Procedure : 2012/2712(RSP)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb : RC-B7-0388/2012

Indgivne tekster :

RC-B7-0388/2012

Forhandlinger :

PV 05/07/2012 - 17.3
CRE 05/07/2012 - 17.3

Afstemninger :

PV 05/07/2012 - 18.3
CRE 05/07/2012 - 18.3

Vedtagne tekster :

P7_TA(2012)0301

    FÆLLES BESLUTNINGSFORSLAG
PDF 129kWORD 69k
4.7.2012
PE492.003v01-00}
PE492.005v01-00}
PE492.010v01-00}
PE492.011v01-00}
PE492.013v01-00}
PE492.014v01-00} RC1
 
B7-0388/2012}
B7-0390/2012}
B7-0395/2012}
B7-0396/2012}
B7-0398/2012}
B7-0399/2012} RC1

jf. forretningsordenens artikel 122, stk. 5, og artikel 110, stk. 4

til erstatning af beslutningsforslag af:

PPE (B7‑0388/2012)

Verts/ALE (B7‑0390/2012)

S&D (B7‑0395/2012)

ALDE (B7‑0396/2012)

ECR (B7‑0398/2012)

GUE/NGL (B7‑0399/2012)


om skandalen om tvangsabort i Kina (2012/2712(RSP))


José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Cristian Dan Preda, Elmar Brok, Alojz Peterle, Anna Záborská, Mario Mauro, Bernd Posselt, Filip Kaczmarek, Roberta Angelilli, Tunne Kelam, Monica Luisa Macovei, Elena Băsescu, Eija-Riitta Korhola, Sari Essayah, Sergio Paolo Francesco Silvestris, Laima Liucija Andrikienė, Csaba Sógor, Zuzana Roithová, Giovanni La Via, Eduard Kukan, Bogusław Sonik, Martin Kastler, Miroslav Mikolášik, Tadeusz Zwiefka for PPE-Gruppen
Véronique De Keyser, Liisa Jaakonsaari for S&D-Gruppen
Marietje Schaake, Sophia in ‘t Veld, Leonidas Donskis, Graham Watson, Robert Rochefort, Marielle de Sarnez, Ramon Tremosa i Balcells, Sonia Alfano, Izaskun Bilbao Barandica, Jelko Kacin, Sarah Ludford, Kristiina Ojuland, Johannes Cornelis van Baalen, Edward McMillan-Scott for ALDE-Gruppen
Helga Trüpel, Eva Lichtenberger, Raül Romeva i Rueda, Barbara Lochbihler, Nicole Kiil-Nielsen for Verts/ALE-Gruppen
Charles Tannock for ECR-Gruppen
Marie-Christine Vergiat, Marisa Matias, Alda Sousa for GUE/NGL-Gruppen
Jaroslav Paška
ÆNDRINGSFORSLAG

Europa-Parlamentets beslutning om skandalen om tvangsabort i Kina (2012/2712(RSP))  

Europa-Parlamentet,

 der henviser til de beretninger, der er afgivet under FN-konventionen om afskaffelse af alle former for diskrimination imod kvinder (CEDAW) og den valgfrie protokol dertil, samt konventionen mod tortur og anden grusom, umenneskelig eller nedværdigende behandling eller straf,

 der henviser til FN-konventionen om børns rettigheder,

 der henviser til den internationale konference om befolkning og udvikling (ICPD), der blev afholdt i Cairo i 1994,

 der henviser til Kinas etbarnspolitik og til den kinesiske abortlovgivning,

 der henviser til forretningsordenens artikel 122, stk. 5, og artikel 110, stk. 4,

A.  der henviser til, at en gravid kvinde i syvende måned, Feng Jianmei, den 2. juni 2012 blev bortført og undergik en tvungen abort i Zhenping amt, i Shanxi provinsen, hvilket forårsagede en bølge af forargelse og fordømmelse i Kina og rundt om i hele verden;

B.  der henviser til, at abort efter 6. måned i henhold til kinesisk lov er ulovligt; der henviser til, at Ankangs kommunale myndigheder har gennemført en undersøgelse, som konkluderede, at embedsmænd i Zhenping amt havde anvendt "grove metoder" og havde "overtalt" Feng Jianmei til at afbryde svangerskabet; der henviser til, at hendes rettigheder i denne forbindelse ifølge rapporten var blevet krænket; der henviser til, at Ankangs kommunale myndigheder har meddelt, at de involverede embedsmænd inden for lokalplanlægning vil blive straffet og fyret;

C.  der henviser til, at lokale embedsmænd ifølge undersøgelsen havde afkrævet Feng Jianmeis familie en "garanti" på 40 000 RMB, som ifølge hendes mand var en bøde for at få barn nummer to; der henviser til, at de lokale myndigheder intet juridisk grundlag havde for at opkræve en sådan "garanti"; der henviser til, at Feng Jianmei blev tvunget til at underskrive en samtykkeerklæring om at afbryde graviditeten, fordi hun ikke ville betale bøden, og at hun blev tilbageholdt på hospitalet af vagter;

D.  der henviser til, at ulovlige kønsbestemte aborter er en udbredt praksis på grund af Kinas etbarnspolitik, hvilket skaber en ubalance mellem antallet af mænd og kvinder;

1.  understreger på det kraftigste, at familieplanlægningsprogrammer – ifølge handlingsplanen fra den internationale konference om befolkning og udvikling – skal have som formål at gøre det muligt for par og enkeltpersoner til at foretage frie, ansvarlige og informerede valg vedrørende det at føde børn og at stille en komplet vifte af sikre, effektive og acceptable metoder til familieplanlægning til rådighed, samt at enhver form for tvang er udelukket;

2.  gentager alle kvinders grundlæggende ret til adgang til reproduktiv sundhedspleje, herunder familieplanlægning og hjælp i forbindelse med fødsel;

3.  udtrykker sin dybe medfølelse med familien til ofrene, fordømmer på det kraftigste den chikane, som de bliver udsat for, og kræver, at de bliver sat under offentlig beskyttelse;

4.  fordømmer på det kraftigste beslutningen om at tvinge Feng Jianmei til at få en abort og fordømmer generelt en praksis med tvungne aborter og sterilisationer, især i forbindelse med etbarnspolitikken;

5.  glæder sig over Ankangs kommunale myndigheders beslutning om at tilbyde Feng Jianmeis familie godtgørelse og straffe de lokale embedsmænd, der var involveret i sagen, hårdt;

6.  noterer sig, at Feng Jianmeis sag blev almindeligt kendt takket være internettet og understreger betydningen af ytringsfrihed, herunder online; udtrykker tilfredshed med fremkomsten af en offentlig sfære for debat, til dels takket være microblogging;

7.  finder den igangværende debat blandt intellektuelle og akademikere om, hvorvidt Kina bør eller ikke bør fortsætte sin etbarnspolitik, vigtig;

8.  opfordrer Kommissionen og EU-Udenrigstjenesten til at sætte tvungen abort på dagsordenen for deres næste bilaterale dialog om menneskerettigheder med Kina;

9.  pålægger sin formand at sende denne beslutning til næstformanden i Kommissionen/Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik, medlemsstaternes regeringer og parlamenter, Den Europæiske Unions delegation til De Forenede Nationer og Folkerepublikken Kinas regering og parlament.

 

 

Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik