Návrh spoločného uznesenia - RC-B7-0393/2012Návrh spoločného uznesenia
RC-B7-0393/2012

NÁVRH SPOLOČNÉHO UZNESENIA o Bielorusku, najmä o prípade Andrzeja Poczobuta

4.7.2012 - (2012/2702(RSP))

predložený v súlade s článkom 122 ods. 5 a článkom 110 ods. 4 rokovacieho poriadku,
ktorý nahrádza návrhy skupín:
PPE (B7‑0393/2012)
Verts/ALE (B7‑0394/2012)
ALDE (B7‑0402/2012)
S&D (B7‑0403/2012)
ECR (B7‑0405/2012)

José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Cristian Dan Preda, Elmar Brok, Filip Kaczmarek, Jacek Protasiewicz, Krzysztof Lisek, Mario Mauro, Bernd Posselt, Daniel Caspary, Roberta Angelilli, Tunne Kelam, Monica Luisa Macovei, Elena Băsescu, Eija-Riitta Korhola, Sari Essayah, Sergio Paolo Francesco Silvestris, Laima Liucija Andrikienė, Paweł Zalewski, Lena Kolarska-Bobińska, Zuzana Roithová, Anna Záborská, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Eduard Kukan, Giovanni La Via, Bogusław Sonik v mene poslaneckého klubu PPE
Véronique De Keyser, Libor Rouček, Justas Vincas Paleckis, Kristian Vigenin, Marek Siwiec, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Liisa Jaakonsaari, Mitro Repo v mene skupiny S&D
Marietje Schaake, Leonidas Donskis, Graham Watson, Robert Rochefort, Marielle de Sarnez, Sonia Alfano, Izaskun Bilbao Barandica, Jelko Kacin, Sarah Ludford, Edward McMillan-Scott, Kristiina Ojuland, Ramon Tremosa i Balcells, Johannes Cornelis van Baalen, Gerben-Jan Gerbrandy v mene skupiny ALDE
Elisabeth Schroedter, Werner Schulz, Barbara Lochbihler, Raül Romeva i Rueda, Ulrike Lunacek v mene skupiny Verts/ALE
Charles Tannock, Marek Henryk Migalski, Ryszard Antoni Legutko, Tomasz Piotr Poręba, Ryszard Czarnecki, Michał Tomasz Kamiński, Paweł Robert Kowal v mene skupiny ECR
Jaroslav Paška

Postup : 2012/2702(RSP)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu :  
RC-B7-0393/2012
Predkladané texty :
RC-B7-0393/2012
Prijaté texty :

Uznesenie Európskeho parlamentu o Bielorusku, najmä o prípade Andrzeja Poczobuta

(2012/2111(RSP))

Európsky parlament,

–   so zreteľom na svoje predchádzajúce uznesenia o Bielorusku, najmä na uznesenia z 29. marca 2012[1], zo 14. februára 2012[2], z 15. septembra 2011[3], 12. mája 2011[4], 10. marca 2011[5], 20. januára 2011[6], 10. marca 2010[7] a 17. decembra 2009[8],

–   so zreteľom na vyhlásenie vysokej predstaviteľky Catherine Ashtonovej z 28. júla 2012 o situácii v Bielorusku,

–   so zreteľom na písomné vyhlásenie Parlamentného zhromaždenia Rady Európy o prípade Andrzeja Poczobuta z 26. júna 2012,

–   so zreteľom na tlačové vyhlásenie zástupcu OBSE pre slobodu médií Dunju Mijatoviča z 22. júna 2012 o zatknutí poľsko-bieloruského novinára Andrzeja Poczobuta,

–   so zreteľom na písomné vyhlásenie Parlamentného zhromaždenia Rady Európy č. 523 z 26. júna 2012 vyzývajúce na prepustenie poľsko-bieloruského novinára Andrzeja Poczobuta z bieloruského väzenia,

–   so zreteľom na závery Európskej rady z 1. – 2. marca 2012, v ktorých Európska rada vyjadrila hlboké znepokojenie nad ďalším zhoršovaním situácie v Bielorusku,

–   so zreteľom na rozhodnutie Rady 2012/126/SZBP z 28. februára 2012, ktorým sa vykonáva rozhodnutie 2010/639/SZBP o reštriktívnych opatreniach voči Bielorusku[9],

–   so zreteľom na závery Rady o začatí európskeho dialógu s bieloruskou spoločnosťou o modernizácii (3157. schôdza Rady pre zahraničné veci konaná 23. marca 2012 v Bruseli),

–   so zreteľom na nariadenie Rady (EÚ) č. 354/2012 z 23. apríla 2012, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 765/2006 o reštriktívnych opatreniach voči Bielorusku,

–   so zreteľom na vyhlásenie vysokej predstaviteľky Catherine Ashtonovej z 28. februára 2012 o jej rozhodnutí a o rozhodnutí poľskej vlády odvolať vedúceho delegácie EÚ v Minsku, resp. poľského veľvyslanca v Bielorusku,

–   so zreteľom na rozhodnutie Rady 2012/36/SZBP z 23. februára 2012, ktorým sa mení a dopĺňa rozhodnutie 2010/639/SZBP o reštriktívnych opatreniach voči Bielorusku,

–   so zreteľom na rezolúciu Parlamentného zhromaždenia Rady Európy č. 1857 (2012) z 25. januára 2012 o situácii v Bielorusku, v ktorej sa odsudzuje neustále prenasledovanie členov opozície a obťažovanie aktivistov občianskej spoločnosti, nezávislých médií a obhajcov ľudských práv v Bielorusku,

–   so zreteľom na správu vysokého komisára OSN pre ľudské práva z 10. apríla 2012 a na rezolúciu Rady OSN pre ľudské práva č. 17/24 zo 17. júna 2011 o situácii v oblasti ľudských práv v Bielorusku,

–   so zreteľom na vyhlásenie prijaté na pražskom samite Východného partnerstva, ktorý sa konal 7. – 9. mája 2009, a na vyhlásenie o situácii v Bielorusku prijaté 30. septembra 2011 na summite Východného partnerstva vo Varšave,

–   so zreteľom na spoločné vyhlásenie ministrov zahraničných vecí Vyšehradskej štvorky, Estónska, Lotyšska a Litvy prijaté 5. marca 2012 v Prahe,

–   so zreteľom na vyhlásenie Bieloruskej národnej platformy fóra občianskej spoločnosti východného partnerstva prijaté v Minsku 2. marca 2012,

–   so zreteľom na závery Rady týkajúce sa Bieloruska prijaté na 3101. schôdze Rady pre zahraničné veci konanej 20. júna 2011,

–   so zreteľom na vyhlásenie rečníka vysokej predstaviteľky EÚ Catherine Ashtonovej z 10. apríla 2011 o zásahu pri nezávislým médiám v Bielorusku,

–   so zreteľom na článok 19 Všeobecnej deklarácie ľudských práv, na článok 19 Medzinárodného paktu o občianskych a politických právach a na článok 11 Charty základných práv EÚ,

–   so zreteľom na článok 19 Všeobecnej deklarácie ľudských práv z roku 1948 a na Deklaráciu OSN o obhajcoch ľudských práv z decembra 1988,

–   so zreteľom na článok 122 ods. 5 a článok 110 ods. 4 rokovacieho poriadku,

A. keďže Andrzej Poczobut, dopisovateľ poľského denníka Gazeta Wyborzca, ako aj prominentný poľsko-bieloruský menšinový aktivista a predseda Rady Únie Poliakov v Bielorusku, bol zatknutý 21. júna 2012 v bieloruskom Grodne;

B.  keďže byt pána Poczobuta v Grodne bol prehľadaný úradom prokurátora a došlo ku konfiškácii jeho materiálov; keďže následne pracovníci orgánov činných v trestnom konaní vykonali prehliadku kancelárie Únie Poliakov v Grodne, ktorú má pán Poczobut oficiálne v prenájme, a zhabali počítačové zariadenie;

C. keďže pán Poczobut bol obvinený z dôvodu tzv. osočovania prezidenta Alexandra Lukašenka podľa článku 367 Trestného zákonníka Bieloruskej republiky v súvislosti s jeho 12 článkami uverejnenými na internetových stránkach „Charta 97“ a „Bieloruský stúpenec“ týkajúcich sa okrem iného vyšetrovania bombového útoku v metre, ku ktorému došlo v minulom roku;

D. keďže pán Poczobut už minulosti strávil tri mesiace vo väzení a bol mu podmienečne uložený trojročný trest odňatia slobody v súvislosti s rovnakým obvinením z údajného osočovania prezidenta v článku uverejnenom v Gazete Wyborczej a na bieloruskej internetovej stránke; keďže pán Poczobut teda čelí obmedzeniu alebo odňatiu slobody až na sedem rokov a deväť mesiacov vrátane podmienečne odloženého trestu;

E.  keďže 30. júna 2012 bol pán Poczobut podmienečne prepustený z väzby, pričom sa písomne zaviazal, že neopustí miesto trvalého pobytu;

F.  keďže 5. júla 2011 súd Leninského obvodu v Grodne vydal rozsudok, ktorým zbavil pána Poczobuta obvinenia podľa časti 1 článku 368 trestného zákonníka v súvislosti s osočovaním prezidenta, ale vyhlásil ho za vinného podľa časti 1 článku 367 rovnakého zákonníka za poškodenie dobrého mena prezidenta;

G. keďže najnovšie zatknutie pána Poczobuta 21. júna 2012 sa udialo v rovnakom čase ako mierový protest, ktorý zorganizovala Únia Poliakov pod jeho vedením, proti násilnej rusifikácii poľskej školy v Grodne zo strany Lukašenkovho režimu, počas ktorej bolo zatknutých asi 20 ľudí;

H. keďže bieloruský zákon o médiách, ktorý nadobudol účinnosť v roku 2008, je vo svojej podstate reštriktívny, keďže činnosť novinárov je kontrolovaná rôznymi opatreniami, ako je cenzúra televízneho a rozhlasového vysielania, dohľad nad aktivitami nezávislých novinárov a kontrola vydavateľstiev;

I.    keďže podľa článku 19 Medzinárodného paktu o občianskych a politických právach má každý právo vyjadrovať svoje presvedčenie bez následnej ujmy a právo na slobodu prejavu, zatiaľ čo článok 34 bieloruskej ústavy zaručuje slobodu prejavu; keďže pozorovatelia a novinári nezávislých a medzinárodných médií opakovane odsúdili vládne obmedzenia týkajúce sa slobody prejavu a médií;

J.   keďže po zatknutí pána Poczobuta v apríli 2011 ho organizácia Amnesty International uznala za väzňa svedomia;

K. keďže prípad pána Poczobuta je súčasťou širšej stratégie neustáleho a dlhodobého prenasledovania občianskej spoločnosti, poľskej menšiny a obhajcov ľudských práv, ku ktorému dochádza od prezidentských volieb v decembri roku 2010 a ktoré vedie k výraznému zhoršeniu situácie v oblasti ľudských práv a občianskych a politických slobôd v Bielorusku;

L.  keďže sa neustále objavujú správy o systematickom zastrašovaní predstaviteľov občianskej spoločnosti v Bielorusku; keďže v nedávnom čase došlo k ďalším prípadom zatknutia vrátane osobností, ako sú aktivisti demokratickej opozície Alexander Arcybaszew, Pawel Winogradow a Siergej Kawalenko, ako aj ku zadržaniu novinárov Aleksandra Barazenku, Siergeja Balaja, Aliny Radaczyńskej a Iny Studzińskej a aktivistov hnutia „Povedz pravdu“ Hanny Kurłowiczovej, Michaila Paszkiewicza, Aleksandra Ulitsionaka a Siergeja Voźniaka;

M. keďže Ales Bialiacki, predseda strediska „Vesna“ a podpredseda Medzinárodnej organizácie pre ľudské práva (FIDH), ktorý je väznený v trestaneckej kolónii v meste Bobrujsk, bol nedávno podrobený novým nezákonným reštriktívnym opatreniam a nátlaku zo strany správy nápravného zariadenia s jasným cieľom prinúť ho, aby priznal tzv. vinu;

N. keďže 24. mája Oleg Volček, bývalý predseda organizácie Právna pomoc obyvateľstvu, ktorá poskytovala právnu pomoc až do jej likvidácie v roku 2003, bol zatknutý príslušníkmi polície v civile, ktorí ho obvinili z „vulgárnych prejavov na verejnosti“; keďže v ten istý deň bol odsúdený na deväť dní správnej väzby na podľa článku 17 ods. 1 zákona o administratívnych priestupkoch („vulgárne prejavy adresované polícii“); keďže pán Volček bol už predtým odsúdený v januári 2012 na štyri dni administratívneho zadržania za údajné neslušné prejavy na ulici; keďže jeho meno bolo umiestnené na zoznam osôb, ktoré majú zakázané opustiť Bielorusko;

O. keďže od začiatku marca bolo 2012 bolo pätnástim opozičným politikom, nezávislým novinárom a obhajcom ľudských práv odoprené ich právo opustiť krajinu pod rôznymi zámienkami, zatiaľ čo bieloruské orgány údajne zvažujú zostavenie zoznamu obsahujúceho mená 108 aktivistov v oblasti ľudských práv a aktivistov opozície s cieľom zakázať im vycestovanie z krajiny;

P.  keďže 14. júna 2012 bieloruský parlament prijal niekoľko zmien a doplnení zákona o orgánoch štátnej bezpečnosti, ktoré udeľujú bieloruskej KGB široké právomoci vrátane voľného použitia donucovacích prostriedkov; keďže podľa nových právnych predpisov je KGB oprávnená voľne vstupovať na súkromný majetok a bez obmedzenia zatýkať bieloruských občanov, diplomatov a predstaviteľov medzinárodných inštitúcií;

Q. keďže v roku 2011 bolo najmenej 95 novinárov zadržaných počas akcií tzv. tichého protestu, 22 novinárov bolo postavených pred súd a 13 novinári boli odsúdení na rôzne formy administratívnej väzby; keďže koncom roka 2011 orgány ešte sprísnili kontrolu internetu prostredníctvom okrem iného dodatočných opatrení na reguláciu internetu;

R.  keďže existujú obavy, že pokusy bieloruských orgánov o začatie trestných konaní voči aktivistom opozície sa stali zámienkou na to, aby sa im zo zákona zakázalo opustiť krajinu a nadviazať styky s OSN a inými organizáciami;

1.  dôrazne odsudzuje nedávne zatknutia a obvinenia proti Andrzejovi Poczobutovi, novinárovi poľského denníka Gazeta Wyborcza;

2.  víta prepustenie A. Poczobuta z väzby a žiada zastavenie vyšetrovania a stiahnutie všetkých obvinení proti nemu;

3.  vyjadruje hlboké znepokojenie nad zhoršujúcou sa situáciou obhajcov ľudských práv v Bielorusku a odsudzuje všetky hrozby voči novinárom a jednotlivcom, ktorí uplatňujú svoje právo na slobodu prejavu;

4.  vyzýva 4. schôdzu ministrov zahraničných vecí Východného partnerstva, ktorá sa bude konať v dňoch 23. – 24. júla 2012 v Bruseli, aby vyšetrila a prerokovala zhoršujúcu sa situáciu v oblasti ľudských práv v Bielorusku a prípad A. Poczobuta;

5.  žiada ukončenie prenasledovania novinárov, aktivistov občianskej spoločnosti a obhajcov ľudských práv súdmi; vyzýva bieloruské orgány, aby zmenili súčasnú represívnu politiku;

6.  domnieva sa v tejto súvislosti a vzhľadom na bezprecedentný tvrdý zásah proti občianskej spoločnosti v Bielorusku po prezidentských voľbách v decembri 2010 a neskôr (keď najmenej 21 spravodajcov bolo zbitých, 27 novinárov zadržaných a 13 odsúdených na desať až pätnásť dní väzby), že prípad A. Poczobuta je politicky motivovaný a má za cieľ brániť mu v legitímnej činnosti novinára a vedúcej osobnosti národnostnej menšiny;

7.  vyjadruje hlboké znepokojenie nad trojročným podmienečným trestom väzby pre A. Poczobuta za podobné údajné „porušenia zákona“; obáva sa, že podmienku možno zrušiť, keďže podmienečný trest znamená, že môže byť hocikedy poslaný späť do väzenia na základe výhradnej právomoci Lukašenkovho režimu, ak orgány rozhodnú, že znovu „porušil zákon“ pri vykonávaní svojej novinárskej práce; je presvedčený, že je to prakticky forma zastrašovania a pokus prinútiť Poczobuta, aby uplatňoval autocenzúru;

8.  ľutuje skutočnosť, že bieloruské úrady znemožňujú činnosť novinárov tým, že zavádzajú represívne zákony, ktorých cieľom je umlčať činnosť občianskej spoločnosti, a využívajú hrozbu trestných sankcií na zastrašovanie obhajcov ľudských práv a aktivistov menšín;

9.  domnieva sa, že bieloruské orgány úmyselne využili a zneužili bieloruské zákony i medzinárodné mechanizmy;

10. vyzýva bieloruské orgány, aby za každých okolností zabezpečili dodržiavanie demokratických zásad, ľudských práv a základných slobôd v súlade so Všeobecnou deklaráciou ľudských práv a medzinárodnými a regionálnymi nástrojmi v oblasti ľudských práv, ktoré Bielorusko ratifikovalo; zdôrazňuje, že sloboda médií a sloboda prejavu patria medzi základné piliere demokracie, ktoré sa bieloruské orgány zaviazali dodržiavať;

11. naliehavo vyzýva bieloruské orgány na reformu zákonov, aby bieloruské právne predpisy, najmä tie, ktoré sa týkajú slobody združovania a slobody prejavu, boli v súlade s medzinárodnými normami; vyzýva ich, aby odstránili prax cenzúry a autocenzúry, aby upustili od ďalšieho zneužívania zákonov, napr. väznenia politických oponentov, umlčiavania novinárov, prenasledovania nezávislých obhajcov a uplatňovania opatrení na kontrolu internetu;

12. naliehavo vyzýva bieloruské orgány, aby zrušili zmeny viacerých právnych aktov, ktoré prijal parlament v októbri 2011, pretože naďalej obmedzujú slobodu združovania, zhromažďovania, presvedčenia a prejavu;

13. naliehavo vyzýva bieloruské orgány, aby zastavili krátkodobé svojvoľné zadržiavanie a svojvoľné zákazy cestovania, ktoré sú zrejme zamerané na zastrašovanie obhajcov ľudských práv, médií, politickej opozície a aktivistov občianskej spoločnosti a majú im zabrániť v činnosti;

14. považuje prevod Mikałaja Statkiewicza do samoväzby za akt represie a pokus donútiť ho podpísať žiadosť o milosť; vyzýva preto Európsku komisiu a ESVČ, aby v tomto prípade intervenovali;

15. vyzýva bieloruské orgány, aby bezodkladne ukončili všetky formy nátlaku na novinárov a pracovníkov médií, aby stiahli všetky obvinenia proti novinárom stíhaným za ich profesionálnu činnosť a prijali opatrenia na ich rehabilitáciu; vyzýva bieloruské orgány, aby zabezpečili slobodu prejavu a vytvorili právne prostredie a prax, ktoré povedú ku skutočnej slobode médií, aby odstránili uplatňovanie cenzúry a autocenzúry, aby zabezpečili, že opatrenia na kontrolu internetu budú minimálne a že predpisy nebudú viesť k cenzúre elektronických médií a slobody prejavu;

16. zdôrazňuje, že prípadná spolupráca EÚ s Bieloruskom je prísne podmienená a závisí od rozhodnutia Bieloruska dodržiavať ľudské práva a zásady právneho štátu, ako sa stanovuje v spoločnom vyhlásení z pražského samitu o Východnom partnerstve zo 7. mája 2009, ktoré podpísala aj bieloruská vláda;

17. vyzýva Radu a Komisiu, aby zintenzívnili spoluprácu s bieloruskými organizáciami občianskej spoločnosti a podporovali intenzívnejšie osobné kontakty ľudí;

18. vyzýva členské štáty EÚ, ktoré sú v súčasnosti členmi Rady OSN pre ľudské práva, aby v rámci tohto orgánu vynaložili všemožné úsilie s cieľom vytvoriť aspoň na dobu dvoch rokov osobitný mandát pre konkrétnu krajinu, napr. osobitného spravodajcu, v súvislosti so situáciou v oblasti ľudských práv v Bielorusku; zdôrazňuje, že takýto mechanizmus by hral dôležitú úlohu aj v nezávislom zdokumentovaní zneužívania a v monitorovaní plnenia odporúčaní navrhnutých prostredníctvom rôznych mechanizmov OSN, najmä tých, ktoré obsahovala najnovšia správa vysokého komisára;

19. znovu zdôrazňuje potrebu posilniť vzťah a politický dialóg medzi EÚ a jej susedmi na východe v rámci Východného partnerstva vrátane jeho parlamentného rozmeru – Parlamentného zhromaždenia EURONEST – so spoločným cieľom: zabezpečiť demokratickú transformáciu v Bielorusku;

20. naliehavo vyzýva bieloruské orgány, aby sa v súvislosti s parlamentnými voľbami v roku 2012 snažili o reformu volebných právnych predpisov a praxe tým, že vezmú do úvahy súbor odporúčaní OBSE/ODIHR a Európskej komisie pre demokraciu prostredníctvom práva, pričom budú konať v súlade so všetkými medzinárodnými demokratickými normami;

21. vyzýva členské štáty EÚ, aby vyhodnotili účinnosť terajších reštriktívnych opatrení voči Bielorusku a zvážili zvýšenie súčasných sankcií rozšírením zoznamu Bielorusov, na ktorých sa vzťahuje zákaz udeľovania víz a zmrazenie aktív;

22. poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto uznesenie podpredsedníčke Komisie/vysokej predstaviteľke Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku, Rade, Komisii, vládam a parlamentom členských štátov, parlamentným zhromaždeniam OBSE a Rady Európy a vláde a parlamentu Bieloruska.