Postup : 2012/2712(RSP)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu : RC-B7-0388/2012

Předložené texty :

RC-B7-0388/2012

Rozpravy :

PV 05/07/2012 - 17.3
CRE 05/07/2012 - 17.3

Hlasování :

PV 05/07/2012 - 18.3
CRE 05/07/2012 - 18.3

Přijaté texty :

P7_TA(2012)0301

SPOLEČNÝ NÁVRH USNESENÍ
PDF 136kWORD 74k
4. 7. 2012
PE492.003v01-00}
PE492.005v01-00}
PE492.010v01-00}
PE492.011v01-00}
PE492.013v01-00}
PE492.014v01-00} RC1
 
B7-0388/2012}
B7-0390/2012}
B7-0395/2012}
B7-0396/2012}
B7-0398/2012}
B7-0399/2012} RC1

předložený v souladu s čl. 122 odst. 5 a čl. 110 odst. 4 jednacího řádu

a nahrazující návrhy usnesení předložené skupinami:

PPE (B7‑0388/2012)

Verts/ALE (B7‑0390/2012)

S&D (B7‑0395/2012)

ALDE (B7‑0396/2012)

ECR (B7‑0398/2012)

GUE/NGL (B7‑0399/2012)


o skandálním případu nuceného potratu v Číně (2012/2712(RSP))


José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Cristian Dan Preda, Elmar Brok, Alojz Peterle, Anna Záborská, Mario Mauro, Bernd Posselt, Filip Kaczmarek, Roberta Angelilli, Tunne Kelam, Monica Luisa Macovei, Elena Băsescu, Eija-Riitta Korhola, Sari Essayah, Sergio Paolo Francesco Silvestris, Laima Liucija Andrikienė, Csaba Sógor, Zuzana Roithová, Giovanni La Via, Eduard Kukan, Bogusław Sonik, Martin Kastler, Miroslav Mikolášik, Tadeusz Zwiefka za skupinu PPE
Véronique De Keyser, Liisa Jaakonsaari za skupinu S&D
Marietje Schaake, Sophia in ‘t Veld, Leonidas Donskis, Graham Watson, Robert Rochefort, Marielle de Sarnez, Ramon Tremosa i Balcells, Sonia Alfano, Izaskun Bilbao Barandica, Jelko Kacin, Sarah Ludford, Kristiina Ojuland, Johannes Cornelis van Baalen, Edward McMillan-Scott za skupinu ALDE
Helga Trüpel, Eva Lichtenberger, Raül Romeva i Rueda, Barbara Lochbihler, Nicole Kiil-Nielsen za skupinu Verts/ALE
Charles Tannock za skupinu ECR
Marie-Christine Vergiat, Marisa Matias, Alda Sousa za skupinu GUE/NGL
Jaroslav Paška
POZM. NÁVRHY

Usnesení Evropského parlamentu o skandálním případu nuceného potratu v Číně (2012/2712(RSP))  

Evropský parlament,

–   s ohledem na zprávy předložené podle Úmluvy o odstranění všech forem diskriminace žen (CEDAW) společně s jejím opčním protokolem a na Úmluvu proti mučení a jinému krutému, nelidskému či ponižujícímu zacházení nebo trestání,

–   s ohledem na Úmluvu o právech dítěte;

–   s ohledem na mezinárodní konferenci o populaci a rozvoji (ICPD), která se konala v roce 1994 v Káhiře,

–   s ohledem na čínskou politiku jednoho dítěte a čínské právní předpisy týkající se potratů,

–   s ohledem na čl. 122 odst. 5 a čl. 110 odst. 4 jednacího řádu,

A. vzhledem k tomu, že dne 2. června 2012 byla v okrese Žen-ping v provincii násilím odvedena a podrobena potratu žena v sedmém měsíci těhotenství Feng Ťia-mej, což vyvolalo vlnu pobouření a nesouhlasu v Číně a po celém světě;

B.  vzhledem k tomu, že potraty po šestém měsíci těhotenství jsou podle čínské práva nezákonné; vzhledem k tomu, že místní správa v An-kchangu provedla vyšetřování, z nějž vyplývá, že úředníci v okrese Žen-ping použili „krutých prostředků“ a „přesvědčili“ paní Feng o provedení potratu; vzhledem k tomu, že se ve zprávě uvádí, že tímto rozhodnutím došlo k porušení jejích práv; vzhledem k tomu, že místní správa v An-kchangu oznámila, že místní plánovací úředníky zapletené do případu potrestá mj. tím, že je propustí;

C. vzhledem k výsledkům vyšetřování, z nichž vyplynulo, že si místní úředníci vyžádali od rodiny paní Feng „záruční poplatek“ ve výši 40 000 RMB, který podle jejího manžela přestavovala pokuta za druhé dítě; vzhledem k tomu, že místní orgány nemají oprávnění takové poplatky vymáhat; vzhledem k tomu, že paní Feng byla nucena podepsat souhlas s ukončením těhotenství, protože nechtěla zaplatit pokutu, a byla v nemocnici držena pod dohledem dozorců;

D. vzhledem k tomu, že výsledkem politiky jednoho dítěte v Číně je rozšíření nelegálních potratů na základě pohlaví plodu, což vede k nerovnováze v počtu mužů a žen;

1.  ostře zdůrazňuje, že podle akčního plánu mezinárodní konference o populaci a rozvoji musí být cílem programů v oblasti plánování rodiny umožnit párům a jedincům se svobodně, odpovědně a informovaně rozhodovat o tom, zda budou mít děti, a poskytnout jim celou řadu bezpečných, účinných a přijatelných metod plánování rodičovství podle jejich volby, v nichž nemá místo žádná forma nátlaku;

2.  znovu opakuje základní právo všech žen na přístup k reprodukční zdravotní péči, včetně plánování rodičovství a asistovaného porodu;

3.  vyjadřuje soustrast rodinám obětí, důrazně odsuzuje pronásledování, kterému byli vystaveni a požaduje pro ně ochranu ze strany veřejných orgánů;

4.  důrazně odsuzuje rozhodnutí o přinucení paní Feng k potratu a zavrhuje praxi nucených potratů a sterilizací, zejména v souvislosti s politikou jednoho dítěte;

5.  vítá rozhodnutí místní správy v An-kchangu nabídnout rodině paní Feng odškodnění a přísně potrestat místní úředníky zapletené do případu;

6.  bere na vědomí, že případ paní Feng vešel do širokého povědomí díky internetu, a zdůrazňuje význam svobody projevu, a to i na internetu; s potěšením vítá vznik veřejné diskusní sféry, částečně díky mikroblogování;

7.  považuje diskusi probíhající mezi intelektuály a akademickou obcí o tom, zda pokračovat v politice jednoho dítěte v Číně, či nikoli, za důležitou;

8.  vyzývá Komisi a Evropský útvar pro vnější činnost, aby začlenily otázku nucených potratů do programu svého příštího dvoustranného dialogu o lidských právech s Čínou;

9.  pověřuje svého předsedu, aby předal toto usnesení místopředsedkyni Komise, vysoké představitelce Unie pro zahraniční záležitosti a bezpečnostní politiku, vládám a parlamentům členských států, delegaci Evropské unie při OSN a vládě a parlamentu Čínské lidové republiky.

 

 

Právní upozornění - Ochrana soukromí