Κοινή πρόταση ψηφίσματος - RC-B7-0388/2012Κοινή πρόταση ψηφίσματος
RC-B7-0388/2012

  ΚΟΙΝΗ ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ σχετικά με το σκάνδαλο αναγκαστικής άμβλωσης στην Κίνα

  4.7.2012 - (2012/2712(RSP))

  σύμφωνα με το άρθρο 122, παράγραφος 5, και το άρθρο 110, παράγραφος 4, του Κανονισμού
  που αντικαθιστά τις προτάσεις ψηφίσματος των ομάδων:
  PPE (B7‑0388/2012)
  Verts/ALE (B7‑0390/2012)
  S&D (B7‑0395/2012)
  ALDE (B7‑0396/2012)
  ECR (B7‑0398/2012)
  GUE/NGL (B7‑0399/2012)

  José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Cristian Dan Preda, Elmar Brok, Alojz Peterle, Anna Záborská, Mario Mauro, Bernd Posselt, Filip Kaczmarek, Roberta Angelilli, Tunne Kelam, Monica Luisa Macovei, Elena Băsescu, Eija-Riitta Korhola, Sari Essayah, Sergio Paolo Francesco Silvestris, Laima Liucija Andrikienė, Csaba Sógor, Zuzana Roithová, Giovanni La Via, Eduard Kukan, Bogusław Sonik, Martin Kastler, Miroslav Mikolášik, Tadeusz Zwiefka εξ ονόματος της Ομάδας PPE
  Véronique De Keyser, Liisa Jaakonsaari εξ ονόματος της Ομάδας S&D
  Marietje Schaake, Sophia in 't Veld, Leonidas Donskis, Graham Watson, Robert Rochefort, Marielle de Sarnez, Ramon Tremosa i Balcells, Sonia Alfano, Izaskun Bilbao Barandica, Jelko Kacin, Sarah Ludford, Kristiina Ojuland, Johannes Cornelis van Baalen, Edward McMillan-Scott εξ ονόματος της Ομάδας ALDE
  Helga Trüpel, Eva Lichtenberger, Raül Romeva i Rueda, Barbara Lochbihler, Nicole Kiil-Nielsen εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE
  Charles Tannock εξ ονόματος της Ομάδας ECR
  Marie-Christine Vergiat, Marisa Matias, Alda Sousa εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL
   
  Jaroslav Paška


  Διαδικασία : 2012/2712(RSP)
  Διαδρομή στην ολομέλεια
  Διαδρομή του εγγράφου :  
  RC-B7-0388/2012
  Κείμενα που κατατέθηκαν :
  RC-B7-0388/2012
  Κείμενα που εγκρίθηκαν :

  Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με το σκάνδαλο αναγκαστικής άμβλωσης στην Κίνα

  (2012/2712(RSP))

  Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

  –   έχοντας υπόψη τις εκθέσεις που υποβλήθηκαν στο πλαίσιο της Σύμβασης των Ηνωμένων Εθνών για την Εξάλειψη Όλων των Μορφών Διακρίσεων Κατά των Γυναικών (CEDAW) και το Προαιρετικό της Πρωτόκολλο, καθώς και τη Σύμβαση Κατά των Βασανιστηρίων και Άλλων Τρόπων Σκληρής, Απάνθρωπης ή Ταπεινωτικής Μεταχείρισης ή Τιμωρίας,

  –   έχοντας υπόψη τη Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών για τα Δικαιώματα του Παιδιού,

  –   έχοντας υπόψη τη Διεθνή Διάσκεψη για τον Πληθυσμό και την Ανάπτυξη (ICPD) που διεξήχθη στο Κάιρο το1994,

  –   έχοντας υπόψη την πολιτική του ενός παιδιού στην Κίνα και τους νόμους της Κίνας για τις αμβλώσεις,

  –   έχοντας υπόψη το άρθρο 122, παράγραφος 5, και το άρθρο 110, παράγραφος 4, του Κανονισμού,

  A. λαμβάνοντας υπόψη ότι, στις 2 Ιουνίου 2012, απήγαγαν την επτά μηνών έγκυο, Φεγκ Τζιαμέϊ, και την υπέβαλαν σε αναγκαστική άμβλωση στην κομητεία Zhenping, (επαρχία Shanxi), πράγμα που ξεσήκωσε κύμα αγανάκτησης και κατακραυγής τόσο στην Κίνα όσο και σε όλο τον κόσμο·

  Β.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, σύμφωνα με την κινεζική νομοθεσία, οι αμβλώσεις μετά τον έκτο μήνα είναι παράνομες, και ότι η δημοτική κυβέρνηση της Ankang διεξήγαγε έρευνα που κατέληξε στο συμπέρασμα ότι οι υπάλληλοι της κομητείας του Zhenping είχαν χρησιμοποιήσει «βάναυσα μέσα» και είχαν «πείσει» την κ. Φεγκ να υποβληθεί σε άμβλωση· λαμβάνοντας επίσης υπόψη ότι, σύμφωνα με την έκθεση, η απόφαση αυτή συνιστούσε παραβίαση των δικαιωμάτων της· λαμβάνοντας υπόψη ότι η τοπική κυβέρνηση της Ankang έχει εξαγγείλει ότι θα επιβληθούν ποινές στους τοπικούς υπαλλήλους οικογενειακού προγραμματισμού που είχαν εμπλακεί στην υπόθεση καθώς και στην απαγωγή·

  Γ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, σύμφωνα με την έρευνα αυτή, οι τοπικοί υπάλληλοι είχαν ζητήσει από την οικογένεια της κ. Φεγκ να καταβάλει «ποσό εγγύησης» ύψους 40 000 γιουάν, που, κατά την κρίση του συζύγου της Φεγκ, συνιστούσε πρόστιμο για τη γέννηση δεύτερου παιδιού· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι τοπικές αρχές δεν νομιμοποιούνταν να εισπράξουν μια τέτοια εγγύηση· λαμβάνοντας επίσης υπόψη ότι η κ. Φεγκ εξαναγκάστηκε να υπογράψει έγγραφο συναίνεσης για τη διακοπή της κύησής της επειδή δεν ήταν σε θέση να καταβάλει το πρόστιμο, και ότι ήταν υπό επιτήρηση φρουρών στο νοσοκομείο·

  Δ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, εξαιτίας της πολιτικής του ενός παιδιού της Κίνας, έχει επεκταθεί η πρακτική παράνομων αμβλώσεων με κριτήριο την επιλογή του φύλου, πράγμα που δημιουργεί έλλειψη ισορροπίας μεταξύ των αριθμών αντρών και γυναικών·

  1.  υπογραμμίζει επίμονα ότι, σύμφωνα με το Σχέδιο Δράσης της Διεθνούς Διάσκεψης για τον Πληθυσμό και την Ανάπτυξη (ICPD PoA), στόχος των προγραμμάτων οικογενειακού προγραμματισμού πρέπει να είναι να παρέχεται η δυνατότητα σε κάθε ζεύγος καθώς και σε μεμονωμένα ατόμα να καταλήγουν σε ελεύθερες, υπεύθυνες και τεκμηριωμένες αποφάσεις για την τεκνοποίηση και να διατίθεται πλήρες φάσμα ασφαλών, αποτελεσματικών και αποδεκτών μεθόδων οικογενειακού προγραμματισμού της επιλογής τους· δεν επιτρέπεται στο πλαίσιο αυτό καμία μορφή εξαναγκασμού·

  2.  επαναλαμβάνει το θεμελιώδες δικαίωμα όλων των γυναικών να έχουν πρόσβαση σε υπηρεσίες περίθαλψης της αναπαραγωγικής υγείας, συμπεριλαμβανομένου του οικογενειακού προγραμματισμού και του υποβοηθούμενου τοκετού·

  3.  εκφράζει τη συμπάθειά του στην οικογένεια των θυμάτων, καταδικάζει κατάφωρα τις παρενοχλήσεις στις οποίες υποβάλλονται, και ζητεί να τους παρασχεθεί δημόσια προστασία·

  4.  καταδικάζει επίμονα την απόφαση για τον εξαναγκασμό της Φεγκ Τζιαμέϊ σε άμβλωση, καθώς και την πρακτική των αναγκαστικών αμβλώσεων και στειρώσεων σε παγκόσμια κλίμακα, και ειδικότερα στο πλαίσιο της πολιτικής του ενός παιδιού·

  5.  επιδοκιμάζει την απόφαση της δημοτικής κυβέρνησης της Ankang να παράσχει αποζημίωση στην οικογένεια της κ. Φεγκ, και να επιβάλει αυστηρές κυρώσεις σε τοπικούς υπαλλήλους που είχαν εμπλακεί στην υπόθεση αυτή·

  6.  λαμβάνει υπόψη το γεγονός ότι η υπόθεση της κ. Φεγκ διαδόθηκε ευρύτατα χάρη στο διαδίκτυο, και τονίζει τη σπουδαιότητα της ελευθερίας έκφρασης, συμπεριλαμβανομένου του διαδικτύου· εκφράζει την ικανοποίησή του για τη δημιουργία δημόσιου χώρου συζήτησης που οφείλεται εν μέρη στο μικρο-ιστολόγιο (μικρομπλόγκ)·

  7.  θεωρεί σημαντική τη συνεχή συζήτηση μεταξύ διανοουμένων και ακαδημαϊκών ως προς το εάν θα πρέπει να συνεχιστεί η πολιτική του ενός παιδιού στην Κίνα·

  8.  καλεί την Επιτροπή και την Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης να συμπεριλάβουν τις αναγκαστικές αμβλώσεις στην ημερήσια διάταξη του προσεχούς διμερούς διαλόγου για τα ανθρώπινα δικαιώματα με την Κίνα·

  9.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στην Αντιπρόεδρο της Επιτροπής/Ύπατη Εκπρόσωπο της Ένωσης για την Εξωτερική Πολιτική και την Πολιτική Ασφάλειας, στις κυβερνήσεις και τα κοινοβούλια των κρατών μελών, στην Αντιπροσωπεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης στα Ηνωμένα Έθνη και στην κυβέρνηση και το κοινοβούλιο της Λαϊκής Δημοκρατίας της Κίνας.