Postup : 2012/2701(RSP)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : RC-B7-0389/2012

Predkladané texty :

RC-B7-0389/2012

Rozpravy :

PV 05/07/2012 - 17.1
CRE 05/07/2012 - 17.1

Hlasovanie :

PV 05/07/2012 - 18.1

Prijaté texty :

P7_TA(2012)0299

4.7.2012
RC-B7-0389/2012/REV1
NÁVRH SPOLOČNÉHO UZNESENIA
predložený v súlade s článkom 122 ods. 5 a článkom 110 ods. 4 rokovacieho poriadku,
ktorý nahrádza návrhy skupín:
ECR (B7-0389/2012)
Verts/ALE (B7-0392/2012)
ALDE (B7-0397/2012)
S&D (B7-0400/2012)
GUE/NGL (B7-0401/2012)
o násilí voči lesbickým ženám a práva lesieb, gejov, bisexuálnych, transrodových a intersexuálne identifikovaných ľudí (LGBTI) v Afrike
(2012/2701(RSP))
Véronique De Keyser, Michael Cashman, Ana Gomes, Richard Howitt, Ricardo Cortés Lastra, Corina Creţu, Britta Thomsen, Iratxe García Pérez, Norbert Neuser, Liisa Jaakonsaari
v mene skupiny S&D
Marietje Schaake, Sophia in 't Veld, Alexander Alvaro, Gianni Vattimo, Sonia Alfano, Robert Rochefort, Ramon Tremosa i Balcells, Marielle de Sarnez, Edward McMillan-Scott, Louis Michel, Sarah Ludford, Graham Watson, Nadja Hirsch, Leonidas Donskis, Frédérique Ries, Izaskun Bilbao Barandica, Jelko Kacin, Kristiina Ojuland, Johannes Cornelis van Baalen, Renate Weber, Cecilia Wikström, Alexandra Thein
v mene skupiny ALDE
Ulrike Lunacek, Raül Romeva i Rueda, Nicole Kiil-Nielsen, Marije Cornelissen, Jean Lambert, Keith Taylor, Barbara Lochbihler, Judith Sargentini, Ana Miranda, Catherine Grèze
v mene skupiny Verts/ALE
Marina Yannakoudakis, Charles Tannock
v mene skupiny ECR
Mikael Gustafsson, Marie-Christine Vergiat, Patrick Le Hyaric, Marisa Matias, Alda Sousa, Willy Meyer, Younous Omarjee
v mene skupiny GUE/NGL

Tento dokument neexistuje vo formáte HTML, je však k dispozícii v týchto formátoch:
PDF 155kWORD 112k
Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia