Postup : 2012/2712(RSP)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : RC-B7-0388/2012

Predkladané texty :

RC-B7-0388/2012

Rozpravy :

PV 05/07/2012 - 17.3
CRE 05/07/2012 - 17.3

Hlasovanie :

PV 05/07/2012 - 18.3
CRE 05/07/2012 - 18.3

Prijaté texty :

P7_TA(2012)0301

NÁVRH SPOLOČNÉHO UZNESENIA
PDF 138kWORD 83k
4.7.2012
PE492.003v01-00}
PE492.005v01-00}
PE492.010v01-00}
PE492.011v01-00}
PE492.013v01-00}
PE492.014v01-00} RC1
 
B7-0388/2012}
B7-0390/2012}
B7-0395/2012}
B7-0396/2012}
B7-0398/2012}
B7-0399/2012} RC1

predložený v súlade s článkom 122 ods. 5 a článkom 110 ods. 4 rokovacieho poriadku

ktorý nahrádza návrhy skupín:

PPE (B7‑0388/2012)

Verts/ALE (B7‑0390/2012)

S&D (B7‑0395/2012)

ALDE (B7‑0396/2012)

ECR (B7‑0398/2012)

GUE/NGL (B7‑0399/2012)


o škandále s nútenými potratmi v Číne (2012/2712(RSP))


José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Cristian Dan Preda, Elmar Brok, Alojz Peterle, Anna Záborská, Mario Mauro, Bernd Posselt, Filip Kaczmarek, Roberta Angelilli, Tunne Kelam, Monica Luisa Macovei, Elena Băsescu, Eija-Riitta Korhola, Sari Essayah, Sergio Paolo Francesco Silvestris, Laima Liucija Andrikienė, Csaba Sógor, Zuzana Roithová, Giovanni La Via, Eduard Kukan, Bogusław Sonik, Martin Kastler, Miroslav Mikolášik, Tadeusz Zwiefka v mene poslaneckého klubu PPE
Véronique De Keyser, Liisa Jaakonsaari v mene skupiny S&D
Marietje Schaake, Sophia in ‘t Veld, Leonidas Donskis, Graham Watson, Robert Rochefort, Marielle de Sarnez, Ramon Tremosa i Balcells, Sonia Alfano, Izaskun Bilbao Barandica, Jelko Kacin, Sarah Ludford, Kristiina Ojuland, Johannes Cornelis van Baalen, Edward McMillan-Scott v mene skupiny ALDE
Helga Trüpel, Eva Lichtenberger, Raül Romeva i Rueda, Barbara Lochbihler, Nicole Kiil-Nielsen v mene skupiny Verts/ALE
Charles Tannock v mene skupiny ECR
Marie-Christine Vergiat, Marisa Matias, Alda Sousa v mene skupiny GUE/NGL
Jaroslav Paška

Uznesenie Európskeho parlamentu o škandále s nútenými potratmi v Číne (2012/2712(RSP))  

Európsky parlament,

–   so zreteľom na správy predložené podľa Dohovoru o odstránení všetkých foriem diskriminácie žien (CEDAW) a jeho opčného protokolu a na Dohovor proti mučeniu a inému krutému, neľudskému alebo ponižujúcemu zaobchádzaniu alebo trestaniu,

–   so zreteľom na Dohovor o právach dieťaťa,

–   so zreteľom na Medzinárodnú konferenciu o populácii a rozvoji (ICPD), ktorá sa konala v Káhire v roku 1994,

–   so zreteľom na čínsku politiku jedného dieťaťa a na čínske zákony o potratoch,

–   so zreteľom na článok 122 ods. 5 a článok 110 ods. 4 rokovacieho poriadku,

A. keďže 2. júna 2012 bola v okrese Čen-pching v provincii Šan-si unesená Feng Ťien-mej v siedmom mesiaci tehotenstva a bola podrobená nútenému potratu, čo vyvolalo vlnu pobúrenia a odsúdenia v Číne i na celom svete;

B.  keďže podľa čínskych zákonov sú potraty po šiestom mesiaci tehotenstva nezákonné; keďže miestna samospráva An-kchangu vyšetrovaním zistila, že úradníci v okrese Čen-pching použili „kruté prostriedky“ a „presvedčili“ pani Fengovú, aby potratila; keďže v správe sa uvádza, že toto rozhodnutie porušilo jej práva; keďže mestské zastupiteľstvo An-kchangu oznámilo potrestanie a prepustenie miestnych úradníkov pre plánovanie, ktorí sú zapojení do tohto prípadu;

C. keďže vyšetrovaním sa zistilo, že miestni úradníci požadovali od rodiny pani Fengovej „zloženie záruky“ vo výške 40 000 RMB, ktorá bola podľa jej manžela pokutou za druhé dieťa; keďže miestne orgány vôbec nie sú podľa zákona oprávnené, aby vyberali takýto poplatok; keďže pani Fengová bola donútená podpísať súhlas s ukončením svojho tehotenstva, pretože nechcela zaplatiť pokutu, a bola zadržiavaná strážou v nemocnici;

D. keďže čínska politika jedného dieťaťa má za následok rozšírené nezákonné potraty na základe pohlavia dieťaťa, čím vzniká nerovnováha medzi počtom mužov a žien;

1.  rozhodne zdôrazňuje, že v súlade s Medzinárodnou konferenciou o populácii a rozvoji musí byť cieľom programov plánovaného rodičovstva umožniť párom i jednotlivcom slobodne, zodpovedne a informovane sa rozhodovať o pôrode a sprístupniť širokú škálu bezpečných, účinných a prijateľných metód plánovaného rodičovstva podľa ich výberu, pričom sa nepripúšťa žiadna forma nátlaku;

2.  opätovne pripomína základné právo všetkých žien na prístup k starostlivosti v oblasti reprodukčného zdravia vrátane plánovaného rodičovstva a asistovaného pôrodu;

3.  prejavuje sústrasť i rodine obetí, ostro odsudzuje obťažovanie, ktorému boli podrobené, a požaduje pre ne verejnú ochranu;

4.  dôrazne odsudzuje rozhodnutie nútiť pani Fengovú k prerušeniu tehotenstva a celkovo odsudzuje prax nútených potratov a sterilizácií, najmä v súvislosti s politikou jedného dieťaťa;

5.  víta rozhodnutie miestnej samosprávy An-kchangu ponúknuť rodine pani Fengovej odškodnenie a prísne potrestať miestnych úradníkov zapojených do tohto prípadu;

6.  berie na vedomie skutočnosť, že prípad pani Fengovej sa stal široko známym vďaka internetu, a zdôrazňuje význam slobody prejavu vrátane slobody prejavu prostredníctvom internetu; s uspokojením víta skutočnosť, že sa objavuje verejný diskusný priestor, a to sčasti vďaka mikroblogovaniu;

7.  považuje za dôležitú súčasnú diskusiu medzi intelektuálmi a vzdelancami o tom, či pokračovať v politike jedného dieťaťa;

8.  vyzýva Komisiu a Európsku službu pre vonkajšiu činnosť, aby otázku nútených potratov zaradili do agendy svojho nasledujúceho dvojstranného dialógu s Čínou o ľudských právach;

9.  poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto uznesenie podpredsedníčke Komisie/vysokej predstaviteľke Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku, vládam a parlamentom členských štátov, delegácii Európskej únie pri Organizácii Spojených národov a vláde a parlamentu Čínskej ľudovej republiky.

 

 

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia