Fælles beslutningsforslag - RC-B7-0393/2012Fælles beslutningsforslag
RC-B7-0393/2012

    FÆLLES BESLUTNINGSFORSLAG om Hviderusland, særligt sagen om Andrzej Poczobut

4.7.2012 - (2012/2702(RSP))

jf. forretningsordenens artikel 122, stk. 5, og artikel 110, stk. 4
til erstatning af beslutningsforslag af:
PPE (B7‑0393/2012)
Verts/ALE (B7‑0394/2012)
ALDE (B7‑0402/2012)
S&D (B7‑0403/2012)
ECR (B7‑0405/2012)

José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Cristian Dan Preda, Elmar Brok, Filip Kaczmarek, Jacek Protasiewicz, Krzysztof Lisek, Mario Mauro, Bernd Posselt, Daniel Caspary, Roberta Angelilli, Tunne Kelam, Monica Luisa Macovei, Elena Băsescu, Eija-Riitta Korhola, Sari Essayah, Sergio Paolo Francesco Silvestris, Laima Liucija Andrikienė, Paweł Zalewski, Lena Kolarska-Bobińska, Zuzana Roithová, Anna Záborská, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Eduard Kukan, Giovanni La Via, Bogusław Sonik for PPE-Gruppen
Véronique De Keyser, Libor Rouček, Justas Vincas Paleckis, Kristian Vigenin, Marek Siwiec, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Liisa Jaakonsaari, Mitro Repo for S&D-Gruppen
Marietje Schaake, Leonidas Donskis, Graham Watson, Robert Rochefort, Marielle de Sarnez, Sonia Alfano, Izaskun Bilbao Barandica, Jelko Kacin, Sarah Ludford, Edward McMillan-Scott, Kristiina Ojuland, Ramon Tremosa i Balcells, Johannes Cornelis van Baalen, Gerben-Jan Gerbrandy for ALDE-Gruppen
Elisabeth Schroedter, Werner Schulz, Barbara Lochbihler, Raül Romeva i Rueda, Ulrike Lunacek for Verts/ALE-Gruppen
Charles Tannock, Marek Henryk Migalski, Ryszard Antoni Legutko, Tomasz Piotr Poręba, Ryszard Czarnecki, Michał Tomasz Kamiński, Paweł Robert Kowal for ECR-Gruppen
Jaroslav Paška

Procedure : 2012/2702(RSP)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb :  
RC-B7-0393/2012
Indgivne tekster :
RC-B7-0393/2012
Afstemninger :
Vedtagne tekster :

Europa-Parlamentets beslutning om Hviderusland, særligt sagen om Andrzej Poczobut

(2012/2111(RSP))

Europa-Parlamentet,

 der henviser til sine tidligere beslutninger om Hviderusland, navnlig beslutningerne af 29. marts 2012[1], 14. februar 2012[2], 15. september 2011[3], 12. maj 2011[4], 10. marts 2011[5], 20. januar 2011[6], 10. marts 2010[7] og 17. december 2009[8],

 der henviser til Unionens højtstående repræsentant Catherine Ashtons erklæring om situationen i Hviderusland af 28. juli 2012,

 der henviser til den skriftlige erklæring fra Europarådets parlamentariske forsamling af 26. juni 2012 vedrørende sagen om Andrzej Poczobut,

 der henviser til pressemeddelelsen af 22. juni 2012 fra OSCE's repræsentant for mediefrihed, Dunja Mijatovic, om arrestationen af den polsk-hviderussiske journalist Andrzej Poczobut,

 der henviser til Europarådets parlamentariske forsamlings skriftlig erklæring nr. 523 af 26. juni 2012, der opfordrer til løsladelse af den polsk-hviderussiske journalist Andrzej Poczobut, der sidder i hviderussisk fængsel,

 der henviser til Det Europæiske Råds konklusioner fra mødet den 1.-2. marts 2012, hvori det udtrykker dyb bekymring over den yderligere forværring af situationen i Hviderusland,

 der henviser til Rådets afgørelse 2012/126/FUSP af 28. februar 2012 om gennemførelse af Rådets afgørelse 2010/639/FUSP om restriktive foranstaltninger over for Belarus[9],

 der henviser til Rådets konklusioner om iværksættelsen af en europæisk dialog om modernisering med det hviderussiske samfund (den 3157. samling i Rådet (udenrigsanliggender) den 23. marts 2012),

 der henviser til Rådets forordning (EU) nr. 354/2012 af 23. april 2012 om ændring af forordning (EF) nr. 765/2006 om visse restriktive foranstaltninger over for Belarus,

 der henviser til erklæringen af 28. februar 2012 fra den højtstående repræsentant, Catherine Ashton, om hendes og den polske regerings beslutning om at hjemkalde henholdsvis EU’s delegationschef i Minsk og den polske ambassadør i Hviderusland,

 der henviser til Rådets afgørelse 2012/36/FUSP af 23. januar 2012 om ændring af Rådets afgørelse 2010/639/FUSP om restriktive foranstaltninger over for Belarus,

 der henviser til resolution 1857 (2012) af 25. januar 2012 fra Europarådets Parlamentariske forsamling om situationen i Hviderusland, hvori der udtrykkes fordømmelse af den vedvarende forfølgelse af medlemmer af oppositionen og chikanen af civilsamfundsaktivister, ​​uafhængige medier og menneskerettighedsforkæmpere i Hviderusland,

 der henviser til rapporten fra FN's højkommissær om menneskerettigheder af 10. april 2012 og FN's Menneskerettighedsråds resolution 17/24 af 17. juni 2011 om menneskerettighedssituationen i Hviderusland,

 der henviser til erklæringen fra topmødet om østpartnerskabet, vedtaget i Prag den 7.-9. maj 2009, og erklæringen om situationen i Hviderusland vedtaget på østpartnerskabets topmøde i Warszawa den 30. september 2011,

 der henviser til den fælleserklæring, som udenrigsministrene fra Visegradgruppen samt Estland, Letland og Litauen fremsatte i Prag den 5. marts 2012,

 der henviser til erklæringen fremsat af den hviderussiske nationale platform i civilsamfundsforummet under det østlige partnerskab i Minsk den 2. marts 2012,

 der henviser til Rådets konklusioner om Hviderusland, vedtaget på den 3101. samling i Rådet (udenrigsanliggender) den 20. juni 2011,

 der henviser til erklæringen fremsat af talsmanden for EU’s højtstående repræsentant Catherine Ashton af 10. april 2011 om forfølgelsen af uafhængige medier i Hviderusland,

 der henviser til artikel 19 i verdenserklæringen om menneskerettigheder, artikel 19 i den internationale konvention om borgerlige og politiske rettigheder og artikel 11 i EU's charter om grundlæggende rettigheder;

 der henviser til artikel 19 i verdenserklæringen om menneskerettigheder fra 1948 og til FN's erklæring om menneskerettighedsforkæmpere fra december 1988,

 der henviser til forretningsordenens artikel 122, stk. 5, og artikel 110, stk. 4,

A.  der henviser til, at Andrzej Poczobut, der er korrespondent for det polske dagblad Gazeta Wyborcza og en fremtrædende aktivist for det polsk-hviderussisk mindretal og formand for rådet for Unionen af polakker i Hviderusland, blev arresteret den 21. juni 2012 i byen Grodno i Hviderusland;

B.  der henviser til, at Poczobuts lejlighed i Grodno blev gennemsøgt af anklagemyndigheden og hans materialer konfiskeret; der henviser til, at medlemmer af ordensmagten efterfølgende foretog en gennemsøgning Unionen af polakkers kontor i Grodno, som Poczobut er officiel lejer af, og konfiskerede computerudstyr;

C.  der henviser til, at Poczobut i medfør af artikel 367 i Republikken Hvideruslands straffelov blev anklaget for såkaldt ærekrænkelse af præsident Aleksandr Lukashenko i sine 12 artikler offentliggjort på webstederne "Charter97" og "Belarusian partisan", der bl.a. omhandlede sidste års retssag om undergrundsbanebombningen,

D.  der henviser til, at Poczobut allerede tidligere har tilbragt tre måneder i fængsel og er idømt tre års betinget fængsel efter samme anklage om angiveligt at have fornærmet præsidenten i en artikel offentliggjort i Gazeta Wyborcza og på en hviderussisk internetside; der henviser til, at han således risikerer frihedsberøvelse i op til syv år og ni måneder, inklusive den betingede dom;

E.  der henviser til, at Poczobut den 30. juni 2012 blev givet betinget løsladelse med underskrivelse af en erklæring om ikke at forlade sit bopælssted;

F.  henviser til, at Leninski-domstolen i Grodna den 5. juli 2011 afsagde en kendelse, hvori den frifandt Poczobut fra anklage i medfør af del 1, artikel 368, i straffeloven om præsidentfornærmelse, men fandt ham skyldig i overtrædelse af del 1, artikel 367, i samme lov om injurier mod præsidenten;

G.  der henviser til, at den seneste anholdelse af Poczobut den 21. juni 2012 skete samtidig med en fredelig demonstration, som var arrangeret af Unionen af polakker under hans ledelse til protest mod Lukashenkos regimes tvangsrussificering af en polsk skole i Grodno, hvor ca. 20 personer blev tilbageholdt;

H.  der henviser til, at den hviderussiske medielov, der trådte i kraft i 2008, i sit væsen er restriktiv, eftersom journalistisk arbejde kontrolleres gennem forskellige foranstaltninger, såsom tv- og radiocensur, overvågning af uafhængige journalisters aktiviteter og kontrol over udgivelsesvirksomheder;

I.  der henviser til, at i henhold til artikel 19 i den internationale konvention om borgerlige og politiske rettigheder har enhver ret til meningsfrihed uden indblanding og ret til ytringsfrihed og til, at artikel 34 i den hviderussiske forordning garanterer ytringsfrihed; der henviser til, at uafhængige og internationale presseobservatører og journalister vedholdende har undsagt statens restriktioner på ytrings- og mediefriheden;

J.  der henviser til, at Poczobut efter sin arrestation i april 2011 er blevet anerkendt som en samvittighedsfange af Amnesty International;

K.  der henviser til, at Poczobuts sag indgår i et bredere mønster af vedvarende og langvarig chikane af civilsamfundet, det polske mindretal og menneskerettighedsforkæmpere i kølvandet på præsidentvalget i december 2010, der har medført en drastisk forringelse af menneskerettighederne og de borgerlige og politiske frihedsrettigheder i Hviderusland;

L.  der henviser til, at der vedvarende fremkommer forlydender om systematisk chikane af repræsentanter for civilsamfundet i Hviderusland; der henviser til, at der for nylig har været yderligere tilfælde af arrestationer, herunder af de demokratiske oppositionsaktivister Aleksandr Artsybashaw Paval Vinahradaw og Siarhei Kavalenka, såvel som tilbageholdelse af journalisterne Aleksandr Barazenka, Siarhei Balai, Alina Radachynskaya og Ina Studzinskay og af aktivister fra organisationen "Tell the Truth": Hanna Kurlovich, Mikhail Pashkevich, Aliaksandr Ulitsionak og Siarhei Vazniak;

M.  der henviser til, at Ales Bialiatski, formand for Viasna og næstformand for Det Internationale Menneskerettighedsforbund (FIDH) der sidder indespærret i en fangelejr i byen Bobruiks, for nylig blev underkastet nye, ulovlige restriktive foranstaltninger og pression af fængselsledelsen i den klare hensigt at tvinge ham til at indrømme sin påståede skyld;

N.  der henviser til, at den tidligere chef for organisationen "Retshjælp til befolkningen", der ydede retshjælp indtil den blev nedlagt i 2003, Aleh Volchek den 24. maj blev arresteret af civilklædte politifolk, der beskyldte ham for at have "bandet i offentlighed"; der henviser til, at han samme dag blev idømt ni dages administrativ frihedsberøvelse i medfør af artikel 17, stk. 1, i loven om forvaltningsmæssige overtrædelser ("ukvemsord mod politiet"); der henviser til, at Volchek allerede i januar 2012 blev idømt fire dages administrativ frihedsberøvelse for efter sigende at have bandet på offentlig gade; der henviser til, at hans navn er blevet opført på listen over personer med udrejseforbud fra Hviderusland;

O.  der henviser til, at siden begyndelsen af marts 2012 er 15 oppositionspolitikere, uafhængige journalister og menneskerettighedsforkæmpere blevet nægtet ret til at forlade landet under forskellige påskud, og at de hviderussiske myndigheder angiveligt overvejede at opstille en liste med navnene på 108 menneskerettigheds- og oppositionsaktivister, der skulle forbydes at forlade landet;

P.  der henviser til, at det hviderussiske parlament den 14. juni vedtog en række ændringer af loven om statssikkerhedsorganerne, som giver vide beføjelser til det hviderussiske KGB, herunder fri anvendelse af tvangsmidler; der henviser til, at KGB i henhold til den nye lovgivning har ret til frit at trænge ind på privat grund og til uden restriktioner at arrestere hviderussiske borgere såvel som diplomater og repræsentanter for internationale institutioner;

Q.  der henviser til, at mindst 95 journalister i løbet af 2011 blev tilbageholdt i forbindelse med aktionerne "tavse protester", at 22 journalister blev retsforfulgt og 13 idømt administrativ frihedsberøvelse ved domme af forskellig varighed; der henviser til, at myndighederne ved udgangen af 2011 yderligere strammede internetrestriktionerne, bl.a. via yderligere foranstaltninger til internetregulering;

R.  der henviser til bekymringen for, at de hviderussiske myndigheders forsøg på at rejse straffesager mod aktivister er blevet til et påskud for at pålægge dem juridiske forbud mod at forlade landet og træde i forbindelse med FN og andre mekanismer;

1.  fordømmer på det kraftigste arrestationen og anklagerne for nylig mod Andrzej Poczobut, en journalist der arbejder for det polske dagblad Gazeta Wyborcza;

2.  glæder sig over løsladelsen af Poczobut og kræver, at efterforskningen og alle anklager mod ham opgives;

3.  udtrykker dyb bekymring over den forværrede situation for menneskerettighedsforkæmperne i Hviderusland og fordømmer alle trusler mod journalister og personer, der udøver deres ytringsfrihed;

4.  opfordrer det fjerde møde for østpartnerskabets udenrigsministre, der finder sted den 23.-24. juli i Bruxelles, til at undersøge og drøfte den forværrede menneskerettighedssituation i Hviderusland og sagen om Poczobut;

5.  opfordrer til, at den juridiske forfølgelse af journalister, medlemmer af civilsamfundet og menneskerettighedsforkæmpere indstilles; opfordrer de hviderussiske myndigheder til at ophøre med deres repressive fremgangsmåder;

6.  mener i denne forbindelse og under indtryk af den uhørt voldsomme fremfærd mod civilsamfundet i Hviderusland efter præsidentvalget i december 2010 og i kølvandet herpå (hvorunder mindst 21 journalister blev tæsket, 27 journalister blev anholdt og 13 dømt til mellem 10 og 15 dages fængsel), at sagen mod Poczobut er politisk motiveret og har til formål at forhindre hans legitime arbejde som journalist og leder for et nationalt mindretal;

7.  udtrykker sin dybe bekymring over den betingede dom over Poczobut på tre års fængsel for lignende påståede "lovovertrædelser"; er bekymret over, at betingelsen af dommen tilbagekaldes, således at han til enhver tid kan blive fængslet igen efter Lukasjenko-regimets forgodtbefindende, hvis myndighederne finder, at han igen har "overtrådt loven" under udførelsen af sit journalistiske arbejde; mener, at dette udgør reelt en form for intimidering og et forsøg på at tvinge Poczobut til at udøve selvcensur;

8.  beklager dybt, at de hviderussiske myndigheder gør journalisters virke umuligt ved at indføre undertrykkende love, der har til formål at bringe civilsamfundets aktiviteter til tavshed, og ved at bruge truslen om strafferetlige sanktioner for at skræmme menneskerettighedsforkæmpere og mindretalsaktivister;

9.  mener, at den hviderussiske lovgivning såvel som de internationale mekanismer forsætligt er blevet misbrugt og udnyttet til andre end deres egentlige formål af de hviderussiske myndigheder;

10.  opfordrer de hviderussiske myndigheder til at sikre, at de demokratiske principper, menneskerettighederne og de grundlæggende frihedsrettigheder i alle forhold respekteres i overensstemmelse med verdenserklæringen om menneskerettigheder og med internationale og regionale menneskerettighedsinstrumenter, som Hviderusland har ratificeret; understreger, at mediefrihed og ytringsfrihed er blandt de grundlæggende hjørnesten i et demokrati, som de hviderussiske myndigheder har forpligtet sig til at respektere;

11.  opfordrer indtrængende de hviderussiske myndigheder til at reformere lovgivningen, navnlig hvad angår forenings‑ og ytringsfrihed, og til at bringe den i overensstemmelse med internationale standarder, at gå bort fra at anvende censur og selvcensur og til at afstå fra yderligere misbrug af loven, herunder at fængsle politiske modstandere og bringe journalister til tavshed, chikanere uafhængige forsvarsadvokater og gøre brug af internet-kontrolforanstaltninger;

12.  opfordrer indtrængende de hviderussiske myndigheder til at ophæve ændringsforslagene til en række retsakter, vedtaget af parlamentet i oktober 2011, som yderligere begrænser forenings-, forsamlings-, menings- og ytringsfriheden;

13.  opfordrer indtrængende de hviderussiske myndigheder til at indstille de kortvarige, vilkårlige tilbageholdelser og vilkårlige rejseforbud, der synes gennemført med henblik på at skræmme menneskerettighedsforkæmpere, medier, den politiske opposition og civilsamfundsaktivister og forhindre dem i at gøre deres arbejde;

14.  anser isolationsfængslingen af Mikola Statkevitj for et tilfælde af undertrykkelse og for et forsøg på at tvinge ham til at underskrive en anmodning om benådning; opfordrer derfor Europa-Kommissionen og EU-Udenrigstjenesten til at gå ind i hans sag;

15.  opfordrer de hviderussiske myndigheder til øjeblikkeligt at indstille alle former for pression over for journalister og mediefolk og til at frafalde alle anklager mod journalister, der er blevet retsforfulgt for deres faglige aktiviteter, samt træffe foranstaltninger til at rehabilitere dem; opfordrer dem endvidere til at sikre ytringsfriheden og skabe et juridisk miljø og en praksis, der kan bidrage til en effektiv mediefrihed og afskaffe praksis med censur og selvcensur samt sikre, at internetkontrolforanstaltningerne er minimale, og at bestemmelserne ikke fører til censur af elektroniske medier og ytringsfrihed;

16.  understreger, at EU's potentielle samarbejde med Hviderusland vil være underlagt streng konditionalitet og vil være betinget af, at Hviderusland forpligter sig til at overholde menneskerettighederne og retsstatsprincippet som fastsat i den fælles erklæring fra topmødet i Prag den 7. maj 2009 om det østlige partnerskab, der også er undertegnet af den hviderussiske regering;

17.  opfordrer Rådet og Kommissionen til at intensivere engagementet med de hviderussiske civilsamfundsorganisationer og fremme en større mellemfolkelig kontakt;

18.  opfordrer de EU-medlemsstater, der i øjeblikket er medlemmer af FN's Menneskerettighedsråd, til at gøre, hvad de kan i dette organ for at indføre et mindst toårigt, landespecifikt mandat, såsom en særlig ordfører, for menneskerettighedssituationen i Hviderusland; understreger, at en sådan mekanisme også ville spille en vigtig rolle i selvstændigt at dokumentere overgreb og overvåge gennemførelsen af de henstillinger, der er fremsat af de forskellige FN-mekanismer, især dem der er formuleret i højkommissærens seneste rapport;

19.  gentager, at det er nødvendigt at styrke forbindelserne og den politiske dialog mellem EU og dens østlige nabolande inden for rammerne af østpartnerskabet, herunder dets parlamentariske dimension – Den Parlamentariske Forsamling EURONEST – med det fælles mål til at sikre demokratisk forandring i Hviderusland;

20.  opfordrer indtrængende de hviderussiske myndigheder til af hensyn til parlamentsvalget i 2012 at fortsætte processen for reform af valgloven og valgprocedure ved at tage hensyn til hele det sæt henstillinger, der er fremsat af OSCE/ODIHR og Den Europæiske Kommission for Demokrati gennem Ret, samtidig med at der handles i overensstemmelse med alle internationale demokratiske normer og standarder;

21.  opfordrer EU-medlemsstaterne til at vurdere effektiviteten af de eksisterende restriktive foranstaltninger over for Hviderusland og overveje at udvide de eksisterende sanktioner ved at udvide sin liste over hviderussere, der er omfattet af visumforbud og indefrysning af aktiver;

22.  pålægger sin formand at sende denne beslutning til Kommissionens næstformand/Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik, Rådet, Kommissionen, medlemsstaternes regeringer og parlamenter, OSCE's og Europarådets Parlamentariske Forsamlinger og regeringen og parlamentet i Hviderusland.