Förfarande : 2012/2694(RSP)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : RC-B7-0373/2012

Ingivna texter :

RC-B7-0373/2012

Debatter :

Omröstningar :

PV 05/07/2012 - 13.5

Antagna texter :

P7_TA(2012)0298

GEMENSAMT FÖRSLAG TILL RESOLUTION
PDF 150kWORD 87k
3.7.2012
PE491.988v01-00}
PE491.989v01-00}
PE491.990v01-00}
PE491.991v01-00} RC1
 
B7-0373/2012}
B7-0374/2012}
B7-0375/2012}
B7-0376/2012} RC1

i enlighet med artikel 110.2 och 110.4 i arbetsordningen

som ersätter resolutionsförslagen från grupperna:

Verts/ALE (B7‑0373/2012)

S&D (B7‑0374/2012)

ALDE (B7‑0375/2012)

GUE/NGL (B7‑0376/2012)


om EU:s politik på Västbanken och i östra Jerusalem  (2012/2964(RSP))


Véronique De Keyser, Pino Arlacchi, Emine Bozkurt, Ricardo Cortés Lastra, Emer Costello, Robert Goebbels, Ana Gomes, Richard Howitt, Wolfgang Kreissl-Dörfler, María Muñiz De Urquiza, Norbert Neuser, Raimon Obiols, Boris Zala för S&D-gruppen
Annemie Neyts-Uyttebroeck, Chris Davies, Marielle de Sarnez, Niccolò Rinaldi, Robert Rochefort, Ivo Vajgl för ALDE-gruppen
Margrete Auken, Nicole Kiil-Nielsen, Hélène Flautre, Judith Sargentini, Raül Romeva i Rueda, Ana Miranda, Malika Benarab-Attou, Eva Joly, Daniel Cohn-Bendit för Verts/ALE-gruppen
Patrick Le Hyaric, Kyriacos Triantaphyllides, Sabine Lösing, Nikolaos Chountis, Marisa Matias för GUE/NGL-gruppen
ÄNDRINGSFÖRSLAG

Europaparlamentets resolution om EU:s politik på Västbanken och i östra Jerusalem  (2012/2964(RSP))  

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–   med beaktande av sina tidigare resolutioner, särskilt av den 29 september 2011 om situationen i Palestina(1), av den 16 februari 2012 om förslaget till rådets beslut om ingående av den regionala konventionen om Europa-Medelhavstäckande regler om förmånsursprung(2), och av den 9 september 2010 om situationen i Jordanfloden, särskilt det nedre flodområdet(3),

–   med beaktande av rådets slutsatser av den 8 december 2009, den 18 juli 2011, den 23 maj 2011 och den 14 maj 2012 om fredsprocessen i Mellanöstern,

–   med beaktande av det tal som kommissionens vice ordförande/unionens höga representant för utrikes frågor säkerhetspolitik Catherine Ashton höll vid parlamentets plenarsammanträde den 12 juni 2012 om den senaste utvecklingen i Mellanöstern och Syrien,

–   med beaktande av uttalandena från kommissionens vice ordförande/unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik Catherine Ashton, särskilt de av den 8 juni 2012 om utvidgningen av bosättningarna, av den 25 april 2012 om de israeliska myndigheternas beslut avseende statusen för bosättningarna i Sansana, Rechelim och Bruchin på de ockuperade palestinska områdena och av den 22 februari 2012 om israeliska godkännanden av bosättningar,

–   med beaktande av rapporterna från EU:s uppdragschefer om östra Jerusalem från januari 2012 och om område C och uppbyggnaden av en palestinsk stat (Area C and Palestinian State Building) från juli 2011 liksom rapporten från EU:s uppdragschefer om våld från bosättares sida från april 2011 och den tillhörande noten från EU:s uppdragschefer om våld från bosättares sida från februari 2012,

–   med beaktande av den fjärde Genèvekonventionen från 1949 om skydd av civilbefolkningen i krigstid,

–   med beaktande av FN-stadgan,

–   med beaktande av FN:s generalförsamlings resolution 181 (1947) och 194 (1948), och FN:s säkerhetsråds resolutioner 242 (1967), 252 (1968), 338 (1973), 476 (1980), 478 (1980), 1397 (2002), 1515 (2003) och 1850 (2008),

–   med beaktande av FN:s internationella konvention om medborgerliga och politiska rättigheter från 1966,

–   med beaktande av Mellanösternkvartettens uttalanden, framförallt uttalandena av den 11 april 2012 och den 23 september 2011,

–   med beaktande av den gemensamma förklaringen från Israel och den palestinska myndigheten av den 12 maj 2012,

–   med beaktande av Internationella domstolens rådgivande yttrande av den 9 juli 2004 om de rättsliga konsekvenserna av uppförandet av en mur på de ockuperade palestinska områdena,

–   med beaktande av den tvååriga plan för statsbyggnad ”Palestine, Ending the Occupation, Establishing the State” som lades fram av den palestinska premiärministern Salam Fayyad i augusti 2009,

–   med beaktande av interimsavtalet av den 18 september 1995 om Västbanken och Gazaremsan,

–   med beaktande av förklaringen om principerna för provisoriska självstyrelseförfaranden (Osloavtalen) av den 13 september 1993,

–   med beaktande av artikel 110.2 och 110.4 i arbetsordningen, och av följande skäl:

A. EU har vid upprepade tillfällen bekräftat sitt stöd för tvåstatslösningen, där staten Israel, med säkra och erkända gränser, och en angränsande självständig, demokratisk och livskraftig palestinsk stat lever tillsammans sida vid sida i fred och säkerhet, samt förklarat att inga andra ändringar av de gränser som gällde före 1967 kommer att erkännas än de som parterna samtyckt till – inte heller vad beträffar Jerusalem som huvudstad för två stater. Palestiniernas rätt till självbestämmande och en egen stat är obestridlig, liksom Israels rätt att existera inom säkra gränser.

B.  I rådets slutsatser av den 14 maj 2012 betonades det att de pågående förändringarna i arabvärlden gör behovet av framsteg i fredsprocessen i Mellanöstern än mer brådskande, liksom att det för att varaktig fred, stabilitet och välstånd ska kunna uppnås i regionen är av avgörande betydelse att man lyssnar till vilka önskemål folket i regionen har, inbegripet palestiniernas önskan om en egen stat och israelernas önskan om säkerhet.

C. De direkta fredssamtalen mellan parterna befinner sig i ett dödläge och alla de ansträngningar som har gjorts den senaste tiden för att återuppta förhandlingarna har misslyckats. EU har uppmanat parterna att fortsätta med insatser som gynnar ett förtroendeingivande klimat – vilket är nödvändigt för att garantera meningsfulla förhandlingar – avstå från åtgärder som undergräver fredsprocessens trovärdighet och förebygga provokationer.

D.  Den 12 maj 2012 gjorde Israel och den palestinska myndigheten följande gemensamma uttalande: ”Israel och den palestinska myndigheten utfäster sig att arbeta för att uppnå fred och båda parter hoppas att skriftväxlingen mellan president Abbas och premiärminister Netanyahu kommer att bidra till detta mål”.

E.  Internationell lagstiftning om de mänskliga rättigheterna och humanitär rätt, inbegripet den fjärde Genèvekonventionen, kan tillämpas fullt ut på Västbanken, inklusive östra Jerusalem och Gazaremsan. Staten Israel är bl.a. skyldig att i god tro garantera att den ockuperade palestinska befolkningens grundläggande behov tillgodoses, administrera ockupationen på ett sätt som kommer den lokala befolkningen till godo, skydda och bevara civil egendom samt undvika att Israels egen befolkning flyttas till de ockuperade områdena och att befolkningen i de ockuperade områdena flyttas till israeliskt territorium.

F.  De färska rapporterna från EU:s uppdragschefer om område C och uppbyggnaden av en palestinsk stat, om östra Jerusalem samt om våld från bosättares sida bekräftar på nytt den oroväckande och potentiellt oåterkalleliga utveckling som sker på plats i de berörda områdena. Israels utrikesminister tillbakavisar påståendena i EU-rapporterna och anser att de inte bidrar till att föra fredsprocessen framåt.

G. Sedan Osloavtalet ingicks 1995 har Västbanken delats in i tre administrativa zoner eller områden. Område C upptar den största delen av Västbanken. Den sociala och ekonomiska utvecklingen i område C är av avgörande betydelse för en framtida fungerande palestinsk stat.

H. Den palestinska närvaron på Västbanken, särskilt med avseende på område C, och i östra Jerusalem har undergrävts av den israeliska regeringens politik, särskilt av uppförandet och utbyggnaden av bosättningar. De israeliska bosättningarna är olagliga enligt internationell rätt, och de utgör ett stort hinder för fredsansträngningarna eftersom de subventioneras av den israeliska regeringen genom betydande incitament i fråga om beskattning, bostäder, infrastruktur, vägar, tillgång till vatten, utbildning, hälso- och sjukvård etc.

I.   I ”Basic Law: Jerusalem, Capital of Israel” som antogs 1980, fastställer Israel att Jerusalem i sin helhet är Israels förenade huvudstad, vilket strider mot FN:s säkerhetsråds resolution 478 från 1980. I rådets slutsatser av den 14 maj 2012 upprepas det att man genom förhandlingar måste finna ett sätt att lösa frågan om Jerusalems ställning som framtida huvudstad för båda staterna. Dagens händelseutveckling i östra Jerusalem gör det att det blir alltmer osannolikt och praktiskt ogenomförbart att Jerusalem blir den framtida huvudstaden för två stater. Östra Jerusalem åtskiljs alltmer från Västbanken samtidigt som Jerusalems historiska område i allt större utsträckning åtskiljs från övriga delar av östra Jerusalem.

J.   Trots att de palestinier som är bosatta i östra Jerusalem utgör 37 procent av Jerusalems befolkning och står för 36 procent av kommunens skatteintäkter, används endast 10 procent av kommunens budget i östra Jerusalem, och tillhandahållandet av tjänster är högst otillräckligt. De flesta palestinska institutioner i östra Jerusalem, däribland Orient House, har stängts av de israeliska myndigheterna, vilket gett upphov till ett institutionellt vakuum och ett ledarskapsvakuum för den lokala palestinska befolkningen, vilket är synnerligen oroande.

K. De palestinier som bor i östra Jerusalem har rättslig ställning som varaktigt bosatta, men denna ställning kan endast på vissa villkor överföras på barn och den överförs inte automatiskt genom äktenskap. Detta hindrar makar och barn till många palestinier som är varaktigt bosatta i östra Jerusalem från att leva tillsammans med sina familjemedlemmar. Å andra sidan bor cirka 200 000 israeliska bosättare i och kring östra Jerusalem.

L.  Det är ytterst viktigt att skydda den palestinska befolkningen och dess rättigheter på Västbanken, särskilt i område C, och i östra Jerusalem, så att tvåstatslösningen fortfarande är genomförbar. Den pågående utbredningen av bosättningarna och våldet från bosättares sida, markanvändningsrestriktionerna och den akuta bostadsbrist som detta leder till, rivningarna av bostäder, avhysningarna och fördrivningarna, beslagtagandet av mark, svårigheten att få tillgång till naturresurser samt bristen på grundläggande samhällstjänster och stöd inverkar mycket negativt på palestiniernas levnadsförhållanden. Den ekonomiska situationen i dessa områden, som förvärrats till följd av restriktionerna avseende tillträde, rörlighet och markanvändning, är fortfarande mycket oroväckande. Enligt ILO:s årliga rapport är 53,5 procent av unga kvinnor och 32,3 procent av unga män i åldrarna 15 till 24 år på Västbanken arbetslösa.

M. Den palestinska befolkningen på Västbanken, framför allt i område C, och i östra Jerusalem, är drabbade av allvarlig vattenbrist. Palestinska jordbrukare är hårt drabbade av bristen på vatten för bevattning, en brist som beror på att det mesta vattnet används av Israel och israeliska bosättare. Tillräckliga vattenresurser är av avgörande betydelse för en framtida fungerande palestinsk stat.

N. Den separationsmur som Israel har byggt, och som inte följer den gröna linjen, isolerar stora delar av de palestinska områdena både på Västbanken och i östra Jerusalem. Internationella domstolen förklarade i ett rådgivande yttrande från 2004 om de rättsliga konsekvenserna av uppförandet av en mur på de ockuperade palestinska områdena att den mur som Israel håller på att uppföra och den ordning som är kopplad till denna strider mot internationell rätt.

O. Parlamentet har upprepade gånger uttryckt sitt stöd för det statsbyggande arbete som utförts av president Mahmoud Abbas och premiärminister Salam Fayyad, och erkänner och välkomnar premiärminister Salam Fayyads framgångsrika tvååriga statsbyggnadsplan. Område C och östra Jerusalem bör också i fortsättningen prioriteras i palestinska nationella utvecklingsplaner, särskilt för att hörsamma den försummelse som de palestinier som bor i dessa områden upplever.

P.  Mer än 4 500 palestinska fångar, bland annat 24 ledamöter av det palestinska lagstiftande rådet, cirka 240 barn samt mer än 300 palestinier som frihetsberövats utan rättegång, befinner sig alltjämt i israeliska fängelser och förvarsenheter.

Q. De bofasta arabiska beduinerna är ett ursprungsfolk som bedriver traditionellt jordbruk på sina förfäders mark och som eftersträvar ett formellt och permanent erkännande av sin unika situation och ställning. Dessa beduiner, som hotas av den israeliska politiken som undergräver deras försörjningsmöjligheter och inbegriper tvångsförflyttningar, är en särskilt utsatt befolkningsgrupp både på de ockuperade palestinska områdena och i Negev.

R.  Enligt den rapport från arbetsgruppen för internflyktingar (Displacement Working Group) som offentliggjordes den 14 maj 2012 och enligt Kontoret för samordning av humanitära frågors (OCHA) månadstidskrift Humanitarian Monitor har över 60 anläggningar, däribland solcellspaneler, vattentankar och jordbruksbyggnader, som finansierats av Europeiska unionen och ett antal medlemsstater, förstörts av de israeliska styrkorna sedan januari 2011. Fler än 100 liknande projekt hotas av förstörelse.

S.  EU och medlemsstaterna har vid ett stort antal tillfällen, bl.a. i rådets slutsatser från den 14 maj 2012, upprepat sitt starka engagemang till förmån för Israels säkerhet och å det kraftfullaste fördömt det våld som avsiktligen riktats mot civila, inbegripet raketanfall från Gazaremsan, samt efterlyst effektiva förebyggande åtgärder mot vapensmugglingen in i Gaza.

T.  Artikel 2 i associeringsavtalet mellan EU och Israel fastställer att förhållandet mellan parterna ska baseras på respekt för de mänskliga rättigheterna och de demokratiska principerna, vilka ska genomsyra deras inrikes- och utrikespolitik och utgöra en central del av avtalet.

U. Blockaden mot och den humanitära krisen i Gazaremsan har pågått sedan 2007 trots ett stort antal uppmaningar från det internationella samfundet om ett omedelbart, varaktigt och förbehållslöst öppnande av gränsövergångarna till och från Gaza för humanitärt bistånd, kommersiella varor och personer, något som också upprepades i rådets slutsatser av den 14 maj 2012.

1.  Europaparlamentet upprepar sitt starka stöd för tvåstatslösningen, baserad på gränserna från 1967 och med Jerusalem som huvudstad för båda staterna, där staten Israel med säkra och erkända gränser och en angränsande självständig, demokratisk och livskraftig palestinsk stat lever sida vid sida i fred och säkerhet.

2.  Europaparlamentet välkomnar rådets slutsatser om fredsprocessen i Mellanöstern av den 14 maj 2012, vilka innehåller slutsatser om Västbanken och östra Jerusalem, och upprepar att EU inte kommer att erkänna några ändringar av de gränser som gällde före 1967 än de som parterna samtycker till – inte heller vad beträffar Jerusalem. Parlamentet välkomnar även Mellanösternkvartettens uttalande från den 11 april 2012.

3.  Europaparlamentet betonar att ett slut på konflikten ligger i EU:s, liksom i de båda parternas och den omgivande regionens intresse, och att detta kan uppnås genom ett övergripande fredsavtal som baseras på relevanta resolutioner från FN:s säkerhetsråd, Madridprinciperna såsom ”land för fred”, färdplanen, de överenskommelser som parterna tidigare nått och Arabförbundets fredsinitiativ. Parlamentet insisterar på att oavsett vilken lösning som nås så får den inte påverka någondera sidas värdighet. Parlamentet konstaterar att EU i sin egenskap av den palestinska myndighetens viktigaste givare och en av Israels största handelspartner har instrument till sitt förfogande för att mer aktivt uppmuntra de båda parterna att arbeta för en lösning. Parlamentet uppmanar båda parterna att arbeta tillsammans med EU som i sin tur bör göra allt som står i dess makt för att lösa konflikten. Parlamentet erinrar om tillämpningen av internationell humanitär rätt på de ockuperade palestinska områdena, bland annat tillämpningen av den fjärde Genèvekonventionen om skydd av civilbefolkningen i krigstid.

4.  Europaparlamentet betonar att direkta förhandlingar mellan israeler och palestinier som leder till en tvåstatslösning bör återupptas omgående och i enlighet med de tidsfrister som kvartetten begärt, så att det oacceptabla dödläget kan brytas. Parlamentet välkomnar skriftväxlingen mellan parterna som inleddes den 17 april 2012 och det gemensamma uttalandet från Israel och den palestinska myndigheten av den 12 maj 2012.

5.  Europaparlamentet uttrycker sin djupaste oro över utvecklingen på plats i område C på Västbanken och i östra Jerusalem, såsom den beskrivs i rapporterna från EU:s uppdragschefer om område C och uppbyggnaden av en palestinsk stat från juli 2011 och om östra Jerusalem från januari 2012.

6.  Europaparlamentet betonar hur viktigt det är att skydda den palestinska befolkningen och dess rättigheter i område C, så att tvåstatslösningen fortfarande kan genomföras.

7.  Europaparlamentet upprepar att alla bosättningar fortfarande utgör brott mot internationell rätt och uppmanar Israels regering att stoppa all uppbyggnad och utbyggnad av bosättningar på Västbanken och i östra Jerusalem samt att avveckla alla bosättarutposter som uppförts sedan mars 2001.

8.  Europaparlamentet fördömer kraftfullt alla former av extremism, våld och trakasserier som bosättare utövar mot den palestinska civilbefolkningen, och uppmanar Israels regering och landets myndigheter att ställa förövarna inför rätta och döma dem.

9.  Europaparlamentet efterlyser ett fullständigt och effektivt genomförande av befintlig EU‑lagstiftning och de bilaterala avtalen mellan EU och Israel för att säkerställa att EU:s kontrollmekanism – den ”tekniska överenskommelsen” – inte gör det möjligt för israeliska produkter från bosättningarna att importeras till EU:s marknad enligt de förmånstullar som fastställs i associeringsavtalet mellan EU och Israel.

10. Europaparlamentet uppmanar den israeliska regeringen och de israeliska myndigheterna att uppfylla sina skyldigheter enligt internationell humanitär rätt, särskilt genom att

     –   omedelbart stoppa rivningar av hus, avhysningar och tvångsförflyttningar av palestinier,

     –   underlätta palestinsk markanvändning och byggverksamhet liksom genomförandet av palestinska utvecklingsprojekt,

     –   underlätta tillträde och rörlighet,

     –   underlätta palestiniernas tillträde till jordbruks- och betesmarker,

     –   garantera en rättvis distribution av vatten, som tillgodoser den palestinska befolkningens            behov,

     –   förbättra den palestinska befolkningens tillgång till samhällstjänster och stöd, särskilt på områden som utbildning och folkhälsa,

     –   underlätta för humanitär verksamhet i område C och i östra Jerusalem.

12. Europaparlamentet uppmanar de israeliska myndigheterna att upphöra med sitt bruk att frihetsberöva palestinier utan formellt åtal eller rättegång, och begär att alla gripna palestinier får en opartisk rättegång samt att palestinska politiska fångar, särskilt medlemmarna i det palestinska lagstiftande rådet, inbegripet Marwan Barghouti, och palestinier som frihetsberövats utan rättegång friges. Parlamentet kräver också att Nabil Al-Raee, som är konstnärlig ledare för The Freedom Theatre i flyktinglägret Jenin och som hållits fängslad sedan han greps den 6 juni 2012, omedelbart ska friges. Parlamentet välkomnar det avtal som uppnåddes den 14 maj 2012 som gjorde det möjligt att avsluta de palestinska fångarnas hungerstrejk och kräver att avtalet omedelbart genomförs i sin helhet.

13. Europaparlamentet begär att beduinsamhällena på Västbanken och i Negev ska skyddas och att de israeliska myndigheterna ska respektera alla deras rättigheter, och fördömer alla former av våld (t.ex. rivningar av hus, tvångsförflyttningar, inskränkningar av offentliga tjänster). Parlamentet begär i detta sammanhang också att den israeliska regeringen upphäver Prawer-planen.

14. Europaparlamentet uppmanar den palestinska regeringen och de palestinska myndigheterna att ägna större uppmärksamhet åt område C och östra Jerusalem i palestinska nationella utvecklingsplaner och utvecklingsprojekt, för att förbättra situationen och levnadsförhållandena för de palestinier som bor i dessa områden.

15. Europaparlamentet betonar än en gång att en varaktig lösning på konflikten mellan Israel och Palestina endast kan åstadkommas med fredliga medel, där man tar avstånd från våld. Parlamentet fortsätter att i detta sammanhang stödja president Abbas politik för fredligt motstånd och uppmuntra till intern palestinsk försoning och palestinskt statsbyggande, och anser att president- och parlamentsval utgör en viktig del av processen.

16. Europaparlamentet upprepar sitt starka engagemang för staten Israels säkerhet. Parlamentet fördömer alla våldshandlingar som avsiktligen riktas mot civila, oavsett vilken part som begår dem, inbegripet raketanfall från Gazaremsan.

17. Europaparlamentet uppmanar rådet och kommissionen att fortsätta att stödja och bistå palestinska institutioner och utvecklingsprojekt i område C och i östra Jerusalem, i syfte att skydda och stärka den palestinska befolkningen. Parlamentet efterlyser förbättrad samordning på detta område mellan EU och medlemsstaterna. Parlamentet betonar att Israel måste upphöra med att hålla inne de tull- och skatteinkomster som tillhör den palestinska myndigheten.

18. Europaparlamentet uppmanar Europeiska utrikestjänsten och kommissionen att på plats undersöka alla påståenden avseende förstörelse av och skador på EU-finansierade anläggningar och projekt på de ockuperade områdena, och att informera parlamentet om resultaten.

19. Europaparlamentet uppmanar rådet och kommissionen att fortsätta att behandla dessa frågor på alla nivåer av EU:s bilaterala förbindelser mellan Israel och den palestinska myndigheten. Parlamentet betonar att Israels åtagande att fullgöra sina skyldigheter enligt internationell humanitär rätt gentemot den palestinska befolkningen på de ockuperade områdena ska beaktas till fullo i EU:s bilaterala förbindelser med Israel.

20. Europaparlamentet riktar åter en gång en stark uppmaning till EU och dess medlemsstater att spela en mer aktiv roll, även inom kvartetten, i arbetet med att få till stånd en rättvis och varaktig fred mellan israeler och palestinier. Parlamentet betonar igen den centrala roll som kvartetten spelar och fortsätter att stödja den höga representanten i hennes arbete att skapa trovärdiga utsikter för ett återupptagande av fredsprocessen.

21. Europaparlamentet upprepar sin begäran om ett omedelbart, varaktigt och förbehållslöst upphävande av blockaden mot Gazaremsan ifråga om personer, humanitärt bistånd och kommersiella varor, och efterlyser åtgärder som ska leda till återuppbyggnad och ekonomisk återhämtning i detta område. Med vederbörligt erkännande av Israels rättmätiga behov av säkerhet efterlyser parlamentet också en effektiv kontrollmekanism som ska förhindra vapensmuggling till Gaza. Parlamentet konstaterar att rådet har beslutat att förlänga det europeiska gränsövervakningsuppdraget för gränsövergången vid Rafah till den 30 juni 2013 och förväntar sig att uppdraget uppfyller sina uppgifter och spelar en avgörande och effektiv roll när det gäller den dagliga hanteringen av de gränsöverskridande relationerna och skapandet av förtroende mellan Israel och palestinska myndigheten.

22. Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända denna resolution till rådet, kommissionen, vice ordföranden för kommissionen/unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik, medlemsstaternas regeringar och parlament, EU:s särskilda representant för fredsprocessen i Mellanöstern, FN:s generalförsamlings ordförande, regeringarna och parlamenten i FN:s säkerhetsråds medlemsstater, Mellanösternkvartettens sändebud, Knesset och Israels regering, den palestinska myndighetens president och det palestinska lagstiftande rådet.

 

(1)

Antagna texter, P7_TA(2011)0429.

(2)

Antagna texter, P7_TA(2012)0060.

(3)

Antagna texter, P7_TA(2010)0314.

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy