Menetlus : 2012/2702(RSP)
Menetluse etapid istungitel
Dokumendi valik : RC-B7-0393/2012

Esitatud tekstid :

RC-B7-0393/2012

Arutelud :

PV 05/07/2012 - 17.2
CRE 05/07/2012 - 17.2

Hääletused :

PV 05/07/2012 - 18.2

Vastuvõetud tekstid :

P7_TA(2012)0300

Resolutsiooni ühisettepanek
PDF 139kWORD 98k
4.7.2012
PE492.008v01-00}
PE492.009v01-00}
PE492.017v01-00}
PE492.018v01-00}
PE492.020v01-00} RC1
 
B7-0393/2012}
B7-0394/2012}
B7-0402/2012}
B7-0403/2012}
B7-0405/2012} RC1

vastavalt kodukorra artikli 122 lõikele 5 ja artikli 110 lõikele 4,

asendades järgmiste fraktsioonide esitatud resolutsiooni ettepanekuid:

PPE (B7‑0393/2012)

Verts/ALE (B7‑0394/2012)

ALDE (B7‑0402/2012)

S&D (B7‑0403/2012)

ECR (B7‑0405/2012)


Valgevene ja eelkõige Andrzej Poczobuti juhtum  (2012/2702(RSP))


José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Cristian Dan Preda, Elmar Brok, Filip Kaczmarek, Jacek Protasiewicz, Krzysztof Lisek, Mario Mauro, Bernd Posselt, Daniel Caspary, Roberta Angelilli, Tunne Kelam, Monica Luisa Macovei, Elena Băsescu, Eija-Riitta Korhola, Sari Essayah, Sergio Paolo Francesco Silvestris, Laima Liucija Andrikienė, Paweł Zalewski, Lena Kolarska-Bobińska, Zuzana Roithová, Anna Záborská, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Eduard Kukan, Giovanni La Via, Bogusław Sonik fraktsiooni PPE nimel
Véronique De Keyser, Libor Rouček, Justas Vincas Paleckis, Kristian Vigenin, Marek Siwiec, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Liisa Jaakonsaari, Mitro Repo fraktsiooni S&D nimel
Marietje Schaake, Leonidas Donskis, Graham Watson, Robert Rochefort, Marielle de Sarnez, Sonia Alfano, Izaskun Bilbao Barandica, Jelko Kacin, Sarah Ludford, Edward McMillan-Scott, Kristiina Ojuland, Ramon Tremosa i Balcells, Johannes Cornelis van Baalen, Gerben-Jan Gerbrandy fraktsiooni ALDE nimel
Elisabeth Schroedter, Werner Schulz, Barbara Lochbihler, Raül Romeva i Rueda, Ulrike Lunacek fraktsiooni Verts/ALE nimel
Charles Tannock, Marek Henryk Migalski, Ryszard Antoni Legutko, Tomasz Piotr Poręba, Ryszard Czarnecki, Michał Tomasz Kamiński, Paweł Robert Kowal fraktsiooni ECR nimel
Jaroslav Paška

Euroopa Parlamendi resolutsioon Valgevene ja eelkõige Andrzej Poczobuti juhtumi kohta  (2012/2111(RSP))  

Euroopa Parlament,

–   võttes arvesse oma varasemaid resolutsioone Valgevene kohta, eriti 29. märtsi 2012. aasta(1), 14. veebruari 2012. aasta(2), 15. septembri 2011. aasta(3), 12. mai 2011. aasta(4), 10. märtsi 2011. aasta(5), 20 jaanuari 2011. aasta(6), 10. märtsi 2010. aasta(7) ja 17. detsembri 2009. aasta resolutsiooni(8),

–   võttes arvesse liidu kõrge esindaja Catherine Ashtoni 28. juuli 2012. aasta avaldust olukorra kohta Valgevenes,

–   võttes arvesse Euroopa Nõukogu Parlamentaarse Assamblee 26. juuni 2012. aasta kirjalikku deklaratsiooni Andrzej Poczobuti juhtumi kohta,

–   võttes arvesse OSCE meediavabaduse esindaja Dunja Mijatovici 22. juuni 2012. aasta pressiteadet Poola-Valgevene ajakirjaniku Andrzej Poczobuti vahistamise kohta,

–   võttes arvesse Euroopa Nõukogu Parlamentaarse Assamblee 26. juuni 2012. aasta kirjalikku deklaratsiooni nr 523, milles nõutakse Poola-Valgevene ajakirjaniku Andrzej Poczobuti vabastamist Valgevene vanglast,

–   võttes arvesse Euroopa Ülemkogu 1.–2. märtsi 2012. aasta kohtumise järeldusi, milles väljendatakse sügavat muret Valgevene olukorra jätkuva halvenemise pärast,

–   võttes arvesse nõukogu 28. veebruari 2012. aasta otsust 2012/126/ÜVJP, millega rakendatakse otsust 2010/639/ÜVJP Valgevene vastu suunatud piiravate meetmete kohta(9),

–   võttes arvesse nõukogu järeldusi Valgevene ühiskonnaga ajakohastamise-teemalise Euroopa dialoogi alustamise kohta (välisasjade nõukogu 3157. istung, Brüssel, 23. märts 2012),

–   võttes arvesse nõukogu 23. aprilli 2012. aasta määrust (EL) nr 354/2012, millega muudetakse määrust (EÜ) nr 765/2006, milles käsitletakse piiravaid meetmeid Valgevene suhtes,

–   võttes arvesse kõrge esindaja Catherine Ashtoni 28. veebruari 2012. aasta avaldust tema ja Poola valitsuse otsuste kohta kutsuda tagasi vastavalt ELi delegatsiooni juht Minskis ja Poola suursaadik Valgevenes,

–   võttes arvesse nõukogu 23. jaanuari 2012. aasta otsust 2012/36/ÜVJP, millega muudetakse otsust 2010/639/ÜVJP Valgevene vastu suunatud piiravate meetmete kohta,

–   võttes arvesse Euroopa Nõukogu Parlamentaarse Assamblee 25. jaanuari 2012. aasta resolutsiooni 1857 (2012) olukorra kohta Valgevenes, milles mõistetakse hukka opositsiooniliikmete jätkuv tagakiusamine ning kodanikuühiskonna aktivistide, sõltumatu ajakirjanduse ja inimõiguslaste ahistamine Valgevenes,

–   võttes arvesse ÜRO inimõiguste ülemkomissari 10. aprilli 2012. aasta aruannet ja ÜRO inimõiguste nõukogu 17. juuni 2011. aasta resolutsiooni 17/24 inimõiguste olukorra kohta Valgevenes,

–   võttes arvesse 7.–9. mail 2009. aastal Prahas idapartnerluse teemalisel tippkohtumisel vastu võetud deklaratsiooni ning 30. septembril 2011. aastal Varssavis toimunud idapartnerluse teemalisel tippkohtumisel vastu võetud deklaratsiooni Valgevene olukorra kohta,

–   võttes arvesse Visegradi rühma, Eesti, Läti ja Leedu välisministrite 5. märtsil 2012. aastal Prahas tehtud ühisavaldust,

–   võttes arvesse idapartnerluse kodanikuühiskonna foorumi Valgevene rahvusliku platvormi 2. märtsil 2012 Minskis tehtud avaldust,

–   võttes arvesse 20. juunil 2011 välisasjade nõukogu 3101. istungil vastu võetud nõukogu järeldusi,

–   võttes arvesse ELi kõrge esindaja Catherine Ashtoni pressiesindaja 10. aprilli 2011. aasta avaldust sõltumatu ajakirjanduse mahasurumise kohta Valgevenes,

–   võttes arvesse inimõiguste ülddeklaratsiooni artiklit 19, kodaniku- ja poliitiliste õiguste rahvusvahelise pakti artiklit 19 ning Euroopa Liidu põhiõiguste harta artiklit 11,

–   võttes arvesse 1948. aasta inimõiguste ülddeklaratsiooni artiklit 19 ning 1988. aasta detsembris vastu võetud ÜRO deklaratsiooni inimõiguste kaitsjate kohta,

–   võttes arvesse kodukorra artikli 122 lõiget 5 ja artikli 110 lõiget 4,

A. arvestades, et 21. juunil 2012 vahistati Valgevenes Hrodna linnas Poola päevalehe Gazeta Wyborcza korrespondent Andrzej Poczobut, kes on ka silmapaistev Valgevene poola vähemuse aktivist ning Valgevene Poolakate Liidu nõukogu esimees;

B.  arvestades, et prokuratuur korraldas Poczobuti korteris Hrodnas läbiotsimise ja tema materjalid konfiskeeriti; arvestades, et õiguskaitsetöötajad otsisid hiljem läbi Poolakate Liidu Hrodna bürooruumid, mille ametlik rentnik on Poczobut, ja konfiskeerisid seal arvutitehnika;

C. arvestades, et Poczobuti süüdistati Valgevene Vabariigi kriminaalkoodeksi artikli 367 alusel president Alaksandr Lukašenka laimamises, kuna ta oli veebisaitidel charter97 ja belaruspartisan avaldanud kaksteist artiklit, milles muu hulgas käsitleti ka kohtuprotsessi eelmisel aastal Minski metroos toimunud pommirünnaku asjas;

D. arvestades, et Poczobut on varem juba kolm kuud vangis olnud ning talle on määratud kolmeaastane tingimisi vanglakaristus samalaadse süüdistusega – presidendi väidetava solvamise eest ühes artiklis, mis avaldati ajalehes Gazeta Wyborcza ja ühel Valgevene veebisaidil; arvestades, et seega ähvardab teda kuni seitsme aasta ja üheksa kuu pikkune vabaduse piiramine või vabadusekaotus, mille sisse kuulub ka tingimisi karistus;

E.  arvestades, et 30. juunil 2012 vabastati Poczobut tingimisi eelvangistusest ning ta pidi allkirjastama kohustuse oma elukohast mitte lahkuda;

F.  arvestades, et Hrodna linna Lenini rajooni kohus tegi 5. juulil 2011 otsuse, milles Poczobut kriminaalkoodeksi artikli 368 lõike 1 alusel vabastati presidendi solvamise süüdistusest, kuid tunnistati sama koodeksi artikli 367 lõike 1 alusel süüdi presidendi laimamises;

G. arvestades, et Poczobuti viimane vahi alla võtmine 21. juunil 2012 langes ühte Poolakate Liidu poolt Poczobuti juhtimisel korraldatud rahumeelse protestimeeleavaldusega, mis oli suunatud Hrodna poola kooli sunniviisilise venestamise vastu Lukašenka režiimi poolt; sellel meeleavaldusel vahistati umbes kakskümmend inimest;

H. arvestades, et Valgevene 2008. aastal jõustunud meediaseadus on oma olemuselt piirav, kuna ajakirjanduslikku tegevust kontrollitakse mitmesuguste meetmetega, nagu näiteks televisiooni- ja raadiotsensuur, sõltumatute ajakirjanike tegevuse jälgimine ja kontroll kirjastuste üle;

I.    arvestades, et kodaniku- ja poliitiliste õiguste rahvusvahelise pakti artikli 19 järgi on igal inimesel õigus takistamatult kinni pidada oma arvamusest ja õigus vabalt arvamust avaldada ning ka Valgevene põhiseaduse artikliga 34 tagatakse sõnavabadus; arvestades, et sõltumatud ja rahvusvahelised meediavaatlejad ja ajakirjanikud on korduvalt hukka mõistnud sõna- ja meediavabaduse piiramise valitsuse poolt;

J.   arvestades, et pärast Poczobuti vahistamist 2011. aasta aprillis tunnistas Amnesty International ta süümevangiks;

K. arvestades, et Poczobuti juhtum on osa laiemast, 2010. aasta detsembrikuistest presidendivalimistest saadik jätkuvast pikaajalisest kodanikuühiskonna ja inimõiguste kaitsjate ahistamisest, mis on viinud inimõiguste ning kodaniku- ja poliitiliste vabaduste olukorra järsu halvenemiseni Valgevenes;

L.  arvestades, et pidevalt saabub teateid Valgevene kodanikuühiskonna esindajate ahistamise kohta; arvestades viimasel ajal toimunud vahistamisi – vahistatute hulgas on demokraatliku opositsiooni aktivistid Aljaksandr Artsõbašau, Pavel Vinahradau ja Sjarhei Kavalenka, samuti ajakirjanikud Aljaksandr Barazenka, Sjarhei Balai, Alina Radatšõnskaja ja Ina Studzinskaja ning organisatsiooni Tell the Truth aktivistid Hanna Kurlovitš, Mihail Paškevitš, Aljaksandr Ulitsjonak ja Sjarhei Vaznjak;

M. arvestades, et inimõiguste keskuse Viasna esimehe ja Rahvusvahelise Inimõiguste Föderatsiooni (FIDH) asepresidendi Ales Bjaljatski suhtes, kes on vangistuses Babrujski linna karistuslaagris, võttis laagri juhtkond hiljuti tarvitusele uued ebaseaduslikud piirangud ja survevahendid, ilmse kavatsusega sundida teda oma „süüd” tunnistama;

N. arvestades, et 24. mail 2012 vahistasid erariides politseinikud Aleh Voltšaki, 2003. aastal likvideeritud õigusabiorganisatsiooni „Õigusabi elanikkonnale” kunagise juhi; politseinikud süüdistasid teda „avalikus kohas vandumises”; arvestades, et samal päeval määrati talle haldusõigusrikkumiste seadustiku artikli 17.1 alusel üheksa päeva haldusaresti „politsei sõimamise” eest; arvestades, et Voltšakile oli varem, 2012. aasta jaanuaris, määratud neli päeva haldusaresti väidetava tänaval ropendamise eest; arvestades, et Voltšak on kantud nende isikute nimekirja, kellel on keelatud Valgevenest lahkuda;

O. arvestades, et 2012. aasta märtsi algusest saadik on viieteistkümnelt poliitikult, sõltumatult ajakirjanikult ja inimõiguste kaitsjalt eri ettekäänetel võetud õigus riigist lahkuda, ning on tulnud korduvaid teateid, et Valgevene ametivõimud kaaluvad nimekirja koostamist 108 inimõiguste ja opositsiooniaktivistist, eesmärgiga keelata neil riigist lahkumine;

P.  arvestades, et 14. juunil 2012 võttis Valgevene parlament vastu riigi julgeolekuorganite seaduse mitmed muudatusettepanekud, millega anti Valgevene KGBle laialdased volitused, sealhulgas vaba voli kasutada sunnimeetmeid; arvestades, et uuendatud seaduse järgi on KGB-l õigus vabalt siseneda eravaldusse ja piiranguteta vahistada Valgevene kodanikke ning rahvusvaheliste institutsioonide diplomaate ja esindajaid;

Q. arvestades, et 2011. aasta jooksul peeti „vaikiva protesti” aktsioonide ajal kinni vähemalt 95 ajakirjanikku, 22 ajakirjanikku viidi kohtu ette ja 13 ajakirjanikule määrati eri kestusega haldusarest; arvestades, et 2011. aasta lõpul tihendasid ametivõimud veelgi kontrolli interneti üle, kasutades selleks muu hulgas internetti reguleerivaid lisameetmeid;

R.  arvestades, et kardetakse, et Valgevene ametivõimude katsed esitada opositsiooniaktivistide vastu kriminaalsüüdistusi on ettekääne, et keelata seaduslikult nende riigist lahkumine ja suhtlemine ÜRO ja muude mehhanismidega;

1.  mõistab teravalt hukka Poola päevalehe Gazeta Wyborcza ajakirjaniku Andrzej Poczobuti hiljutise vahistamise ja tema vastu esitatud süüdistused;

2.  tunneb heameelt Andrzej Poczobuti vahi alt vabastamise pärast ning nõuab, et lõpetataks uurimine ja loobutaks tema vastastest süüdistustest;

3.  väljendab sügavat muret inimõiguste kaitsjate halveneva olukorra pärast Valgevenes ja mõistab hukka kõik oma sõnavabadust kasutavate ajakirjanike ja üksikisikute vastased ähvardused;

4.  palub 23.–24. juulil Brüsselis toimuval idapartnerluse välisministrite neljandal kohtumisel uurida ja arutada inimõiguste halvenevat olukorda Valgevenes ja Andrzej Poczobuti juhtumit;

5.  nõuab ajakirjanike, kodanikuühiskonna aktivistide ja inimõiguste kaitsjate kohtuliku ahistamise lõpetamist; kutsub Valgevene ametivõime üles muutma oma praegust repressiivset poliitikat;

6.  on sellega seoses ja arvestades kodanikuühiskonna vastaseid ennenägematuid ründeid pärast Valgevene presidendivalimisi 2010. aasta detsembris ja hiljem (mille käigus peksti vähemalt 21 reporterit ja peeti kinni 27 ajakirjanikku, kellest 13 mõisteti 10–15 päevaks kinnipidamisele) veendunud, et Andrzej Poczobuti vastane süüdistus on poliitiliselt ajendatud ja selle eesmärk on takistada tema seaduslikku tööd ajakirjaniku ja rahvusvähemuse juhina;

7.  väljendab sügavat muret kolmeaastase tingimisi vanglakaristuse pärast, mis mõisteti Andrzej Poczobutile väidetavate samalaadsete „kuritegude” eest; väljendab muret, et karistus võidakse pöörata täitmisele, mis tähendab, et Poczobut võidakse Lukašenka režiimi äranägemisel mis tahes ajal viia uuesti vanglasse, juhul kui ametivõimud otsustavad, et ta on oma ajakirjanikutööd tehes „seadust rikkunud”; on veendunud, et see kujutab endast tegelikult hirmutamist ja katset sundida teda ennast tsenseerima;

8.  mõistab hukka asjaolu, et Valgevene ametivõimud muudavad ajakirjanike töö tegemise võimatuks, kehtestades repressiivseid seadusi, mille eesmärk on vaigistada kodanikuühiskonda, ning kasutades inimõiguste kaitsjate ja vähemusaktivistide hirmutamiseks kriminaalsanktsioone;

9.  on seisukohal, et Valgevene ametivõimud on Valgevene õigust ja rahvusvahelisi mehhanisme tahtlikult väärkasutanud ja oma tööriistadeks muutnud;

10. kutsub Valgevene ametivõime üles tagama kõikidel juhtudel demokraatlike põhimõtete, inimõiguste ja põhivabaduste järgimise vastavalt inimõiguste ülddeklaratsioonile ning Valgevene poolt ratifitseeritud rahvusvahelistele ja piirkondlikele inimõigusi käsitlevatele õigusaktidele; rõhutab, et ajakirjandusvabadus ja sõnavabadus on ühed peamised demokraatia nurgakivid ning Valgevene on endale võtnud kohustuse neid järgida;

11. nõuab tungivalt, et Valgevene ametivõimud reformiksid seadused ja viiksid Valgevene õigusaktid, eelkõige ühinemis- ja sõnavabadust käsitlevad õigusaktid kooskõlla rahvusvaheliste normidega, kaotaksid tsensuuri ja enesetsensuuri tavad ning hoiduksid õigusaktide edasisest kuritarvitamisest sellistel eesmärkidel nagu poliitiliste oponentide vahi all hoidmine, ajakirjanike vaigistamine, sõltumatute advokaatide ahistamine ja interneti kontrollimeetmete kasutamine;

12. nõuab tungivalt, et Valgevene ametivõimud tunnistaksid kehtetuks mitmed parlamendi poolt 2011. aasta oktoobris vastuvõetud õigusaktid, mis veelgi piiravad ühinemis-, kogunemis-, mõtte- ja sõnavabadust;

13. nõuab tungivalt, et Valgevene ametiasutused lõpetaksid lühiajalised meelevaldsed kinnipidamised ja kaotaksid meelevaldsed reisikeelud, mille eesmärk paistab olevat inimõiguste kaitsjate, ajakirjanike, poliitilise opositsiooni ja kodanikuühiskonna aktivistide hirmutamine ning nende töö takistamine;

14. on seisukohal, et Mõkola Statkevitši üleviimine üksikvangistusse on repressiooniakt ja katse sundida teda alla kirjutama armuandmispalvele; palub seetõttu komisjonil ja Euroopa välisteenistusel tema juhtumisse sekkuda;

15. kutsub Valgevene ametivõime üles lõpetama viivitamata igasugune ajakirjanike ja meediatöötajate survestamine ning võtma tagasi kõik süüdistused, mis on esitatud ajakirjanikele nende kutsetöö pärast, ning võtma meetmeid nende rehabiliteerimiseks; kutsub neid ka üles tagama sõnavabaduse ja looma sellist õiguskeskkonda ja selliseid õigustavasid, mis aitavad kaasa tegelikule ajakirjandusvabadusele, ja kaotama tsensuuri ja enesetsensuuri tavad ning tagama, et interneti kontrollimeetmed oleksid minimaalsed ja reguleerimine ei viiks elektroonilise ajakirjanduse ja sõnavabaduse tsenseerimiseni;

16. rõhutab, et ELi võimalik koostöö Valgevenega peab toimuma rangete tingimuste alusel ning sõltuma Valgevene võetud kohustusest austada inimõigusi ja õigusriiki, nagu on sõnastatud 7. mail 2009. aastal Prahas toimunud idapartnerluse tippkohtumise ühisavalduses, millele on alla kirjutanud ka Valgevene valitsus;

17. palub nõukogul ja komisjonil tihendada suhtlemist Valgevene kodanikuühiskonna organisatsioonidega ja edendada tihedamaid inimestevahelisi kontakte;

18. kutsub neid ELi liikmesriike, kes on ÜRO inimõiguste nõukogu liikmed, üles tegema kõik võimalikud jõupingutused, et ÜRO looks seoses Valgevene inimõiguste olukorraga vähemalt kaheks aastaks riigipõhise mandaadi, nt eriraportööri mandaadi; rõhutab, et selline mehhanism etendaks tähtsat rolli ka sõltumatus kuritarvituste dokumenteerimises ja ÜRO eri mehhanismide esitatud soovituste rakendamise jälgimises, eelkõige soovituste puhul, mis on esitatud ülemkomissari kõige viimases aruandes;

19. kordab, et vaja on edendada ELi ja tema idapoolsete naabrite vahelisi suhteid ja poliitilist dialoogi idapartnerluse raames, sealhulgas selle parlamentaarse mõõtme ehk EURONESTi parlamentaarse assamblee kaudu, et saavutada ühine eesmärk – tagada Valgevenes demokraatlik reform;

20. nõuab tungivalt, et Valgevene ametivõimud jätkaksid valimisseaduse ja -tavade reformimise protsessi ja võtaksid täielikult arvesse OSCE / Demokraatlike institutsioonide ja inimõiguste büroo (ODIHR) ning Euroopa komisjoni „Demokraatia õiguse kaudu” soovitusi ning järgiksid kõiki rahvusvahelisi demokraatlikke norme ja standardeid;

21. palub liikmesriikidel hinnata Valgevene suhtes kehtestatud olemasolevate piiravate meetmete tõhusust ja kaaluda kehtivate sanktsioonide laiendamist, suurendades viisakeeluga Valgevene kodanike nimekirja ja varade külmutamist;

22. teeb presidendile ülesandeks edastada käesolev resolutsioon komisjoni asepresidendile ning liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrgele esindajale, nõukogule, komisjonile, liikmesriikide valitsustele ja parlamentidele, OSCE ja Euroopa Nõukogu parlamentaarsetele assambleedele ning Valgevene valitsusele ja parlamendile.

 

 

 

(1)

Vastuvõetud tekstid, P7_TA(2012)0112.

(2)

Vastuvõetud tekstid, P7_TA(2012)0063.

(3)

Vastuvõetud tekstid, P7_TA(2012)0392.

(4)

Vastuvõetud tekstid, P7_TA(2011)0244.

(5)

Vastuvõetud tekstid, P7_TA(2011)0099.

(6)

Vastuvõetud tekstid, P7_TA(2011)0022.

(7)

ELT C 349E, 22.12.2010, lk 37.

(8)

ELT C 286E, 22.10.2010, lk 16.

(9)

ELT L 55, 29.2.2012, lk 19.

Õigusteave - Privaatsuspoliitika