Yhteinen päätöslauselmaesitys - RC-B7-0389/2012/REV1Yhteinen päätöslauselmaesitys
RC-B7-0389/2012/REV1

  YHTEINEN PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS
  työjärjestyksen 122 artiklan 5 kohdan ja 110 artiklan 4 kohdan mukaisesti
  joka korvaa seuraavat poliittisten ryhmien jättämät päätöslauselmaesitykset:
  ECR (B7-0389/2012)
  Verts/ALE (B7-0392/2012)
  ALDE (B7-0397/2012)
  S&D (B7-0400/2012)
  GUE/NGL (B7-0401/2012)
  lesboihin kohdistuvasta väkivallasta sekä lesbojen, homo- ja biseksuaalisten, transihmisten ja intersukupuolisten (HLBTI) henkilöiden oikeuksista Afrikassa
  (2012/2701(RSP))
  Véronique De Keyser, Michael Cashman, Ana Gomes, Richard Howitt, Ricardo Cortés Lastra, Corina Creţu, Britta Thomsen, Iratxe García Pérez, Norbert Neuser, Liisa Jaakonsaari
  S&D-ryhmän puolesta
  Marietje Schaake, Sophia in 't Veld, Alexander Alvaro, Gianni Vattimo, Sonia Alfano, Robert Rochefort, Ramon Tremosa i Balcells, Marielle de Sarnez, Edward McMillan-Scott, Louis Michel, Sarah Ludford, Graham Watson, Nadja Hirsch, Leonidas Donskis, Frédérique Ries, Izaskun Bilbao Barandica, Jelko Kacin, Kristiina Ojuland, Johannes Cornelis van Baalen, Renate Weber, Cecilia Wikström, Alexandra Thein
  ALDE-ryhmän puolesta
  Ulrike Lunacek, Raül Romeva i Rueda, Nicole Kiil-Nielsen, Marije Cornelissen, Jean Lambert, Keith Taylor, Barbara Lochbihler, Judith Sargentini, Ana Miranda, Catherine Grèze
  Verts/ALE-ryhmän puolesta
  Marina Yannakoudakis, Charles Tannock
  ECR-ryhmän puolesta
  Mikael Gustafsson, Marie-Christine Vergiat, Patrick Le Hyaric, Marisa Matias, Alda Sousa, Willy Meyer, Younous Omarjee
  GUE/NGL-ryhmän puolesta

  4.7.2012

  Menettely : 2012/2701(RSP)
  Elinkaari istunnossa
  Asiakirjan elinkaari :  
  RC-B7-0389/2012
  Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :
  RC-B7-0389/2012
  Äänestykset :
  Hyväksytyt tekstit :

  Asiakirjasta ei ole HTML-versiota. Se on saatavilla seuraavissa muodoissa: