Postup : 2012/2694(RSP)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu : RC-B7-0373/2012

Předložené texty :

RC-B7-0373/2012

Rozpravy :

Hlasování :

PV 05/07/2012 - 13.5

Přijaté texty :

P7_TA(2012)0298

SPOLEČNÝ NÁVRH USNESENÍ
PDF 150kWORD 109k
3. 7. 2012
PE491.988v01-00}
PE491.989v01-00}
PE491.990v01-00}
PE491.991v01-00} RC1
 
B7-0373/2012}
B7-0374/2012}
B7-0375/2012}
B7-0376/2012} RC1

předložený v souladu s čl. 110 odst. 2 a 4 jednacího řádu

a nahrazující návrhy usnesení předložené skupinami:

Verts/ALE (B7‑0373/2012)

S&D (B7‑0374/2012)

ALDE (B7‑0375/2012)

GUE/NGL (B7‑0376/2012)


o politice EU v otázce Západního břehu Jordánu a východního Jeruzalému (2012/2964(RSP))


Véronique De Keyser, Pino Arlacchi, Emine Bozkurt, Ricardo Cortés Lastra, Emer Costello, Robert Goebbels, Ana Gomes, Richard Howitt, Wolfgang Kreissl-Dörfler, María Muñiz De Urquiza, Norbert Neuser, Raimon Obiols, Boris Zala za skupinu S&D
Annemie Neyts-Uyttebroeck, Chris Davies, Marielle de Sarnez, Niccolò Rinaldi, Robert Rochefort, Ivo Vajgl za skupinu ALDE
Margrete Auken, Nicole Kiil-Nielsen, Hélène Flautre, Judith Sargentini, Raül Romeva i Rueda, Ana Miranda, Malika Benarab-Attou, Eva Joly, Daniel Cohn-Bendit za skupinu Verts/ALE
Patrick Le Hyaric, Kyriacos Triantaphyllides, Sabine Lösing, Nikolaos Chountis, Marisa Matias za skupinu GUE/NGL
POZM. NÁVRHY

Usnesení Evropského parlamentu o politice EU v otázce Západního břehu Jordánu a východního Jeruzalému (2012/2964(RSP))  

Evropský parlament,

–   s ohledem na svá předchozí usnesení, zejména na usnesení ze dne 29. září 2011 o situaci v Palestině(1), ze dne 16. února 2012 o návrhu rozhodnutí Rady o uzavření regionální úmluvy o celoevropsko-středomořských preferenčních pravidlech původu(2) a ze dne 9. září 2010 o stavu Jordánu a zejména oblasti jeho dolního toku(3),

–   s ohledem na závěry Rady o mírovém procesu na Blízkém východě ze dne 14. května 2012, 18. července a 23. května 2011 a 8. prosince 2009,

–   s ohledem na projev místopředsedkyně Komise, vysoké představitelky Catherine Ashtonové na plenárním zasedání dne 12. června 2012 o posledním vývoji na Blízkém východě a v Sýrii,

–   s ohledem na prohlášení místopředsedkyně Komise, vysoké představitelky Catherine Ashtonové, a zejména prohlášení ze dne 8. června 2012 o rozšiřování osad, ze dne 25. dubna 2012 o rozhodnutí izraelských orgánů ohledně statusu osad Sansana, Rechelim a Bruchin na okupovaném palestinském území a ze dne 22. února 2012 o schváleních izraelských osad,

–   s ohledem na zprávy vedoucích misí EU o východním Jeruzalému z ledna 2012 a o „Oblasti C a budování palestinského státu“ z července 2011 a na zprávu vedoucích misí EU o násilí páchaném osadníky z dubna 2011 a na doprovodné sdělení vedoucích misí EU o násilí páchaném osadníky z února 2012,

–   s ohledem na čtvrtou Ženevskou úmluvu o ochraně civilních osob za války z roku 1949,

–   s ohledem na Chartu OSN,

–   s ohledem na rezoluce Valného shromáždění OSN č. 181 (1947) a č. 194 (1948) a na rezoluce Rady bezpečnosti OSN č. 242 (1967), č. 252 (1968), č. 338 (1973), č. 476 (1980), č. 478 (1980), č. 1397 (2002), č. 1515 (2003) a č. 1850 (2008),

–   s ohledem na Mezinárodní pakt OSN o občanských a politických právech z roku 1966,

–   s ohledem na prohlášení Kvartetu pro Blízký východ, zejména na prohlášení ze dne 11. dubna 2012 a 23. září 2011,

–   s ohledem na společné prohlášení Izraele a palestinské samosprávy ze dne 12. května 2012,

–   s ohledem na poradní stanovisko Mezinárodního soudního dvora nazvané „Právní důsledky výstavby zdi na okupovaném palestinském území“ ze dne 9. července 2004,

–   s ohledem na dvouletý plán budování státu palestinského předsedy vlády Saláma Fajjáda nazvaný „Ukončení okupace, vytvoření státu“ ze srpna 2009,

–   s ohledem na prozatímní dohodu o Západním břehu Jordánu a pásmu Gazy ze dne 18. září 1995,

–   s ohledem dohody z Osla (Vyhlášení zásad o přechodném uspořádání samosprávy) ze dne 13. září 1993,

–   s ohledem na čl. 110 odst. 2 a odst. 4 jednacího řádu,

A. vzhledem k tomu, že EU opakovaně potvrdila svou podporu řešení založenému na existenci dvou států, tedy státu Izrael s bezpečnými a uznanými hranicemi a sousedního nezávislého, demokratického a životaschopného státu Palestina, jejichž občané by vedle sebe žili v míru a bezpečí, a prohlásila, že nebudou uznány jiné změny hranic existujících před rokem 1967, včetně hranic Jeruzaléma jako hlavního města dvou států, než změny, na nichž se obě strany dohodly; vzhledem k tomu, že právo Palestinců na sebeurčení a vlastní stát je nezpochybnitelné, stejně jako právo Izraele na existenci v rámci bezpečných hranic;

B.  vzhledem k závěrům z jednání Rady dne 14. května 2012, které kladou důraz na to, že „s ohledem na změny probíhající v celém arabském světě je stále naléhavěji třeba, aby bylo dosaženo pokroku v mírovém procesu na Blízkém východě“ a že „klíčovým prvkem k zajištění trvalého míru, stability a prosperity v regionu je respektování přání obyvatel žijících na jeho území, včetně přání Palestinců dosáhnout státní suverenity a přání Izraelců žít v bezpečné zemi“;

C. vzhledem k tomu, že přímé mírové rozhovory mezi oběma stranami se zastavily a veškeré úsilí vynaložené v poslední době na obnovení jednání selhalo; vzhledem k tomu, že EU obě strany vyzvala, aby přijímaly opatření, jež pomohou vytvořit atmosféru důvěry nezbytnou k zajištění smysluplných jednání, aby se zdržely kroků, jež oslabují důvěryhodnost procesu, a aby předcházely rozdmýchávání emocí;

D. vzhledem k tomu, že Izrael a palestinská samospráva vydaly dne 12. května 2012 následující společné prohlášení: „Izrael a palestinská samospráva usilují o dosažení míru a obě strany doufají, že výměna dopisů mezi prezidentem Abbásem a předsedou vlády Netanjahuem pomůže se k tomuto cíli přiblížit“;

E.  vzhledem k tomu, že pro Západní břeh Jordánu včetně východního Jeruzaléma a pro pásmo Gazy lze plně uplatnit mezinárodní lidská práva a humanitární právo, včetně čtvrté Ženevské úmluvy; vzhledem k tomu, že Izrael je mimo jiné povinen v dobré víře zajistit, aby byly pokryty základní potřeby okupovaného palestinského lidu, okupaci provádět způsobem, který bude místnímu obyvatelstvu k užitku, chránit a zachovávat civilní objekty a zabránit tomu, aby se jeho vlastní obyvatelstvo přesunulo na okupované území a aby se obyvatelé okupovaného území dostali na jeho vlastní území;

F.  vzhledem k tomu, že zprávy vedoucích misí EU z poslední doby o „Oblasti C a budování palestinského státu“, o východním Jeruzalému a o násilí páchaném osadníky, opět potvrdily znepokojivý a potenciálně nezvratný vývoj na místě v dotčených oblastech; vzhledem k tomu, že izraelské ministerstvo zahraničních věcí odmítá požadavky uvedené v dokumentech EU a zaujal k nim kritický postoj, protože podle jeho mínění tyto dokumenty nepodporují pokrok v mírovém procesu;

G. vzhledem k tomu, že na základě dohod z Osla z roku 1995 byl Západní břeh Jordánu administrativně rozdělen na tři zóny nebo oblasti; vzhledem k tomu, že oblast C představuje největší část území Západního břehu Jordánu; vzhledem k tomu, že sociální a hospodářský rozvoj oblasti C má pro životaschopnost budoucího palestinského státu klíčový význam;

H. vzhledem k tomu, že palestinská přítomnost na Západním břehu, se zvláštním důrazem na oblast C, a ve východním Jeruzalému je mařena politikou izraelské vlády, zejména budováním a rozšiřováním osad; vzhledem k tomu, že izraelské osady jsou podle mezinárodního práva nelegální a představují hlavní překážku v mírovém úsilí, přičemž je izraelská vláda dotuje značnými pobídkami v oblasti zdaňování, bytové výstavby, infrastruktury, budování silnic, přístupu k vodě, vzdělávání, zdravotní péče atd.;

I.   vzhledem k tomu, že Izrael ve svém „Základním zákonu: Jeruzalém, hlavní město Izraele“ z roku 1980 prohlásil Jeruzalém za celé a sjednocené hlavní město Izraele, což je v rozporu s rezolucí Rady bezpečnosti OSN č. 478 (1980); vzhledem k tomu, že v závěrech z jednání Rady dne 14. května 2012 se znovu opakuje, že je prostřednictvím jednání třeba nalézt způsob, jak vyřešit postavení Jeruzaléma jako budoucího hlavního města obou států; vzhledem k tomu, že v důsledku aktuálního vývoje ve východním Jeruzalému se vyhlídka na to, že se Jeruzalém stane budoucím hlavním městem dvou států, stává stále nepravděpodobnější a neproveditelnější; vzhledem k tomu, že východní Jeruzalém je stále více izolován od Západního břehu, přičemž historické jádro Jeruzaléma je stále více izolováno od zbytku Jeruzaléma;

J.   vzhledem k tomu, že i když Palestinci žijící ve východním Jeruzalému představují 37 % obyvatelstva Jeruzaléma a podílejí se 36 % na fiskálních příjmech tohoto města, je ve východním Jeruzalému vynakládáno pouhých 10 % z rozpočtu města a úroveň poskytování služeb v této části je naprosto nepostačující; vzhledem k tomu, že většina palestinských institucí včetně centra „Orient House“ byla izraelskými orgány ve východním Jeruzalému uzavřena, čímž se vytvořilo instituční a správní vakuum pro místní palestinské obyvatelstvo, což i nadále zůstává zásadním problémem;

K. vzhledem k tomu, že Palestinci žijící ve východním Jeruzalému mají status trvalého pobytu, který lze převést za určitých podmínek pouze na děti a není automaticky převáděn v rámci manželství, což brání manželským partnerům a dětem mnoha obyvatel východního Jeruzaléma se statusem trvalého pobytu žít se svými rodinnými příslušníky; vzhledem k tomu, že na druhé straně žije ve východním Jeruzalému a okolo něj přibližně 200 000 izraelských osadníků;

L.  vzhledem k tomu, že ochrana palestinských obyvatel a jejich práv na Západním břehu Jordánu, se zvláštním důrazem na oblast C, a ve východním Jeruzalému má pro zachování schůdnosti řešení založeného na existenci dvou států zásadní význam; vzhledem k tomu, že probíhající rozšiřování osad a zintenzivňování násilí ze strany osadníků, omezení územního plánování a následný výrazný nedostatek bydlení, demolice obydlí, vystěhovávání a vysídlování, konfiskace půdy, obtížný přístup k přírodním zdrojům a nedostatek základních sociálních služeb a pomoci mají významný negativní dopad na životní podmínky Palestinců; vzhledem k tomu, že hospodářská situace v těchto oblastech ztížená omezeními, pokud jde o přístup, pohyb a plánování, je i nadále závažným zdrojem obav; vzhledem k tomu, že podle výroční zprávy MOP nemá 53,5 % mladých žen a 32,3 % mladých mužů ve věku 15 až 24 let na Západním břehu Jordánu zaměstnání;

M. vzhledem k tomu, že palestinské obyvatelstvo na Západním břehu Jordánu, zejména v oblasti C, a ve východním Jeruzalému trpí vážným nedostatkem vody; vzhledem k tomu, že palestinští zemědělci jsou vážně postiženi nedostatkem vody k zavlažování, kterou naopak ve velké míře využívá Izrael a izraelští osadníci; vzhledem k tomu, že dostatečné zdroje vody jsou základním předpokladem pro budoucí životaschopný palestinský stát,

N. vzhledem k tomu, že separační zeď, kterou staví Izrael a která nesleduje Zelenou linii, zabírá značnou část palestinského území jak na Západním břehu, tak ve východním Jeruzalémě; vzhledem k tomu, že v poradním stanovisku Mezinárodního soudního dvora nazvaném „Právní důsledky výstavby zdi na okupovaném palestinském území“ z roku 2004 se uvádí, že „výstavba zdi, kterou Izrael staví (...), a s výstavbou související režim, je v rozporu s mezinárodním právem“;

O. vzhledem k tomu, že Parlament opakovaně vyjádřil svou podporu státotvornému úsilí prezidenta Mahmúda Abbáse a předsedy vlády Saláma Fajjáda a uznal i uvítal úspěch, kterým byl korunován dvouletý plán budování státu předsedy vlády Fajjáda; vzhledem k tomu, že oblast C a východní Jeruzalém by měly nadále zůstat prioritami palestinských národních plánů rozvoje, především jako reakce na soustavné opomíjení, jež pociťují Palestinci, kteří v těchto oblastech žijí;

P.  vzhledem k tomu, že v současné době je v izraelských věznicích a vazebních střediscích zadržováno více než 4500 palestinských vězňů, včetně 24 členů Palestinské legislativní rady, asi 240 dětí a více než 300 Palestinců držených v administrativní vazbě;

Q. vzhledem k tomu, že arabští Beduíni jsou původními obyvateli, kteří vedou usedlý a tradiční život rolníků na půdě svých předků a usilují o formální a trvalé uznání své specifické situace a postavení; vzhledem k tomu, že společenství arabských Beduínů, kteří jsou ohroženi izraelskou politikou postupně ničící jejich životní podmínky a zahrnující násilné přesídlování, představují na okupovaném palestinském území a v oblasti Negevu (Naqab) mimořádně zranitelné obyvatelstvo;

R   vzhledem k tomu, že podle zprávy pracovní skupiny pro přemístění (Displacement Working Group – DWG), která byla zveřejněna dne 14. května 2012, a podle pravidelného měsíčního humanitárního monitoru orgánu OCHA zničily izraelské síly od ledna 2011 více než 60 staveb, včetně solárních panelů, vodních nádrží a zemědělských staveb, financovaných Evropskou unií a řadou jejích členských států; vzhledem k tomu, že více než 100 podobných projektů je demolicí ohroženo;

S.  vzhledem k tomu, že EU a její členské státy při mnoha příležitostech, včetně závěrů Rady ze dne 14. května 2012, vyjádřily svůj základní závazek vůči bezpečnosti Izraele, co nejdůrazněji odsoudily násilí úmyslně páchané na civilním obyvatelstvu, včetně raketových útoků z pásma Gazy, a vyzvaly k účinnému zabránění pašování zbraní do pásma Gazy;

T.  vzhledem k tomu, že článek 2 dohody o přidružení uzavřenou mezi EU a Izraelem uvádí, že vztahy mezi stranami se zakládají na dodržování lidských práv a demokratických zásad, jimiž se řídí jejich vnitřní a mezinárodní politika a jež tvoří základní prvek této dohody,

U. vzhledem k tomu, že navzdory mnohým výzvám mezinárodního společenství k okamžitému, trvalému a bezpodmínečnému otevření hraničních přechodů pro tok humanitární pomoci, komerčního zboží a pohyb osob z pásma Gazy i do něj blokáda a humanitární krize v pásmu Gazy od roku 2007 pokračuje, jak je opakovaně uvedeno i v závěrech Rady ze dne 14. května 2012;

1.  znovu vyjadřuje pevnou podporu řešení založenému na existenci dvou států, jejichž hranice budou odpovídat hranicím z roku 1967 a hlavním městem obou států bude Jeruzalém, a tedy státu Izrael s bezpečnými a uznávanými hranicemi a s ním sousedícího nezávislého, demokratického a životaschopného státu Palestina, jejichž občané by vedle sebe žili v míru a bezpečí;

2.  vítá závěry zasedání Rady ze dne 14. května 2012 o mírovém procesu na Blízkém východě – které obsahují závěry týkající se Západního břehu Jordánu a východního Jeruzaléma – a opakuje přitom, že EU neuzná žádné změny hranic existujících před rokem 1967, včetně hranic Jeruzaléma, než změny, na nichž se obě strany dohodly, a zároveň vítá prohlášení Kvartetu pro Blízký východ ze dne 11. dubna 2012;

3.  zdůrazňuje, že ukončení konfliktu je základním zájmem EU i samotných zúčastněných stran a širšího regionu a že jej lze dosáhnout prostřednictvím komplexní mírové dohody založené na příslušných rezolucích Rady bezpečnosti OSN, madridských zásadách včetně zásady „území za mír“, cestovní mapě, předchozích dohodách zúčastněných stran a arabské mírové iniciativě; zdůrazňuje, že žádným rozhodnutím, k němuž by strany mohly dospět, nesmí utrpět důstojnost ani jedné z nich; konstatuje, že EU jakožto největší dárce palestinské samosprávy a jeden z nejvýznamnějších obchodních partnerů Izraele má k dispozici nástroje, jimiž může oba partnery aktivněji vybídnout k tomu, aby usilovaly o nalezení řešení; vyzývá obě strany, aby spolupracovaly s EU, jež by měla vynakládat veškeré úsilí na vyřešení konfliktu; připomíná, že na okupovaném palestinském území platí mezinárodní humanitární právo, včetně čtvrté Ženevské úmluvy o ochraně civilních osob za války;

4.  zdůrazňuje, že v souladu s lhůtami požadovanými Kvartetem by měla být bezodkladně obnovena přímá jednání mezi Izraelci a Palestinci vedoucí k řešení založenému na existenci dvou států a s cílem překonat nepřijatelný status quo; vítá výměnu dopisů mezi stranami zahájenou dne 17. dubna 2012 a společné prohlášení Izraele a palestinské samosprávy ze dne 12. května 2012;

5.  vyjadřuje nejhlubší obavy z vývoje situace na místě v oblasti C na Západním břehu Jordánu a ve východním Jeruzalému, jak je popsán ve zprávách vedoucích misí EU o „Oblasti C a budování palestinského státu“ z července 2011 a o východním Jeruzalému z ledna 2012;

6.  zdůrazňuje význam ochrany palestinského obyvatelstva a jeho práv v oblasti C a ve východním Jeruzalému, což je zásadní pro zachování životaschopnosti řešení založeného na existenci dvou států;

7.  znovu opakuje, že všechny osady jsou nadále podle mezinárodního práva ilegální, a vyzývá izraelskou vládu, aby ukončila veškerou výstavbu a rozšiřování osad na Západním břehu Jordánu a ve východním Jeruzalémě a odstranila veškerá stanoviště vybudovaná od března 2001;

8.  rozhodně odsuzuje veškeré akty extremizmu, násilí a zastrašování ze strany osadníků vůči palestinským civilistům a vyzývá izraelskou vládu a izraelské orgány, aby postavily pachatele těchto činů před soud a pohnaly je k odpovědnosti;

9.  žádá plné a účinné provádění platných právních předpisů EU a dvoustranných dohod mezi EU a Izraelem s cílem zajistit, aby kontrolní mechanizmus EU – „technická ujednání“ – neumožňoval dovoz produktů pocházejících z izraelských osad na evropský trh v rámci preferenčního režimu Dohody o přidružení mezi EU a Izraelem;

10. vyzývá izraelskou vládu a izraelské orgány, aby plnily své povinnosti v rámci mezinárodního humanitárního práva, a zejména aby:

     –   zajistily okamžité ukončení demolic obydlí, vystěhovávání a nuceného vysídlování Palestinců,

     –   napomáhaly plánovacím a stavebním činnostem Palestinců a realizaci palestinských rozvojových projektů,

     –   usnadnily přístup a pohyb,

     –   usnadnily Palestincům přístup k zemědělským oblastem a pastvinám,

     –   zabezpečily spravedlivou distribuci vody s ohledem na potřeby palestinského    obyvatelstva,

     –   zlepšily dostupnost vhodných sociálních služeb a pomoci pro palestinské obyvatelstvo, zejména v oblasti vzdělávání a veřejného zdraví, a

     –   usnadnily humanitární operace

     v oblasti C a ve východním Jeruzalému;

12. vyzývá izraelské orgány k ukončení používání administrativní vazby bez formálního obvinění či procesu vůči Palestincům, žádá přístup ke spravedlivému soudnímu procesu pro všechny zadržené Palestince a propuštění palestinských politických vězňů, se zvláštním důrazem na členy Palestinské legislativní rady včetně Marwána Barghútího a osob v administrativní vazbě; rovněž žádá, aby byl okamžitě propuštěn Nabíl ar-Ráí, umělecký ředitel Svobodného divadla (The Freedom Theatre) v uprchlickém táboře Džanín, který byl zatčen dne 6. června 2012 a od té doby je zadržován; vítá dohodu dosaženou dne 14. května 2012, jež umožnila ukončení hladovky palestinských vězňů, a vyzývá k jejímu úplnému a okamžitému provedení;

13. vyzývá k ochraně beduínských komunit na Západním břehu Jordánu a v oblasti Negev a k plnému dodržování jejich práv izraelskými úřady a jednoznačně odsuzuje jakákoli porušení práv (např. demolice obydlí, nucené vysídlování, omezování veřejných služeb); v této souvislosti vyzývá izraelskou vládu rovněž ke zrušení Prawerova plánu;

14. vybízí palestinskou vládu a orgány, aby věnovaly zvýšenou pozornost oblasti C a východnímu Jeruzalému v rámci plánů palestinského národního rozvoje a projektů, jejichž cílem je zlepšit situaci a životní podmínky palestinského obyvatelstva v těchto oblastech;

15. znovu zdůrazňuje, že mírové a nenásilné prostředky jsou jediným způsobem, jak dosáhnout udržitelného řešení izraelsko-palestinského konfliktu; v této souvislosti i nadále podporuje politiku nenásilného odporu prezidenta Abbáse a vybízí k procesu vnitropalestinského usmíření a budování palestinského státu a domnívá se, že důležitými prvky tohoto procesu jsou prezidentské a parlamentní volby;

16. opakuje svůj pevný závazek týkající se bezpečnosti státu Izrael; odsuzuje veškeré násilí, jehož se kterákoli ze stran úmyslně dopouští při útocích na civilní obyvatelstvo, a je rozhořčen raketovými útoky z pásma Gazy;

17. vyzývá Radu a Komisi, aby dále podporovaly a poskytovaly pomoc palestinským orgánům a rozvojovým projektům v oblasti C a ve východním Jeruzalému s cílem chránit a podporovat palestinské obyvatelstvo; vyzývá k lepší koordinaci mezi EU a členskými státy v této oblasti; zdůrazňuje, že Izrael musí ukončit praxi zadržování celních a daňových příjmů, které patří palestinské samosprávě;

18. vyzývá ESVČ a Komisi, aby na místě ověřily všechna obvinění týkající se zničení a poškození budov a projektů financovaných EU na okupovaném území a aby předložily výsledky tohoto šetření Parlamentu;

19. vyzývá Radu a Komisi, aby i nadále řešily tyto otázky na všech úrovních v rámci bilaterálních vztahů EU s Izraelem a palestinskou samosprávou; zdůrazňuje, že závazek Izraele dodržovat své povinnosti v oblasti mezinárodních lidských práv a humanitárního práva vůči palestinskému obyvatelstvu musí být plně zohledněn v rámci bilaterálních vztahů EU s tímto státem;

20. naléhavě žádá EU a členské státy, aby hrály aktivnější politickou úlohu, a to i v rámci Kvartetu, ve snaze o dosažení spravedlivého a trvalého míru mezi Izraelci a Palestinci; znovu zdůrazňuje ústřední úlohu Kvartetu a plně podporuje úsilí vysoké představitelky o dosažení důvěryhodné perspektivy pro obnovení mírového procesu;

21. opakuje svou výzvu k okamžitému, trvalému a bezpodmínečnému zrušení blokády pásma Gazy, co se týče osob, toku humanitární pomoci a komerčního zboží, a k přijetí kroků, jež umožní rekonstrukci a hospodářskou obnovu této oblasti; požaduje rovněž účinný kontrolní mechanismus, který zabrání pašování zbraní do pásma Gazy, přičemž uznává legitimní bezpečnostní zájmy Izraele; bere na vědomí rozhodnutí Rady prodloužit do 30. června 2013 mandát mise EU pro pomoc na hranicích na hraničním přechodu Rafáh a očekává, že mise bude plnit své úkoly a sehraje rozhodující a účinnou úlohu při každodenní správě přeshraničních vztahů a při budování důvěry mezi Izraelem a palestinskou samosprávou;

22. pověřuje svého předsedu, aby předal toto usnesení Radě, Komisi, místopředsedkyni Komise, vysoké představitelce Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku, vládám a parlamentům členských států, zvláštnímu zástupci EU pro mírový proces na Blízkém východě, předsedovi Valného shromáždění OSN, vládám a parlamentům států, jež jsou členy Rady bezpečnosti OSN, vyslanci Kvartetu pro Blízký východ, Knessetu a izraelské vládě, prezidentovi palestinské samosprávy a Palestinské legislativní radě.

 

(1)

Přijaté texty, P7_TA(2011)0429.

(2)

Přijaté texty, P7_TA(2012)0060.

(3)

Přijaté texty, P7_TA(2010)0314.

Právní upozornění - Ochrana soukromí