Gemensamt förslag till resolution - RC-B7-0312/2012Gemensamt förslag till resolution
RC-B7-0312/2012

GEMENSAMT FÖRSLAG TILL RESOLUTION om människorättssituationen i Tibet

12.6.2012 - (2012/2685(RSP))

i enlighet med artikel 110.2 och 110.4 i arbetsordningen
som ersätter resolutionsförslagen från grupperna:
EFD (B7‑0312/2012)
Verts/ALE (B7‑0314/2012)
ALDE (B7‑0315/2012)
PPE (B7‑0319/2012)
ECR (B7‑0320/2012)

José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Thomas Mann, Ioannis Kasoulides, Filip Kaczmarek, Jarosław Leszek Wałęsa, Roberta Angelilli, Laima Liucija Andrikienė, László Tőkés, Bernd Posselt, Cristian Dan Preda, Tunne Kelam, Csaba Sógor för PPE-gruppen
Kristiina Ojuland, Annemie Neyts-Uyttebroeck, Edward McMillan-Scott, Marietje Schaake, Leonidas Donskis, Ramon Tremosa i Balcells, Izaskun Bilbao Barandica, Sarah Ludford, Ivo Vajgl, Johannes Cornelis van Baalen, Jelko Kacin, Sonia Alfano, Nathalie Griesbeck, Graham Watson för ALDE-gruppen
Eva Lichtenberger, Helga Trüpel, Raül Romeva i Rueda, Nicole Kiil-Nielsen, Catherine Grèze för Verts/ALE-gruppen
Charles Tannock, Ryszard Czarnecki, Ryszard Antoni Legutko, Tomasz Piotr Poręba för ECR-gruppen
Fiorello Provera för EFD-gruppen

Förfarande : 2012/2685(RSP)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång :  
RC-B7-0312/2012
Ingivna texter :
RC-B7-0312/2012
Debatter :
Antagna texter :

Europaparlamentets resolution om människorättssituationen i Tibet

(2012/2685(RSP))

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–   med beaktande av sina tidigare resolutioner om Kina och Tibet, särskilt resolutionerna av den 26 oktober 2011[1] och 24 november 2010[2],

–   med beaktande av sin tidigare resolution av den 7 april 2011[3] om förbudet i Nepal mot att rösta i valet till den tibetanska exilregeringen,

–   med beaktande av den allmänna förklaringen om de mänskliga rättigheterna från 1948,

–   med beaktande av artikel 36 i Kinas konstitution, som garanterar alla invånare friheten att välja trosuppfattning,

–   med beaktande av artikel 110.2 och 110.4 i arbetsordningen, och av följande skäl:

A. Respekten för de mänskliga rättigheterna, identitets-, kultur- och religionsfrihet samt föreningsfrihet är grundläggande principer för EU och dess utrikespolitik.

B.  EU tog upp frågan om den tibetanska minoritetens rättigheter under den 31:a rundan i människorättsdialogen mellan EU och Kina den 29 maj 2012 i Bryssel. Dialogen har inte förbättrat tibetanernas människorättssituation på något märkbart sätt.

C. Hans helighet Dalai lamas sändebud har kontaktat den kinesiska regeringen för att finna en fredlig och ömsesidigt gynnsam lösning på Tibetfrågan. Diskussionerna mellan de båda parterna har inte gett några konkreta resultat och ligger för närvarande på is.

D. De kinesiska myndigheterna använde obefogat våld mot protesterna i Tibet 2008 och har ända sedan dess vidtagit restriktiva säkerhetsåtgärder som begränsar yttrande-, förenings- och trosfriheten.

E.  Antalet offer för protesterna 2008 kan ha överstigit 200 och antalet fängslade varierar mellan 4 434 till över 6 500. I slutet av 2010 fanns det 831 kända politiska fångar i Tibet varav 360 hade dömts i domstol och 12 avtjänade livstidsstraff.

F.  De kinesiska myndigheterna rapporteras använda sig av tortyr, t.ex. slag, elchocker, långvarig isolering, svält och andra liknande metoder i de tibetanska fängelserna för att tvinga fram erkännanden.

G. Sedan 2009 har 38 tibetaner, främst munkar och nunnor, enligt rapporterna satt eld på sig själva i protest mot Kinas restriktiva Tibetpolitik och krävt att Dalai lama ska återvända och att religionsfriheten ska respekteras i Aba/Ngaba-regionen i Sichuanprovinsen och andra områden på den tibetanska platån.

H. Det är fortfarande okänt eller oklart hur följande offer för självbränningar mår i dag och var de befinner sig: Chimey Palden, Tenpa Darjey, Jamyang Palden, Lobsang Gyatso, Sona Rabyang, Dawa Tsering, Kelsang Wangchuck, Lobsang Kelsang, Lobsang Kunchok och Tapey.

I.   Tibets elfte Panchen lama, Gedhun Chökyi Nyima, greps av de kinesiska myndigheterna och har varit försvunnen sedan den 14 maj 1995.

J.   Den tibetanska identiteten, kulturen och religionen samt det tibetanska språket – som vittnar om en historiskt rik civilisation – hotas av han-folkets inflyttning på det historiska Tibets territorium. Vidare riskerar tibetanernas traditionella nomadliv att förintas.

K. EU är i färd med att utnämna och fastställa mandatet för EU:s särskilda representant för mänskliga rättigheter.

L.  Europaparlamentets tidigare uppmaningar till vice ordföranden för kommissionen/unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik om att ta upp situationen i Tibet med sina kinesiska motparter har ännu inte gett förväntade resultat.

1.  Europaparlamentet upprepar att det strategiska partnerskapet mellan EU och Kina bör bygga på gemensamma principer och värderingar.

2.  Europaparlamentet uppmanar vice ordföranden för kommissionen/unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik att utöka och intensifiera insatserna för att ta itu med tibetanernas människorättssituation inom ramen för människorättsdialogen mellan EU och Kina.

3.  I detta avseende beklagar Europaparlamentet de kinesiska myndigheternas ovilja att föra en dialog två gånger om året, liksom deras inställning till på vilket sätt och hur ofta sammanträdena ska hållas, särskilt med tanke på att stärka det civila samhället och göra det delaktigt i dialogen. Parlamentet uppmanar med kraft vice ordföranden för kommissionen/unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik att vidta alla åtgärder som är möjliga för att effektivisera människorättsdialogen och göra den mer resultatinriktad.

4.  Europaparlamentet uttalar sin erkänsla för att Hans helighet Dalai lama lyckats med det mycket viktiga arbetet att göra den tibetanska exilregeringen mera demokratisk och för att han nyligen överfört sina politiska befogenheter och sitt politiska ansvar till den demokratiskt valde Kalon Tripa inom den centrala tibetanska administrationen, som företräder det tibetanska folkets strävanden.

5.  Europaparlamentet uttalar sin erkänsla för att den demokratiskt valda nya politiska ledningen i Tibet beslutat fortsätta längs samma politiska medelväg som Hans helighet Dalai lama, nämligen att sträva efter verkligt självstyre för tibetanerna inom Folkrepubliken Kina och den kinesiska statsförfattningens ramar.

6.  Europaparlamentet stöder principerna i den promemoria om verkligt självstyre för det tibetanska folket som Hans helighet Dalai lamas sändebud lade fram för sina kinesiska motparter 2008 och som utgör grunden för en realistisk och varaktig politisk lösning på Tibetfrågan.

7.  Europaparlamentet tillbakavisar den kinesiska regeringens argument om att regeringar som inlåter sig på samröre med Hans helighet Dalai lama och medlemmar av den folkvalda tibetanska ledningen och som uttrycker sitt stöd för en fredlig lösning på Tibetfrågan genom dialog och förhandlingar bryter mot politiken för ett enat Kina.

8.  Europaparlamentet uppmanar de kinesiska myndigheterna att ge det historiska Tibets territorium verkligt självstyre.

9.  Europaparlamentet uttrycker sin besvikelse över att den kinesiska regeringen sedan januari 2010 inte har velat fortsätta dialogen med Hans helighet Dalai lamas sändebud, och uppmuntrar de kinesiska myndigheterna att inleda en meningsfull dialog med företrädarna för den centrala tibetanska administrationen om Tibets framtid.

10. Europaparlamentet kräver att de kinesiska myndigheterna ska respektera tibetanernas yttrande-, förenings- och trosfrihet.

11. Europaparlamentet uppmanar med kraft de kinesiska myndigheterna att tillåta en oberoende internationell utredning av protesterna 2008 och deras efterverkningar, och kräver att de politiska fångarna ska friges.

12. Europaparlamentet fördömer alla former av tortyr av frihetsberövade personer och uppmanar de kinesiska myndigheterna att tillåta en oberoende internationell inspektion av fängelser och förvarsenheter i Tibet.

13. Europaparlamentet fördömer på nytt de kinesiska myndigheternas fortsatta våld mot tibetanska kloster och uppmanar den kinesiska regeringen att garantera det tibetanska folket och landets samtliga invånare religionsfrihet.

14. Europaparlamentet kräver att de kinesiska myndigheterna ska avslöja vad som har hänt med alla offer för självbränningar i Tibet och var de befinner sig.

15. Europaparlamentet upprepar sitt krav på att de kinesiska myndigheterna ska avslöja vad som hänt Tibets elfte Panchen lama, Gedhun Chökyi Nyima, och var han befinner sig.

16. Europaparlamentet uppmanar de kinesiska myndigheterna att bevara det tibetanska folkets språkliga, kulturella, religiösa och övriga grundläggande friheter och att avstå från en bosättningspolitik som gynnar han-folket och förfördelar tibetanerna på det historiska Tibets territorium, samt låta bli att tvinga tibetanska nomader att överge sitt traditionella nomadliv.

17. Europaparlamentet uppmanar de kinesiska myndigheterna att häva alla restriktioner och ge oberoende medier, journalister och människorättsobservatörer obehindrad tillgång till och fri rörlighet i hela Tibet.

18. Europaparlamentet uppmanar EU:s särskilda representant för mänskliga rättigheter att, så snart denna utnämnts, regelbundet rapportera om människorättssituationen i Kina, särskilt i Tibet.

19. Europaparlamentet uppmanar med kraft vice ordföranden för kommissionen/unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik att utnämna en särskild samordnare med mandat att regelbundet rapportera om Tibet i syfte att främja respekten för det tibetanska folkets mänskliga rättigheter, inklusive dess rätt att bevara och utveckla sin särpräglade identitet och sina religiösa, kulturella och språkliga uttryck. Parlamentet efterlyser stöd för en konstruktiv dialog och förhandlingar mellan Kina och Hans helighet Dalai lamas sändebud. Parlamentet efterlyser även bistånd till tibetanska flyktingar, särskilt i Nepal och Indien.

20. Europaparlamentet uppmanar vice ordföranden för kommissionen/unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik att ta upp människorättssituationen i Tibet vid varje möte med företrädare för Kina.

21. Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända denna resolution till rådet, kommissionen, vice ordföranden för kommissionen/unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik, medlemsstaternas regeringar och parlament, Folkrepubliken Kinas regering och parlament, FN:s generalsekreterare, den tibetanska exilregeringen, det tibetanska exilparlamentet samt Hans helighet Dalai lama.