Propunere comună de rezoluţie - RC-B7-0373/2012Propunere comună de rezoluţie
RC-B7-0373/2012

PROPUNERE COMUNĂ DE REZOLUȚIE referitoare la politica UE privind Cisiordania și Ierusalimul de Est

3.7.2012 - (2012/2694(RSP))

depusă în conformitate cu articolul 110 alineatele (2) și (4) din Regulamentul de procedură
în locul propunerilor de rezoluție depuse de grupurile:
Verts/ALE (B7‑0373/2012)
S&D (B7‑0374/2012)
ALDE (B7‑0375/2012)
GUE/NGL (B7‑0376/2012)

Véronique De Keyser, Pino Arlacchi, Emine Bozkurt, Ricardo Cortés Lastra, Emer Costello, Robert Goebbels, Ana Gomes, Richard Howitt, Wolfgang Kreissl-Dörfler, María Muñiz De Urquiza, Norbert Neuser, Raimon Obiols, Boris Zala în numele Grupului S&D
Annemie Neyts-Uyttebroeck, Chris Davies, Marielle de Sarnez, Niccolò Rinaldi, Robert Rochefort, Ivo Vajgl în numele Grupului ALDE
Margrete Auken, Nicole Kiil-Nielsen, Hélène Flautre, Judith Sargentini, Raül Romeva i Rueda, Ana Miranda, Malika Benarab-Attou, Eva Joly, Daniel Cohn-Bendit în numele Grupului Verts/ALE
Patrick Le Hyaric, Kyriacos Triantaphyllides, Sabine Lösing, Nikolaos Chountis, Marisa Matias în numele Grupului GUE/NGL


Procedură : 2012/2694(RSP)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului :  
RC-B7-0373/2012
Texte depuse :
RC-B7-0373/2012
Dezbateri :
Texte adoptate :

Rezoluția Parlamentului European referitoare la politica UE privind Cisiordania și Ierusalimul de Est

(2012/2694(RSP))

Parlamentul European,

–   având în vedere rezoluțiile sale anterioare, în special Rezoluția din 29 septembrie 2011 referitoare la situația din Palestina[1], Rezoluția din 16 februarie 2012 referitoare la propunerea de decizie a Consiliului privind încheierea Convenției regionale cu privire la regulile de origine preferențiale paneuromediteraneene[2] și Rezoluția din 9 septembrie 2010 referitoare la situația râului Iordan, în special a zonei Iordanului Inferior[3],

–   având în vedere Concluziile Consiliului privind procesul de pace din Orientul Mijlociu din 14 mai 2012, 18 iulie și 23 mai 2011 și 8 decembrie 2009,

–   având în vedere discursul Vicepreședintelui Comisiei/Înaltului Reprezentant, Catherine Ashton, privind ultimele evenimente din Orientul Mijlociu și Siria, pronunțat în cadrul ședinței plenare a Parlamentului European din 12 iunie 2012,

–   având în vedere declarațiile VP/ÎR, Catherine Ashton, în special cea din 8 iunie 2012 referitoare la extinderea coloniilor, cea din 25 aprilie 2012 referitoare la decizia autorităților israeliene referitoare la statutul coloniilor Sansana, Rechelim și Bruchin aflate pe teritoriile palestiniene ocupate și cea din 22 februarie 2012 referitoare la aprobările privind coloniile israeliene,

–   având în vedere raportul din ianuarie 2012 al șefilor de misiune ai UE privind Ierusalimul de Est, reportul din iulie 2011 al șefilor de misiune ai UE întitulat „Zona C și construirea statului palestinian" și reportul din aprilie 2011 al șefilor de misiune ai UE referitor la cazurile de violență din partea coloniștilor, precum și nota însoțitoare din februarie 2012 a șefilor de misiune ai UE referitoare la cazurile de violență din partea coloniștilor,

–   având în vedere cea de-a patra Convenție de la Geneva din 1949 privind protecția civililor în timp de război,

–   având în vedere Carta Organizației Națiunilor Unite,

–   având în vedere rezoluțiile Adunării Generale a ONU 181 (1947) și 194 (1948), precum și rezoluțiile Consiliului de Securitate al ONU 242 (1967), 252 (1968), 338 (1973), 476 (1980), 478 (1980), 1397 (2002), 1515 (2003) și 1850 (2008),

–   având în vedere Pactul internațional al ONU din 1966 cu privire la drepturile civile și politice,

–   având în vedere declarațiile Cvartetului pentru Orientul Mijlociu, în special cele din 11 aprilie 2012 și 23 septembrie 2011,

–   având în vedere declarația comună a Israelului și a Autorității Palestiniene (AP) din 12 mai 2012,

–   având în vedere avizul consultativ din 9 iulie 2004 al Curții Internaționale de Justiție intitulat „Consecințele juridice ale construirii unui zid pe teritoriile palestiniene ocupate”,

–   având în vedere planul pe doi ani de construire a unui stat, inițiat în august 2009 de prim-ministrul palestinian, Salam Fayyad, și intitulat „Încetarea ocupației, înființarea unui stat”,

–   având în vedere acordul interimar din 18 septembrie 1995 privind Cisiordania și Fâșia Gaza,

–   având în vedere acordurile de la Oslo („Declarația de principii privind aranjamentele interimare de autoguvernare”) din 13 septembrie 1993,

–   având în vedere articolul 110 alineatele (2) și (4) din Regulamentul său de procedură,

A. întrucât UE a confirmat în mod repetat sprijinul său pentru o soluție implicând existența a două state, statul Israel, cu frontiere sigure și recunoscute, și un stat Palestina independent, democratic, contiguu și viabil, care să trăiască unul lângă celălalt în pace și securitate, și a declarat că nu va fi recunoscută nicio modificare a frontierelor de dinainte de 1967, inclusiv în ceea ce privește Ierusalimul, în afara celor convenite de cele două părți; întrucât dreptul palestinienilor la autodeterminare și de a avea propriul lor stat este la fel de indiscutabil ca și dreptul Israelului de a exista între granițe sigure;

B.  întrucât, în Concluziile Consiliului din 14 mai 2012, se sublinia că „schimbările în curs din toată lumea arabă sporesc urgența înregistrării de progrese în cadrul procesului de pace din Orientul Mijlociu” și că „luarea în considerare a aspirațiilor popoarelor din regiune, inclusiv a celor ale palestinienilor cu privire la statalitate și a celor ale israelienilor privind securitatea, reprezintă un element esențial în vederea obținerii unei păci durabile, a stabilității și a prosperității în regiune”;

C. întrucât negocierile de pace directe dintre părți s-au împotmolit și toate eforturile recente de reluare a negocierilor au eșuat; întrucât UE a invitat părțile să ia măsuri care să ducă la crearea unei atmosfere de încredere, necesară pentru a asigura negocieri veritabile, să se abțină de la acțiuni care subminează credibilitatea procesului și să împiedice incitarea la acte de violență;

D. întrucât Israelul și Autoritatea Palestiniană au făcut următoarea declarație comună la 12 mai 2012: „Israelul și Autoritatea Palestiniană se angajează să instaureze pacea și părțile speră că schimbul de scrisori dintre Președintele Abbas și Prim-ministrul Netanyahu va contribui la realizarea acestui obiectiv”;

E.  întrucât legislația internațională în domeniul drepturilor omului și în domeniul umanitar, inclusiv cea de-a patra Convenție de la Geneva, este pe deplin aplicabilă Cisiordaniei, inclusiv Ierusalimului de Est și Fâșiei Gaza; întrucât Israelul este obligat, printre altele, să asigure cu bună credință acoperirea nevoilor de bază ale populației palestiniene din teritoriile ocupate, să administreze ocupația de o manieră care să fie în avantajul populației locale, să protejeze și să conserve bunurile civile și să evite transferul propriei populații în teritoriile ocupate și transferul populației din teritoriile ocupate pe teritoriul propriu;

F.  întrucât rapoartele recente ale șefilor de misiune ai UE referitoare la „Zona C și construirea statului palestinian", la Ierusalimul de Est și la cazurile de violență din partea coloniștilor au confirmat din nou evoluțiile de pe teren alarmante și posibil ireversibile, care au loc în zonele vizate; întrucât Ministerul Afacerilor Externe al Israelului a dezmințit afirmațiile din rapoartele UE și le-a supus criticilor, afirmând că acestea nu contribuie la înregistrarea de progrese în procesul de pace;

G. întrucât, în urma Acordurilor de la Oslo din 1995, Cisiordania a fost împărțită administrativ în trei zone sau teritorii; întrucât Zona C acoperă cea mai mare parte a teritoriului Cisiordaniei; întrucât dezvoltarea socială și economică din Zona C are o importanță critică pentru viabilitatea unui viitor stat palestinian;

H. întrucât prezența palestiniană în Cisiordania, mai ales în Zona C, și în Ierusalimul de Est este subminată de politicile guvernului israelian, mai ales de construcția și extinderea coloniilor; întrucât coloniile israeliene sunt ilegale conform dreptului internațional și constituie un obstacol major în calea eforturilor de instituire a păcii, însă sunt subvenționate de guvernul israelian, beneficiind de stimulente considerabile în domeniul fiscal, al locuințelor, infrastructurii, drumurilor, accesului la apă, educației, serviciilor medicale etc.;

I.   întrucât Israelul, a declarat în documentul său „Lege de bază: Ierusalimul, capitala Israelului” din 1980 că Ierusalimul este capitala completă și unită a Israelului, ceea ce contravine Rezoluției 478 (1980) a Consiliului de Securitate al ONU; întrucât în Concluziile Consiliului din 14 mai 2012 s-a menționat încă o dată că trebuie găsită o cale prin intermediul negocierilor pentru a soluționa chestiunea statutului Ierusalimului de viitoare capitală a ambelor state; întrucât evoluțiile curente din Ierusalimul de Est scad probabilitatea și posibilitatea realizării practice a unui scenariu în care Ierusalimul ar deveni viitoarea capitală a celor două state; întrucât Ierusalimul de Est este din ce în ce mai detașat de Cisiordania, iar bazinul istoric din Ierusalim este din ce în ce mai mult detașat de restul Ierusalimului de Est;

J.   întrucât, în vreme ce palestinienii care trăiesc în Ierusalimul de Est reprezintă 37% din populația Ierusalimului și produc 36% din veniturile fiscale ale municipalității, doar 10% din bugetul municipal este cheltuit în Ierusalimul de Est, iar serviciile prestate sunt extrem de inadecvate; întrucât majoritatea instituțiilor palestiniene, inclusiv Orient House, au fost închise de autoritățile israeliene din Ierusalimul de Est, creând un vid instituțional și de conducere în rândul populației palestiniene locale, ceea ce reprezintă în continuare o preocupare principală;

K. întrucât palestinienii care trăiesc în Ierusalimul de Est au statut de rezidenți permanenți, care poate fi transferat copiilor doar în anumite condiții și nu este transferat automat prin căsătorie, lucru care împiedică soțiile, respectiv, soții și copiii multora dintre rezidenții permanenți ai Ierusalimului de Est să trăiască împreună cu membrii familiilor lor; întrucât, pe de altă parte, aproximativ 200 000 de coloniști israelieni trăiesc în Ierusalimul de Est și în împrejurimi;

L.  întrucât protejarea populației palestiniene și a drepturilor sale în Cisiordania, mai ales în Zona C, și în Ierusalimul de Est este de o importanță primordială pentru conservarea viabilității soluției ce implică existența a două state; întrucât expansiunea continuă a coloniilor și violența coloniștilor, restricțiile în materie de planificare și, în consecință, lipsa acută de locuințe, demolările de case, evacuările și strămutările, confiscarea pământurilor, accesul dificil la resurse naturale și lipsa serviciilor sociale și a asistenței de bază au un impact negativ semnificativ asupra condițiilor de viață ale palestinienilor; întrucât situația economică din aceste zone, agravată de restricțiile privind accesul, circulația și planificarea, rămâne o preocupare majoră; întrucât, potrivit Raportului anual al OIM, 53,5% din femeile tinere și 32,3% din bărbații tineri, cu vârste cuprinse între 15 și 24 de ani, din Cisiordania sunt șomeri;

M. întrucât populația palestiniană din Cisiordania, în special din Zona C, dar și din Ierusalimul de Est se confruntă cu o lipsă acută de apă; întrucât agricultorii palestinieni sunt grav afectați de lipsa de apă pentru irigații, situație cauzată de faptul că această apă este în mare parte utilizată de Israel și de către coloniștii israelieni; întrucât disponibilitatea unor resurse suficiente de apă este esențială pentru viabilitatea unui viitor stat palestinian;

N. întrucât zidul de separare construit de Israel, care nu respectă Linia Verde, izolează o parte considerabilă din teritoriul palestinian atât în Cisiordania, cât și în Ierusalimul de Est; întrucât avizul consultativ din 2004 al Curții Internaționale de Justiție, intitulat „Consecințele juridice ale construirii unui zid pe teritoriile palestiniene ocupate” preciza că „construirea unui zid de către Israel, precum și regimul asociat acestei construcții, contravin dreptului internațional”;

O. întrucât Parlamentul și-a exprimat în repetate rânduri sprijinul pentru eforturile de construire a unui stat depuse de președintele Mahmoud Abbas și de prim-ministrul Salam Fayyad și a salutat succesul planului pe o perioadă de doi ani inițiat de prim-ministrul Fayyad, referitor la construirea unui stat; întrucât Zona C și Ierusalimul de Est ar trebui să rămână prioritare în cadrul planurilor naționale palestiniene de dezvoltare, în special ca răspuns la sentimentul palestinienilor care locuiesc în aceste zone și care se simt neglijați;

P.  întrucât mai bine de 4 500 de prizonieri palestinieni, inclusiv 24 de membri ai Consiliului Legislativ Palestinian, circa 240 de copii și mai bine de 300 de palestinieni care se află în detenție administrativă sunt deținuți în prezent în centrele de detenție și închisorile israeliene;

Q. întrucât beduinii arabi sunt un popor indigen care duce o viață sedentară și în mod tradițional agricolă pe teritoriile lor ancestrale și încearcă să obțină o recunoaștere oficială și permanentă a situației și statutului lor unic; întrucât comunitățile de beduini arabi, amenințate de politicile israeliene care le periclitează existența, inclusiv prin strămutări forțate, reprezintă o populație deosebit de vulnerabilă atât în teritoriul palestinian ocupat, cât și în Negev;

R   întrucât, în conformitate cu raportul Grupului de lucru pentru strămutări (DWG), publicat la 14 mai 2012, și cu Monitorul umanitar lunar al OCHA (Oficiul pentru coordonarea afacerilor umanitare), mai bine de 60 de structuri, inclusiv panouri solare, rezervoare de apă și clădiri agricole, finanțate de Uniunea Europeană și de un număr de state membre au fost distruse de forțele israeliene începând cu ianuarie 2011; întrucât peste 100 de proiecte similare sunt amenințate să fie demolate;

S.  întrucât Uniunea Europeană și statele sale membre și-au reafirmat cu multiple ocazii, inclusiv în Concluziile Consiliului din 14 mai 2012, angajamentul fundamental față de securitatea Israelului, au condamnat cu cea mai mare fermitate violența îndreptată în mod deliberat împotriva civililor, inclusiv atacurile cu rachete din Fâșia Gaza, și au solicitat măsuri eficace de prevenire a traficului de arme în Gaza;

T.  întrucât la articolul 2 din Acordul de asociere UE-Israel se prevede că relațiile dintre părți se bazează pe respectarea drepturilor omului și a principiilor democratice ce ghidează politicile lor interne și externe și constituie un element esențial al acordului;

U. întrucât blocada și criza umanitară din Fâșia Gaza continuă din 2007 în pofida numeroaselor apeluri făcute de comunitatea internațională pentru deschiderea imediată, susținută și necondiționată a punctelor de trecere pentru fluxul de ajutor umanitar, bunuri comerciale și persoane dinspre și înspre Gaza, așa cum s-a menționat și în Concluziile Consiliului din 14 mai 2012,

1.  își reafirmă sprijinul ferm pentru o soluție implicând existența a două state, bazată pe frontierele din 1967, și cu Ierusalim servind drept capitală pentru ambele state, respectiv statul Israel, cu frontiere sigure și recunoscute, și un stat Palestina independent, democratic, contiguu și viabil, care să coexiste alături în pace și securitate;

2.  salută Concluziile Consiliului din 14 mai 2012 privind procesul de pace din Orientul Mijlociu, care conțin și concluziile privind Cisiordania și Ierusalimul de Est, și repetă că UE nu va recunoaște nicio modificare a frontierelor de dinainte de 1967, inclusiv în ceea ce privește Ierusalimul, în afara celor convenite de cele două părți, și salută declarația din 11 aprilie 2012 a Cvartetului pentru Orientul Mijlociu;

3.  subliniază faptul că încetarea conflictului reprezintă un interes fundamental al UE, precum și al părților înseși și al întregii regiuni, putând fi obținută prin intermediul unui acord de pace cuprinzător, pe baza rezoluțiilor pertinente ale Consiliului de Securitate al ONU, a principiilor de la Madrid, inclusiv acordarea unui teritoriu în schimbul păcii, precum și pe baza foii de parcurs, a acordurilor la care au ajuns părțile până în prezent și a Inițiativei arabe pentru pace; insistă asupra faptului că nicio soluție nu ar trebui să aducă atingere demnității niciuneia dintre părți; ia act de faptul că UE, în calitate de donator principal pentru Autoritatea Palestiniană și ca unul dintre cei mai importanți parteneri comerciali ai Israelului, dispune de instrumente care-i permit să încurajeze mai activ ambele părți să identifice o soluție; invită ambele părți să conlucreze cu UE, care ar trebui să depună toate eforturile necesare pentru a rezolva acest conflict; reamintește faptul că dreptul umanitar internațional, inclusiv cea de a patra Convenție de la Geneva privind protecția civililor în timp de război, se aplică în teritoriile palestiniene ocupate;

4.  subliniază că negocierile directe dintre israelieni și palestinieni în vederea găsirii unei soluții implicând existența a două state ar trebui reluate imediat și desfășurate cu respectarea termenelor solicitate de Cvartet, pentru a depăși situația actuală inacceptabilă; salută schimbul de scrisori dintre părți, inițiat la 17 aprilie 2012, și declarația comună a Israelului și AP din 12 mai 2012;

5.  își exprimă preocuparea profundă față de evenimentele de pe teren din Zona C din Cisiordania și din Ierusalimul de Est, evenimente descrise în rapoartele șefilor de misiune ai UE privind „Zona C și construirea statului palestinian” din iulie 2011 și privind Ierusalimul de Est din ianuarie 2012;

6.  subliniază importanța protejării populației palestiniene din Zona C și din Ierusalimul de Est și a drepturilor sale, fapt esențial pentru păstrarea viabilității unei soluții bazate pe existența a două state;

7.  subliniază încă o dată că toate coloniile sunt în continuare ilegale în conformitate cu dreptul internațional și invită guvernul israelian să înceteze toate acțiunile de construcție și extindere a coloniilor din Cisiordania și Ierusalimul de Est și să desființeze toate avanposturile construite din martie 2001;

8.  condamnă ferm toate actele de extremism, violență și hărțuire practicate de coloniști împotriva civililor palestinieni și solicită guvernului și autorităților israeliene să aducă în fața justiției pe autorii acestor acte și să îi tragă la răspundere;

9.  solicită punerea în aplicare completă și efectivă a legislației în vigoare a UE și a acordurilor bilaterale dintre UE și Israel pentru a garanta că mecanismul de control al UE - „mecanismul tehnic” - nu permite importul produselor din coloniile israeliene pe piața europeană în condițiile de tratament preferențial din Acordul de asociere UE-Israel;

10. solicită guvernului și autorităților israeliene să își îndeplinească obligațiile ce le revin în temeiul dreptului umanitar internațional, în special prin:

     –   asigurarea încetării imediate a demolărilor de case, a evacuărilor și a strămutării forțate a palestinienilor;

     –   facilitarea activităților de planificare și construcție ale populației palestiniene și punerea în aplicare a proiectelor de dezvoltare palestiniene;

     –   facilitarea accesului și circulației;

     –   facilitarea accesului populației palestiniene la zone pentru practicarea agriculturii și pășunatului;

     –   asigurarea unei distribuții corecte a apei, care să satisfacă nevoile populației palestiniene;

     –   îmbunătățirea accesului populației palestiniene la servicii sociale și la o asistență adecvată, în special în domeniul educației și al sănătății publice și

     –   facilitarea operațiunilor umanitare în Zona C și în Ierusalimul de Est;

12. solicită încetarea detenției administrative a palestinienilor de către autoritățile israeliene, în lipsa unor acuzații sau a unui proces formal, solicită accesul la un proces judiciar corect pentru toți deținuții palestinieni, precum și eliberarea prizonierilor politici palestinieni, în special a membrilor Consiliului Legislativ Palestinian, inclusiv a lui Marwan Barghouti, precum și eliberarea deținuților pe motive administrative; solicită de asemenea eliberarea imediată a lui Nabil Al-Raee, directorul artistic al „Teatrului Libertății” din tabăra de refugiați de la Jenin, arestat și reținut începând din 6 iunie 2012; salută acordul din 14 mai 2012 care a permis încetarea grevei foamei a prizonierilor palestinieni și solicită punerea sa în aplicare deplină și imediată;

13. solicită protecția comunităților de beduini din Cisiordania și din Negev, precum și respectarea integrală a drepturilor lor de către autoritățile israeliene și condamnă toate încălcările (de exemplu, demolarea locuințelor, strămutarea cu forța, limitarea serviciilor publice); în acest context, solicită retragerea de către guvernul israelian a Planului Prawer;

14. încurajează guvernul și autoritățile palestiniene ca, în cadrul planurilor și proiectelor naționale de dezvoltare, să acorde o mai mare atenție Zonei C și Ierusalimului de Est în scopul îmbunătățirii situației și a condițiilor de viață ale populației palestiniene din aceste zone;

15. subliniază încă o dată că soluțiile pașnice și non-violente reprezintă singura modalitate de a ajunge la o rezolvare durabilă a conflictului israeliano-palestinian; în acest context, sprijină în continuare politica de rezistență neviolentă a Președintelui Abbas și încurajează reconcilierea intra-palestiniană și construirea statului palestinian, alegerile prezidențiale și parlamentare fiind elemente importante ale acestui proces;

16. își reiterează angajamentul ferm față de securitatea statului Israel; condamnă orice act de violență comis de orice parte care atacă în mod deliberat civili și își exprimă consternarea față de atacurile cu rachetă din Fâșia Gaza;

17. solicită Consiliului și Comisiei să continue să sprijine și să acorde asistență instituțiilor palestiniene și proiectelor de dezvoltare din Zona C și din Ierusalimul de Est, cu scopul de a proteja și de a întări populația palestiniană; solicită o mai bună coordonare între UE și statele membre în acest domeniu; subliniază că Israelul trebuie să înceteze practica de reținere a veniturilor fiscale și vamale care aparțin Autorității Palestiniene;

18. solicită SEAE și Comisiei să verifice pe teren toate acuzațiile referitoare la distrugerea și avarierea structurilor și proiectelor finanțate de UE în teritoriile ocupate și să prezinte rezultatele Parlamentului;

19. solicită Consiliului și Comisiei să continue să abordeze aceste probleme la toate nivelurile în cadrul relațiilor bilaterale ale UE cu Israelul și cu Autoritatea Palestiniană; subliniază faptul că, în cadrul relațiilor bilaterale ale UE cu Israelul, trebuie să se țină seama pe deplin de angajamentul acestei țări de a-și respecta obligațiile care îi revin față de populația palestiniană în temeiul legislației internaționale în materie de drepturi ale omului și în temeiul dreptului internațional umanitar;

20. îndeamnă din nou UE și statele membre să joace un rol politic mai activ, inclusiv în cadrul Cvartetului, în încercarea de a încheia o pace dreaptă și durabilă între israelieni și palestinieni; subliniază din nou rolul central al Cvartetului și își exprimă susținerea pentru eforturile depuse de Înaltul Reprezentant pentru crearea unei perspective credibile pentru relansarea procesului de pace;

21. își reiterează apelul pentru ridicarea imediată, susținută și necondiționată a blocadei din Fâșia Gaza în ceea ce privește persoanele, fluxul de ajutor umanitar și de bunuri comerciale, precum și pentru întreprinderea de măsuri care să permită reconstrucția și redresarea economică a acestei zone; solicită, de asemenea, instituirea unui mecanism de control eficace pentru prevenirea traficului de arme în Gaza, recunoscând totodată nevoile de securitate legitime ale Israelului; ia act de decizia Consiliului de a extinde până la 30 iunie 2013 mandatul misiunii UE de asistență la frontieră la punctul de trecere de la Rafah și se așteaptă ca aceasta să-și îndeplinească sarcinile și să joace un rol decisiv și efectiv în ceea ce privește gestionarea zilnică a relațiilor transfrontaliere și construirea încrederii dintre Israel și Autoritatea Palestiniană;

22. încredințează Președintelui sarcina de a transmite prezenta rezoluție Consiliului, Comisiei, Vicepreședintelui Comisiei/Înaltului Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe și politica de securitate, guvernelor și parlamentelor statelor membre, Reprezentantului Special al Uniunii Europene pentru procesul de pace în Orientul Mijlociu, Președintelui Adunării Generale a ONU, guvernelor și parlamentelor statelor membre ale Consiliului de Securitate al ONU, trimisului Cvartetului pentru Orientul Mijlociu, Knessetului și Guvernului Israelului, Președintelui Autorității Palestiniene și Consiliului Legislativ Palestinian.