Eljárás : 2012/2712(RSP)
A dokumentum állapota a plenáris ülésen
Válasszon egy dokumentumot : RC-B7-0388/2012

Előterjesztett szövegek :

RC-B7-0388/2012

Viták :

PV 05/07/2012 - 17.3
CRE 05/07/2012 - 17.3

Szavazatok :

PV 05/07/2012 - 18.3
CRE 05/07/2012 - 18.3

Elfogadott szövegek :

P7_TA(2012)0301

KÖZÖS ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY
PDF 133kWORD 74k
4.7.2012
PE492.003v01-00}
PE492.005v01-00}
PE492.010v01-00}
PE492.011v01-00}
PE492.013v01-00}
PE492.014v01-00} RC1
 
B7-0388/2012}
B7-0390/2012}
B7-0395/2012}
B7-0396/2012}
B7-0398/2012}
B7-0399/2012} RC1

az eljárási szabályzat 122. cikkének (5) bekezdése és 110. cikkének (4) bekezdése alapján

a következő képviselőcsoportok állásfoglalási indítványai helyébe lép:

PPE (B7‑0388/2012)

Verts/ALE (B7‑0390/2012)

S&D (B7‑0395/2012)

ALDE (B7‑0396/2012)

ECR (B7‑0398/2012)

GUE/NGL (B7‑0399/2012)


a kínai kényszerabortusszal kapcsolatos botrányról (2012/2712(RSP))


José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Cristian Dan Preda, Elmar Brok, Alojz Peterle, Anna Záborská, Mario Mauro, Bernd Posselt, Filip Kaczmarek, Roberta Angelilli, Tunne Kelam, Monica Luisa Macovei, Elena Băsescu, Eija-Riitta Korhola, Sari Essayah, Sergio Paolo Francesco Silvestris, Laima Liucija Andrikienė, Csaba Sógor, Zuzana Roithová, Giovanni La Via, Eduard Kukan, Bogusław Sonik, Martin Kastler, Miroslav Mikolášik, Tadeusz Zwiefka a PPE képviselőcsoport nevében
Véronique De Keyser, Liisa Jaakonsaari az S&D képviselőcsoport nevében
Marietje Schaake, Sophia in ‘t Veld, Leonidas Donskis, Graham Watson, Robert Rochefort, Marielle de Sarnez, Ramon Tremosa i Balcells, Sonia Alfano, Izaskun Bilbao Barandica, Jelko Kacin, Sarah Ludford, Kristiina Ojuland, Johannes Cornelis van Baalen, Edward McMillan-Scott az ALDE képviselőcsoport nevében
Helga Trüpel, Eva Lichtenberger, Raül Romeva i Rueda, Barbara Lochbihler, Nicole Kiil-Nielsen a Verts/ALE képviselőcsoport nevében
Charles Tannock az ECR képviselőcsoport nevében
Marie-Christine Vergiat, Marisa Matias, Alda Sousa a GUE/NGL képviselőcsoport nevében
Jaroslav Paška
MÓDOSÍTÁSOK

Az Európai Parlament állásfoglalása a kínai kényszerabortusszal kapcsolatos botrányról (2012/2712(RSP))  

Az Európai Parlament,

–   tekintettel a nőkkel szembeni hátrányos megkülönböztetés minden formájának kiküszöböléséről szóló egyezményre (CEDAW) és annak fakultatív jegyzőkönyvére, valamint a kínzás és más kegyetlen, embertelen vagy megalázó büntetések vagy bánásmódok elleni egyezményre,

–   tekintettel a gyermek jogairól szóló egyezményre,

–   tekintettel az 1994-ben Kairóban tartott nemzetközi népesedési és fejlesztési konferenciára (ICPD),

–   tekintettel Kína egykepolitikájára és az abortusszal kapcsolatos kínai jogszabályokra,

–   tekintettel eljárási szabályzata 122 cikkének (5) bekezdésére és 110. cikkének (4) bekezdésére,

A. mivel Csenping megyében (Senhszi tartomány) 2012. június 2-án erőszakkal elvitték otthonából és abortuszra kényszerítették a héthónapos terhes Feng Csian-mejt, ami Kínában és szerte a világban komoly felháborodást és tiltakozási hullámot keltett;

B.  mivel a kínai jogszabályok értelében a hatodik hónap után tilos abortuszt végezni; mivel az ankangi helyi hatóságok vizsgálata megállapította, hogy a Csenping megyei tisztviselők „kegyetlenül jártak el” és „rábírták” Fenget a terhesség megszakíttatására; mivel a jelentés szerint ez a döntés sértette az anya jogait; mivel az ankangi helyi hatóságok bejelentették, hogy büntetést szabnak ki a családtervezési bizottság ügyben érintett helyi tisztviselőire, közülük többet el is bocsátanak;

C. mivel a vizsgálat szerint a helyi tisztviselők 40 000 jüanos „biztosítékul szolgáló letétet” követeltek Feng családjától, ami a férj szerint valójában a második gyermek vállalása miatt kiszabott bírság volt; mivel a helyi hatóságoknak nem állt volna jogában ilyen letétet követelni; mivel Fenget arra kényszerítették, hogy írjon alá egy nyilatkozatot, amellyel – mivel nem tudja kifizetni a bírságot – beleegyezik a terhesség megszakításába, majd később kórházi őrizetben tartották;

D. mivel Kína egykepolitikájának következményeként igen gyakoriak a magzat neme alapján történő illegális abortuszok, amelyek miatt megbomlik a számbeli egyensúly a férfiak és a nők között;

1.  egyértelműen hangsúlyozza, hogy a nemzetközi népesedési és fejlesztési konferencia cselekvési terve értelmében a családtervezési programoknak azt a célt kell szolgálniuk, hogy a párok és egyének szabad, felelős és megfelelő információkon alapuló döntést hozhassanak a gyermekvállalás tekintetében, valamint hogy biztonságos, hatékony és elfogadható családtervezési módszereket kínáljanak számukra, kizárva a kényszer valamennyi formáját;

2.  ismételten kijelenti, hogy valamennyi nőnek alapvető joga a reproduktív egészségügyi ellátáshoz való hozzáférés, ideértve a családtervezést és a szaksegítséggel zajló szülést;

3.  részvétét fejezi ki az áldozatok családjainak, határozottan elítéli a zaklatást, amelynek ki vannak téve, továbbá hivatalos védelmet kér számukra;

4.  határozottan elítéli azt a döntést, amelynek értelmében abortuszra kényszerítették Fenget, általánosságban is elítéli a kényszerabortuszok és a kényszersterilizáció gyakorlatát, különösen az egykepolitika összefüggéseiben;

5.  üdvözli az ankangi helyi hatóságok döntését, amely szerint kártérítést nyújtanak Feng családjának és szigorú büntetést szabnak ki az ügyben érintett helyi tisztviselőkre;

6.  megállapítja, hogy Feng esete az internetnek köszönhetően vált széles körben ismertté, és hangsúlyozza a véleménynyilvánítás szabadságának fontosságát, ideértve az online környezetet is; elégedetten üdvözli, hogy nyilvános vita alakult ki az ügyben, részben a mikroblogszférának köszönhetően;

7.  fontosnak tartja az értelmiségiek és kutatók körében azzal kapcsolatosan zajló vitát, hogy folytatni kell-e a kínai egykepolitikát;

8.  felkéri a Bizottságot és az Európai Külügyi Szolgálatot, hogy a kényszerabortuszok kérdését vegyék fel a Kínával tartandó következő emberi jogi párbeszéd napirendjére;

9.  utasítja elnökét, hogy továbbítsa ezt az állásfoglalást a Bizottság alelnökének/az Unió külügyi és biztonságpolitikai főképviselőjének, a tagállamok kormányainak és parlamentjeinek, az Európai Unió ENSZ mellett működő delegációjának, valamint a Kínai Népi Demokratikus Köztársaság kormányának és parlamentjének.

 

Jogi nyilatkozat - Adatvédelmi szabályzat