Fælles beslutningsforslag - RC-B7-0425/2012Fælles beslutningsforslag
RC-B7-0425/2012

    FÆLLES BESLUTNINGSFORSLAG om Syrien

12.9.2012 - (2012/2788(RSP))

jf. forretningsordenens artikel 110, stk. 2 og stk. 4
til erstatning af beslutningsforslag af:
S&D (B7‑0425/2012)
PPE (B7‑0435/2012)
ECR (B7‑0438/2012)
ALDE (B7‑0439/2012)

José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Ioannis Kasoulides, Elmar Brok, Cristian Dan Preda, Arnaud Danjean, Mario Mauro, Mário David, Andrzej Grzyb, Ria Oomen-Ruijten, Hans-Gert Pöttering, Laima Liucija Andrikienė, Bernd Posselt, Rodi Kratsa-Tsagaropoulou, Tokia Saïfi, Michael Gahler, Monica Luisa Macovei, Peter Šťastný, Roberta Angelilli, Nadezhda Neynsky, Alojz Peterle, Elena Băsescu for PPE-Gruppen
Véronique De Keyser, Ana Gomes, Saïd El Khadraoui, Pino Arlacchi, Richard Howitt, Emilio Menéndez del Valle, María Muñiz De Urquiza, Raimon Obiols, Pier Antonio Panzeri, Mitro Repo, Boris Zala for S&D-Gruppen
Guy Verhofstadt, Marietje Schaake, Edward McMillan-Scott, Robert Rochefort, Graham Watson, Marielle de Sarnez, Sonia Alfano, Sarah Ludford, Louis Michel, Norica Nicolai, Kristiina Ojuland, Antonyia Parvanova, Johannes Cornelis van Baalen, Jelko Kacin, Alexandra Thein, Nathalie Griesbeck for ALDE-Gruppen
Charles Tannock for ECR-Gruppen


Procedure : 2012/2788(RSP)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb :  
RC-B7-0425/2012
Indgivne tekster :
RC-B7-0425/2012
Forhandlinger :
Vedtagne tekster :

Europa-Parlamentets beslutning om Syrien

(2012/2788(RSP))

Europa-Parlamentet,

 der henviser til sine tidligere beslutninger om Syrien,

 der henviser til konklusionerne fra Rådet (udenrigsanliggender) om Syrien af 23. juli, 25. juni, 14. maj, 23. april og 23. marts 2012; der henviser til Det Europæiske Råds konklusioner om Syrien af 29. juni 2012,

 der henviser til erklæringerne fra næstformanden i Kommissionen/Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik om Syrien af 15. marts, 14. og 27. april, 27. maj, 3. og 18. juni, 6., 8. og 20. juli, 3., 4., 8. og 18. august samt af 5. september 2012,

 der henviser til erklæringerne fra kommissæren med ansvar for internationalt samarbejde, humanitær bistand og krisestyring af 17. og 31. juli samt 29. august 2012,

 der henviser til præsidenten for Den Internationale Røde Kors Komités tredagesbesøg i Syrien den 4.-6. september 2012,

 der henviser til den beslutning, der blev truffet den 17. august 2012 af FN's generalsekretær, Ban Ki-moon, og Den Arabiske Ligas generalsekretær, Nabil El Araby, om at udnævne Lakhdar Brahimi som den nye fælles særlige repræsentant for Syrien,

 der henviser til Rådets forordning (EU) nr. 509/2012 af 15. juni 2012 om ændring af forordning (EU) nr. 36/2012 om restriktive foranstaltninger på baggrund af situationen i Syrien og Rådets efterfølgende afgørelser om håndhævelse af disse foranstaltninger,

 der henviser til FN’s Generalforsamlings resolution 66/253 af 3. august 2012 om situationen i Den Syriske Arabiske Republik,

 der henviser til FN’s Menneskerettighedsråds resolution 19/1 af 1. marts 2012, S-19/1 af 1. juni 2012 og 20/L.22 af 6. juli 2012 om menneskerettighedssituationen i Syrien,

 der henviser til rapport fra den uafhængige internationale undersøgelseskommission af 15. august 2012,

 der henviser til Den Islamiske Samarbejdsorganisations (OIC) beslutning af 13. august 2012 om at ophæve Syriens medlemskab,

 der henviser til den nationale pagt og den fælles politiske vision for overgangen i Syrien, der blev udsendt efter den syriske oppositions konference, som blev afholdt i Kairo den 2.-3. juli i Den Arabiske Ligas regi,

 der henviser til resultatet af aktionsgruppens møde i Genève den 30. juni 2012,

 der henviser til Annan-planen og FN's Sikkerhedsråds resolution 2042, 2043 og 2059,

 der henviser til konklusionerne og henstillingerne fra "The Day After Project: Supporting a Democratic Transition in Syria", som blev udgivet i august 2012,

 der henviser til verdenserklæringen om menneskerettighederne fra 1948,

 der henviser til den internationale konvention om borgerlige og politiske rettigheder, den internationale konvention om økonomiske, sociale og kulturelle rettigheder, konventionen mod tortur og anden grusom, umenneskelig eller nedværdigende behandling eller straf, konventionen om barnets rettigheder, den valgfri protokol hertil om inddragelse af børn i væbnede konflikter og konventionen om forebyggelse af og straf for folkedrab, som alle er blevet tiltrådt af Syrien,

 der henviser til forretningsordenens artikel 110, stk. 2 og 4,

A.  der henviser til, at ifølge FN er næsten 20 000 mennesker, hovedsageligt civile, blevet dræbt, siden de voldelige angreb på fredelige demonstranter begyndte i Syrien i marts 2011; der henviser til, at intens vold, som f.eks. brug af tungt artilleri og bombardementer mod beboelsesområder, og frygtelige drab udført af den syriske hær og sikkerhedsstyrker samt af Shabiha, såvel som af forskellige oppositionsstyrker, hele tiden er taget til; der henviser til, at der har været adskillige massakrer og målrettede massedrab (på nært hold) af mænd, kvinder og børn; der henviser til, at tilfælde af tortur, masseanholdelser og udbredte ødelæggelser af befolkede områder er steget dramatisk i de seneste måneder; der henviser til, at større og mindre byer over hele Syrien bliver belejret og bombarderet, blandt andet ved hjælp af helikoptere og jagerfly, af styrker under regeringens ledelse; der henviser til, at på grund af den øgede militarisering af konflikten er situationen ved at bevæge sig mod en borgerkrig;

B.  der henviser til, at en yderligere militarisering af situationen i Syrien vil få alvorlige konsekvenser for civilbefolkningen, der allerede lider under en hastig forværring af den humanitære situation, og vil fortsat påvirke hele regionen, især Jordan og Libanon, hvad angår sikkerhed og stabilitet, med uforudsigelige følger og virkninger;

C.  der henviser til, at ifølge FN er omkring 5 000 blevet dræbt som følge af de igangværende kampe i august, hvilket betyder, at over 20 000 er døde, siden konflikten begyndte; der henviser til, at nabolandene som følge af den intensiverede vold og de usikre humanitære og sikkerhedsmæssige forhold i Syrien, navnlig i de seneste uger, har været vidne til en betydelig forøgelse af antallet af syriske statsborgere, som søger tilflugt i navnlig Tyrkiet, Jordan og Libanon; der henviser til, at 235 000 flygtninge fra Syrien er blevet registreret eller afventer registrering hos FN's Højkommissariat for Flygtninge; der henviser til, at over 75 % af flygtningene er kvinder og børn; der henviser til, at titusindvis af flygtninge ikke bliver registreret; der henviser til, at mere end 100 000 flygtninge menes at være flygtet fra Syrien over grænserne til Jordan, Libanon, Irak og Tyrkiet, og at tallet har været 500-2 000 flygtninge i gennemsnit hver dag i august; der henviser til, at der ifølge FN er over 1,2 millioner internt fordrevne i Syrien og ca. tre millioner, som har presserende behov for humanitær bistand; der henviser til, at det syriske regime bevidst har afskåret hele samfund fra adgang til fødevarer, vand, elektricitet og lægemidler, såsom i Homs og senest i Aleppo; der henviser til, at Tyrkiet har anmodet FN's Sikkerhedsråd om at overveje at oprette en sikker zone for civile, der overvåges af nabolandene;

D.  der henviser til, at Kofi Annan den 2. august 2012 meddelte, at han trækker sig fra posten som FN's og Den Arabiske Ligas særlige udsending for Syrien som en konsekvens af det syriske regimes kompromisløse holdning, tiltagende væbnede vold og et splittet sikkerhedsråds manglende evne til kraftigt at bakke op om hans indsats for at gennemføre sekspunktsfredsplanen; der henviser til, at den tidligere algeriske udenrigsminister Lakhdar Brahimi for nylig blev udnævnt som FN’s og Den Arabiske Ligas fælles særlige repræsentant for Syrien;

E.  der henviser til, at det syriske regime har mistet al troværdighed og legitimitet som repræsentant for den syriske befolkning;

F.  der henviser til, at vetoer fra Rusland og Kina har forhindret FN's Sikkerhedsråd i at vedtage en resolution, der godkender de resultater, man er nået frem til i aktionsgruppen for Syrien, og ligeledes har forhindret indførelse af de påtænkte foranstaltninger til at gennemtvinge efterlevelsen af Annanplanen i henhold til artikel 41 i FN-pagten; der henviser til, at det internationale samfund indtil videre ikke har været i stand til at give fyldestgørende svar på krisen i Syrien;

G.  der henviser til, at præsident Bashar al-Assad og hans autoritære regime ikke har nogen fremtid i Syrien; der henviser til, at præsidenten må træde tilbage for at undgå en yderligere optrapning af krisen og for at give mulighed for en fredelig og demokratisk overgang i landet; der henviser til, at flere af regimets tidligere politiske og militære ledere samt ambassadører er hoppet af til nabolandene og andre lande;

H.  der henviser til, at det er nødvendigt med et troværdigt alternativ til det nuværende regime; der henviser til, at dette alternativ bør være omfattende og repræsentativt for mangfoldigheden i det syriske samfund og fuldt ud bør respektere universelle værdier som demokrati, retsstatsprincippet, menneskerettigheder og grundlæggende frihedsrettigheder, især med hensyn til de etniske, kulturelle og religiøse mindretal samt kvinder; der henviser til, at etablering af en inklusiv og repræsentativ provisorisk regering bestående af oppositionsstyrker kan bidrage til dette alternativ;

I.  der henviser til, at EU har indført målrettede sanktioner mod Syrien i flere omgange og yderligere har skærpet sin våbenembargo mod Syrien; der henviser til, at flere rapporterede hændelser, som indbefattede våbenleverancer gennem EU-farvande og lækkede detaljer om handelstransaktioner mellem EU-virksomheder og forskellige syriske virksomheder, grupper og personer omfattet af EU's sanktioner, til trods for den gældende EU-embargo på våben, ammunition og andet militærudstyr og forbuddet mod eksport af overvågningsteknologi, har vist EU's manglende kompetence til at gennemføre sine egne beslutninger og forordninger;

J.  der henviser til, at forskellige eksterne aktører og stater, enten direkte eller via regionale kanaler og nabolande, fortsat yder aktiv støtte til alle parter i konflikten med økonomisk, operationel, logistisk og taktisk støtte og bistand, herunder levering af våben, ammunition og alle andre typer af militært udstyr, levering af logistisk assistance, tilvejebringelse af kommunikationsværktøjer og alle former for bistand, der kan anvendes til militære formål, hvilket fremhæver konfliktens tværregionale karakter; der henviser til, at yderligere militarisering af konflikten kun vil skabe større lidelser for det syriske folk og regionen som helhed;

K.  der henviser til, at Kommissionen den 7. september 2012 meddelte, at der ville blive mobiliseret yderligere 50 millioner EUR i humanitær bistand for at støtte de mennesker, der har behov for en sådan bistand i Syrien, og dem, der krydser grænserne; der henviser til, at ifølge ECHO har EU allerede ydet 142 millioner EUR, og den samlede EU-bistand, herunder støtte fra medlemsstaterne, udgør omkring 224 millioner EUR;

L.  der henviser til, at syriske repræsentanter for oppositionen har holdt adskillige møder i de seneste måneder med henblik på at overvinde de interne forskelle og skabe en fælles front, og har udstedt en såkaldt "national pagt" og en "fælles politisk vision for overgangen i Syrien" samt konklusioner og henstillinger fra "The Day After Project: Supporting a Democratic Transition in Syria"; der henviser til, at der trods alle bestræbelser fortsat er interne splittelser og spændinger inden for oppositionen;

M.  der henviser til, at aktionsgruppen for Syrien den 1. juli 2012 i Genève blev enig om principperne og retningslinjerne for en syrisk ledet overgang, som omfatter etableringen af et overgangsregeringsorgan med fuldstændige eksekutivbeføjelser;

1.  gentager sin fordømmelse i de stærkest mulige vendinger af Assad-regimets konstant tiltagende brug af vilkårlig vold mod den syriske civilbefolkning, i særdeleshed de målrettede drab på børn og kvinder og massehenrettelser i landsbyer; giver udtryk for sin dybeste bekymring over den graverende karakter af menneskerettighedskrænkelser og mulige forbrydelser mod menneskeheden, som tillades og/eller udføres af de syriske myndigheder, den syriske hær, sikkerhedsstyrker og tilknyttede militser; fordømmer de summariske udenretslige henrettelser og alle andre typer af menneskerettighedskrænkelser, som er begået af de grupper og styrker, der er imod Assad-regimet;

2.  bifalder den indsats, der gøres af nabolandene for at modtage flygtninge fra Syrien og yde dem humanitær hjælp, og opfordrer i denne forbindelse til øget international støtte og bistand; understreger, at det er altafgørende at finde en holdbar løsning på den humanitære krise både i Syrien og blandt flygtninge fra Syrien i nabolandene; opfordrer indtrængende nabolandene til fortsat at yde beskyttelse til flygtninge og fordrevne fra Syrien og til i overensstemmelse med deres internationale forpligtelser at afstå fra udvisning og tilbagesendelse af sådanne personer til Syrien; opfordrer EU til at træffe passende, ansvarlige foranstaltninger i forbindelse med en eventuel indstrømning af flygtninge til dets medlemsstater; understreger, at det er nødvendigt at samarbejde med Røde Kors; glæder sig over EU’s beredvillighed til at yde yderligere støtte, herunder økonomisk bistand, til at hjælpe nabolande såsom Tyrkiet, Libanon og Jordan med at huse det stigende antal flygtninge fra Syrien, og opfordrer indtrængende EU og dens medlemsstater til at intensivere bestræbelserne på at finde alternative måder, hvorpå humanitær bistand kan bringes til befolkningen i Syrien på trods af alle forhindringer og begrænsninger;

3.  opfordrer det syriske regime til at tillade hurtig levering af humanitær bistand og at sikre humanitære organisationer og de ​​internationale medier fuld adgang til Syrien samt at lette gennemførelsen af ​​humanitære pauser, så der kan leveres humanitær bistand under sikre forhold; understreger igen, at den humanitære folkeret skal overholdes fuldt ud af alle, der er involveret i krisen; understreger, at der ikke må nægtes lægehjælp til personer, der er blevet såret og har behov for hjælp, og opfordrer alle involverede parter til at beskytte civile, tillade fuldstændig og uhindret adgang til fødevarer, vand og elektricitet samt at afstå fra brugen af enhver form for trusler og vold mod patienter, læger, sygehjælpere og bistandsarbejdere;

4.  udtrykker sin medfølelse med ofrenes familier; udtrykker på ny sin solidaritet med det syriske folks kamps for frihed, værdighed og demokrati og bifalder deres mod og beslutsomhed, især hvad angår kvinder;

5.  opfordrer alle væbnede aktører til at sætte en øjeblikkelig stopper for volden i Syrien; opfordrer den syriske regering til øjeblikkeligt at trække den syriske hær tilbage fra belejrede byer og straks løslade alle tilbageholdte demonstranter, politiske fanger, menneskerettighedsforkæmpere, bloggere og journalister;

6.  beklager dybt, at FN’s Sikkerhedsråd ikke har reageret og ikke er nået til enighed om en resolution med henblik på at iværksætte et kraftigere og mere effektivt pres for at få sat en stopper for volden i Syrien; gentager sin opfordring til FN's Sikkerhedsråds medlemmer, især Rusland og Kina, til at opretholde deres ansvar for at sætte en stopper for volden imod og undertrykkelsen af det syriske folk, herunder ved at støtte tvungen efterlevelse af Sikkerhedsrådets resolution 2042 og 2043; fortsætter med at støtte EU's og dets medlemsstaters indsats på dette område; opfordrer næstformanden i Kommissionen/den højtstående repræsentant til at gøre sig de ihærdigste anstrengelser for at sikre vedtagelse af en resolution i FN’s Sikkerhedsråd ved at lægge et effektivt diplomatisk pres på både Rusland og Kina;

7.  understreger, at EU bør være klar til at træffe yderligere foranstaltninger og fortsat inden for FN's Sikkerhedsråd at undersøge alle muligheder inden for rammerne af "ansvar for at beskytte" i tæt samarbejde med USA, Tyrkiet og Den Arabiske Liga med henblik på at bistå det syriske folk og standse blodsudgydelserne;

8.  støtter opfordringerne fra flere oppositionsgrupper og den tyrkiske regering til, at det internationale samfund skal oprette beskyttelseszoner langs den tyrkisk-syriske grænse og eventuelt inde i Syrien samt humanitære korridorer; opfordrer næstformanden i Kommissionen/Unionens højtstående repræsentant til at intensivere drøftelserne med Tyrkiet, Den Arabiske Liga og den syriske opposition om oprettelse af disse beskyttelseszoner til at tage imod syriske flygtninge og give personer, som er forfulgt af regimet mulighed for at finde et tilflugtssted og beskyttelse;

9.  gentager sin opfordring til præsident Assad og hans regime om at træde tilbage omgående, således at der åbnes mulighed for, at en fredelig, inklusiv og demokratisk syrisk ledet overgang kan finde sted hurtigst muligt;

10.  opfordrer alle parter til at blive enige om (lokale) våbenstilstande snarest muligt, så der bliver mulighed for en mere bredt forhandlet og meningsfuld våbenstilstand;

11.  udtrykker bekymring over den yderligere militarisering af konflikten og den sekteriske vold; noterer sig den rolle, som forskellige regionale aktører spiller, bl.a. i våbenleverancer, og er bekymret over den syriske krises afsmittende virkninger på nabolandene; opfordrer Rådet til at overveje at træffe yderligere foranstaltninger mod eksterne aktører og grupper, der deltager i operationer med henblik på aktivt at støtte Bashar al-Assads regime;

12.  fordømmer det syriske regimes udtrykte vilje til at anvende kemiske våben mod "eksterne terrortrusler", minder præsident Assad om regimets forpligtelser i henhold til Genèveprotokollen til ikke at anvende kemiske våben og opfordrer de syriske myndigheder til strengt at overholde deres internationale forpligtelser;

13.  støtter EU's fortsatte indsats for gennem restriktive foranstaltninger at øge presset mod præsident Assads regime og opfordrer EU til at overveje at udvide rækkevidden af dets restriktive foranstaltninger til eksterne enheder eller grupper, som uomtvisteligt yder eller letter afgørende økonomisk og operationel støtte til de syriske myndigheder;

14.  glæder sig over Den Islamiske Konferences beslutning af 14.-15. august 2012 om at suspendere Den Syriske Arabiske Republiks medlemskab af Den Islamiske Samarbejdsorganisation og alle dens underordnede organer, specialiserede og tilknyttede institutioner;

15.  noterer sig den syriske oppositions bestræbelser på at skabe en fælles front samt den for nylig udstedte "nationale pagt" og den "fælles politiske vision for overgangen i Syrien" samt konklusioner og henstillinger fra "The Day After Project: Supporting a Democratic Transition in Syria"; tilskynder den syriske opposition til at fortsætte ad denne vej med det formål at skabe et troværdigt alternativ til regimet og opfordrer indtrængende næstformanden i Kommissionen/Unionens højtstående repræsentant og EU's medlemsstater til at gøre sig alle bestræbelser på at samle den syriske opposition; glæder sig over den stærke støtte, som Tyrkiet, Libanon og Jordan har udvist over for den syriske befolkning; opfordrer indtrængende næstformanden i Kommissionen/den højtstående repræsentant til at gøre sig enhver mulig anstrengelse for at indlede drøftelser med myndighederne i Tyrkiet, Libanon og Jordan, Den Arabiske Liga og den syriske opposition om forberedelse af en fredelig overgang i Syrien efter Assad;

16.  gentager sin stærke støtte til opfordringen fra FN's højkommissær for menneskerettigheder til FN's Sikkerhedsråd om at overdrage situationen i Syrien til Den Internationale Straffedomstol med henblik på en formel undersøgelse; giver bindende tilsagn om at sikre, at alle, som er ansvarlige for menneskerettighedskrænkelser og overtrædelser af folkeretten, udpeges og drages til ansvar; støtter kraftigt den indsats, der gøres af den uafhængige internationale undersøgelseskommission om Syrien, der sigter mod at undersøge alle overtrædelser af internationale menneskerettigheder og humanitær folkeret i Syrien med henblik på at sikre, at de ansvarlige drages til ansvar, og opfordrer EU's medlemsstater til på den 21. samling i FN's Menneskerettighedsråd at sikre, at kommissionen kan fortsætte sit arbejde, om nødvendigt med passende forstærkning;

17.  opfordrer til en fredelig og reel syrisk ledet politisk overgang til demokrati, der imødekommer det syriske folks legitime krav og er baseret på en inklusiv dialog med inddragelse af alle demokratiske kræfter og elementer i det syriske samfund med henblik på at iværksætte en proces med vidtgående demokratiske reformer, der også tager hensyn til behovet for at sikre national forsoning og er forpligtet til at sikre respekten for mindretallenes, herunder etniske, religiøse, kulturelle og andre mindretals, rettigheder og friheder;

18.  pålægger sin formand at sende denne beslutning til Rådet, Kommissionen, næstformanden i Kommissionen/Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik, medlemsstaternes regeringer og parlamenter, Den Russiske Føderations regering og parlament, Folkerepublikken Kinas regering og parlament, Den Tyrkiske Republiks regering og parlament, Staten Qatars regering og rådgivende forsamling, regeringen og Repræsentanternes Hus i Amerikas Forenede Stater, Kongeriget Saudi-Arabiens regering, Det Hashemitiske Kongerige Jordans regering og parlament, Den Libanesiske Republiks regering og parlament, De Forenede Nationers generalsekretær, Den Arabiske Ligas generalsekretær og Den Syriske Arabiske Republiks regering og parlament.