Κοινή πρόταση ψηφίσματος - RC-B7-0373/2012Κοινή πρόταση ψηφίσματος
RC-B7-0373/2012

ΚΟΙΝΗ ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ σχετικά με την πολιτική της ΕΕ για τη Δυτική Όχθη και την Ανατολική Ιερουσαλήμ

3.7.2012 - (2012/2694(RSP))

σύμφωνα με το άρθρο 110, παράγραφοι 2 και 4, του Κανονισμού
που αντικαθιστά τις προτάσεις ψηφίσματος των ομάδων:
Verts/ALE (B7‑0373/2012)
S&D (B7‑0374/2012)
ALDE (B7‑0375/2012)
GUE/NGL (B7‑0376/2012)

Véronique De Keyser, Pino Arlacchi, Emine Bozkurt, Ricardo Cortés Lastra, Emer Costello, Robert Goebbels, Ana Gomes, Richard Howitt, Wolfgang Kreissl-Dörfler, María Muñiz De Urquiza, Norbert Neuser, Raimon Obiols, Boris Zala εξ ονόματος της Ομάδας S&D
Annemie Neyts-Uyttebroeck, Chris Davies, Marielle de Sarnez, Niccolò Rinaldi, Robert Rochefort, Ivo Vajgl εξ ονόματος της Ομάδας ALDE
Margrete Auken, Nicole Kiil-Nielsen, Hélène Flautre, Judith Sargentini, Raül Romeva i Rueda, Ana Miranda, Malika Benarab-Attou, Eva Joly, Daniel Cohn-Bendit εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE
Patrick Le Hyaric, Κυριάκος Τριανταφυλλίδης, Sabine Lösing, Νικόλαος Χουντής, Marisa Matias εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL


Διαδικασία : 2012/2694(RSP)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου :  
RC-B7-0373/2012
Κείμενα που κατατέθηκαν :
RC-B7-0373/2012
Συζήτηση :
Ψηφοφορία :
Κείμενα που εγκρίθηκαν :

Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με την πολιτική της ΕΕ για τη Δυτική Όχθη και την Ανατολική Ιερουσαλήμ

(2012/2694(RSP))

Tο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–   έχοντας υπόψη τα προηγούμενα ψηφίσματά του, και ειδικότερα τα ψηφίσματα της 29ης Σεπτεμβρίου 2011 σχετικά με την κατάσταση στην Παλαιστίνη[1], της 16ης Φεβρουαρίου 2012 σχετικά με την πρόταση απόφασης του Συμβουλίου για τη σύναψη της περιφερειακής σύμβασης για πανευρωμεσογειακούς προτιμησιακούς κανόνες καταγωγής[2], και της 9ης Σεπτεμβρίου 2010 σχετικά με την κατάσταση στον ποταμό Ιορδάνη με ιδιαίτερη αναφορά στην περιοχή του Κάτω Ιορδάνη[3],

–   έχοντας υπόψη τα συμπεράσματα του Συμβουλίου σχετικά με την ειρηνευτική διαδικασία για τη Μέση Ανατολή, της 14ης Μαΐου 2012, της 18ης Ιουλίου και 23ης Μαΐου 2011 και της 8ης Δεκεμβρίου 2009,

–   έχοντας υπόψη τον λόγο που εκφώνησε η ΑΠ/ΥΕ Catherine Ashton στη συνεδρίαση της ολομέλειας του Κοινοβουλίου της 12ης Ιουνίου 2012 σχετικά με τις τελευταίες εξελίξεις στη Μέση Ανατολή και τη Συρία,

–   έχοντας υπόψη τις δηλώσεις της ΑΠ/ΥΕ Catherine Ashton, και ειδικότερα τις δηλώσεις της 8ης Ιουνίου 2012 σχετικά με την επέκταση των οικισμών, της 25ης Απριλίου 2012 σχετικά με την απόφαση των ισραηλινών αρχών για το καθεστώς των οικισμών της Sansana, Rechelim και Bruchin στα κατεχόμενα παλαιστινιακά εδάφη, και της 22ας Φεβρουαρίου 2012 σχετικά με τις άδειες δημιουργίας ισραηλινών οικισμών,

–   έχοντας υπόψη τις εκθέσεις των επικεφαλής της Αποστολής της ΕΕ, του Ιανουαρίου 2012, για την Ανατολική Ιερουσαλήμ και του Ιουλίου 2011 με θέμα « Ζώνη Γ και οικοδόμηση του Παλαιστινιακού Κράτους» και την έκθεση των Επικεφαλής της Αποστολής της ΕΕ του Απριλίου 2011 για τις βιαιοπραγίες των εποίκων και το συνοδευτικό σημείωμα των Επικεφαλής της Αποστολής της ΕΕ, του Φεβρουαρίου 2012, για τις βιαιοπραγίες των εποίκων,

–   έχοντας υπόψη την τέταρτη Σύμβαση της Γενεύης του 1949 περί προστασίας των πολιτών εν καιρώ πολέμου,

–   έχοντας υπόψη τον Καταστατικό Χάρτη του ΟΗΕ,

–   έχοντας υπόψη τα ψηφίσματα της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ 181 (1947) και 194 (1948), και τις αποφάσεις του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ 242 (1967), 252 (1968), 338 (1973), 476 (1980), 478 (1980), 1397 (2002), 1515 (2003), και 1850 (2008),

–   έχοντας υπόψη Διεθνές Σύμφωνο των Ηνωμένων Εθνών του 1966 για τα ατομικά και πολιτικά δικαιώματα,

–   έχοντας υπόψη τις Δηλώσεις της Τετραμερούς Διάσκεψης για τη Μέση Ανατολή, και ειδικότερα τις δηλώσεις της 11ης Απριλίου 2012 και της 23ης Σεπτεμβρίου 2011,

–   έχοντας υπόψη την κοινή δήλωση Ισραήλ και Παλαιστινιακής Αρχής της 12ης Μαΐου 2012,

–   έχοντας υπόψη τη συμβουλευτική γνωμοδότηση του Διεθνούς Δικαστηρίου της 9ης Ιουλίου 2004 με τίτλο «Οι νομικές συνέπειες από την κατασκευή Τείχους στα Κατεχόμενα Παλαιστινιακά Εδάφη»,

–   έχοντας υπόψη το διετές πρόγραμμα του παλαιστίνιου Πρωθυπουργού Salam Fayyad για τη οικοδόμηση κράτους με τίτλο «Τερματισμός της κατοχής, δημιουργία κράτους», του Αυγούστου 2009,

–   έχοντας υπόψη την Ενδιάμεση Συμφωνία της 18ης Σεπτεμβρίου 1995 για τη Δυτική Όχθη και τη Λωρίδα της Γάζας,

–   έχοντας υπόψη τις Συμφωνίες του Όσλο («Διακήρυξη Αρχών για τις προσωρινές συμφωνίες αυτοκυβέρνησης») της 13ης Σεπτεμβρίου 1993,

–   έχοντας υπόψη το άρθρο 110, παράγραφοι 2 και 4 του Κανονισμού του,

A. λαμβάνοντας υπόψη ότι η ΕΕ έχει επιβεβαιώσει επανειλημμένα την υποστήριξή της στη λύση των δύο κρατών, στο πλαίσιο της οποίας το κράτος του Ισραήλ με ασφαλή και αναγνωρισμένα σύνορα και ένα ανεξάρτητο, δημοκρατικό, εδαφικά συνεχές και βιώσιμο παλαιστινιακό κράτος θα συνυπάρχουν το ένα δίπλα στο άλλο υπό συνθήκες ειρήνης και ασφάλειας, και έχει δηλώσει ότι δεν πρόκειται να γίνει αποδεκτή καμία αλλαγή στα προ του 1967 σύνορα πλην αυτών που έχουν συμφωνηθεί και από τις δύο πλευρές, όσον αφορά, μεταξύ άλλων, την Ιερουσαλήμ ως πρωτεύουσα των δύο κρατών· λαμβάνοντας υπόψη ότι το δικαίωμα των Παλαιστινίων στην αυτοδιάθεση και στο δικό τους κράτος είναι εξίσου απαράγραπτο με εκείνο του Ισραήλ να υπάρχει εντός ασφαλών συνόρων·

B.  λαμβάνοντας υπόψη ότι τα συμπεράσματα του Συμβουλίου της 14ης Μαΐου 2012 τονίζουν ότι «οι συνεχιζόμενες εξελίξεις στον αραβικό κόσμο καθιστούν επιτακτικότερη την ανάγκη προόδου της ειρηνευτικής διαδικασίας στην Μέση Ανατολή» και ότι «η εκπλήρωση των προσδοκιών των λαών της περιοχής, τόσο των Παλαιστινίων για απόκτηση κράτους, όσο και των Ισραηλινών για ασφάλεια, αποτελεί κρίσιμο στοιχείο για μόνιμη ειρήνη, σταθερότητα και ευημερία στην περιοχή»·

Γ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι απευθείας ειρηνευτικές συνομιλίες μεταξύ των μερών έχουν περιέλθει σε αδιέξοδο και ότι όλες οι πρόσφατες προσπάθειες επανεκκίνησης των διαπραγματεύσεων απέτυχαν· λαμβάνοντας υπόψη ότι η ΕΕ κάλεσε τα μέρη να προβούν σε ενέργειες που συμβάλλουν στη δημιουργία κλίματος εμπιστοσύνης, που είναι απαραίτητο για τη διασφάλιση ουσιαστικών διαπραγματεύσεων, να απόσχουν από ενέργειες που υπονομεύουν την αξιοπιστία της διαδικασίας και να αποτρέψουν πράξεις υποκίνησης·

Δ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το Ισραήλ και η Παλαιστινιακή Αρχή στις 12 Μαΐου 2012 εξέδωσαν την ακόλουθη κοινή δήλωση: «Το Ισραήλ και η Παλαιστινιακή Αρχή έχουν δεσμευτεί να επιτύχουν ειρήνη και οι ενδιαφερόμενες πλευρές ελπίζουν ότι η ανταλλαγή επιστολών μεταξύ του Προέδρου Abbas και του Πρωθυπουργού Netanyahu θα συμβάλει στην επίτευξη αυτού του στόχου»·

E.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το διεθνές δίκαιο ανθρωπίνων δικαιωμάτων, περιλαμβανομένης της τέταρτης Σύμβασης της Γενεύης, έχει πλήρη εφαρμογή στη Δυτική Όχθη, περιλαμβανομένης της Ανατολικής Ιερουσαλήμ και της Λωρίδας της Γάζας· λαμβάνοντας υπόψη ότι το Ισραήλ έχει υποχρέωση, μεταξύ άλλων, να διασφαλίζει καλή τη πίστει την κάλυψη των βασικών αναγκών του κατεχόμενου παλαιστινιακού πληθυσμού, να διαχειρίζεται την κατοχή κατά τρόπο επωφελή για τον τοπικό πληθυσμό, να προστατεύει και να διαφυλάσσει τους μη στρατιωτικούς στόχους, και να αποφεύγει τη μεταφορά δικού του πληθυσμού στο κατεχόμενο έδαφος όπως και τη μεταφορά του πληθυσμού του κατεχόμενου εδάφους στο δικό του έδαφος·

ΣΤ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι πρόσφατες εκθέσεις των επικεφαλής της Αποστολής της ΕΕ με θέμα «Ζώνη Γ και οικοδόμηση του Παλαιστινιακού Κράτους» και για τις βιαιοπραγίες των εποίκων επιβεβαιώνουν για μια ακόμη φορά τις ανησυχητικές και δυνητικά μη αναστρέψιμες εξελίξεις στην περιοχή· λαμβάνοντας υπόψη ότι το Υπουργείο Εξωτερικών του Ισραήλ απορρίπτει τους ισχυρισμούς που υποστηρίζονται στα έγγραφα της ΕΕ και έχει επικρίνει τα σχετικά έγγραφα δηλώνοντας ότι δεν συμβάλλουν στην πρόοδο της ειρηνευτικής διαδικασίας·

Ζ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, μετά τις Συμφωνίες του Όσλο του 1995, η Δυτική Όχθη έχει διαιρεθεί διοικητικά σε τρεις ζώνες ή περιοχές· λαμβάνοντας υπόψη ότι η Ζώνη Γ καταλαμβάνει το μεγαλύτερο μέρος του εδάφους της Δυτικής Όχθης· λαμβάνοντας υπόψη ότι η κοινωνική και οικονομική ανάπτυξη της Ζώνης Γ έχει κρίσιμη σημασία για τη βιωσιμότητα ενός μελλοντικού παλαιστινιακού κράτους·

H. λαμβάνοντας υπόψη ότι η παρουσία των Παλαιστινίων στη Δυτική Όχθη, με ιδιαίτερη αναφορά στη Ζώνη Γ, και στην Ανατολική Ιερουσαλήμ υπονομεύεται από τις πολιτικές της ισραηλινής κυβέρνησης, και κυρίως από τη δημιουργία και την επέκταση οικισμών· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι ισραηλινοί οικισμοί είναι παράνομοι βάσει του διεθνούς δικαίου και συνιστούν μείζον εμπόδιο στις ειρηνευτικές προσπάθειες, ενώ η ισραηλινή κυβέρνηση τους επιδοτεί παρέχοντας σημαντικά κίνητρα στους τομείς της φορολογίας, της στέγασης, των υποδομών, των δρόμων, της ύδρευσης, της εκπαίδευσης, της περίθαλψης κλπ.·

Θ. λαμβάνοντας υπόψη ότι το Ισραήλ στον Θεμελιώδη Νόμο του «Ιερουσαλήμ, πρωτεύουσα του Ισραήλ» του 1980, ανακηρύσσει την Ιερουσαλήμ πλήρη και ενοποιημένη πρωτεύουσα του Ισραήλ, ενέργεια που αντιβαίνει στην απόφαση του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ 478 (1980)· λαμβάνοντας υπόψη ότι τα συμπεράσματα του Συμβουλίου της 14ης Μαΐου 2012 επαναλαμβάνουν για άλλη μια φορά ότι πρέπει να βρεθεί μέσω διαπραγματεύσεων τρόπος διευθέτησης του καθεστώτος της Ιερουσαλήμ ως μελλοντικής πρωτεύουσας δύο κρατών· λαμβάνοντας υπόψη ότι, λόγω των πρόσφατων εξελίξεων στην Ανατολική Ιερουσαλήμ, η προοπτική να γίνει η Ιερουσαλήμ η μελλοντική πρωτεύουσα δύο κρατών εμφανίζεται όλο και πιο απίθανη και πρακτικά ανεφάρμοστη· λαμβάνοντας υπόψη ότι η Ανατολική Ιερουσαλήμ αποκόπτεται ολοένα περισσότερο από τη Δυτική Όχθη, ενώ το Ιστορικό Λεκανοπέδιο εντός της Ιερουσαλήμ αποκόπτεται όλο και πιο πολύ από την υπόλοιπη Ανατολική Ιερουσαλήμ·

Ι.   λαμβάνοντας υπόψη ότι, ενώ οι Παλαιστίνιοι που ζουν στην Ανατολική Ιερουσαλήμ αποτελούν το 37% του πληθυσμού της Ιερουσαλήμ και αντιπροσωπεύουν το 36% των δημοτικών φορολογικών εσόδων, μόνο το 10% του δημοτικού προϋπολογισμού δαπανάται στην Ανατολική Ιερουσαλήμ, με ανεπαρκέστατες παροχές υπηρεσιών· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι ισραηλινές αρχές έκλεισαν τα περισσότερα παλαιστινιακά ιδρύματα στην Ανατολική Ιερουσαλήμ, συμπεριλαμβανομένου του Orient House, δημιουργώντας θεσμικό και ηγετικό κενό στον τοπικό παλαιστινιακό πληθυσμό, πράγμα που συνεχίζει να αποτελεί κεντρικό πρόβλημα·

ΙΑ. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι Παλαιστίνιοι που διαβιούν στην Ανατολική Ιερουσαλήμ έχουν την ιδιότητα του μόνιμου κατοίκου που μπορεί να μεταβιβασθεί μόνο στα παιδιά υπό ορισμένες προϋποθέσεις και δεν μεταβιβάζεται αυτομάτως λόγω γάμου, πράγμα που δεν επιτρέπει στους συζύγους και τα παιδιά πολλών μόνιμων κατοίκων της Ανατολικής Ιερουσαλήμ να ζουν μαζί με τα μέλη της οικογενείας τους· λαμβάνοντας υπόψη ότι, από την άλλη, περίπου 200.000 ισραηλινοί έποικοι ζουν μέσα και γύρω από την Ανατολική Ιερουσαλήμ·

ΙΒ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η προστασία του παλαιστινιακού πληθυσμού και των δικαιωμάτων του στη Δυτική Όχθη, με ιδιαίτερη αναφορά στη Ζώνη Γ, και στην Ανατολική Ιερουσαλήμ, έχουν τεράστια σημασία για τη διατήρηση της βιωσιμότητας της λύσης των δυο κρατών· λαμβάνοντας υπόψη ότι η τρέχουσα επέκταση των οικισμών και η ασκούμενη από τους εποίκους βία, οι σχεδιαζόμενοι περιορισμοί και οι συνακόλουθες οξείες ελλείψεις σε κατοικίες, οι κατεδαφίσεις οικιών, οι εξώσεις και εκτοπίσεις, οι κατασχέσεις γης, η δυσχερής πρόσβαση σε φυσικούς πόρους και η απουσία βασικών κοινωνικών υπηρεσιών και κοινωνικής αρωγής έχουν σημαντικό αρνητικό αντίκτυπο στις συνθήκες διαβίωσης των Παλαιστινίων· λαμβάνοντας υπόψη ότι η οικονομική κατάσταση σε αυτές τις περιοχές, επιδεινούμενη από τους περιορισμούς εισόδου, κυκλοφορίας και αναπτυξιακού σχεδιασμού, παραμένει πηγή μείζονος ανησυχίας· λαμβάνοντας υπόψη ότι, σύμφωνα με την ετήσια έκθεση της ΔΟΕ, 53.5 % των νέων γυναικών και 32.3 % των νέων ανδρών ηλικίας μεταξύ 15 και 24 ετών στη Δυτική Όχθη είναι άνεργοι·

ΙΓ. λαμβάνοντας υπόψη ότι ο παλαιστινιακός πληθυσμός στη Δυτική Όχθη, και ειδικά στη Ζώνη Γ, καθώς και στην Ανατολική Ιερουσαλήμ, αντιμετωπίζει σοβαρές ελλείψεις νερού· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι παλαιστίνιοι αγρότες πλήττονται έντονα από την έλλειψη νερού για άρδευση, εξαιτίας της χρήσης του μεγαλύτερου ποσοστού αυτού του νερού από το Ισραήλ και από τους ισραηλινούς εποίκους· λαμβάνοντας υπόψη ότι η διάθεση επαρκών υδατικών πόρων είναι θεμελιώδης για τη βιωσιμότητα ενός μελλοντικού Παλαιστινιακού Κράτους·

ΙΔ. λαμβάνοντας υπόψη ότι το διαχωριστικό τείχος που ανεγέρθηκε από το Ισραήλ χωρίς να ακολουθεί την Πράσινη Γραμμή, αποκόπτει σημαντικά τμήματα του παλαιστινιακού εδάφους και από τη Δυτική Όχθη και από την Ανατολική Ιερουσαλήμ· λαμβάνοντας υπόψη ότι στη συμβουλευτική γνωμοδότηση του Διεθνούς Δικαστηρίου του 2004 με τίτλο «Οι νομικές συνέπειες από την κατασκευή Τείχους στα Κατεχόμενα Παλαιστινιακά Εδάφη» δηλώνεται ότι «η οικοδόμηση του τείχους που κατασκευάζει το Ισραήλ (…) και το συνακόλουθο καθεστώς αντιβαίνουν στο διεθνές δίκαιο»·

ΙΕ. λαμβάνοντας υπόψη ότι το Κοινοβούλιο έχει εκφράσει επανειλημμένα την υποστήριξή του στις προσπάθειες του Προέδρου Mahmoud Abbas και του Πρωθυπουργού Salam Fayyad για την οικοδόμηση του κράτους και ότι αναγνώρισε και επιδοκίμασε την επιτυχία του διετούς προγράμματος του Πρωθυπουργού Salam Fayyad για την οικοδόμηση του κράτους· λαμβάνοντας υπόψη ότι η Ζώνη Γ και η Ανατολική Ιερουσαλήμ θα πρέπει να παραμείνουν ζητήματα προτεραιότητας στα εθνικά παλαιστινιακά αναπτυξιακά σχέδια, ιδίως ως απάντηση στο αίσθημα εγκατάλειψης που βιώνουν οι Παλαιστίνιοι που ζουν στις περιοχές αυτές·

ΙΣΤ. λαμβάνοντας υπόψη ότι περισσότεροι από 4.500 φυλακισμένοι Παλαιστίνιοι, μεταξύ των οποίων 24 μέλη του Παλαιστινιακού Νομοθετικού Συμβουλίου, περίπου 240 παιδιά και περισσότεροι από 300 κρατούμενοι βάσει διοικητικής απόφασης, κρατούνται σήμερα σε ισραηλινές φυλακές και ισραηλινά κέντρα κράτησης·

ΙΖ. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι άραβες Βεδουίνοι είναι αυτόχθων λαός με εδραία και παραδοσιακή αγροτική ζωή στα πατρογονικά του εδάφη ο οποίος ζητά την επίσημη και μόνιμη αναγνώριση της ιδιαιτερότητάς του και του καθεστώτος του· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι κοινότητες των αράβων Βεδουίνων, απειλούμενες από τις πολιτικές του Ισραήλ οι οποίες υπονομεύουν τον βιοπορισμό τους και περιλαμβάνουν ακόμη και αναγκαστικές εκτοπίσεις, είναι μια ιδιαίτερα ευπαθής πληθυσμιακή ομάδα τόσο στα κατεχόμενα παλαιστινιακά εδάφη όσο και στο Νεγκέβ·

ΙΗ. λαμβάνοντας υπόψη ότι, σύμφωνα με την έκθεση της Ομάδας Εργασίας για τις Εκτοπίσεις (DWG), που δημοσιεύθηκε στις 14 Μαΐου 2012, και τη μηνιαία Ανθρωπιστική Επιθεώρηση του ΟCHA (Γραφείου Συντονισμού Ανθρωπιστικών Υποθέσεων), από τον Ιανουάριο του 2011 και μετά πάνω από 60 κατασκευές, μεταξύ των οποίων και ηλιακά πάνελ, δεξαμενές νερού και γεωργικά κτίρια, που είχαν χρηματοδοτηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση και ορισμένα κράτη μέλη της, έχουν καταστραφεί από τις ισραηλινές δυνάμεις· λαμβάνοντας υπόψη ότι περισσότερα από 100 παρόμοια έργα τελούν υπό την απειλή κατεδάφισης·

ΙΘ. λαμβάνοντας υπόψη ότι σε πολλές ευκαιρίες, συμπεριλαμβανομένων των συμπερασμάτων του Συμβουλίου της 14ης Μαΐου 2012, η ΕΕ και τα κράτη μέλη της επανέλαβαν τη θεμελιώδη δέσμευσή τους υπέρ της ασφάλειας του Ισραήλ, καταδίκασαν με τον πλέον απερίφραστο τρόπο τις πράξεις βίας που εσκεμμένα στρέφονται κατά αμάχων, συμπεριλαμβανομένων των επιθέσεων με ρουκέτες που ξεκινούν από τη Λωρίδα της Γάζας, και ζήτησαν την αποτελεσματική πρόληψη της λαθραίας εισαγωγής όπλων στη Γάζα·

Κ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η συμφωνία σύνδεσης ΕΕ-Ισραήλ ορίζει ότι οι σχέσεις μεταξύ των μερών βασίζονται στον σεβασμό των δικαιωμάτων του ανθρώπου και των δημοκρατικών αρχών, οι οποίες διέπουν τις εσωτερικές και διεθνείς τους πολιτικές και αποτελούν θεμελιώδες στοιχείο της παρούσας συμφωνίας·

ΚΑ. λαμβάνοντας υπόψη ότι ο αποκλεισμός της Λωρίδας της Γάζας και η ανθρωπιστική κρίση σε αυτή συνεχίζονται από το 2007 παρά τις πολυάριθμες εκκλήσεις της διεθνούς κοινότητας για άμεσο, διαρκές και άνευ όρων άνοιγμα των σημείων διέλευσης ώστε να περνούν η ανθρωπιστική βοήθεια, τα εμπορικά προϊόντα και οι άνθρωποι προς και από τη Γάζα, όπως επίσης επαναλαμβάνεται στα συμπεράσματα του Συμβουλίου της 14ης Μαΐου 2012·

1.  επαναλαμβάνει την αμέριστη υποστήριξή του στη λύση των δύο κρατών με βάση τα σύνορα του 1967 και την Ιερουσαλήμ ως πρωτεύουσα αμφότερων των κρατών, στο πλαίσιο της οποίας το κράτος του Ισραήλ με ασφαλή και αναγνωρισμένα σύνορα και ένα ανεξάρτητο, δημοκρατικό, εδαφικά συνεχές και βιώσιμο παλαιστινιακό κράτος θα συνυπάρχουν το ένα δίπλα στο άλλο υπό συνθήκες ειρήνης και ασφάλειας·

2.  χαιρετίζει τα συμπεράσματα του Συμβουλίου της 14ης Μαΐου 2012 σχετικά με την ειρηνευτική διαδικασία στη Μέση Ανατολή – που περιλαμβάνουν συμπεράσματα για τη Δυτική Όχθη και την Ανατολική Ιερουσαλήμ – και επαναλαμβάνει ότι η ΕΕ δεν πρόκειται να αναγνωρίσει οιαδήποτε αλλαγή στα προ του 1967 σύνορα, μεταξύ άλλων όσον αφορά την Ιερουσαλήμ, πλην αυτών που έχουν συμφωνηθεί από τα μέρη· χαιρετίζει επίσης τη δήλωση της Τετραμερούς Διάσκεψης για τη Μέση Ανατολή της 11ης Απριλίου 2012·

3.  τονίζει ότι ο τερματισμός της σύγκρουσης αποτελεί θεμελιώδες συμφέρον τόσο της ΕΕ όσο και των ίδιων των μερών και της ευρύτερης περιοχής και ότι μπορεί να επιτευχθεί μέσω μιας συνολικής ειρηνευτικής συμφωνίας, βασισμένης στις συναφείς αποφάσεις του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών, στις αρχές της Μαδρίτης – περιλαμβανομένης της αρχής «έδαφος για την ειρήνη» – στον οδικό χάρτη, στις συμφωνίες που επιτεύχθηκαν προηγουμένως από τα μέρη και στην Αραβική Ειρηνευτική Πρωτοβουλία· εμμένει στην άποψη ότι όποια λύση κι αν προκύψει δεν θα πρέπει να θίγει την αξιοπρέπεια καμίας πλευράς· σημειώνει ότι η ΕΕ, ως ο μεγαλύτερος χορηγός της Παλαιστινιακής Αρχής και ένας από τους σημαντικότερους εμπορικούς εταίρους του Ισραήλ, διαθέτει τα μέσα για να ενθαρρύνει με περισσότερο ενεργό τρόπο αμφότερα τα μέρη να εργαστούν για την επίτευξη λύσης· καλεί αμφότερα τα μέρη να συνεργαστούν με την ΕΕ, η οποία θα πρέπει να καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια για την επίλυση της σύγκρουσης· υπενθυμίζει την εφαρμοσιμότητα του διεθνούς ανθρωπιστικού δικαίου στα κατεχόμενα παλαιστινιακά εδάφη, περιλαμβανομένης της εφαρμοσιμότητας της τέταρτης Σύμβασης της Γενεύης περί προστασίας των πολιτών εν καιρώ πολέμου·

4.  τονίζει ότι θα πρέπει να επαναληφθούν χωρίς καθυστέρηση άμεσες διαπραγματεύσεις μεταξύ Ισραηλινών και Παλαιστινίων που θα οδηγήσουν στη λύση των δύο κρατών, σύμφωνα με τις προθεσμίες που έχει ζητήσει η Τετραμερής Διάσκεψη, προκειμένου να ξεπεραστεί το απαράδεκτο στάτους κβο· χαιρετίζει την ανταλλαγή επιστολών μεταξύ των μερών που άρχισε στις 17 Απριλίου 2012 και την κοινή δήλωση Ισραήλ και Παλαιστινιακής Αρχής της 12ης Μαΐου 2012·

5.  εκφράζει τη βαθύτατη ανησυχία του για τις εξελίξεις στον χώρο της Ζώνης Γ στη Δυτική Όχθη και στην Ανατολική Ιερουσαλήμ, όπως περιγράφονται στις εκθέσεις των επικεφαλής της Αποστολής της ΕΕ με θέμα « Ζώνη Γ και οικοδόμηση του Παλαιστινιακού Κράτους», του Ιουλίου 2011, και για την Ανατολική Ιερουσαλήμ, του Ιανουαρίου 2012·

6.  τονίζει τη σημασία της προστασίας του παλαιστινιακού πληθυσμού και των δικαιωμάτων του στη Ζώνη Γ και στην Ανατολική Ιερουσαλήμ, ως βασικής προϋπόθεσης για τη βιωσιμότητα της λύσης των δυο κρατών·

7.  επαναλαμβάνει ότι όλοι ισραηλινοί οικισμοί είναι παράνομοι βάσει του διεθνούς δικαίου και ζητεί από την ισραηλινή κυβέρνηση να σταματήσει κάθε κατασκευή και επέκταση οικισμών στη Δυτική Όχθη και στην Ανατολική Ιερουσαλήμ και να καταργήσει όλα τα προκεχωρημένα φυλάκια που κατασκευάστηκαν μετά τον Μάρτιο του 2011·

8.  καταδικάζει όλες τις ακρότητες, τις πράξεις βίας και παρενόχλησης που διαπράττουν οι έποικοι εις βάρος άμαχων Παλαιστινίων και ζητεί από την κυβέρνηση και τις αρχές του Ισραήλ να παραπέμψει τους υπαίτιους στη δικαιοσύνη και να τους αποδώσει ευθύνες·

9.  ζητεί την πλήρη και ουσιαστική εφαρμογή της υφιστάμενης νομοθεσίας της ΕΕ και των διμερών συμφωνιών ΕΕ-Ισραήλ για να διασφαλιστεί ότι ο μηχανισμός ελέγχου της ΕΕ – οι τεχνικοί διακανονισμοί – δεν επιτρέπει σε προϊόντα προερχόμενα από ισραηλινούς εποικισμούς να εισαχθούν στην ευρωπαϊκή αγορά υπό το προτιμησαικό καθεστώς που προβλέπει η συμφωνία σύνδεσης ΕΕ-Ισραήλ·

10. καλεί την κυβέρνηση και τις αρχές του Ισραήλ να τηρήσουν τις υποχρεώσεις τους δυνάμει του διεθνούς ανθρωπιστικού δικαίου, και συγκεκριμένα

     –   να διασφαλίσουν τον άμεσο τερματισμό των κατεδαφίσεων οικιών, των εξώσεων και της αναγκαστικής μετακίνησης Παλαιστινίων,

     –   να διευκολύνουν τις παλαιστινιακές χωροταξικές και οικοδομικές δραστηριότητες και την εκτέλεση παλαιστινιακών αναπτυξιακών έργων,

     –   να διευκολύνουν την είσοδο και κυκλοφορία,

     –   να διευκολύνουν την πρόσβαση των Παλαιστινίων σε χώρους αγροτικής δραστηριότητας  και σε βοσκοτόπους,

     –   να διασφαλίσουν μια δίκαιη κατανομή νερού ώστε να καλύπτονται οι ανάγκες του            παλαιστινιακού πληθυσμού,

     –   να βελτιώσουν την πρόσβαση του παλαιστινιακού πληθυσμού στις κατάλληλες κοινωνικές παροχές και κοινωνική αρωγή, ειδικά στους τομείς της εκπαίδευσης και της δημόσιας υγείας, και

     –   να διευκολύνουν τις δράσεις ανθρωπιστικής βοήθειας

     στη Ζώνη Γ και στην Ανατολική Ιερουσαλήμ·

12. ζητεί τον τερματισμό της διοικητικής κράτησης χωρίς επίσημη απαγγελία κατηγορίας ή δίκη σε βάρος των Παλαιστινίων από τις ισραηλινές αρχές, την πρόσβαση όλων των παλαιστίνιων κρατουμένων σε δίκαιη δίκη και την απελευθέρωση των παλαιστινίων πολιτικών κρατουμένων, ειδικά δε των μελών του Παλαιστινιακού Νομοθετικού Συμβουλίου, μεταξύ αυτών και του Marwan Barghouti, καθώς και των κρατουμένων βάσει διοικητικής απόφασης· ζητεί επίσης την άμεση απελευθέρωση του Nabil Al-Raee, καλλιτεχνικού διευθυντή του Θεάτρου Ελευθερίας στο Στρατόπεδο Προσφύγων της Jenin, που συνελήφθη και κρατείται από τις 6 Ιουνίου 2012· επικροτεί τη συμφωνία που επετεύχθη στις 14 Μαΐου 2012, που επέτρεψε να τερματίσουν την απεργία πείνας οι παλαιστίνιοι κρατούμενοι, και ζητεί την πλήρη και άμεση εφαρμογή της·

13. ζητεί την προστασία των κοινοτήτων Βεδουίνων της Δυτικής Όχθης και στο Νεγκέβ και τον πλήρη σεβασμό των δικαιωμάτων τους από τις ισραηλινές αρχές και καταδικάζει κάθε βίαιη ενέργεια (όπως κατεδαφίσεις οικιών, αναγκαστικές μετακινήσεις, περιορισμούς στις δημόσιες υπηρεσίες)· ζητεί επίσης, σε αυτό το πλαίσιο, την ανάκληση του Σχεδίου Prawer από την ισραηλινή κυβέρνηση·

14. προτρέπει την παλαιστινιακή κυβέρνηση και τις παλαιστινιακές αρχές να δώσουν μεγαλύτερη προσοχή στα εθνικά παλαιστινιακά αναπτυξιακά σχέδια και έργα στη Ζώνη Γ και στην Ανατολική Ιερουσαλήμ, για να βελτιωθεί η κατάσταση και οι συνθήκες διαβίωσης του παλαιστινιακού πληθυσμού στις περιοχές αυτές·

15. τονίζει εκ νέου ότι τα ειρηνικά και μη βίαια μέσα είναι ο μοναδικός τρόπος για την επίτευξη βιώσιμης λύσης στην ισραηλοπαλαιστινιακή διένεξη· συνεχίζει να υποστηρίζει, σε αυτό το πλαίσιο, την πολιτική μη βίαιης αντίστασης του Προέδρου Abbas και ενθαρρύνει την ενδοπαλαιστινιακή συμφιλίωση και την οικοδόμηση του Παλαιστινιακού Κράτους και εκτιμά ότι οι προεδρικές και βουλευτικές εκλογές αποτελούν βασικό στοιχείο της διεργασίας αυτής·

16. επαναλαμβάνει τη ισχυρή δέσμευσή του υπέρ της ασφάλειας του Κράτους του Ισραήλ· καταδικάζει κάθε πράξη βίας εσκεμμένα στρεφόμενη κατά αμάχων, από όποια πλευρά κι αν προέρχεται, και εκφράζει τον αποτροπιασμό του για τις επιθέσεις με ρουκέτες από τη Λωρίδα της Γάζας·

17. καλεί το Συμβούλιο και την Επιτροπή να συνεχίσουν να παρέχουν βοήθεια και υποστήριξη στα παλαιστινιακά ιδρύματα και τα αναπτυξιακά έργα στη Ζώνη Γ και την Ανατολική Ιερουσαλήμ, με στόχο την προστασία και την ενίσχυση του παλαιστινιακού πληθυσμού· ζητεί καλύτερο συντονισμό μεταξύ ΕΕ και κρατών μελών σε αυτό το πεδίο· τονίζει ότι το Ισραήλ πρέπει να θέσει τέρμα στην πρακτική της παρακράτησης τελωνειακών και φορολογικών δασμών που ανήκουν στην Παλαιστινιακή Αρχή·

18. καλεί την ΕΥΕΔ και την Επιτροπή να ελέγξουν επιτόπου όλες τις κατηγορίες για καταστροφές και βλάβες σε υποδομές και έργα που έχει χρηματοδοτήσει η ΕΕ στα κατεχόμενα εδάφη και να υποβάλουν τα αποτελέσματα στο Κοινοβούλιο·

19. καλεί το Συμβούλιο και την Επιτροπή να συνεχίσουν να προβάλλουν αυτά τα ζητήματα σε όλα τα επίπεδα των διμερών σχέσεων της ΕΕ με το Ισραήλ και την Παλαιστινιακή Αρχή· τονίζει ότι η δέσμευση του Ισραήλ να τηρεί τις υποχρεώσεις του έναντι του παλαιστινιακού πληθυσμού δυνάμει του διεθνούς δικαίου ανθρωπίνων δικαιωμάτων και του ανθρωπιστικού δικαίου πρέπει να ληφθεί πλήρως υπόψη στις διμερείς σχέσεις της ΕΕ με τη χώρα αυτή·

20. καλεί την ΕΕ και τα κράτη μέλη να αναλάβουν και πάλι ενεργότερο πολιτικό ρόλο, μεταξύ άλλων στο πλαίσιο της Τετραμερούς Διάσκεψης, με σκοπό την επίτευξη μιας δίκαιης και βιώσιμης ειρήνης μεταξύ Ισραηλινών και Παλαιστινίων· τονίζει εκ νέου τον κεντρικό ρόλο της Τετραμερούς Διάσκεψης και συνεχίζει να στηρίζει την Ύπατη Εκπρόσωπο στις προσπάθειές της για τη δημιουργία αξιόπιστων προοπτικών για την επανέναρξη της ειρηνευτικής διεργασίας·

21. επαναλαμβάνει την έκκλησή του για άμεση, διαρκή και άνευ όρων άρση του αποκλεισμού της Λωρίδας της Γάζας όσον αφορά τα πρόσωπα, τη ροή της ανθρωπιστικής βοήθειας και των εμπορικών προϊόντων, καθώς και για μέτρα που θα επιτρέψουν την ανοικοδόμηση και την οικονομική ανάκαμψη της περιοχής· ζητεί επίσης, με τη δέουσα αναγνώριση των θεμιτών αναγκών του Ισραήλ σε θέματα ασφαλείας, να δημιουργηθεί ένας αποτελεσματικός μηχανισμός ελέγχου για την πρόληψη της λαθραίας εισαγωγής όπλων στη Γάζα· λαμβάνει γνώση της απόφασης του Συμβουλίου να παρατείνει μέχρι τις 30 Ιουνίου 2013 την εντολή της ευρωπαϊκής Αποστολής Συνοριακής Συνδρομής στη Ράφα και ευελπιστεί ότι θα εκπληρώσει τα καθήκοντά της και θα παίξει καθοριστικό και αποτελεσματικό ρόλο στην καθημερινή διαχείριση των διασυνοριακών σχέσεων και στην οικοδόμηση εμπιστοσύνης μεταξύ του Ισραήλ και της Παλαιστινιακής Αρχής·

22. αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο, την Επιτροπή, στην Αντιπρόεδρο της Επιτροπής/Ύπατη Εκπρόσωπο της ΕΕ για θέματα εξωτερικής πολιτικής και πολιτικής ασφαλείας, στις κυβερνήσεις και τα κοινοβούλια των κρατών μελών, στον ειδικό εντεταλμένο της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την ειρηνευτική διαδικασία στη Μέση Ανατολή, στον Πρόεδρο της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ, στις κυβερνήσεις και τα κοινοβούλια των μελών του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ, στον Απεσταλμένο της Τετραμερούς Διάσκεψης για τη Μέση Ανατολή, στην Κνεσέτ και την κυβέρνηση του Ισραήλ, στον Πρόεδρο της Παλαιστινιακής Αρχής και στο Παλαιστινιακό Νομοθετικό Συμβούλιο.