Gezamenlijke ontwerpresolutie - RC-B7-0389/2012/REV1Gezamenlijke ontwerpresolutie
RC-B7-0389/2012/REV1

  GEZAMENLIJKE ONTWERPRESOLUTIE
  ingediend overeenkomstig artikel 122, lid 5, en artikel 110, lid 4, van het Reglement
  ter vervanging van de ontwerpresoluties ingediend door de fracties:
  ECR (B7-0389/2012)
  Verts/ALE (B7-0392/2012)
  ALDE (B7-0397/2012)
  S&D (B7-0400/2012)
  GUE/NGL (B7-0401/2012)
  over geweld tegen lesbiennes en de rechten van lesbiennes, homo- en biseksuelen, transgenders en interseksen (LGBTI) in Afrika
  (2012/2701(RSP))
  Véronique De Keyser, Michael Cashman, Ana Gomes, Richard Howitt, Ricardo Cortés Lastra, Corina Creţu, Britta Thomsen, Iratxe García Pérez, Norbert Neuser, Liisa Jaakonsaari
  namens de S&D-Fractie
  Marietje Schaake, Sophia in 't Veld, Alexander Alvaro, Gianni Vattimo, Sonia Alfano, Robert Rochefort, Ramon Tremosa i Balcells, Marielle de Sarnez, Edward McMillan-Scott, Louis Michel, Sarah Ludford, Graham Watson, Nadja Hirsch, Leonidas Donskis, Frédérique Ries, Izaskun Bilbao Barandica, Jelko Kacin, Kristiina Ojuland, Johannes Cornelis van Baalen, Renate Weber, Cecilia Wikström, Alexandra Thein
  namens de ALDE-Fractie
  Ulrike Lunacek, Raül Romeva i Rueda, Nicole Kiil-Nielsen, Marije Cornelissen, Jean Lambert, Keith Taylor, Barbara Lochbihler, Judith Sargentini, Ana Miranda, Catherine Grèze
  namens de Verts/ALE-Fractie
  Marina Yannakoudakis, Charles Tannock
  namens de ECR-Fractie
  Mikael Gustafsson, Marie-Christine Vergiat, Patrick Le Hyaric, Marisa Matias, Alda Sousa, Willy Meyer, Younous Omarjee
  namens de GUE/NGL-Fractie

  4.7.2012

  Procedure : 2012/2701(RSP)
  Stadium plenaire behandeling
  Documentencyclus :  
  RC-B7-0389/2012
  Ingediende teksten :
  RC-B7-0389/2012
  Aangenomen teksten :

  Dit document bestaat niet in HTML, maar is beschikbaar in de volgende formaten: