Návrh spoločného uznesenia - RC-B7-0389/2012/REV1Návrh spoločného uznesenia
RC-B7-0389/2012/REV1

  NÁVRH SPOLOČNÉHO UZNESENIA
  predložený v súlade s článkom 122 ods. 5 a článkom 110 ods. 4 rokovacieho poriadku,
  ktorý nahrádza návrhy skupín:
  ECR (B7-0389/2012)
  Verts/ALE (B7-0392/2012)
  ALDE (B7-0397/2012)
  S&D (B7-0400/2012)
  GUE/NGL (B7-0401/2012)
  o násilí voči lesbickým ženám a práva lesieb, gejov, bisexuálnych, transrodových a intersexuálne identifikovaných ľudí (LGBTI) v Afrike
  (2012/2701(RSP))
  Véronique De Keyser, Michael Cashman, Ana Gomes, Richard Howitt, Ricardo Cortés Lastra, Corina Creţu, Britta Thomsen, Iratxe García Pérez, Norbert Neuser, Liisa Jaakonsaari
  v mene skupiny S&D
  Marietje Schaake, Sophia in 't Veld, Alexander Alvaro, Gianni Vattimo, Sonia Alfano, Robert Rochefort, Ramon Tremosa i Balcells, Marielle de Sarnez, Edward McMillan-Scott, Louis Michel, Sarah Ludford, Graham Watson, Nadja Hirsch, Leonidas Donskis, Frédérique Ries, Izaskun Bilbao Barandica, Jelko Kacin, Kristiina Ojuland, Johannes Cornelis van Baalen, Renate Weber, Cecilia Wikström, Alexandra Thein
  v mene skupiny ALDE
  Ulrike Lunacek, Raül Romeva i Rueda, Nicole Kiil-Nielsen, Marije Cornelissen, Jean Lambert, Keith Taylor, Barbara Lochbihler, Judith Sargentini, Ana Miranda, Catherine Grèze
  v mene skupiny Verts/ALE
  Marina Yannakoudakis, Charles Tannock
  v mene skupiny ECR
  Mikael Gustafsson, Marie-Christine Vergiat, Patrick Le Hyaric, Marisa Matias, Alda Sousa, Willy Meyer, Younous Omarjee
  v mene skupiny GUE/NGL

  4.7.2012

  Postup : 2012/2701(RSP)
  Postup v rámci schôdze
  Postup dokumentu :  
  RC-B7-0389/2012
  Predkladané texty :
  RC-B7-0389/2012
  Prijaté texty :

  Tento dokument neexistuje vo formáte HTML, je však k dispozícii v týchto formátoch: