Predlog skupne resolucije - RC-B7-0388/2012Predlog skupne resolucije
RC-B7-0388/2012

PREDLOG SKUPNE RESOLUCIJE o škandalu s prisilnim splavom na Kitajskem

4.7.2012 - (2012/2712(RSP))

v skladu s členoma 122(5) in 110(4) Poslovnika,
ki nadomesti predloge resolucij naslednjih skupin:
PPE (B7‑0388/2012)
Verts/ALE (B7‑0390/2012)
S&D (B7‑0395/2012)
ALDE (B7‑0396/2012)
ECR (B7‑0398/2012)
GUE/NGL (B7‑0399/2012)

José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Cristian Dan Preda, Elmar Brok, Alojz Peterle, Anna Záborská, Mario Mauro, Bernd Posselt, Filip Kaczmarek, Roberta Angelilli, Tunne Kelam, Monica Luisa Macovei, Elena Băsescu, Eija-Riitta Korhola, Sari Essayah, Sergio Paolo Francesco Silvestris, Laima Liucija Andrikienė, Csaba Sógor, Zuzana Roithová, Giovanni La Via, Eduard Kukan, Bogusław Sonik, Martin Kastler, Miroslav Mikolášik, Tadeusz Zwiefka v imenu skupine PPE
Véronique De Keyser, Liisa Jaakonsaari v imenu skupine S&D
Marietje Schaake, Sophia in ‘t Veld, Leonidas Donskis, Graham Watson, Robert Rochefort, Marielle de Sarnez, Ramon Tremosa i Balcells, Sonia Alfano, Izaskun Bilbao Barandica, Jelko Kacin, Sarah Ludford, Kristiina Ojuland, Johannes Cornelis van Baalen, Edward McMillan-Scott v imenu skupine ALDE
Helga Trüpel, Eva Lichtenberger, Raül Romeva i Rueda, Barbara Lochbihler, Nicole Kiil-Nielsen v imenu skupine Verts/ALE
Charles Tannock v imenu skupine ECR
Marie-Christine Vergiat, Marisa Matias, Alda Sousa v imenu skupine GUE/NGL
Jaroslav Paška


Postopek : 2012/2712(RSP)
Potek postopka na zasedanju
Potek postopka za dokument :  
RC-B7-0388/2012
Predložena besedila :
RC-B7-0388/2012
Sprejeta besedila :

Resolucija Evropskega parlamenta o škandalu s prisilnim splavom na Kitajskem

(2012/2712(RSP))

Evropski parlament,

–   ob upoštevanju poročil, pripravljenih v skladu s Konvencijo o odpravi vseh oblik diskriminacije žensk (CEDAW) in izbirnega protokola k tej konvenciji ter Konvencije proti mučenju in drugemu okrutnemu, nečloveškemu ali ponižujočemu ravnanju ali kaznovanju,

–   ob upoštevanju Konvencije o otrokovih pravicah,

–   ob upoštevanju Mednarodne konference o prebivalstvu in razvoju v Kairu leta 1994,

–   ob upoštevanju kitajske politike enega samega otroka in zakonov o splavu v tej državi,

–   ob upoštevanju členov 122(5) in 110(4) Poslovnika,

A. ker je bila v pokrajini Zhenping 2. junija 2012 na prisilni splav nasilno odvedena Feng Jianmei, noseča sedem mesecev, kar je sprožilo val ogorčenja in obsodb na Kitajskem in po svetu;

B.  ker kitajski zakon določa, da so splavi po šestem mesecu nosečnosti nezakoniti; ker je občinska oblast Ankanga opravila preiskavo, s katero je ugotovila, da so uradni uslužbenci v pokrajini Zhenping uporabili „surova sredstva“ in nosečnico “prepričali„ da mora splaviti; ker poročilo navaja, da so bile s to odločitvijo kršene njene pravice; ker je mestna uprava Ankanga napovedala kazni za tamkajšnje uslužbence, vpletene v ta primer, v katerem je prišlo tudi do ropanja;

C. ker je preiskava pokazala, da so lokalni uslužbenci od družine gospe Feng zahtevali „polog“ v znesku 40.000 RMB, kar je po besedah njenega moža globa za drugega otroka; ker so lokalne oblasti ta polog zahtevale brez vsakršne pravne podlage; ker je bila gospa Feng prisiljena podpisati obrazec o soglašanju s prekinitvijo nosečnosti, ker naj ne bi želela plačati globe, in so jo v bolnici zadrževali stražniki;

D. ker so zaradi kitajske politike enega otroka nezakoniti, po spolu selektivni splavi splošna praksa, zaradi česar prihaja do neravnovesja med številom moških in žensk;

1.  odločno poudarja, da je v akcijskem načrtu mednarodne konference o prebivalstvu in razvoju določeno, da mora biti namen programov družinskega načrtovanja, da parom in posameznikom omogočajo svobodno, odgovorno in informirano odločitev za otroke in da zagotavljajo številne varne, učinkovite in sprejemljive metode družinskega načrtovanja po njihovi izbiri ter da pri tem ni mesta za katero koli obliko prisile;

2.  ponovno opozarja na temeljno pravico vseh žensk do dostopa do reproduktivnega zdravstvenega varstva, kamor sodita tudi načrtovanje družine in nega pri porodu;

3.  izraža sožalje z družino žrtve, strogo obsoja nadlegovanje, ki ga doživlja, in zanjo zahteva javno zaščito;

4.  strogo obsoja odločitev, da se gospo Feng prisili k splavu, in splošno obsoja prakso prisilnih splavov in sterilizacije, še zlasti če do tega prihaja zaradi politike enega otroka;

5.  pozdravlja odločitev občinske uprave Ankanga, da družini gospe Feng ponudi odškodnino in da strogo kaznuje lokalne uslužbence, vpletene v ta primer;

6.  ugotavlja, da se je za primer gospe Feng razvedelo zahvaljujoč internetu, in opozarja na pomen svobode izražanja, tudi preko spleta; z zadovoljstvom pozdravlja pojav javnega prostora za razpravo, delno tudi z mikroblogi;

7.  meni, da je pomembna sedanja razprava, ki poteka med intelektualci in predstavniki akademskega sveta o tem, ali naj Kitajska še naprej izvaja politiko enega otroka;

8.  poziva Komisijo in evropsko službo za zunanje delovanje, naj prisilne splave vključi na dnevni red naslednjega dvostranskega dialoga o človekovih pravicah s Kitajsko;

9.  naroči svojemu predsedniku, naj to resolucijo posreduje podpredsednici Komisije/visoki predstavnici Unije za zunanje zadeve in varnostno politiko, vladam in parlamentom držav članic, delegaciji Evropske unije pri Organizaciji združenih narodih ter vladi in parlamentu Ljudske republike Kitajske.