την κυβέρνηση της Λαϊκής Δημοκρατίας της Κίνας προκειμένου να εξευρεθεί ειρηνική και αμοιβαία επωφελής λύση στο ζήτημα του Θιβέτ· ότι οι συνομιλίες μεταξύ των δύο πλευρών δεν έδωσαν απτά αποτελέσματα και έχουν αυτή τη στιγμή παγώσει,

Δ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι αρχές της Λαϊκής Δημοκρατίας της Κίνας χρησιμοποίησαν δυσανάλογη βία για την αντιμετώπιση του κινήματος διαμαρτυρίας του 2008 στο Θιβέτ και από τότε έχουν επιβάλει αυστηρά μέτρα ασφαλείας τα οποία περιορίζουν την ελευθερία της έκφρασης, του συνέρχεσθαι και της πίστης,

Ε.  λαμβάνοντας υπόψη ότι ο αριθμός των θυμάτων κατά το κίνημα διαμαρτυρίας του 2008 μπορεί να υπερέβη τους 200, ενώ ο αριθμός των κρατουμένων κυμαίνεται από 4434 έως πάνω από 6500, ενώ στο τέλος του 2010 υπήρχαν 831 γνωστοί πολιτικοί κρατούμενοι στο Θιβέτ, από τους οποίους 360 είχαν καταδικαστεί από δικαστήρια και 12 εξέτιαν ποινή ισόβιας κάθειρξης,

ΣΤ. λαμβάνοντας υπόψη ότι βασανιστήρια, π.χ. ξυλοδαρμοί, χρήση ηλεκτροσόκ, μακρόχρονη κράτηση σε απομόνωση, στέρηση τροφής και άλλα παρόμοια μέσα αναφέρεται ότι χρησιμοποιούνται για την απόσπαση ομολογιών στις φυλακές του Θιβέτ από τις αρχές της Λαϊκής Δημοκρατίας της Κίνας,

Ζ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι 38 Θιβετιανοί, κυρίως μοναχοί και μοναχές, αναφέρεται ότι έχουν αυτοπυρποληθεί από το 2009, ως διαμαρτυρία εναντίον της καταπιεστικής κινεζικής πολιτικής στο Θιβέτ και ζητώντας την επιστροφή του Δαλάι Λάμα και το δικαίωμα στη θρησκευτική ελευθερία στην Aba/Ngaba της επαρχίας Sichuan και σε άλλα σημεία του υψιπέδου του Θιβέτ,

Η. λαμβάνοντας υπόψη ότι αυτή τη στιγμή είναι άγνωστο ή ασαφές το πού βρίσκονται και η κατάσταση ορισμένων θυμάτων αυτοπυρπολήσεων, και συγκεκριμένα των Chimey Palden, Tenpa Darjey, Jamyang Palden, Lobsang Gyatso, Sona Rabyang, Dawa Tsering, Kelsang Wangchuck, Lobsang Kelsang, Lobsang Kunchok και Tapey,

Θ. λαμβάνοντας υπόψη ότι ο Gedhun Choekyi Nyima, ο 11ος Πάντσεν Λάμα, κρατείται από τις αρχές της Λαϊκής Δημοκρατίας της Κίνας και δεν έχει εμφανιστεί μετά τις 14 Μαΐου 1995,

Ι.   λαμβάνοντας υπόψη ότι η ταυτότητα, η γλώσσα, ο πολιτισμός και η θρησκεία του Θιβέτ που αποτελούν μαρτυρίες ενός ιστορικά πλούσιου πολιτισμού, βρίσκονται σε κίνδυνο λόγω της μετεγκατάστασης πληθυσμών Han στην ιστορική επικράτεια του Θιβέτ και λόγω της εξάλειψης του παραδοσιακού νομαδικού τρόπου ζωής των Θιβετιανών,

ΙΑ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η ΕΕ βρίσκεται σε διαδικασία ορισμού της εντολής και διορισμού Ειδικού Εκπροσώπου της ΕΕ για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα,

ΙΒ. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι προηγούμενες εκκλήσεις του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου προς την Αντιπρόεδρο της Επιτροπής/Ύπατη Εκπρόσωπο της Ένωσης για Θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφαλείας της ΕΕ, να θίξει το ζήτημα του Θιβέτ στις επαφές της με τους Κινέζους ομολόγους της, δεν απέδωσαν τα αναμενόμενα αποτελέσματα,

1.  επαναλαμβάνει ότι η Στρατηγική Εταιρική Σχέση μεταξύ της ΕΕ και της Λαϊκής Δημοκρατίας της Κίνας πρέπει να βασίζεται σε κοινές αξίες και αρχές·

2.  καλεί την Αντιπρόεδρο της Επιτροπής/Ύπατη Εκπρόσωπο της Ένωσης για Θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφαλείας της ΕΕ να αυξήσει και να εντείνει τις προσπάθειες αντιμετώπισης της κατάστασης ανθρωπίνων δικαιωμάτων των Θιβετιανών, στο πλαίσιο του διαλόγου ανθρωπίνων δικαιωμάτων ΕΕ-Κίνας·

3.  αποδοκιμάζει από αυτή την άποψη την απροθυμία των κινεζικών αρχών να πραγματοποιούν διάλογο δύο φορές το χρόνο και τη στάση τους σε σχέση με τους όρους και τη συχνότητα των συνεδριάσεων ιδίως όσον αφορά την ενίσχυση του σκέλους της κοινωνίας των πολιτών και τη συμμετοχή της κοινωνίας των πολιτών στο διάλογο· παροτρύνει την Αντιπρόεδρο της Επιτροπής/Ύπατη Εκπρόσωπο της Ένωσης να καταβάλλει κάθε προσπάθεια προκειμένου ο διάλογος των ανθρωπίνων δικαιωμάτων να γίνει περισσότερο αποτελεσματικός και προσανατολισμένος στα αποτελέσματα·

4.  επαινεί την πολύ σημαντική και επιτυχημένη διαδικασία εκδημοκρατισμού της εξόριστης διακυβέρνησης των Θιβετιανών από την Αυτού Αγιότητα τον Δαλάι Λάμα και την πρόσφατη μεταβίβαση εκ μέρους του των πολιτικών εξουσιών και ευθυνών του στον δημοκρατικά εκλεγμένο Kalon Tripa (Πρωθυπουργό) της Κεντρικής Θιβετιανής Διοίκησης, κάτι που αντιπροσωπεύει τον πόθο του θιβετιανού λαού·

5.  χαιρετίζει την απόφαση της δημοκρατικά εκλεγμένης νέας θιβετιανής πολιτικής ηγεσίας να συνεχίσει να εφαρμόζει την πολιτική του Μέσου Δρόμου της Αυτού Αγιότητας του Δαλάι Λάμα, με την οποία επιδιώκεται πραγματική αυτονομία του θιβετιανού λαού εντός της Λαϊκής Δημοκρατίας της Κίνας και μέσα στο πλαίσιο του κινεζικού συντάγματος·

6.  επιδοκιμάζει τις αρχές που εκτίθενται στο Μνημόνιο για την Αυθεντική Αυτονομία του θιβετιανού λαού, που προτάθηκε από τους απεσταλμένους της Αυτού Αγιότητας του Δαλάι Λάμα προς τους Κινέζους ομολόγους τους το 2008, οι οποίες προσφέρουν τη βάση για μια ρεαλιστική και βιώσιμη πολιτική λύση στο ζήτημα του Θιβέτ·

7.  απορρίπτει το επιχείρημα της κυβέρνησης της ΛΔΚ, ότι οι επαφές κυβερνήσεων με την Αυτού Αγιότητα τον Δαλάι Λάμα και μέλη της εκλεγμένης θιβετιανής ηγεσίας καθώς και η έκφραση υποστήριξης εκ μέρους κυβερνήσεων υπέρ του ειρηνικού διακανονισμού του ζητήματος του Θιβέτ μέσω διαλόγου και διαπραγματεύσεων, συνιστούν παραβιάσεις της «πολιτικής της μίας ενιαίας Κίνας»·

8.  καλεί τις αρχές της Λαϊκής Δημοκρατίας της Κίνας να παραχωρήσουν ουσιαστική αυτονομία στην ιστορική επικράτεια του Θιβέτ·

9.  εκφράζει την απογοήτευσή του διότι η κυβέρνηση της Λαϊκής Δημοκρατίας της Κίνας φάνηκε απρόθυμη να συνεχίσει το διάλογο με τους εκπροσώπους της Αυτού Αγιότητας του Δαλάι Λάμα από τον Ιανουάριο του 2010, και ενθαρρύνει τις κινεζικές αρχές να επιδοθούν σε ανοικτή, ειλικρινή και ουσιαστική συζήτηση με τους εκπροσώπους της Κεντρικής Θιβετιανής Διοίκησης σχετικά με το μέλλον του Θιβέτ·

10. επιμένει ότι οι αρχές της Λαϊκής Δημοκρατίας της Κίνας πρέπει να σέβονται την ελευθερία της έκφρασης, την ελευθερία του συνεταιρίζεσθαι και την ελευθερία της πίστης των Θιβετιανών·

11. παροτρύνει τις αρχές της Λαϊκής Δημοκρατίας της Κίνας να επιτρέψουν ανεξάρτητη διεθνή διερεύνηση για το κίνημα διαμαρτυρίας του 2008 και τα όσα επακολούθησαν, και ζητεί την απελευθέρωση των πολιτικών κρατουμένων·

12. καταδικάζει οποιαδήποτε μορφή βασανιστηρίων εναντίον ατόμων που βρίσκονται υπό κράτηση και ζητεί από τις αρχές της Λαϊκής Δημοκρατίας της Κίνας να επιτρέψουν την ανεξάρτητη διεθνή επιθεώρηση σε φυλακές και κέντρα κράτησης στο Θιβέτ καθώς και στην υπόλοιπη Κίνα·

13. επαναλαμβάνει την καταδίκη του για τη συνεχιζόμενη καταστολή των κινεζικών αρχών εναντίον μοναστηριών στο Θιβέτ και καλεί την κινεζική κυβέρνηση να εγγυηθεί την ελευθερία της θρησκείας στο λαό του Θιβέτ καθώς και σε όλους τους πολίτες της·

14. επιμένει ότι οι κινεζικές αρχές οφείλουν να αποκαλύψουν την τύχη και τον τόπο όπου βρίσκονται όλα τα θύματα των αυτοπυρπολήσεων στο Θιβέτ·

15. επαναλαμβάνει την έκκλησή του προς τις κινεζικές αρχές να αποκαλύψουν την τύχη και τον τόπο όπου βρίσκεται ο Chedun Choekyi Nyima, ο 11ος Πάντσεν Λάμα·

16. καλεί τις κινεζικές αρχές να προασπίσουν την γλωσσική, πολιτισμική, θρησκευτική και τις άλλες θεμελιώδεις ελευθερίες των Θιβετιανών και να σταματήσουν τη μετεγκατάσταση πληθυσμών Han στις ιστορικές επικράτειες του Θιβέτ, και παράλληλα να σταματήσουν να εξαναγκάζουν Θιβετιανούς νομάδες να εγκαταλείψουν τον παραδοσιακό τρόπο ζωής τους·

17. καλεί τις κινεζικές αρχές να άρουν όλους τους περιορισμούς και να επιτρέψουν την ανεμπόδιστη πρόσβαση και την ελευθερία κίνησης σε ολόκληρο το Θιβέτ σε ανεξάρτητα μέσα ενημέρωσης, δημοσιογράφους και παρατηρητές των ανθρωπίνων δικαιωμάτων·

18. καλεί τον Ειδικό Εκπρόσωπο της ΕΕ για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα, όταν διοριστεί, να αναφέρει τακτικά σχετικά με την κατάσταση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στη Λαϊκή Δημοκρατία της Κίνας, ιδίως όσον αφορά το Θιβέτ·

19. ενθαρρύνει την Αντιπρόεδρο της Επιτροπής / Ύπατη Εκπρόσωπο της Ένωσης για Θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφαλείας της ΕΕ να ορίσει Ειδικό Εκπρόσωπο της ΕΕ για το Θιβέτ με εντολή να αναφέρει τακτικά σχετικά με το Θιβέτ, προκειμένου να προωθηθεί ο σεβασμός για τα ανθρώπινα δικαιώματα του θιβετιανού λαού, συμπεριλαμβανομένου του δικαιώματος στην προστασία και ανάπτυξη της διακριτής ταυτότητάς τους και των θρησκευτικών, πολιτισμικών και γλωσσικών εκδηλώσεών της, να υποστηρίζει τον εποικοδομητικό διάλογο και τις διαπραγματεύσεις μεταξύ της κυβέρνησης της Λαϊκής Δημοκρατίας της Κίνας και των απεσταλμένων της Αυτού Αγιότητας του Δαλάι Λάμα και να προσφέρει βοήθεια στους Θιβετιανούς πρόσφυγες, ιδίως στο Νεπάλ και την Ινδία·

20. καλεί την Αντιπρόεδρο της Επιτροπής / Ύπατη Εκπρόσωπο της Ένωσης για Θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφαλείας της ΕΕ να θέτει την κατάσταση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στο Θιβέτ σε κάθε συνάντηση με εκπροσώπους της Λαϊκής Δημοκρατίας της Κίνας·

21. αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο, την Επιτροπή, την Αντιπρόεδρο της Επιτροπής / Ύπατη Εκπρόσωπο της Ένωσης για Θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφαλείας της ΕΕ, τις κυβερνήσεις και τα κοινοβούλια των κρατών μελών, την κυβέρνηση και το κοινοβούλιο της Λαϊκής Δημοκρατίας της Κίνας, το Γενικό Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών, στην εξόριστη κυβέρνηση του Θιβέτ, στο εξόριστο κοινοβούλιο του Θιβέτ και την Αυτού Αγιότητα τον Δαλάι Λάμα.

 

(1)

ΕΕ C 48, 18.2.2012, σ. 239.

(2)

ΕΕ C 99, 3.4.2012, σ. 118.

(3)

Κείμενα που εγκρίθηκαν, P7_TA(2011)0158.

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου